Božie slová na každý deň: Vstup do života | Úryvok 479

26. 10. 2023

Dielo, ktoré Pavol vykonal, bolo vystavené pred ľuďmi, ale to, aká čistá bola jeho láska k Bohu a ako veľmi miloval Boha v hĺbke svojho srdca – to človek nemôže vidieť. Človek môže pozorovať len dielo, ktoré vykonal, z čoho sa dá vyčítať, že ho určite použil Duch Svätý, a tak si myslí, že Pavol bol lepší ako Peter, že jeho dielo bolo väčšie, lebo dokázal zabezpečiť cirkvi. Peter sa opieral len o svoje osobné skúsenosti a počas svojej príležitostnej služby získal iba niekoľko ľudí. Zachovalo sa iba niekoľko málo známych listov, ktoré napísal, ale kto vie, aká veľká bola jeho láska k Bohu v hĺbke srdca? Pavol deň čo deň slúžil Bohu: vždy, keď bolo treba niečo vykonať, urobil to. Cítil, že takto môže získať veniec a uspokojí Boha, no napriek tomu nehľadal spôsoby, ako sa prostredníctvom svojej činnosti zmeniť. Všetko, čo v Petrovom živote neuspokojovalo Božiu túžbu, mu robilo vrásky na čele. Ak to neuspokojovalo Božiu túžbu, pociťoval výčitky svedomia a hľadal vhodný spôsob, ktorým by sa pokúsil uspokojiť Božie srdce. Aj v tých najmenších a najnepodstatnejších aspektoch svojho života od seba vyžadoval uspokojenie Božej túžby. Bol nemenej náročný, keď išlo o jeho starú povahu, vždy prísny v požiadavkách na seba samého, aby pokročil hlbšie k pravde. Pavol sa usiloval len o povrchnú povesť a postavenie. Snažil sa ukázať sa pred ľuďmi a neusiloval sa o hlbší pokrok vo vstupe do života. To, na čom mu záležalo, bolo len učenie, a nie skutočnosť. Niektorí ľudia hovoria: „Pavol vykonal pre Boha toľko skutkov, tak prečo si na neho Boh nespomenul? Peter vykonal pre Boha len málo a cirkvám veľmi nepomohol, tak prečo bol zdokonalený?“ Peter miloval Boha do takej miery, akú Boh vyžadoval; len takíto ľudia majú svedectvo. A čo Pavol? Do akej miery miloval Boha Pavol? Vieš to ty? Na čo bolo Pavlovo dielo určené? A kvôli čomu vykonal svoje dielo Peter? Peter nevykonal veľa skutkov, ale vieš, čo sa skrývalo hlboko v jeho srdci? Pavlovo dielo sa týkalo zaopatrenia a podpory cirkví. To, čo zakúsil Peter, boli zmeny v povahe jeho života; zakúsil lásku k Bohu. Teraz, keď poznáš rozdiely v ich podstate, vidíš, kto nakoniec skutočne veril v Boha a kto nie. Jeden z nich skutočne miloval Boha a druhý nie; jeden z nich prešiel zmenami vo svojej povahe a druhý nie; jeden z nich slúžil pokorne a ľudia si ho len tak ľahko nevšimli a druhého ľudia uctievali a mal skvelú povesť; jeden z nich hľadal svätosť a druhý nie, a hoci nebol nečistý, neoplýval čistou láskou; jeden z nich vlastnil pravú ľudskosť a druhý nie; jeden z nich oplýval zmyslom Božieho stvorenia a druhý nie. Takéto sú rozdiely v podstate Pavla a Petra. Cesta, po ktorej kráčal Peter, bola cestou úspechu a zároveň cestou dosiahnutia obnovy normálnej ľudskej prirodzenosti a obnovy povinnosti Božieho stvorenia. Peter predstavuje všetkých tých, ktorí sú úspešní. Cesta, po ktorej kráčal Pavol, bola cestou neúspechu a predstavuje všetkých tých, ktorí sa podriaďujú a namáhajú len povrchne a nemilujú Boha naozaj úprimne. Pavol predstavuje všetkých tých, ktorí nevlastnia pravdu. Peter sa vo svojej viere v Boha snažil vo všetkom Mu vyhovieť a hľadal spôsob, ako poslúchnuť všetko, čo pochádzalo od Boha. Bez najmenších sťažností dokázal prijať napomínanie a súd, ako aj zdokonaľovanie, súženie a núdzu vo svojom živote, pričom nič z toho nemohlo zmeniť jeho lásku k Bohu. Azda to nebola najvyššia láska k Bohu? Azda to nebolo splnenie povinnosti Božieho stvorenia? Či už v napomínaní, súde alebo súžení, vždy si schopný dosiahnuť poslušnosť až na smrť a to je to, čo by malo dosiahnuť Božie stvorenie, to je čistota lásky k Bohu. Ak človek dokáže toľko dosiahnuť, potom je schopným Božím stvorením a neexistuje nič, čo by lepšie uspokojilo túžbu Stvoriteľa. Predstav si, že si schopný slúžiť Bohu, no napriek tomu Ho neposlúchaš a nedokážeš Ho skutočne milovať. Takto si nielenže nesplníš povinnosť Božieho stvorenia, ale Boh ťa odsúdi, pretože si niekto, kto nevlastní pravdu, kto nie je schopný poslúchať Ho a kto je voči Nemu neposlušný. Teba zaujíma len služba Bohu a nestaráš sa o to, aby si pravdu uviedol do praxe ani o poznanie seba samého. Nerozumieš Stvoriteľovi ani Ho nepoznáš, neposlúchaš Ho ani Ho nemiluješ. Si niekým, kto je vnútorne neposlušný voči Bohu, a takýchto ľudí Stvoriteľ nemiluje.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Úspech alebo neúspech závisí od cesty, po ktorej človek kráča

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger