Úvod

Boh vo Veku kráľovstva používa slová, aby uviedol nový vek, zmenil prostriedky, ktorými pôsobí a vykonal dielo celého veku. Toto je princíp, ktorým Boh pôsobí vo Veku slova. Stal sa telom, aby hovoril z rôznych pohľadov, a aby človek mohol naozaj uzrieť Boha, ktorý je Slovom zjavujúcim sa v tele, a aby človek mohol uzrieť Jeho múdrosť a zázračnosť. Toto dielo koná preto, aby lepšie dosiahol ciele, ktorými sú získanie človeka, zdokonalenie človeka a vyhnanie človeka, čo je pravý význam používania slov pre pôsobenie vo Veku slova. Skrze tieto slová ľudia spoznávajú Božie dielo, Božiu povahu, jadro človeka a to, do čoho by mal človek vstúpiť. Slovami sa dielo, ktoré chce Boh vykonať vo Veku slova, napĺňa v plnej miere. Týmito slovami Boh ľudí odhaľuje, vyháňa a skúša. Ľudia videli Božie slová, počuli tieto slová a spoznali existenciu týchto slov. V dôsledku toho uverili v Božiu existenciu, v Božiu všemohúcnosť a múdrosť, ako aj v Božiu lásku k človeku a v Jeho túžbu spasiť človeka. Pojem „slová“ môže byť jednoduchý a obyčajný, ale slová vychádzajúce z úst vteleného Boha zatrasú vesmírom, premenia ľudské srdcia, zmenia ich predstavy a starú povahu a zmenia aj spôsob, ako sa kedysi javil celý svet. V priebehu vekov takto pôsobil len dnešný Boh. Len On takto hovorí a takto prichádza spasiť človeka. Od tejto chvíle človek žije pod vedením Božích slov, ktoré ho pasú a živia. Ľudia žijú vo svete Božích slov, medzi kliatbami a požehnaniami Božích slov. Je ešte mnoho ľudí, ktorí prišli žiť pod súdom a napomínaním Jeho slov. Tieto slová a toto dielo sú pre spásu človeka, pre plnenie Božej vôle a pre zmenu pôvodného vzhľadu sveta starého stvorenstva. Boh stvoril svet skrze slová. Vedie ľudí v celom vesmíre skrze slová, získava ich a spasí skrze slová. Napokon použije slová, aby priviedol celý starý svet ku koncu, a tak zavŕšil celý svoj plán riadenia.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vek kráľovstva je Vekom slova

Moje slová sú naveky nemennou pravdou. Som zdrojom života pre človeka a jediným sprievodcom ľudstva. Hodnotu a význam Mojich slov neurčuje to, či ich ľudstvo uznáva alebo prijíma, ale podstata samotných slov. Aj keď Moje slová nemôže prijať nik na tejto zemi, hodnota Mojich slov a ich pomoc ľudstvu sú pre človeka neoceniteľné. Takže, keď čelím mnohým ľuďom, ktorí Mojim slovám vzdorujú, popierajú ich alebo nimi vyslovene pohŕdajú, zaujímam takýto postoj: nech o pravdivosti Mojich slov dosvedčí čas a fakty. Tie nech ukážu, že Moje slová sú cesta, pravda a život. Nech sú pre nich dôkazom toho, že všetko, čo som povedal, je pravda a že každý človek by ich mal mať naporúdzi a mal by ich prijať. Nech všetci, ktorí Ma nasledujú, vedia tento fakt: tí, ktorí nedokážu plne prijať Moje slová, tí, ktorí nedokážu praktizovať Moje slová, tí, ktorí nedokážu nájsť zámer v Mojich slovách, a tí, ktorí nedokážu prijať spásu pre Moje slová, sú tými, ktorí boli v dôsledku Mojich slov odsúdení. Navyše prišli o Moju spásu a Môj prút sa od nich nikdy nevzdiali.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Mali by ste zvážiť svoje skutky

Či už sú slová vyslovené Bohom navonok jasné alebo hlboké, všetko sú to pravdy, ktoré človek nevyhnutne potrebuje pri svojom vstupe do života. Sú prameňom živých vôd, ktorý umožňuje človeku prežiť v duchu aj v tele. Poskytujú to, čo človek potrebuje, aby zostal nažive: princípy a presvedčenie pre každodenný život, cestu, ktorou musí ísť k spáse, ako aj jej cieľ a smer, každú pravdu, ktorú by mal vlastniť ako stvorená bytosť pred Bohom, a každú pravdu o tom, ako má človek poslúchať a uctievať Boha. Tieto veci sú zárukou prežitia človeka, sú jeho každodenným chlebom a tiež pevnou oporou, ktorá človeku umožňuje, aby bol silný a dokázal stáť vzpriamene. Sú bohaté na pravdu-realitu, s ktorou stvorené ľudstvo prežíva normálnu ľudskú prirodzenosť, bohaté na pravdu, ktorou sa ľudstvo oslobodzuje od skazenosti a uniká satanovým nástrahám, a bohaté na neúnavné učenie, napomínanie, povzbudzovanie a útechu, ktoré Stvoriteľ dáva stvorenému ľudstvu. Sú majákom, ktorý vedie a osvecuje ľudí, aby pochopili všetko, čo je pozitívne, zárukou, ktorá zabezpečuje, že ľudia budú žiť a vlastniť všetko, čo je spravodlivé a dobré, sú kritériom, podľa ktorého sa merajú všetci ľudia, udalosti a objekty, a tiež navigačná značka, ktorá vedie ľudí k spáse a k ceste svetla.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Predslov

Boh v diele Slová Boha celému vesmíru vyslovuje svoje slová z pohľadu Ducha. Spôsob, akým hovorí, je pre stvorené ľudstvo nedosiahnuteľný. Výber a štýl Jeho slov sú navyše krásne a dojímavé a žiadna forma ľudskej literatúry by ich nemohla nahradiť. Slová, ktorými odhaľuje človeka, sú presné, nútia všetkých ľudí podriadiť sa a žiadna filozofia ich nedokáže vyvrátiť. Slová, ktorými Boh súdi človeka, sa ako ostrý meč zarezávajú priamo do hĺbky ľudských duší a siahajú až tak hlboko, že sa ľudia nemajú kam skryť. Slová, ktorými utešuje ľudí, zahŕňajú milosrdenstvo a láskavosť, sú vrúcne ako milujúce materinské objatie a prinášajú ľuďom nepoznaný pocit bezpečia. Tieto výroky najviac charakterizuje skutočnosť, že v tejto etape Boh nehovorí používajúc identitu Jahveho či Ježiša Krista ani Krista posledných dní. Namiesto toho používa svoju prirodzenú identitu Stvoriteľa a prehovára ku všetkým, ktorí Ho nasledujú a ktorí Ho ešte len budú nasledovať, a učí ich. Možno povedať, že je to prvýkrát od stvorenia sveta, čo Boh oslovil celé ľudstvo. Nikdy predtým neprehovoril k stvorenému ľudstvu tak detailne a systematicky. Samozrejme, je to tiež po prvý raz, čo tak obšírne a dlho prehováral k celému ľudstvu. Je to úplne bezprecedentné. A navyše, tieto výroky tvoria prvý text, ktorý Boh vyslovil medzi ľuďmi. Odhaľuje v ňom ľudí, vedie ich, súdi a dôverne k nim hovorí. Zároveň sú to prvé výroky, v ktorých Boh oboznamuje ľudí so svojimi krokmi, miestom, v ktorom spočíva, so svojou povahou, s tým, čo Boh má a čím je, s Božími myšlienkami a starosťou o ľudstvo. Možno povedať, že sú to prvé výroky, ktorými Boh prehovoril k ľudstvu z tretieho neba od stvorenia, a je to prvýkrát, čo Boh použil svoju prirodzenú identitu, aby sa zjavil a vyjadril ľudstvu hlas svojho srdca na pozadí slov.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, Úvod

Cesta života nie je niečo, čo môže prináležať hocikomu, a nikto ju nemôže poľahky dosiahnuť. Je to preto, že život môže pochádzať len od Boha, čo znamená, že len samotný Boh vlastní podstatu života a len Boh disponuje cestou života. Teda len Boh je zdrojom života a neustále tečúceho prameňa živej vody života. Odkedy stvoril svet, vykonal veľa práce týkajúcej sa vitality života, vykonal množstvo vecí, ktoré človeku prinášajú život, a zaplatil vysokú cenu za to, aby človek mohol život získať. Je to preto, lebo Boh sám je večný život a Boh sám je spôsob, ktorým dochádza k vzkrieseniu človeka. Boh nikdy nechýba v srdci človeka a vždy žije v človeku. Je hnacou silou života človeka, podstatou jeho existencie a veľkým vkladom v prospech existencie človeka po narodení. Vďaka nemu dochádza k znovuzrodeniu človeka a práve On umožňuje človeku, aby dokázal húževnato zvládnuť každú svoju rolu. Vďaka Jeho sile a Jeho nezničiteľnej životnej energii človek prežíva celé generácie, počas ktorých bola sila Božieho života hlavnou oporou existencie človeka, pričom Boh zaplatil cenu, ktorú obyčajný človek nezaplatil nikdy. Životná energia Boha dokáže prekonať všetky ostatné sily, ba dokonca ich prevyšuje. Jeho život je večný, Jeho sila je neobyčajná a Jeho životnú energiu nemôže poraziť žiadna stvorená bytosť ani nepriateľská sila. Životná energia Boha existuje a jasne žiari bez ohľadu na miesto či čas. Nebo a zem môžu podliehať veľkým zmenám, ale život Boha zostane navždy rovnaký. Všetko môže pominúť, ale život Boha zostane, pretože Boh je zdrojom a podstatou existencie všetkých vecí. Život človeka pochádza od Boha, nebo existuje kvôli Bohu a zem sa zrodila zo sily Božieho života. Nič živé nikdy neprevýši zvrchovanosť Boha a nič, čo má silu, nemôže uniknúť spod Božej autority. Takýmto spôsobom sa musí každý, bez ohľadu na to, o koho ide, podriadiť nadvláde Boha, každý musí žiť podľa Jeho príkazov a nikto nemôže uniknúť z Jeho rúk.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Len Kristus posledných dní môže dať človeku cestu večného života

Kristus posledných dní prináša život a trvalú a večnú cestu pravdy. Táto pravda je cesta, ktorou človek získa život, a je to jediná cesta, prostredníctvom ktorej človek spozná Boha a Boh ho schváli. Ak nehľadáš cestu života, ktorú poskytuje Kristus posledných dní, nikdy nezískaš súhlas Ježiša a nikdy nebudeš mať právo vstúpiť do nebeského kráľovstva, pretože si bábka a väzeň minulosti. Tí, ktorých ovládajú ustanovenia a slová, a majú na sebe okovy minulosti, nikdy nebudú môcť získať život ani večnú cestu života. Je to preto, lebo namiesto vody života, ktorá vyteká z trónu, majú len mútnu vodu, ktorej sa ľudia držali tisícky rokov. Tí, ktorí nedostávajú vodu života, budú naveky mŕtvolami, hračkami Satana a synmi pekla. Ako potom môžu uvidieť Boha? Ak sa snažíš držať len minulosti, nekonáš a nechávaš veci, ako sú, nesnažíš sa zmeniť súčasný stav a zahodiť minulosť, či nebudeš vždy proti Bohu? Kroky Božieho diela sú obrovské a mocné, ako vlny v príboji a hrmiace hromy – ty však pasívne sedíš a čakáš na zničenie, držíš sa svojej hlúposti a nič nerobíš. Ako ťa takto možno považovať za niekoho, kto nasleduje Baránka? Ako môžeš Bohu dokázať, že si ako On, stále nový a nikdy nie starý? A ako ťa môžu slová tvojich zažltnutých kníh priviesť do nového veku? Ako ťa môžu viesť k tomu, aby si hľadal kroky Božieho diela? A ako ťa môžu vziať na nebesá? V rukách držíš slová, ktoré ti môžu poskytnúť dočasnú útechu, nie pravdy, ktoré sú schopné dať život. Slová Svätého písma, ktoré čítaš, môže nanajvýš obohatiť tvoj jazyk – nie sú to filozofické myšlienky, ktoré ti pomôžu spoznať ľudský život a už vôbec nie cesty, ktoré ťa môžu priviesť k dokonalosti. Nie je táto nezrovnalosť pre teba dôvodom na úvahu? Neuvedomuješ si vďaka tomu záhady vo vnútri? Dokážeš sa sám dostať do neba, aby si sa stretol s Bohom? Vieš sa bez príchodu Boha dostať do neba, aby si si užíval rodinné šťastie s Bohom? Aj teraz stále snívaš? Potom ti navrhujem, aby si prestal snívať a zistil, kto teraz pracuje – pozri sa, kto zachraňuje človeka počas posledných dní. V opačnom prípade nikdy nezískaš pravdu a nikdy nezískaš život.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Len Kristus posledných dní môže dať človeku cestu večného života

Ďalší: I. Slová o troch etapách Božieho diela na záchranu ľudstva

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger