Božie slová na každý deň: Odhalenie náboženských predstáv | Úryvok 292

14. 02. 2024

Iba zahodením starých predstáv môžeš získať nové poznanie, avšak staré poznanie sa nemusí nevyhnutne rovnať starým predstavám. „Predstavy“ znamenajú veci, ktoré si človek predstavuje a sú v rozpore s realitou. Ak staré poznanie bolo zastarané už v starom veku a bránilo človeku vstúpiť do nového diela, potom sa takéto poznanie tiež považuje za predstavu. Ak sa človek dokáže správne postaviť k takémuto poznaniu a spozná Boha z rôznych hľadísk, skombinuje staré a nové, potom sa staré poznanie stáva pre človeka pomôckou a základom, ktorým človek vstupuje do nového veku. Lekcia poznania Boha vyžaduje, aby si ovládal mnoho princípov: ako vstúpiť na cestu poznania Boha, ktoré pravdy musíš pochopiť, aby si spoznal Boha, a ako sa zbavíš svojich predstáv a starých pováh, aby si sa mohol podriadiť všetkým usporiadaniam nového Božieho diela. Ak použiješ tieto princípy ako základ pre vstup do lekcie poznania Boha, potom sa tvoje poznanie bude viac a viac prehlbovať. Ak máš jasné vedomosti o troch etapách diela, čo znamená o celom Božom pláne riadenia, a ak dokážeš vzájomne prepojiť predchádzajúce dve etapy Božieho diela so súčasnou etapou a uvidíš, že je to dielo vykonané jedným Bohom, potom získaš neporovnateľne pevné základy. Tri etapy diela vykonal jeden Boh. Toto je najväčšia vízia a jediná cesta k poznaniu Boha. Tieto tri etapy diela mohol vykonať iba samotný Boh a nikto nemohol urobiť takúto prácu v Jeho mene – to znamená, že iba Boh sám mohol vykonať svoje vlastné dielo od počiatku až do dnešného dňa. Hoci tri etapy Božieho diela boli vykonané v rôznych vekoch a miestach, a hoci dielo každej z nich je iné, celé dielo vykonal jeden Boh. Toto je tá najväčšia vízia zo všetkých, ktorú by človek mal poznať, a ak ju dokáže úplne pochopiť, bude schopný pevne stáť. V súčasnosti je najväčším problémom, ktorému čelia rôzne náboženstvá a cirkvi to, že nepoznajú dielo Ducha Svätého a nedokážu rozlíšiť dielo Ducha Svätého od diela, ktoré nepochádza z Ducha Svätého. Z toho dôvodu nevedia povedať, či túto etapu diela tiež vykonáva Jahve Boh, rovnako ako obidve predchádzajúce etapy diela. Hoci ľudia nasledujú Boha, väčšina z nich stále nie je schopná povedať, či je to správna cesta. Človek sa obáva, či túto cestu osobne vedie samotný Boh, či je Božie vtelenie skutočnosťou a väčšina ľudí stále nemá potuchy o tom, ako takéto veci rozoznať. Tí, ktorí nasledujú Boha, nie sú schopní určiť cestu, a tak posolstvá, ktoré sú vyslovené, majú medzi týmito ľuďmi len čiastočný účinok a nedokážu byť plne efektívni, čo potom ovplyvňuje vstup do života týchto ľudí. Ak človek uvidí, že tri etapy diela vykonal samotný Boh v rôznych dobách, na rôznych miestach a medzi rôznymi ľuďmi, ak človek uvidí, že hoci je dielo odlišné, celé ho vykonal jeden Boh. A keďže je to dielo vykonané jedným Bohom, potom musí byť správne a bez chýb, a aj keď síce je v rozpore s predstavami človeka, nemožno poprieť, že je to dielo jedného Boha. Ak človek môže s istotou povedať, že je to dielo jedného Boha, potom sa predstavy človeka obmedzia na obyčajné maličkosti, nehodné zmienky. Pretože vízie človeka sú nejasné a človek pozná Jahveho ako Boha a Ježiša ako Pána a má dve videnia o dnešnom vtelenom Bohu, mnohí ľudia zostávajú oddaní dielu Jahveho a Ježiša a sú posadnutí predstavami o dnešnom diele, väčšina ľudí je vždy plná pochýb a neberie dnešné dielo vážne. Človek nemá žiadne predstavy o predchádzajúcich dvoch etapách diela, ktoré boli neviditeľné. Je to preto, že človek nerozumie realite predchádzajúcich dvoch etáp diela a osobne o nich nepodal svedectvo. Je to preto, že tieto etapy diela sa nedajú vidieť a človek si ich predstavuje, ako sa mu páči. Bez ohľadu na jeho nápady, neexistujú žiadne fakty, ktoré by takéto predstavy potvrdili a nikto, kto by ich opravil. Človek popúšťa uzdu svojmu temperamentu, hádže za hlavu všetky starosti a svojej predstavivosti necháva voľnú ruku. Neexistujú žiadne fakty, ktoré by overili jeho predstavivosť, a tak sa ľudské nápady stávajú „faktom“, bez ohľadu na to, či sa dajú dokázať. Človek teda verí svojej vlastnej predstave Boha, ktorú má vo svojej mysli a nehľadá skutočného Boha. Ak má každý človek svoj druh viery, potom medzi stovkou ľudí existuje sto druhov viery. Človek je posadnutý takou vierou, pretože realitu Božieho diela nevidel, iba o nej počul, ale nevidel ju na vlastné oči. Človek počúva legendy a príbehy – ale len zriedka sa dozvie poznatky o faktoch Božieho diela. A preto sa stáva, že ľudia, ktorí sú veriacimi čo i len jeden rok, začnú veriť v Boha skrze svoje vlastné predstavy. To isté platí aj pre tých, ktorí veria v Boha po celý život. Tí, ktorí nemôžu vidieť fakty, nikdy neuniknú viere, v ktorej majú predstavy o Bohu. Človek verí, že sa oslobodil z okov svojich starých predstáv a vstúpil na nové územie. Či človek nevie, že poznanie tých, ktorí nemôžu vidieť pravú tvár Boha, nie je nič iné ako predstavy a fámy? Človek si myslí, že jeho predstavy sú správne a nemajú chybu a domnieva sa, že tieto predstavy pochádzajú od Boha. Dnes, keď je človek svedkom Božieho diela, opúšťa predstavy, ktoré sa vytvárali po mnohé roky. Nápady a myšlienky minulosti sa stali prekážkou v práci na tejto etape a pre človeka je ťažké opustiť takéto predstavy a vyvrátiť takéto myšlienky. Predstavy o tomto postupnom diele mnohých, ktorí nasledujú Boha až dodnes, sa stávajú čoraz ponurejšie a títo ľudia si postupne vytvorili neoblomné nepriateľstvo voči vtelenému Bohu. Zdroj tejto nenávisti spočíva v predstavách a nápadoch človeka. Predstavy a nápady človeka sa stali nepriateľmi súčasného diela. Diela, ktoré je v rozpore s ľudskými predstavami. Stalo sa tak práve preto, že fakty nedovoľujú človeku popustiť uzdu svojej fantázii a navyše človek ich nemôže ľahko vyvrátiť. Ľudské predstavy a nápady neznesú existenciu faktov a navyše človek nepremýšľa o správnosti a pravdivosti faktov, len zanietene opúšťa svoje predstavy a zapája svoju vlastnú predstavivosť. Možno povedať, že je to vina ľudských predstáv, ale nemožno povedať, že za to môže Božie dielo. Človek si môže predstavovať, čo chce, ale nemôže svojvoľne spochybňovať žiadnu etapu Božieho diela ani jeho časť. Skutočnosť Božieho diela je pre človeka neporušiteľná. Môžeš popustiť uzdu svojej fantázii a môžeš dokonca vytvoriť pekné príbehy o diele Jahveho a Ježiša, ale nemôžeš vyvrátiť skutočnosť každej etapy Jahveho a Ježišovho diela. Toto je princíp a tiež správne ustanovenie a mali by ste pochopiť dôležitosť týchto záležitostí. Človek sa domnieva, že táto etapa diela nie je v súlade s ľudskými predstavami, a že to nie je prípad dvoch predchádzajúcich etáp diela. Človek vo svojej predstavivosti verí, že dielo dvoch predchádzajúcich etáp určite nie je rovnaké ako dnešné dielo. Ale uvažoval si niekedy o tom, že všetky princípy Božieho diela sú rovnaké, že Jeho dielo je vždy praktické a bez ohľadu na vek sa vždy nájdu zástupy ľudí, ktorí odolávajú a stavajú sa na odpor voči skutočnosti Jeho diela? Všetci tí, ktorí dnes odolávajú a stavajú sa proti tejto etape diela, by sa nepochybne aj v minulosti postavili proti Bohu, pretože takíto ľudia budú vždy Jeho nepriateľmi. Ľudia, ktorí poznajú skutočnosť Božieho diela, uvidia tri etapy diela ako dielo jedného Boha a opustia svoje predstavy. Sú to ľudia, ktorí poznajú Boha a skutočne Boha nasledujú. Keď sa celé Božie riadenie priblíži ku koncu, Boh roztriedi všetky veci podľa druhu. Človek bol stvorený rukami Stvoriteľa a nakoniec ho úplne prinavráti pod svoju nadvládu – to je záver troch etáp diela. Etapa diela posledných dní a predchádzajúce dve etapy v Izraeli a Judei sú Božím plánom riadenia v celom vesmíre. Nikto to nemôže poprieť a to je skutočnosť Božieho diela. Hoci ľudia nezažili alebo neboli svedkami veľkej časti tohto diela, fakty zostávajú faktami a nikto to nemôže poprieť. Všetci ľudia, ktorí veria v Boha v akejkoľvek časti vesmíru, budú akceptovať tri etapy diela. Ak poznáš len jednu konkrétnu etapu diela a nerozumieš ďalším dvom etapám diela, nerozumieš Božiemu dielu v minulých časoch, potom nie si schopný vypovedať celú pravdu o celom Božom pláne riadenia a tvoje poznanie Boha je jednostranné, pretože vo svojej viere v Boha Ho nepoznáš ani Mu nerozumieš, a preto nie si hodný vydávať o Bohu svedectvo. Bez ohľadu na to, či sú tvoje súčasné poznatky týchto vecí hlboké alebo povrchné, nakoniec musíš získať poznanie a musíš byť pevne presvedčený. Všetci ľudia uvidia celé Božie dielo a podriadia sa nadvláde Boha. Na konci tohto diela sa zjednotia všetky náboženstvá, všetky stvorenia sa vrátia pod nadvládu Stvoriteľa, všetky stvorenia budú uctievať jediného pravého Boha a zaniknú všetky zlé náboženstvá, už sa nikdy viac neobjavia.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie troch etáp Božieho diela je cestou k poznaniu Boha

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger