Božie slová na každý deň: Vstup do života | Úryvok 454

15. 02. 2024

Ježiš dokázal splniť Božie poverenie – vykúpiť celé ľudstvo – pretože sa staral o Božiu vôľu a sám pre seba si nerobil žiadne plány ani prípravy. A tak bol aj On dôverným priateľom Boha – samotného Boha, čo je niečo, čo všetci veľmi dobre chápete. (V skutočnosti bol On sám Boh, o ktorom Otec vydal svedectvo. Spomínam to tu pre ilustráciu na príklade Ježiša.) Dokázal dať plán Božej vlády do popredia, vždy sa modlil k nebeskému Otcovi a snažil sa o Jeho vôľu. Modlil sa a povedal: „Boh Otec! Nech sa stane Tvoja vôľa. Nie to, čo si želám Ja, ale podľa Tvojho plánu. Človek môže byť slabý, ale prečo by si sa mal o neho starať? Ako môže byť človek hodný Tvojich obáv, človek, ktorý v Tvojej ruke vyzerá ako mravec? V srdci si želám, len aby sa stala Tvoja vôľa a aby si so Mnou spravil, čo si želáš.“ Na ceste do Jeruzalema bol Ježiš v agónii, ako keby Mu do srdca zapichli nôž. Nemal však ani v najmenšom úmysle nedodržať svoje slovo. Ohromná sila Ho hnala dopredu, na miesto, kde mal byť ukrižovaný. Nakoniec Ho pribili na kríž, stal sa podobným hriešnemu telu a spasil ľudstvo. Vymanil sa spod pút smrti a Hádesa. Smrteľnosť, peklo a Hádes pred Ním stratili svoju silu a porazil ich. Žil tridsaťtri rokov, počas ktorých robil všetko pre to, aby naplnil Božiu vôľu podľa Božieho diela v tom čase. Nikdy nepozeral na vlastný prospech alebo stratu a vždy myslel na vôľu Boha Otca. Keď bol pokrstený, Boh povedal: „Toto je Môj najmilší Syn, v ktorom mám veľké potešenie.“ Pre Jeho službu pred Bohom, ktorá bola v súlade s Božou vôľou, Mu Boh položil na plecia ťažké bremeno, aby spasil celé ľudstvo, a zaistil, aby to aj vykonal. Bol oprávnený a mal nárok vykonať túto dôležitú úlohu. Počas svojho života pre Boha neskonale trpel, nespočetne veľakrát ho Satan pokúšal, no On nikdy nestratil odvahu. Boh Ho poveril touto náročnou úlohou, pretože Mu dôveroval, miloval Ho a povedal: „Toto je Môj najmilší Syn, v ktorom mám veľké potešenie.“ V tom čase mohol túto úlohu splniť len Ježiš a bola to jedna z praktických stránok naplnenia Božieho diela, ktoré spočívalo v spasení celého ľudstva vo Veku milosti.

Ak sa rovnako ako Ježiš dokážete starať o Božie bremeno a otočiť sa chrbtom k svojmu telu, Boh vám zverí svoje dôležité úlohy, čo znamená, že splníte podmienky potrebné na službu Bohu. Len za takýchto okolností sa odvážite povedať, že konáte Božiu vôľu a plníte jeho poverenie, a len vtedy sa odvážite povedať, že skutočne slúžite Bohu. Odvážiš sa v porovnaní s Ježišovým príkladom povedať, že si dôverným priateľom Boha? Odvážiš sa povedať, že plníš Božiu vôľu? Odvážiš sa povedať, že skutočne slúžiš Bohu? Dnes nevieš, ako slúžiť Bohu, odvážiš sa povedať, že si dôverným priateľom Boha? Ak povieš, že slúžiš Bohu, nerúhaš sa Mu? Porozmýšľaj o tom – slúžiš Bohu alebo sebe? Slúžiš Satanovi, no tvrdohlavo hovoríš, že slúžiš Bohu – nerúhaš sa tým Bohu? Mnohí ľudia za Mojím chrbtom dychtia po postavení, napchávajú sa jedlom, radi spia a dôkladne sa starajú o telo v neustálom strachu, že z tela niet cesty von. V cirkvi si správne neplnia svoju úlohu, mimo nej sa však priživujú alebo svojich bratov a sestry napomínajú Mojimi slovami, vyvyšujú sa nad ostatnými vzhľadom na svoje dôležité postavenie. Títo ľudia stále hovoria, že plnia Božiu vôľu a že sú dôvernými priateľmi Boha – nie je to absurdné? Ak máš správne úmysly, no nedokážeš slúžiť podľa Božej vôle, si blázon, ale ak tvoje úmysly nie sú správne, a napriek tomu hovoríš, že slúžiš Bohu, si proti Bohu a Boh by ťa mal potrestať! S takýmito ľuďmi nemám žiadny súcit! Priživujú sa v Božom dome, neustále dychtia po telesných pôžitkoch a neprihliadajú na Božie záujmy. Vždy sa snažia o to, čo je dobré pre nich a ignorujú Božiu vôľu. V ničom, čo robia, neprijímajú napomenutia Ducha Božieho. Stále manévrujú a klamú svojich bratov a sestry a majú dve tváre ako líška vo vinohrade – kradnú hrozno a šliapu po viniči. Môžu byť takíto ľudia dôvernými priateľmi Boha? Si schopný prijať Božie požehnanie? Ak neprijímaš bremeno vo svojom živote a v cirkvi, si spôsobilý prijať Božie poverenie? Kto by sa odvážil veriť niekomu, ako si ty? Ak slúžiš takto, môže ťa Boh poveriť väčšou úlohou? Nespôsobilo by to omeškanie diela?

Hovorím to, aby ste vedeli, aké podmienky musia byť splnené, aby ste mohli slúžiť v súlade s Božou vôľou. Ak Bohu neodovzdáte svoje srdce, ak vám nebude záležať na Božej vôli tak ako Ježišovi, potom vám Boh nemôže dôverovať a nakoniec vás bude súdiť. Je možné, že dnes, počas svojej služby Bohu neustále skrývaš svoj úmysel oklamať Ho a správaš sa k Nemu ľahostajne. Stručne povedané, bez ohľadu na čokoľvek iné, ak Boha oklameš, stihne ťa nemilosrdný súd. Mali by ste využiť skutočnosť, že ste sa práve vydali na správnu cestu služby Bohu a najprv by ste Mu bez rozdelenej vernosti mali dať svoje srdce. Bez ohľadu na to, či stojíš pred Bohom alebo pred inými ľuďmi, tvoje srdce by malo byť vždy nasmerované k Bohu a vždy by si mal byť odhodlaný milovať Boha, ako Ho miloval Ježiš. Takto z teba Boh spraví dokonalú bytosť, aby si sa stal Jeho služobníkom, ktorý Mu bude podobný. Ak si naozaj želáš, aby z teba Boh spravil dokonalú bytosť a aby bola tvoja služba v súlade s Jeho vôľou, mal by si zmeniť svoje predchádzajúce názory na vieru v Boha a spôsob, akým si Mu kedysi slúžil, aby Božím pričinením mohla byť väčšia časť teba dokonalá. Boh ťa takto neopustí, a rovnako ako Peter, budeš predvojom tých, ktorí Boha milujú. Ak sa nebudeš kajať, stihne ťa rovnaký osud ako Judáša. Toto by mali pochopiť všetci, ktorí veria v Boha.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako slúžiť v súlade s Božou vôľou

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger