Božie slová na každý deň: Zjavenie a Božie dielo | Úryvok 72

04. 05. 2023

Nezáleží na tom, či patríš medzi Američanov, Britov alebo máš inú národnosť, mal by si prekročiť hranice svojej vlastnej národnosti, vykročiť z vlastného ja a sledovať Božie dielo z pozície stvorenej bytosti. Takto nebudeš klásť na Božie stopy svoje vlastné obmedzenia. Mnoho ľudí si dnes totiž myslí, že nie je možné, aby sa Boh zjavil určitému národu alebo určitým ľuďom. Aký hlboký je význam Božieho diela a aké dôležité je zjavenie Boha! Ako by sa to dalo zmerať ľudskými názormi a predstavami? Preto hovorím, že ak chceš uvidieť Božie zjavenie, treba, aby si prelomil hranice vlastnej národnosti a etnickej príslušnosti. Len tak ťa nebudú obmedzovať vlastné predstavy, len tak dokážeš prijať zjavenie Boha. Inak zostaneš vo večnej temnote a nikdy nezískaš Boží súhlas.

Boh je Bohom celého ľudského pokolenia. Nepovažuje sám seba za súkromný majetok žiadneho národa alebo ľudu, koná len svoje dielo podľa plánu, neupína sa na žiadnu podobu, národ či ľud. Možno si si Ho nikdy nepredstavoval v takejto podobe alebo sa k tomu staviaš zamietavo, alebo možno národ, ktorému sa Boh zjavuje a ľudia, medzi ktorými sa zjavuje, každý diskriminuje a patrí medzi najzaostalejšie na zemi. No Boh je múdry. Z pozície svojej veľkej moci a svojou pravdou a vlastnou povahou si skutočne získal skupinu ľudí, ktorá je s Ním jedna myseľ, a ktorú chcel urobiť dokonalou – skupinu, ktorú si podmanil, ktorá znášala všetky možné skúšky a súženia a všetky druhy prenasledovania, a môže Ho nasledovať až do samého konca. Cieľom Božieho zjavenia, ktoré sa neobmedzuje na žiadnu podobu či národ, je dokončiť svoje dielo podľa plánu. Ako keď sa Boh stal telom v Judei: Jeho cieľom bolo dovŕšiť dielo ukrižovania pre vykúpenie celého ľudského pokolenia. Židia však neverili, že Boh to dokáže a že by sa Boh mohol premeniť na telo a vziať na seba podobu Pána Ježiša. Keďže to bolo pre nich nemožné, odsúdili Boha a odporovali Mu, čo nakoniec viedlo k zničeniu Izraela. Dnes sa veľa ľudí dopúšťa podobnej chyby. Vyhlasujú zo všetkých síl bezprostredné zjavenie Boha, no zároveň Jeho zjavenie odsudzujú; považujú ho za nemožné, lebo znovu chápu zjavenie Boha len v medziach svojej vlastnej predstavivosti. A tak som videl mnohých ľudí, ako prepukli do divokého a drsného smiechu, keď prišlo na Božie slová. Líši sa tento smiech od odsúdenia a rúhania sa Židov? Nesprávate sa zbožne v prítomnosti pravdy, a už vôbec po nej netúžite. Len bezhlavo študujete a bezstarostne čakáte. Čo môžete získať takýmto štúdiom a čakaním? Myslíte si, že vás Boh bude osobne viesť? Ak nedokážete rozoznať Božie výroky, ako môžete dosvedčiť zjavenie Boha? Kdekoľvek sa Boh zjaví, tam bude vyjadrená pravda a tam bude aj Boží hlas. Iba tí, ktorí dokážu prijať pravdu, budú schopní počuť Boží hlas a iba títo ľudia sú spôsobilí svedčiť o Božom zjavení. Vzdajte sa svojich predstáv! Upokojte sa a pozorne si prečítajte tieto slová. Ak túžiš po pravde, Boh ťa osvieti a pochopíš Jeho vôľu a Jeho slová. Zbavte sa svojich predstáv o tom, čo je nemožné! Čím viac ľudia veria, že je niečo nemožné, tým pravdepodobnejšie sa to stane, pretože Božia múdrosť stúpa nad nebesia, Božie myšlienky sú vyššie ako ľudské a Božie dielo presahuje hranice ľudského myslenia a predstáv. Čím viac je niečo nemožné, tým je v tom viac pravdy, ktorú možno hľadať; čím viac niečo presahuje ľudské predstavy a fantáziu, tým viac to obsahuje Božiu vôľu. Bez ohľadu na to, kde sa zjaví, Boh bude stále Bohom a Jeho podstata sa nikdy nezmení v dôsledku toho, kde a ako sa zjaví. Božia povaha zostáva rovnaká bez ohľadu na to, kde sú Jeho stopy. Bez ohľadu na to, kde sú Božie stopy, On je Bohom celého ľudstva, rovnako ako Pán Ježiš je nielen Bohom Izraelitov, ale je aj Bohom všetkých ľudí z Ázie, Európy a Ameriky, ba čo viac, On je jediný Boh v celom vesmíre. Hľadajme teda Božiu vôľu, objavme Jeho zjavenie v Jeho slovách a držme sa v Jeho šľapajach! Boh je pravda, cesta a život. Jeho slová a Jeho zjavenie existujú súčasne a Jeho povaha a stopy sa naveky otvárajú ľudstvu. Drahí bratia a sestry, dúfam, že v týchto slovách uvidíte zjavenie Boha, začnete kráčať v Jeho šľapajach, vstúpite do nového veku a nádherného nového neba a zeme, ktoré Boh pripravil pre tých, ktorí očakávajú Jeho zjavenie!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dodatok 1: Zjavenie Boha ohlasuje nový vek

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger