Knihy

 • kingdom bible, Gospel book

  Božie zjavenie a dielo

  Všemohúci Boh, Kristus posledných dní, ktorý sa zjavil, aby vykonal svoje dielo, vyjadruje všetky pravdy, ktoré očisťujú a zachraňujú ľudstvo. Všetky sú súčasťou diela Slovo sa zjavuje v tele. Tým sa naplnilo to, čo je napísané v Biblii: „Na začiatku bolo Slovo a to Slovo bolo s Bohom a to Slovo znelo Boh (Ján 1:1). Čo sa týka diela Slovo sa zjavuje v tele, je to prvýkrát od stvorenia sveta, čo Boh oslovil celé ľudstvo. Tieto výroky tvoria prvý text, ktorý Boh vyslovil medzi ľuďmi. Odhaľuje v ňom ľudí, vedie ich, súdi a dôverne k nim hovorí. Zároveň sú to prvé výroky, v ktorých Boh oboznamuje ľudí so svojimi krokmi, miestom, v ktorom spočíva, so svojou povahou, s tým, čo Boh má a čím je, s Božími myšlienkami a starosťou o ľudstvo. Možno povedať, že sú to prvé výroky, ktorými Boh prehovoril k ľudstvu z tretieho neba od stvorenia, a je to prvýkrát, čo Boh použil svoju prirodzenú identitu, aby sa zjavil a vyjadril ľudstvu hlas svojho srdca na pozadí slov. Slovo sa zjavuje v tele (skrátene Slovo), ktoré vyjadril Kristus posledných dní, Všemohúci Boh, sa v súčasnosti skladá zo šiestich zväzkov: Zväzok I, Božie zjavenie a dielo; Zväzok II, O poznávaní Boha; Zväzok III, Rozpravy Krista posledných dní; Zväzok IV, Odhaľovanie antikristov; Zväzok V, Povinnosti vodcov a pracovníkov; a Zväzok VI, O hľadaní pravdy.
 • O poznávaní Boha

  O poznávaní Boha, druhý zväzok diela Slovo sa zjavuje v tele, obsahuje výroky týkajúce sa všetkej prirodzenosti Krista posledných dní, Všemohúceho Boha, ktoré nasledujú po výrokoch v Božom zjavení a diele. Boh v ňom vykladá rôzne pravdy, ako sú dielo, ktoré vykonal od stvorenia sveta, Jeho vôľa a Jeho očakávania prirodzenosti v nej obsiahnuté, prúd myšlienok o všetkom, čo Boh má a čím je na základe Jeho diela, ako aj Jeho spravodlivosť, autorita, svätosť a skutočnosť, že je zdrojom života všetkých vecí. Tí, ktorí skutočne veria v Boha, budú môcť po prečítaní tejto knihy potvrdiť, že On, ktorý dokáže vykonať toto dielo a vyjadriť tieto odkazy, je ten, kto má zvrchovanosť nad všetkými vecami. Zároveň budú naozaj poznať identitu Boha, Jeho postavenie a Jeho podstatu, čím potvrdia, že Kristus posledných dní, Všemohúci Boh, je sám jedinečný Boh.
 • Súd sa začína v Božom dome

  Súd sa začína v Božom dome

  Vybrané časti v tejto knihe sú všetko slová, ktoré vyjadril Všemohúci Boh v súvislosti so svojím dielom súdu v posledných dňoch. Sú prevzaté prevažne z diela Slovo sa zjavuje v tele, zv. 1, Božie zjavenie a dielo. Sú to pravdy, ktoré každý človek hľadajúci a skúmajúci Božie dielo v posledných dňoch, potrebuje naliehavo získať. Vyjadrenia Boha v tejto knihe sú slová Ducha Svätého adresované cirkvám, ako sa to predpovedá v Zjavení Jána. Tieto súčasné slová Boha sú najlepším svedectvom o Jeho zjavení a diele, ako aj najlepším svedectvom toho, že Kristus je pravda, cesta a život. Cieľom tejto knihy je umožniť všetkým, ktorí túžia po zjavení Boha, aby čo najskôr začuli Jeho hlas. Veríme, že túto knihu si budú môcť prečítať všetci, ktorí očakávajú príchod Pána a tešia sa na Božie zjavenie a dielo.
 • Základné slová Všemohúceho Boha, Krista posledných dní

  Táto kniha obsahuje úryvky zo základných slov Všemohúceho Boha, Krista posledných dní, zachytených v knihe Slovo sa zjavuje v tele. Tieto základné slová priamo objasňujú pravdu a umožňujú ľuďom pochopiť Božiu vôľu, spoznať Božie dielo a získať vedomosti o Božej povahe i o tom, čo Boh má a čím je. Pre tých, ktorí túžia po Božom zjavení, sú návodom, ako hľadať Božie stopy. Môžu vás priviesť až k bránam nebeského kráľovstva.

  Spojte sa s nami cez Messenger