Kresťanská pieseň „Napodobňujte Pána Ježiša“

29. 04. 2024

1

Ježiš dokázal splniť Božie poverenie –

dielo vykúpenia celého ľudstva –,

pretože dbal o Božiu vôľu a sám pre seba si nerobil žiadne plány ani prípravy.

Dokázal postaviť Boží plán riadenia do popredia,

vždy sa modlil k nebeskému Otcovi a hľadal Jeho vôľu.

Modlil sa a povedal: „Bože Otče, nech sa stane Tvoja vôľa!

Nekonaj podľa Mojich želaní, ale podľa svojho plánu.

Človek je možno slabý, ale prečo by si sa mal o neho starať?

Človek je možno slabý, ale prečo by si sa mal o neho starať?

Ako môže byť človek hodný Tvojich obáv, človek, ktorý v Tvojej ruke vyzerá ako mravec?

V srdci si želám len to, aby sa stala Tvoja vôľa

a chcel by som, aby si mohol urobiť to, čo chceš vo Mne urobiť, tak ako si želáš.“

2

Na ceste do Jeruzalema Ježiš prežíval muky,

akoby sa mu v srdci krútil nôž,

no nemal ani najmenší úmysel nedodržať svoje slovo.

Ohromná sila Ho stále hnala dopredu, na miesto, kde mal byť ukrižovaný.

Nakoniec Ho pribili na kríž, stal sa podobou hriešneho tela

a dokončil dielo vykúpenia ľudstva.

Vymanil sa z okov smrti a podsvetia.

Smrteľnosť, peklo a podsvetie pred Ním stratili svoju moc a porazil ich.

3

Žil tridsaťtri rokov,

počas ktorých robil vždy všetko pre to,

aby uspokojil Božiu vôľu podľa Božieho diela v tom čase.

Nikdy nepozeral na vlastný prospech ani stratu

a vždy myslel na vôľu Boha Otca.

Pre Jeho službu pred Bohom, ktorá bola v súlade s Božou vôľou,

Mu Boh položil na plecia ťažké bremeno, aby vykúpil celé ľudstvo,

a zaistil, aby to aj dosiahol.

Bol spôsobilý a oprávnený dokončiť túto dôležitú úlohu.

Počas svojho života pre Boha neskonale trpel,

nespočetne veľakrát Ho pokúšal satan,

no On nikdy nestratil odvahu.

Boh Ho poveril takou dôležitou úlohou,

pretože Mu dôveroval a miloval Ho.

Ak sa, rovnako ako Ježiš,

dokážete starať o Božie bremeno a vzdorovať svojmu telu,

Boh vám zverí svoje dôležité úlohy,

aby ste mohli splniť podmienky potrebné na službu Bohu.

Len za takýchto okolností

sa odvážite povedať, že nasledujete Božiu vôľu a plníte Jeho poverenie,

a len vtedy sa odvážite povedať, že skutočne slúžite Bohu.

z knihy Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako slúžiť v súlade s Božou vôľou

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger