Božie slová na každý deň: Tri fázy diela | Úryvok 1

04. 05. 2023

Celý Môj plán riadenia, šesťtisícročný plán riadenia, sa skladá z troch fáz alebo troch vekov: veku zákona na začiatku, veku milosti (ktorý je zároveň vekom vykúpenia) a veku kráľovstva posledných dní. Moje pôsobenie v týchto troch vekoch sa obsahovo líši podľa charakteru každej doby, ale v každej fáze sa toto pôsobenie prispôsobuje potrebám človeka – alebo, presnejšie povedané, vykonáva sa podľa úskokov, ktoré satan používa vo vojne, ktorú proti nemu vediem. Cieľom Môjho pôsobenia je poraziť satana, zjaviť svoju múdrosť a všemohúcnosť, odhaliť všetky satanove úskoky a tak zachrániť celé ľudské pokolenie, ktoré žije pod satanovou vládou. Cieľom je ukázať Moju múdrosť a všemohúcnosť a odhaliť neznesiteľnú ohavnosť satana; ba čo viac, Moje pôsobenie má umožniť stvoreným bytostiam, aby rozlišovali medzi dobrom a zlom, aby vedeli, že Ja som Vládca všetkého, aby jasne videli, že satan je nepriateľ ľudstva, zvrhlík, zlý, a umožniť im s absolútnou istotou rozlíšiť dobro a zlo, pravdu a lož, svätosť a špinu, a to, čo je úžasné a čo je hanebné. Tak nechápavé ľudstvo bude môcť svedčiť o Mne, že Ja nekazím ľudstvo a že len Ja – Stvoriteľ – môžem ľudstvo zachrániť. Môžem ľuďom dať to, z čoho sa môžu tešiť. Spoznajú, že Ja som Vládca všetkého a satan je len jednou z bytostí, ktoré som stvoril a ktoré sa neskôr obrátili proti Mne. Môj šesťtisícročný plán riadenia je rozdelený do troch fáz. Pôsobím tak, aby som umožnil stvoreným bytostiam svedčiť o Mne, pochopiť Moju vôľu a pochopiť, že Ja som pravda. Takto som počas počiatočného pôsobenia svojho šesťtisíc ročného plánu riadenia vykonával dielo zákona, v ktorom Jahve viedol ľudí. V druhej fáze som vykonával počiatočné dielo veku milosti v judských dedinách. Ježiš predstavuje celé dielo veku milosti. Vtelil sa a bol pribitý na kríž, a tým tiež začal vek milosti. Bol ukrižovaný, aby zavŕšil dielo vykúpenia, ukončil vek zákona a započal vek milosti. Preto ho volali „Najvyšším veliteľom“, „Obetou za hriech“ a „Vykupiteľom“. Preto sa Ježišovo dielo obsahom líšilo od diela Jahveho, hoci v podstate boli rovnaké. Jahve začal vek zákona, vytvoril základ – východiskový bod – pre Božie dielo na zemi. Vydal zákony a prikázania. Sú to dve časti diela, ktoré vykonal. Predstavujú vek zákona. Dielo, ktoré Ježiš vykonal vo veku milosti, nespočívalo vo vydávaní zákonov, ale v ich naplnení, čím začal vek milosti a ukončil vek zákona, ktorý trval dvetisíc rokov. Vyšliapal cestu. Prišiel, aby započal vek milosti, ale hlavná časť jeho diela spočívala vo vykúpení. A tak aj Jeho dielo bolo dvojaké: uviedol nový vek a dokončil dielo vykúpenia svojím ukrižovaním, po ktorom odišiel. Takto sa skončil vek zákona a začal sa vek milosti.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Pravdivý príbeh o pôsobení vo veku vykúpenia

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger