Božie slová na každý deň: Odhalenie náboženských predstáv | Úryvok 287

11. 02. 2024

Vaša lojalita je len v slove, vaše vedomosti sú iba intelektuálne a koncepčné, vaša práca je zameraná na získanie nebeských požehnaní, takže aká teda musí byť vaša viera? Dokonca aj dnes si zapchávate uši pred každým slovom pravdy. Neviete, čo je Boh, neviete, čo je Kristus, neviete ako uctievať Jahveho, neviete, ako vstúpiť do diela Ducha Svätého a neviete rozlíšiť medzi dielom samotného Boha a ľudskými podvodmi. Vieš len odsúdiť každé slovo pravdy vyjadrené Bohom, ktoré nie je v súlade s tvojimi vlastnými myšlienkami. Kde je tvoja pokora? Kde je tvoja poslušnosť? Kde je tvoja lojalita? Kde je tvoja túžba hľadať pravdu? Kde je tvoja úcta k Bohu? Veru hovorím vám, tí, ktorí veria v Boha kvôli znameniam, sú určite tou skupinou, ktorá bude zničená. Tí, ktorí nie sú schopní prijať slová Ježiša, ktorý sa vrátil do tela, sú určite potomkami pekla, potomkami archanjela, skupinou, ktorá bude podrobená večnému zatrateniu. Mnohým ľuďom môže byť jedno, čo hovorím, ale aj tak chcem povedať každému takzvanému svätému, ktorý nasleduje Ježiša, že keď na vlastné oči uvidíte Ježiša zostupovať z neba na bielom oblaku, toto bude verejné zjavenie sa Slnka spravodlivosti. Možno to bude pre teba moment veľkého vzrušenia, no mal by si vedieť, že ten čas, keď budeš svedkom zostupovania Ježiša z neba, je zároveň časom, keď ty padneš do pekla a budeš potrestaný. To bude čas konca Božieho plánu riadenia a bude to vtedy, keď Boh odmení dobrých a potrestá zlých. Lebo Boží súd sa skončí skôr, ako človek uvidí znamenia, keď bude vyjadrená len pravda. Tí, ktorí prijímajú pravdu a nehľadajú znamenia, a tak boli očistení, sa vrátia pred Boží trón a dostanú sa do Stvoriteľovho objatia. Iba tí, ktorí zotrvávajú vo viere, že „Ježiš, ktorý sa nenesie na bielom oblaku, je falošný Kristus“, budú podrobení večnému trestu, pretože veria iba v Ježiša, ktorý prejavuje znamenia, ale neuznávajú Ježiša, ktorý hlása prísny súd a oslobodzuje pravú cestu a život. A tak sa môže stať, že sa s nimi Ježiš vysporiada len vtedy, keď sa otvorene vráti na bielom oblaku. Sú príliš tvrdohlaví, príliš sebavedomí, príliš arogantní. Ako by len mohol Ježiš odmeniť takýchto zvrhlíkov? Ježišov návrat je veľkou spásou pre tých, ktorí sú schopní prijať pravdu, ale pre tých, ktorí nie sú schopní prijať pravdu, je to znak odsúdenia. Mali by ste si vybrať svoju vlastnú cestu a nemali by ste sa rúhať Duchu Svätému a odmietať pravdu. Nemali by ste byť ignoranti a arogantní ľudia, ale tí, čo poslúchajú vedenie Ducha Svätého a túžia po pravde a hľadajú ju. Len takto budete mať osoh. Radím vám, aby ste opatrne kráčali po ceste viery v Boha. Nerobte unáhlené závery. A nielen to, nebuďte vo viere v Boha povrchní a bezmyšlienkovití. Mali by ste vedieť aspoň to, že tí, ktorí veria v Boha, by mali byť pokorní a úctiví. Tí, ktorí počuli pravdu, a predsa nad ňou ohŕňajú nos, sú hlúpi a ignoranti. Tí, ktorí počuli pravdu, no bezstarostne robia unáhlené závery alebo ju odsudzujú, sú opantaní aroganciou. Nikto, kto verí v Ježiša, nemá právo preklínať alebo odsudzovať iných. Všetci by ste mali mať rozum a akceptovať pravdu. Možno keď si počul o ceste pravdy a prečítal si si slovo života, veríš, že iba jedno z 10 000 týchto slov je v súlade s tvojím presvedčením a Bibliou, a tak by si mal pokračovať v hľadaní toho 10 000-ceho z týchto slov. Stále ti radím, aby si bol pokorný, nebol príliš sebavedomý a príliš sa nevyvyšoval. S takouto skromnou úctou k Bohu budeš osvietenejší. Ak tieto slová dôkladne preskúmaš a opakovane popremýšľaš, pochopíš, či sú alebo nie sú pravdou a či sú alebo nie sú životom. Možno niektorí ľudia po prečítaní niekoľkých viet tieto slová slepo odsúdia a povedia: „Toto nie je nič iné ako nejaké osvietenie Ducha Svätého“, alebo: „Toto je falošný Kristus, ktorý prišiel zviesť ľudí.“ Tí, čo hovoria takéto veci, sú zaslepení nevedomosťou! Príliš málo rozumieš dielu a Božej múdrosti a radím ti, aby si začal znova od začiatku! Nesmieš slepo odsudzovať slová vyjadrené Bohom kvôli objaveniu sa falošných Kristov počas posledných dní a nesmieš byť tým, čo sa rúha Duchu Svätému, pretože sa bojíš podvodu. Nebola by to veľká škoda? Ak po dlhom skúmaní stále veríš, že tieto slová nie sú pravdou, nie sú cestou a nie sú vyjadrením Boha, potom budeš nakoniec potrestaný a zostaneš bez požehnania. Ak nevieš prijať takú pravdu vyslovenú tak jasne a zrozumiteľne, nie si potom nevhodný pre Božiu spásu? Nie si tým, kto nie je dostatočne požehnaný, aby sa vrátil pred Boží trón? Porozmýšľaj o tom! Nebuď unáhlený a zbrklý a nepovažuj vieru v Boha za hru. Mysli v záujme svojho konečného osudu, v záujme svojich vyhliadok, v záujme svojho života a nezahrávaj sa. Dokážeš prijať tieto slová?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Až uzrieš duchovné telo Ježiša, Boh nanovo stvorí nebo a zem

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger