Božie slová na každý deň: Vstup do života | Úryvok 503

09. 08. 2023

Len čo sa Boh stane životom v ľuďoch, ľudia Ho nebudú schopní opustiť. Nie je to Boží skutok? Niet väčšieho svedectva! Boh pôsobil do určitého bodu. Povedal ľuďom, aby konali službu, aby sa dali napomínať alebo aby zomreli, a ľudia sa nevzpierali, čo poukazuje na to, že Boh si ich podmanil. Ľudia, ktorí majú pravdu, sú tí, ktorí vo svojich skutočných skúsenostiach dokážu obstáť vo svojom svedectve, neochvejne trvať na svojom postoji, stáť na strane Boha bez toho, aby niekedy ustúpili. Dokážu mať normálny vzťah s ľuďmi, ktorí milujú Boha, ktorí, keď sa im niečo stane, dokážu úplne poslúchať Boha a sú schopní poslúchať Ho až na smrť. Tvoje praktizovanie a zjavenia v skutočnom živote sú svedectvom o Bohu, sú prežívaním človeka a svedectvom o Bohu, a to je skutočná radosť z Božej lásky. Keď to zakúsiš až do tejto miery, dosiahneš primeraný výsledok. Zmocní sa ťa skutočné prežívanie a na každý tvoj skutok sa ostatní pozerajú s obdivom. Tvoj odev a vonkajší vzhľad sú nenápadné, ale žiješ život vo veľkej zbožnosti. Keď hovoríš o Božích slovách, On ťa vedie a osvecuje. Dokážeš rozprávať o Božej vôli svojimi slovami, hovoriť o realite a rozumieš mnohému o službe v duchu. Si úprimný vo svojich slovách. Si slušný a priamy, nekonfliktný a čestný. Dokážeš poslúchať Božie ustanovenia a vytrvať vo svojom svedectve, keď sa ti niečo stane. Si pokojný a vyrovnaný bez ohľadu na to, čím sa zaoberáš. Takýto človek naozaj spoznal Božiu lásku. Niektorí ľudia sú ešte mladí, ale správajú sa ako niekto v strednom veku. Sú zrelí, majú pravdu a ostatní ich obdivujú – sú to ľudia, ktorí majú svedectvo a sú prejavom Boha. To znamená, že keď niečo do určitej miery zakúsia, vo svojom vnútri objavia zmysel pre Boha a ich vonkajšie prejavy sa tiež stabilizujú. Mnohí ľudia neuvádzajú pravdu do praxe a nestoja pevne za svojím svedectvom. V takýchto ľuďoch niet lásky k Bohu ani svedectva o Bohu. Títo ľudia sú Bohu najodpornejší. Na zhromaždeniach čítajú Božie slová, ale to, čo žijú, je satan. Je to zneuctenie Boha, očierňovanie Boha a rúhanie sa Bohu. V takýchto ľuďoch nie je žiadna známka Božej lásky a vôbec v nich nepôsobí Duch Svätý. Slová a skutky ľudí teda predstavujú satana. Ak bude tvoje srdce pred Bohom vždy pokojné, ak budeš vždy venovať pozornosť ľuďom a veciam okolo seba i tomu, čo sa deje v tvojom okolí, ak budeš mať na pamäti Božie bremeno a vždy v srdci uctievať Boha, potom ťa Boh vo vnútri často osvieti. V cirkvi sú ľudia, ktorí sú „inšpektormi“: títo ľudia pozorujú chyby ostatných a potom ich kopírujú a napodobňujú. Nedokážu rozlišovať, nepociťujú nenávisť k hriechu a necítia odpor ani znechutenie zo satanových vecí; sú nimi naplnení. Nakoniec ich Boh úplne opustí. Tvoje srdce by malo mať vždy úctu voči Bohu. Mal by si byť mierny vo svojich slovách a skutkoch. Nikdy by si sa nemal chcieť Bohu vzoprieť alebo Ho rozčúliť. Nikdy by si nemal chcieť, aby Božie dielo v tebe bolo zbytočné alebo aby všetky ťažkosti, ktoré si prežil, a všetko, čo si uviedol do praxe, vyšlo navnivoč. Na ceste, ktorá je pred tebou, musíš pracovať ešte tvrdšie a viac milovať Boha. Takýto ľudia majú víziu ako svoj základ. To sú ľudia, ktorí sa usilujú o pokrok.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tí, ktorí milujú Boha, budú naveky žiť v Jeho svetle

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger