Božie slová na každý deň: Tri fázy diela | Úryvok 32

04. 05. 2023

Počas posledných dní prišiel Boh hlavne preto, aby hovoril svoje slová. Hovorí z pohľadu Ducha, z pohľadu človeka a z pohľadu tretej osoby. Hovorí rôznymi spôsobmi, istý čas hovorí jedným spôsobom a tento spôsob rozprávania využíva tak, aby zmenil predstavy človeka a odstránil obraz neurčitého Boha z ľudského srdca. Toto je hlavná časť diela, ktoré Boh koná. Pretože človek verí, že Boh prišiel uzdravovať chorých, vyháňať démonov, konať zázraky a udeľovať ľuďom materiálne požehnania, Boh vykonáva túto etapu diela – dielo trestu a súdu – preto, aby také veci vykorenil z predstáv človeka, aby človek spoznal realitu a normálnosť Boha a aby mohol byť obraz Ježiša odstránený z jeho srdca a nahradený novým obrazom Boha. Len čo obraz Boha v človeku zostarne, stane sa modlou. Keď Ježiš prišiel a vykonal túto etapu diela, nereprezentoval Boha v celistvosti. Urobil isté znamenia a zázraky, povedal niekoľko slov a nakoniec bol ukrižovaný. Predstavoval jednu časť Boha. Nemohol reprezentovať všetko, čo je od Boha, ale skôr reprezentoval Boha pri vykonávaní jednej časti Božieho diela. Je to tak preto, lebo Boh je taký veľký, taký úžasný a nevyspytateľný, a preto, lebo Boh robí v každom veku len jednu časť svojho diela. Dielom, ktoré vykonal Boh v tomto veku, je najmä poskytovanie slov pre život človeka, odhalenie ľudskej prirodzenosti, podstaty a jeho skazenej povahy a odstránenie náboženských predstáv, feudálneho myslenia a zastaraného myslenia. Poznanie a kultúra človeka musia byť očistené tým, že sú odhalené Božími slovami. V posledných dňoch Boh používa slová, nie znamenia a zázraky, na to, aby urobil človeka dokonalým. Svoje slová používa na odhaľovanie človeka, na súdenie človeka, na trestanie človeka a na to, aby človeka urobil dokonalým, aby v Božích slovách človek uvidel Božiu múdrosť a milosť a pochopil Božiu povahu, a aby tak skrze slová Božie človek pozoroval Božie skutky. Počas Veku Zákona Jahve svojimi slovami vyviedol Mojžiša z Egypta a prehovoril niekoľko slov k Izraelitom. V tom čase bola časť Božích skutkov objasnená, ale keďže kvalita človeka bola obmedzená a nič nemohlo doplniť jeho poznanie, Boh ďalej hovoril a konal. Vo Veku Milosti človek opäť videl časť skutkov Božích. Ježiš dokázal ukazovať znamenia a zázraky, uzdravovať chorých a vyháňať démonov a byť ukrižovaný, na čo bol o tri dni vzkriesený a zjavil sa stelesnený pred ľuďmi. O Bohu človek nevedel viac než toto. Človek vie toľko, koľko mu Boh ukazuje a ak by Boh neukázal človeku nič viac, potom by bol rozsah ľudského vymedzenia Boha takýto. A tak Boh pokračuje v práci, aby sa poznanie človeka o ňom prehĺbilo a aby človek postupne spoznal podstatu Boha. V posledných dňoch Boh používa svoje slová, aby urobil človeka dokonalým. Tvoja skazená povaha je odhalená Božími slovami a tvoje náboženské predstavy sú nahradené realitou Boha. Vtelený Boh posledných dní prišiel predovšetkým naplniť slová „Slovo sa stáva telom, Slovo prichádza do tela a Slovo sa zjavuje v tele“, a ak toto dobre nechápete, potom nebudete schopní neustúpiť. Počas posledných dní má Boh v prvom rade v úmysle uskutočniť tú etapu diela, v ktorej sa Slovo zjavuje v tele. A toto je jedna časť Božieho plánu spravovania. Takže v tomto musíte mať jasno; bez ohľadu na to, ako Boh koná, Boh nedovolí, aby ho človek ohraničoval. Ak by Boh nekonal túto prácu počas posledných dní, potom by ľudské poznanie o Ňom nemohlo napredovať. Vedel by si len to, že Boha možno ukrižovať a že môže zničiť Sodomu, a že Ježiš môže vstať z mŕtvych a zjaviť sa Petrovi... No nikdy by si nepovedal, že Božie slová môžu všetko dosiahnuť a môžu si podmaniť človeka. O takomto poznaní môžeš hovoriť iba prostredníctvom skúsenosti s Božími slovami, a čím viac Božie dielo zažiješ, tým dôkladnejšie bude tvoje poznanie o Ňom. Až potom prestaneš vymedzovať Boha vo svojich vlastných predstavách. Človek spoznáva Boha prežívaním Jeho diela; neexistuje iný správny spôsob, ako poznať Boha.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie Božieho diela dnes

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger