Božie slová na každý deň: Tri fázy diela | Úryvok 5

08. 08. 2023

Dielo riadenia ľudstva je rozdelené do troch etáp, čo znamená, že do troch etáp je rozdelené dielo záchrany ľudstva. Tieto tri etapy nezahŕňajú dielo stvorenia sveta, ale sú to tri etapy diela – Veku zákona, Veku milosti a Veku kráľovstva. Dielo stvorenia sveta bolo dielom vytvorenia celého ľudstva. Nebolo to dielo záchrany ľudstva a nemá žiadny vzťah k dielu záchrany ľudstva, pretože po stvorení sveta ľudstvo nebolo skazené satanom, a tak nebolo potrebné vykonávať dielo záchrany ľudstva. Dielo záchrany ľudstva sa začalo až vtedy, keď ľudstvo skazil satan, a tak aj dielo riadenia ľudstva sa začalo až po skazení ľudstva. Inými slovami, Božie riadenie človeka začalo ako výsledok diela záchrany ľudstva a nevzniklo z diela stvorenia sveta. Až potom, čo ľudstvo nadobudlo skazenú povahu, začalo existovať dielo riadenia, a tak dielo riadenia ľudstva obsahuje tri časti, a nie štyri etapy, respektíve štyri éry. To je jediný správny spôsob vysvetlenia Božieho riadenia ľudstva. Keď sa bude blížiť konečný vek, dielo riadenia ľudstva bude úplne dokončené. Zavŕšenie diela riadenia znamená, že dielo záchrany celého ľudstva sa úplne ukončí a že táto fáza bude od toho momentu pre ľudstvo uzatvorená. Bez diela záchrany celého ľudstva by neexistovalo dielo riadenia ľudstva, a neexistovali by ani tri etapy diela. Práve kvôli zvrhlosti ľudstva a preto, že ľudstvo tak naliehavo potrebovalo spásu, ukončil Jahve stvorenie sveta a zahájil dielo Veku zákona. Až potom začalo dielo riadenia ľudstva, čo znamená, že až potom bolo zahájené dielo záchrany ľudstva. „Riadiť ľudstvo“ neznamená viesť novostvorený ľudský život na zemi (čiže ľudstvo, ktoré ešte len bude skazené). Je to skôr spása ľudstva, ktoré skazil satan, to znamená, že má za úlohu premeniť toto skazené ľudstvo. Toto je význam „riadenia ľudstva“. Dielo záchrany ľudstva nezahŕňa dielo stvorenia sveta, a tak dielo riadenia ľudstva nezahŕňa ani dielo stvorenia sveta, ale obsahuje len tri etapy diela, ktoré sú oddelené od stvorenia sveta. Aby sme pochopili dielo riadenia ľudstva, je potrebné poznať dejiny troch etáp diela – toto si každý musí uvedomiť, aby bol spasený. Ako Božie stvorenia by ste mali uznať, že človek bol stvorený Bohom, a mali by ste poznať zdroj skazenosti ľudstva a navyše i proces ľudskej spásy. Ak viete, ako sa správať podľa učenia v snahe získať Božiu priazeň, ale nemáte tušenie o tom, ako Boh zachraňuje ľudstvo, či o zdroji ľudskej skazenosti, potom vám toto ako Božiemu stvoreniu chýba. Nemal by si sa uspokojiť iba s pochopením tých právd, ktoré možno uviesť do praxe, zatiaľ čo nebudeš poznať širší rozsah Božieho diela riadenia. V tom prípade si príliš dogmatický. Tri etapy diela sú vnútorným príbehom Božieho riadenia človeka, príchodom evanjelia celého sveta, najväčším tajomstvom medzi celým ľudstvom a sú tiež základom pre šírenie evanjelia. Ak sa sústredíš len na pochopenie jednoduchých právd, ktoré sa týkajú tvojho života a nevieš nič o najväčšom zo všetkých tajomstiev a vízií, nie je tvoj život nepodarkom, ktorý nie je k ničomu okrem toho, že sa dá naň pozerať?

Ak sa človek zameriava iba na prax a považuje za druhoradé Božie dielo a to, čo by mal vedieť, nie je to od neho nerozvážne? To, čo máš vedieť, musíš vedieť. To, čo máš uviesť do praxe, musíš uviesť do praxe. Len tak budeš vedieť ako sa usilovať o pravdu. Keď nadíde tvoj deň, aby si šíril evanjelium, ak dokážeš iba povedať, že Boh je veľký a spravodlivý, že je najvyšší Boh, Boh, s ktorým sa nemôže porovnávať žiadny významný človek, a že On je Boh, nad ktorým niet nikoho..., ak dokážeš povedať len tieto nepodstatné a povrchné slová, a pritom nebudeš schopný vysloviť slová, ktoré majú rozhodujúci význam a majú podstatu, ak nemáš čo povedať o poznaní Boha alebo Božieho diela a navyše nemôžeš vysvetliť pravdu alebo poskytnúť to, čo človeku chýba, potom nie si schopný dobre vykonávať svoju povinnosť. Vydávať svedectvo o Bohu a šíriť evanjelium o kráľovstve nie je jednoduchá záležitosť. Najprv musíš pochopiť pravdu a vízie. Keď máš jasno vo víziách a pravde rôznych aspektov Božieho diela a vo svojom srdci spoznáš Božie dielo, a bez ohľadu na to, čo Boh robí – či už je to spravodlivý súd alebo zušľachtenie človeka – tvojim základom je najväčšia vízia a vlastníš tú správnu pravdu, ktorú môžeš uviesť do praxe, potom môžeš nasledovať Boha až do samého konca. Musíš vedieť, že bez ohľadu na to, akú prácu vykonáva, cieľ Božieho diela sa nemení, jadro Jeho diela sa nemení a Jeho vôľa voči človeku je nemenná. Nezáleží na tom, aké prísne sú Jeho slová a aké nepriaznivé je životné prostredie, princípy Jeho práce sa nezmenia a Jeho zámer spasiť človeka sa nezmení. Jadro Jeho diela sa nezmení za predpokladu, že to nie je dielo zjavenia konca človeka alebo konečného osudu človeka a nie je to dielo záverečnej fázy, alebo dielo ukončenia celého Božieho plánu riadenia, a za predpokladu, že je to počas Jeho práce na človeku. Vždy to bude spása ľudstva. Toto by malo tvoriť základ vašej viery v Boha. Cieľom troch etáp diela je spása celého ľudstva – to znamená úplné spasenie človeka spod nadvlády satana. Hoci každá z troch etáp diela má iný cieľ a význam, každá z nich je súčasťou diela záchrany ľudstva a každá z nich je iným dielom spásy vykonávaným v súlade s požiadavkami ľudstva. Akonáhle si uvedomíš cieľ týchto troch etáp diela, uvedomíš si, ako oceniť význam každej etapy diela a rozpoznáš, ako uspokojiť túžbu Boha. Ak dokážeš dosiahnuť tento bod, potom sa táto najväčšia zo všetkých vízií stane základom tvojej viery v Boha. Mal by si nielen hľadať jednoduché spôsoby praxe alebo hlboké pravdy, ale mal by si kombinovať vízie s praxou, aby sa praktizovali nielen pravdy ale i poznatky, ktoré sú na víziách založené. Iba potom sa staneš tým, kto sa bude zo všetkých strán usilovať o pravdu.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie troch etáp Božieho diela je cestou k poznaniu Boha

Zobraziť viac

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Pridaj komentár

Zdieľať

Zrušiť

Spojte sa s nami cez Messenger