Božie slová na každý deň: Vstup do života | Úryvok 537

09. 08. 2023

Až keď sa zbavíš svojej hriešnej povahy a budeš žiť inak ako bežní ľudia, budeš zdokonalený. Hoci nebudeš vedieť prorokovať ani odkrývať tajomstvá, budeš žiť a odhaľovať obraz človeka. Boh stvoril človeka, ale potom ho skazil satan a z ľudí sa stali „mŕtvi ľudia“. Keď sa zmeníš, už nebudeš viac ako oni. Božie slová podnietia ľudského ducha a prinesú mu znovuzrodenie, a keď sa ľudský duch znovuzrodí, potom ľudia prídu k životu. Keď hovorím o „mŕtvych ľuďoch“, mám na mysli mŕtve telá bez ducha a ľudí bez duše. Keď sa v ľudských dušiach zapáli iskra života, potom ľudia ožijú. Svätí, o ktorých sa hovorilo predtým, sú ľudia, ktorí prišli k životu a žili pod satanovým vplyvom, ale porazili ho. Vyvolený čínsky ľud znášal kruté a neľudské prenasledovanie i klamstvá veľkého červeného draka, ktoré ho duševne spustošili a zobrali mu odvahu žiť. Aby sa ich duch prebudil, musia začať od svojej podstaty: duch sa musí prebúdzať postupne počínajúc svojou podstatou. Keď jedného dňa ožije, všetko pôjde hladko a bez prekážok. V súčasnosti je také niečo nedosiahnuteľné. Väčšina ľudí žije životom, ktorý so sebou prináša mnoho podôb smrti; sú zahalení v aure smrti a je toho toľko, čo im chýba. Slová niektorých ľudí prinášajú smrť, ich činy prinášajú smrť a takmer všetko, čo prinášajú svojím životom, predstavuje smrť. Ak dnes ľudia verejne vydávajú svedectvo o Bohu, potom v tom neuspejú, pretože ešte úplne neprišli k životu, je medzi nimi príliš veľa mŕtvych. Mnohí sa pýtajú, prečo Boh neukazuje nejaké znamenia a nečiní zázraky, aby rýchlo rozšíril svoje dielo medzi pohanmi. Mŕtvi nemôžu vydávať svedectvo o Bohu. Je to niečo, čo môžu robiť len živí, a dnes je predsa väčšina ľudí „mŕtva“. Príliš veľa ich žije pod rúškom smrti, pod vplyvom satana, a nemôžu zvíťaziť. Ako by teda mohli vydávať svedectvo o Bohu? Ako by mohli šíriť evanjelium?

Všetci, ktorí žijú pod vplyvom temnoty, žijú uprostred smrti a vlastní ich satan. Ľudia nie sú schopní uniknúť smrti bez Božej pomoci, súdu a napomínania; nemôžu sa stať živými. Títo „mŕtvi“ nemôžu vydávať svedectvo o Bohu ani ich Boh nemôže použiť, a už vôbec nemôžu vstúpiť do kráľovstva. Boh chce svedectvo živých, nie mŕtvych, a žiada, aby pre Neho pracovali živí, nie mŕtvi. „Mŕtvi“ sú tí, ktorí sa vzbúrili proti Bohu; sú to tí, ktorí sú otupení na duchu a nerozumejú Božím slovám; sú to tí, ktorí neuvádzajú pravdu do praxe a nie sú verní Bohu; a sú to tí, ktorí žijú pod nadvládou satana a on ich využíva. Mŕtvi sa prejavujú tým, že stoja proti pravde, búria sa proti Bohu a tým, že sú prízemní, opovrhnutiahodní, zlomyseľní, krutí, falošní a zákerní. Aj keď jedia a pijú Božie slová, nie sú schopní podľa nich žiť; hoci sú nažive, sú len chodiacimi mŕtvolami. Mŕtvi nedokážu uspokojiť Boha a už vôbec Ho nedokážu bezpodmienečne poslúchať. Dokážu Ho iba klamať, rúhať sa Mu a zradiť Ho, a celý ich život odhaľuje satanovu prirodzenosť. Ak sa ľudia chcú stať živými bytosťami, vydávať svedectvo o Bohu a ak chcú, aby ich Boh odobril, potom musia prijať Božiu spásu; musia sa s radosťou podriadiť Jeho súdu aj napomínaniu, s radosťou prijať Božie orezávanie i to, že Boh sa s nimi bude zaoberať. Iba vtedy budú schopní uviesť všetky pravdy, ktoré Boh vyžaduje, do praxe; až potom ich Boh spasí a stanú sa skutočnými živými bytosťami. Tých, ktorí žijú, Boh spasil; súdil ich a napomínal, sú ochotní oddať sa a sú šťastní, že môžu položiť vlastný život za Boha, zasvätiť mu svoj život. Iba keď živí vydávajú svedectvo o Bohu, môžu zahanbiť satana; iba živí môžu šíriť Božie evanjelium, iba živí sú podľa Božieho srdca a iba živí sú reálni ľudia. Pôvodne bol človek, ktorého stvoril Boh, živý, ale keďže ho skazil satan, človek sa ocitol uprostred smrti a pod vplyvom satana. Tak sa ľudia stali bezduchými mŕtvolami, stali sa nepriateľmi, ktorí sa stavajú proti Bohu, stali sa nástrojmi a zajatcami satana. Všetci živí ľudia, ktorých stvoril Boh, sa stali mŕtvymi, a tak Boh stratil svoje svedectvo, ako aj ľudstvo, ktoré stvoril a ktorému ako jedinému vdýchol život. Ak si má Boh vziať späť svoje svedectvo a tých, ktorých vytvoril vlastnou rukou, ale ktorých sa zmocnil satan, potom ich musí vzkriesiť, aby sa stali živými bytosťami, a musí ich získať späť, aby žili v Jeho svetle. Mŕtvi sú tí, ktorí nemajú ducha, tí, ktorí sú mimoriadne otupení a ktorí sa protivia Bohu. Sú to predovšetkým tí, ktorí nepoznajú Boha. Nemajú najmenší úmysel poslúchať Ho; len proti Nemu vzdorujú a odporujú Mu a nie sú Mu vôbec verní. Živí sú tí, ktorých duše sa znovuzrodili, ktorí vedia poslúchať Boha a ktorí sú Bohu verní. Vlastnia pravdu a svedectvo, a títo jediní sú vrelo vítaní v Božom dome. Boh zachraňuje tých, ktorí môžu prísť k životu, ktorí môžu vidieť Božiu spásu, ktorí môžu byť verní Bohu a ktorí sú ochotní hľadať Boha. Zachraňuje tých, ktorí veria v Božie vtelenie a v Jeho zjavenie. Niektorí ľudia môžu prísť k životu a niektorí nie; to závisí od toho, či ich prirodzenosť môže byť zachránená alebo nie. Mnohí si vypočuli veľa Božích slov, ale nerozumejú Božej vôli a stále nie sú schopní ich uviesť do praxe. Takíto ľudia nie sú schopní žiť pravdu a tiež úmyselne zasahujú do Božieho diela. Nie sú schopní nič urobiť pre Boha, nedokážu sa Mu oddať a tiež tajne utrácajú peniaze cirkvi a jedia v Božom dome zadarmo. Títo ľudia sú mŕtvi a nebudú spasení. Boh zachraňuje všetkých, ktorí sú uprostred Jeho diela, ale existuje časť ľudí, ktorá nedokáže prijať Jeho spásu; iba malý počet môže prijať Jeho spasenie. To preto, lebo väčšina ľudí je skazená až do hĺbky; stali sa z nich mŕtvoly, ktoré nemožno spasiť. Satan ich využil a ich prirodzenosť je až príliš zhubná. Nedokážu ani úplne poslúchať Boha. Nie sú to tí, ktorí boli Bohu absolútne verní od počiatku alebo ktorí Ho od počiatku milovali; naopak, spoznali Boha vďaka Jeho najväčšej láske, stali sa poslušnými kvôli Jeho víťazstvu. Božia spravodlivá povaha mení ich povahu, spoznali Boha cez Jeho dielo, Jeho dielo, ktoré je reálne a zároveň normálne. Bez Božieho diela, bez ohľadu na to, akí dobrí sú títo ľudia, stále by boli satanovi, stále by boli mŕtvi. Títo ľudia dnes môžu prijať Božiu spásu len preto, že sú ochotní spolupracovať s Bohom.

Živí budú patriť Bohu pre svoju vernosť a budú žiť podľa Jeho prísľubov. Mŕtvi budú pre svoj odpor voči Bohu nenávidení a Bohom zavrhnutí a budú žiť uprostred Jeho trestu a kliatby. Toto je spravodlivá Božia vôľa, ktorú človek nezmení. Tým, ktorí hľadajú, Boh udelí súhlas a budú žiť vo svetle. Kvôli svojim chytráckym plánom budú prekliati a potrestaní. Kvôli svojim zločinom budú potrestaní a kvôli svojej túžbe a vernosti dostanú Božie požehnanie. Boh je spravodlivý: žehná živým a preklína mŕtvych, takže sú stále uprostred smrti a nikdy nebudú žiť v Božom svetle. Boh vezme živých do svojho kráľovstva a požehná ich, aby boli s Ním naveky. Mŕtvych potrestá a vydá do večnej smrti. Budú predmetom Jeho záhuby a budú vždy patriť satanovi. Boh s nikým nezaobchádza nespravodlivo. Všetci, ktorí skutočne hľadajú Boha, určite zostanú v Božom dome a všetci, ktorí Boha neposlúchajú a odporujú Mu, budú znášať Jeho trest. Možno pochybujete o Božom vtelení, no nebude to Božie telo, čo jedného dňa určí koniec ľudstva. Bude to Jeho Duch a v tom čase budú ľudia vedieť, že Božie telo a Jeho Duch sú jedno, že ani Jeho telo ani Jeho Duch sa nemôžu dopustiť omylu. Nakoniec určite vezme tých, ktorí prišli k životu, do svojho kráľovstva. Ani o jedného viac, ani o jedného menej. Mŕtvych, ktorí však k životu neprišli, uvrhne do satanovho brlohu.

z knihy Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Si niekto, kto ožil?

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger