Božie slová na každý deň: Vstup do života | Úryvok 502

09. 08. 2023

Ľudia často hovoria o tom, že dovolia Bohu, aby bol ich životom, ale ich skúsenosť ešte nedospela do tohto bodu. Len vravíš, že Boh je tvojím životom, že každý deň ťa vedie, že každý deň ješ a piješ Jeho slová a že každý deň sa k Nemu modlíš, a preto sa stal tvojím životom. Poznanie tých, ktorí to hovoria, je dosť povrchné. V mnohých ľuďoch nie je žiadny základ. Božie slová boli v nich zasadené, ale ešte nevyklíčili, a nieto ešte priniesli nejaké ovocie. Do akej miery si to dnes zakúsil? Až teraz, keď ťa Boh prinútil prísť až sem, myslíš si, že Ho nemôžeš opustiť. Jedného dňa, keď tvoja skúsenosť dosiahne určitý bod, keby ťa Boh prinútil odísť, nedokázal by si to. Vždy budeš cítiť, že nemôžeš existovať bez Boha vo svojom vnútri. Môžeš byť bez manžela, manželky alebo detí, bez rodiny, bez matky alebo otca, bez telesných radostí, ale nemôžeš byť bez Boha. Byť bez Boha by bolo ako stratiť svoj život. Bez Boha by si nemohol žiť. Keď to zakúsiš až do tejto miery a vo svojej viere v Boha si dosiahneš cieľ, tak sa Boh stane tvojím životom. Stane sa základom tvojej existencie. Už nikdy nebudeš môcť Boha opustiť. Keď to zakúsiš až do tejto miery, budeš sa naozaj tešiť z Božej lásky. Keď budeš mať dostatočne blízky vzťah s Bohom, On bude tvojím životom, tvojou láskou a vtedy sa budeš modliť k Bohu a hovoriť: „Ó, Bože! Nemôžem Ťa opustiť. Ty si môj život. Zaobídem sa bez všetkého ostatného – ale bez Teba nemôžem ďalej žiť.“ Toto je skutočné duchovné postavenie ľudí, toto je skutočný život. Niektorí ľudia musia zájsť až priďaleko: musia ísť ďalej, či chcú, alebo nie. Vždy si myslia, že uviazli medzi skalou a tvrdým miestom. Musíš zakúsiť, že Boh je tvoj život, že keby ti Ho niekto vzal zo srdca, bolo by to ako stratiť svoj život. Boh musí byť tvojím životom a nemôžeš Ho opustiť. Takto naozaj zakúsiš Boha. Keď Ho budeš milovať, naozaj budeš milovať Boha a bude to jediná, čistá láska. Jedného dňa, keď budeš mať dosť skúseností, tvoj život dosiahne bodu, keď sa budeš modliť k Bohu a jesť a piť Jeho slová, ale nebudeš schopný opustiť Ho vo svojom vnútri, ani na Neho nebudeš môcť zabudnúť, hoci by si chcel. Boh sa stane tvojím životom. Môžeš zabudnúť na svet, môžeš zabudnúť na svoju manželku, manžela alebo deti, ale budeš mať problém zabudnúť na Boha – to by bolo nemožné, toto je tvoj skutočný život a tvoja pravá láska k Bohu. Keď láska ľudí k Bohu dosiahne určitý bod, nič sa jej nevyrovná. Stane sa prvoradá. Takto sa dokážeš vzdať všetkého ostatného. Budeš ochotný prijať akékoľvek zaobchádzanie a orezávanie od Boha. Keď dosiahneš lásku k Bohu, ktorá prevyšuje všetko ostatné, budeš žiť v realite a v Božej láske.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tí, ktorí milujú Boha, budú naveky žiť v Jeho svetle

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger