Božie slová na každý deň: Vstup do života | Úryvok 453

15. 02. 2024

Bohu môže slúžiť každý, kto sa tak rozhodol – oprávnenie a nárok slúžiť Mu však môžu mať len tí, ktorým vo všetkých ohľadoch záleží na Božej vôli a rozumejú jej. Toto som zistil medzi vami – mnohí ľudia si myslia, že keď horlivo šíria evanjelium pre Boha, vydávajú sa na cestu v prospech Boha, vynakladajú energiu a vzdávajú sa vecí kvôli Bohu a tak ďalej, je to služba Bohu. Aj pobožnejší ľudia si myslia, že slúžiť Bohu znamená pobehovať s Bibliou v rukách, šíriť evanjelium nebeského kráľovstva a zachraňovať ľudí tým, že ich prinútia kajať sa a vyznávať sa. Existuje aj veľa cirkevných predstaviteľov, ktorí sa domnievajú, že služba Bohu pozostáva z kázania v kaplnkách po náročnom štúdiu a praxi v seminári a z vyučovania ľudí prostredníctvom čítania z Biblie. V chudobných oblastiach žijú ľudia, ktorí veria, že slúžiť Bohu znamená liečiť chorých a vyháňať démonov z radov svojich bratov a sestier alebo sa za nich modliť či im slúžiť. Medzi vami je mnoho takých, ktorí veria, že slúžiť Bohu znamená jesť a piť Božie slovo, každý deň sa modliť k Bohu a všade navštevovať zbory a pracovať v nich. Iní bratia a sestry si myslia, že slúžiť Bohu znamená nikdy sa nevydať alebo neoženiť, nemať rodinu a zasvätiť celé svoje bytie Bohu. Len niekoľko ľudí však vie, čo skutočne znamená slúžiť Bohu. Aj keď Bohu slúži toľko ľudí, koľko je hviezd na nebi, tých, ktorí Mu môžu slúžiť priamo a dokážu Mu slúžiť v súlade s Jeho vôľou, je žalostne málo. Prečo to hovorím? Hovorím to, lebo nechápete podstatu pojmu „služba Bohu“ a o tom, ako Mu slúžiť v súlade s Jeho vôľou viete veľmi málo. Je naliehavo potrebné, aby ľudia presne vedeli, aký druh služby Bohu môže byť v súlade s Jeho vôľou.

Ak chcete Bohu slúžiť v súlade s Jeho vôľou, musíte najprv pochopiť, aký druh ľudí má Boh rád, k akým má odpor, akých ľudí spraví dokonalých a akí sú oprávnení mu slúžiť. Toto je minimum vedomostí, ktoré by ste mali mať. Okrem toho by ste mali poznať ciele Božieho diela a dielo, ktoré Boh vykonáva tu a teraz. Keď to pochopíte a On vás usmerní svojimi slovami, mali by ste vstúpiť do služby a dostať Božie poverenie. Keď budete mať skúsenosť s Jeho slovami a budete skutočne poznať Božie dielo, budete oprávnení Mu slúžiť. A keď Mu budete slúžiť, otvoria sa vám duchovné oči a budete môcť lepšie pochopiť Jeho dielo a vidieť ho jasnejšie. Keď vstúpiš do tejto reality, tvoje skúsenosti budú ozajstné a pravdivé a všetci, ktorí ich budete mať, budete môcť chodiť zo zboru do zboru a ponúkať svojim bratom a sestrám pokrm, aby ste mohli navzájom využívať svoje silné stránky, odstránili svoje nedostatky a získali bohatšie duševné poznatky. Až keď to dosiahnete, budete môcť slúžiť podľa Božej vôle a Boh z vás počas vašej služby spraví dokonalé bytosti.

Tí, ktorí slúžia Bohu, by mali byť Jeho dôvernými priateľmi, mali by Mu byť milí a schopní najväčšej oddanosti Bohu. Či už konáš v súkromí, alebo na verejnosti, dokážeš pred Bohom získať Božiu radosť, stáť pred Ním pevne bez ohľadu na to, ako sa k tebe správajú ostatní ľudia, pôjdeš vždy po ceste, po ktorej máš ísť, a budeš sa čo najviac starať o Božie bremeno. Len takíto ľudia sú dôvernými priateľmi Boha. Jeho dôverní priatelia Mu dokážu priamo slúžiť, pretože od Neho dostali veľké poverenie a bremeno, dokážu prijať Božie srdce a Božie bremeno za svoje vlastné a nepozerajú na svoje vyhliadky do budúcnosti – aj keď nemajú žiadne vyhliadky a nič nezískajú, vždy budú s milujúcim srdcom veriť v Boha. A takýto človek je dôverným priateľom Boha. Jeho dôvernými priateľmi sú aj Jeho dôverníci. Len Jeho dôverníci zdieľajú Jeho nepokoj, Jeho myšlienky, a hoci je ich telo bolestivé a slabé, sú schopní odolať bolesti a vzdať sa toho, čo milujú, aby uspokojili Boha. Boh uvaľuje na takýchto ľudí väčšie bremeno a vo svedectve takýchto ľudí sa rodí to, čo chce Boh urobiť. Boh má teda takýchto ľudí rád, sú Jeho služobníkmi, ktorí sú mu podobní, a len takíto ľudia môžu vládnuť spoločne s Bohom. Dôverným priateľom Boha sa naozaj staneš vtedy, keď budeš vládnuť spolu s Ním.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako slúžiť v súlade s Božou vôľou

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger