I. Slová o troch etapách Božieho diela na záchranu ľudstva

1. Celý Môj plán riadenia, šesťtisícročný plán riadenia, sa skladá z troch fáz alebo troch vekov: Veku zákona na začiatku, Veku milosti (ktorý je zároveň Vekom vykúpenia) a Veku kráľovstva posledných dní. Moje pôsobenie v týchto troch vekoch sa obsahovo líši podľa charakteru každej doby, ale v každej fáze sa toto pôsobenie prispôsobuje potrebám človeka – alebo, presnejšie povedané, vykonáva sa podľa úskokov, ktoré satan používa vo vojne, ktorú proti nemu vediem. Cieľom Môjho pôsobenia je poraziť satana, zjaviť svoju múdrosť a všemohúcnosť, odhaliť všetky satanove úskoky a tak zachrániť celé ľudské pokolenie, ktoré žije v satanovej moci. Cieľom je ukázať Moju múdrosť a všemohúcnosť a odhaliť neznesiteľnú ohavnosť satana; ba čo viac, Moje pôsobenie má umožniť stvoreným bytostiam, aby rozlišovali medzi dobrom a zlom, aby vedeli, že Ja som Vládca všetkého, aby jasne videli, že satan je nepriateľ ľudstva, zvrhlík, ten zlý, a umožniť im s absolútnou istotou rozlíšiť dobro a zlo, pravdu a lož, svätosť a špinu, a to, čo je úžasné a čo je hanebné. Tak nechápavé ľudstvo bude môcť o Mne podať svedectvo, že Ja nekazím ľudstvo a že len Ja – Stvoriteľ – môžem ľudstvo zachrániť. Môžem dať ľuďom to, z čoho sa môžu tešiť. Spoznajú, že Ja som Vládca všetkého a satan je len jednou z bytostí, ktoré som stvoril a ktoré sa neskôr obrátili proti Mne. Môj šesťtisícročný plán riadenia je rozdelený do troch fáz. Pôsobím tak, aby som umožnil stvoreným bytostiam vydávať o Mne svedectvo, pochopiť Moju vôľu a pochopiť, že Ja som pravda.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Pravdivý príbeh o diele vo Veku vykúpenia

2. Dielo riadenia ľudstva je rozdelené do troch etáp, čo znamená, že do troch etáp je rozdelené dielo záchrany ľudstva. Tieto tri etapy nezahŕňajú dielo stvorenia sveta, ale sú to tri etapy diela – Veku zákona, Veku milosti a Veku kráľovstva. Dielo stvorenia sveta bolo dielom vytvorenia celého ľudstva. Nebolo to dielo záchrany ľudstva a nemá žiadny vzťah k dielu záchrany ľudstva, pretože po stvorení sveta ľudstvo nebolo skazené satanom, a tak nebolo potrebné vykonávať dielo záchrany ľudstva. Dielo záchrany ľudstva sa začalo až vtedy, keď ľudstvo skazil satan, a tak aj dielo riadenia ľudstva sa začalo až po skazení ľudstva. Inými slovami, Božie riadenie človeka začalo ako výsledok diela záchrany ľudstva a nevzniklo z diela stvorenia sveta. Až potom, čo ľudstvo nadobudlo skazenú povahu, začalo existovať dielo riadenia, a tak dielo riadenia ľudstva obsahuje tri časti, a nie štyri etapy, respektíve štyri éry. To je jediný správny spôsob vysvetlenia Božieho riadenia ľudstva. Keď sa bude blížiť konečný vek, dielo riadenia ľudstva bude úplne dokončené. Zavŕšenie diela riadenia znamená, že dielo záchrany celého ľudstva sa úplne ukončí a že táto fáza bude od toho momentu pre ľudstvo uzatvorená. Bez diela záchrany celého ľudstva by neexistovalo dielo riadenia ľudstva, a neexistovali by ani tri etapy diela. Práve kvôli zvrhlosti ľudstva a preto, že ľudstvo tak naliehavo potrebovalo spásu, ukončil Jahve stvorenie sveta a zahájil dielo Veku zákona. Až potom začalo dielo riadenia ľudstva, čo znamená, že až potom bolo zahájené dielo záchrany ľudstva. „Riadiť ľudstvo“ neznamená viesť novostvorený ľudský život na zemi (čiže ľudstvo, ktoré ešte len bude skazené). Je to skôr spása ľudstva, ktoré skazil satan, to znamená, že má za úlohu premeniť toto skazené ľudstvo. Toto je význam „riadenia ľudstva“. Dielo záchrany ľudstva nezahŕňa dielo stvorenia sveta, a tak dielo riadenia ľudstva nezahŕňa ani dielo stvorenia sveta, ale obsahuje len tri etapy diela, ktoré sú oddelené od stvorenia sveta. Aby sme pochopili dielo riadenia ľudstva, je potrebné poznať dejiny troch etáp diela – toto si každý musí uvedomiť, aby bol spasený. Ako Božie stvorenia by ste mali uznať, že človek bol stvorený Bohom, a mali by ste poznať zdroj skazenosti ľudstva a navyše i proces ľudskej spásy. Ak viete, ako sa správať podľa učenia v snahe získať Božiu priazeň, ale nemáte tušenie o tom, ako Boh zachraňuje ľudstvo, či o zdroji ľudskej skazenosti, potom vám toto ako Božiemu stvoreniu chýba. Nemal by si sa uspokojiť iba s pochopením tých právd, ktoré možno uviesť do praxe, zatiaľ čo nebudeš poznať širší rozsah Božieho diela riadenia. V tom prípade si príliš dogmatický. Tri etapy diela sú vnútorným príbehom Božieho riadenia človeka, príchodom evanjelia celého sveta, najväčším tajomstvom medzi celým ľudstvom a sú tiež základom pre šírenie evanjelia. Ak sa sústredíš len na pochopenie jednoduchých právd, ktoré sa týkajú tvojho života a nevieš nič o najväčšom zo všetkých tajomstiev a vízií, nie je tvoj život nepodarkom, ktorý nie je k ničomu okrem toho, že sa dá naň pozerať?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie troch etáp Božieho diela je cestou k poznaniu Boha

3. Šesťtisíc ročné Božie dielo riadenia je rozdelené do troch etáp – Veku zákona, Veku milosti a Veku kráľovstva. Tieto tri etapy diela sa dejú kvôli spáse ľudstva, to znamená, že sú určené na spásu ľudstva, ktoré satan závažne skazil. Zároveň tiež slúžia na to, aby Boh mohol bojovať so satanom. Tak ako dielo spásy je rozdelené do troch etáp, tak aj boj so satanom je rozdelený do troch etáp a tieto dva aspekty Božieho diela sa vykonávajú súčasne. Boj so satanom sa v skutočnosti odohráva kvôli spáse ľudstva, a pretože dielo spásy ľudstva nie je niečo, čo môže byť úspešne dokončené v jednej etape, boj so satanom je tiež rozdelený do fáz a období a vojna je vedená proti satanovi v súlade s potrebami človeka a v rozsahu satanovej skazenosti. Je možné, že človek vo svojej predstavivosti verí, že v tomto boji Boh pozdvihne zbrane proti satanovi rovnakým spôsobom, ako by proti sebe bojovali dve armády. To je presne to, čo si ľudský intelekt dokáže predstaviť. Je to nanajvýš vágna a nereálna predstava, a predsa tomu človek verí. A pretože tu hovorím, že prostriedkom ľudskej spásy je boj so satanom, človek si predstavuje, že práve takto sa tento boj vedie. Dielo ľudskej spásy má tri etapy, to znamená, že boj so satanom je rozdelený do troch etáp s cieľom poraziť satana raz a navždy. Avšak vnútorná pravda celého boja so satanom spočíva v tom, že jeho účinky sa dosahujú prostredníctvom niekoľkých stupňov práce diela: udeľovaním milosti človeku, ľudskou obetou za hriech, odpúšťaním hriechov človeka, podmanením človeka a jeho zdokonaľovaním. V skutočnosti boj so satanom nepredstavuje pozdvihnutie zbraní proti satanovi, ale spásu človeka, pôsobenie na ľudský život a zmenu ľudskej povahy, aby mohol vydávať svedectvo o Bohu. Takto bude satan porazený. Satan bude porazený zmenou skazenej povahy človeka. Keď bude satan porazený, to znamená, keď bude človek úplne spasený, potom bude ponížený satan úplne zviazaný, a tak bude človek nadobro spasený. Podstatou ľudskej spásy je teda vojna proti satanovi a táto vojna spočíva predovšetkým v spáse človeka.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Obnoviť normálny život človeka a priviesť ho do nádherného konečného osudu

4. Cieľom troch etáp diela je spása celého ľudstva – to znamená úplné spasenie človeka z moci satana. Hoci každá z troch etáp diela má iný cieľ a význam, každá z nich je súčasťou diela záchrany ľudstva a každá z nich je iným dielom spásy vykonávaným v súlade s požiadavkami ľudstva. Akonáhle si uvedomíš cieľ týchto troch etáp diela, uvedomíš si, ako oceniť význam každej etapy diela a rozpoznáš, ako uspokojiť túžbu Boha. Ak dokážeš dosiahnuť tento bod, potom sa táto najväčšia zo všetkých vízií stane základom tvojej viery v Boha.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie troch etáp Božieho diela je cestou k poznaniu Boha

5. Podstatou týchto troch etáp je spása človeka, teda to, aby celé stvorenstvo uctievalo Stvoriteľa. Každá etapa tohto diela má teda veľký význam; Boh nerobí nič, čo by nemalo zmysel alebo hodnotu. Na jednej strane táto etapa Jeho diela otvára novú éru a ukončuje dve predchádzajúce, na druhej strane rúca všetky ľudské predstavy a všetky staré spôsoby ľudskej viery a poznania. Dielo predchádzajúcich dvoch vekov sa uskutočňovalo podľa rôznych ľudských predstáv; v tejto etape sa však absolútne eliminujú ľudské predstavy, čím dochádza k úplnému podmaneniu ľudstva.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Boh je Pánom celého stvorenstva

6. Od Jahveho diela k Ježišovmu a od Ježišovho diela k dielu súčasnej fázy tieto tri fázy pokrývajú v súvislej línii celú škálu Božieho riadenia a všetky sú dielom jedného Ducha. Boh od stvorenia sveta vždy riadil ľudstvo. On je začiatok a koniec, On je prvý a posledný, On je ten, kto začína vek, a ten, kto ho končí. Tri fázy diela v rôznych vekoch a na rôznych miestach sú nepochybne dielom jedného Ducha. Všetci, ktorí tieto tri fázy oddeľujú, stoja v opozícii voči Bohu. Teraz je vhodné, aby si pochopil, že celé dielo od prvej fázy až po dnešok je dielom jedného Boha, dielom jedného Ducha. O tom nemožno pochybovať.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vízia Božieho diela (3)

7. Tri etapy diela vykonal jeden Boh. Toto je najväčšia vízia a jediná cesta k poznaniu Boha. Tieto tri etapy diela mohol vykonať iba samotný Boh a nikto nemohol urobiť takúto prácu v Jeho mene – to znamená, že iba Boh sám mohol vykonať svoje vlastné dielo od počiatku až do dnešného dňa. Hoci tri etapy Božieho diela boli vykonané v rôznych vekoch a miestach, a hoci dielo každej z nich je iné, celé dielo vykonal jeden Boh. Toto je tá najväčšia vízia zo všetkých, ktorú by človek mal poznať, a ak ju dokáže úplne pochopiť, bude schopný pevne stáť.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie troch etáp Božieho diela je cestou k poznaniu Boha

8. Tri etapy diela sú jadrom celého Božieho riadenia a je v nich vyjadrená povaha Boha a to, čím je. Tí, ktorí nepoznajú tri etapy Božieho diela, nie sú schopní pochopiť, ako Boh vyjadruje svoju povahu, a nepoznajú ani múdrosť Božieho diela. Nevedia ani o mnohých spôsoboch, akými ľudstvo zachraňuje, ani o Jeho vôli pre celé ľudstvo. Tri etapy diela sú plným vyjadrením diela záchrany ľudstva. Tí, ktorí nepoznajú tri etapy diela, nebudú vedieť o rôznych metódach a princípoch pôsobenia Ducha Svätého a tí, ktorí sa len pevne držia učenia, zanechaného z určitej etapy diela, sú ľudia, ktorí obmedzujú Boha na doktrínu, a ktorých viera v Boha je nejasná a neistá. Takíto ľudia nikdy nezískajú Božiu spásu. Iba tri etapy Božieho diela môžu plne vyjadriť celistvosť Božej povahy, úplne vyjadriť Boží úmysel zachrániť celé ľudstvo a celý proces spásy ľudstva. Toto je dôkaz, že porazil satana a získal ľudstvo. Je to dôkaz Božieho víťazstva a je vyjadrením celej Božej povahy. Tí, ktorí rozumejú iba jednej z troch etáp Božieho diela, poznajú len časť povahy Boha. Človek si vo svojich predstavách ľahko vytvorí z tejto jedinej etapy diela učenie, a je pravdepodobné, že stanoví pevné pravidlá o Bohu a použije túto jedinú časť Božej povahy ako zastúpenie celej Božej povahy. Okrem toho je do toho zamiešaná veľká časť ľudskej predstavivosti, takže človek si pevne vymedzí povahu, bytie a múdrosť Boha, ako aj princípy Božieho diela v obmedzených parametroch a verí, že ak bol Boh taký raz, zostane navždy rovnaký a nikdy sa nezmení. Iba tí, ktorí poznajú a uznajú tri etapy diela, môžu naplno a presne poznať Boha. Prinajmenšom nebudú popisovať Boha ako Boha Izraelitov alebo Židov a nebudú Ho vidieť ako Boha, ktorý bude navždy pribitý na kríž kvôli človeku. Ak človek spozná Boha len z jednej etapy Jeho diela, potom má príliš oklieštené poznanie, ktoré nepredstavuje viac ako kvapku v oceáne. Ak by to tak nebolo, prečo by mnohí z náboženskej starej gardy pribili zaživa Boha na kríž? Nie je to preto, že človek vtesnáva Boha do určitých parametrov?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie troch etáp Božieho diela je cestou k poznaniu Boha

9. Tri etapy diela sú záznamom celého Božieho diela, sú záznamom Božej spásy ľudstva a nie sú vymyslené. Ak naozaj chcete spoznať celú Božiu povahu, potom musíte poznať tri etapy diela, ktoré Boh vykonal a navyše žiadnu etapu nesmiete vynechať. Toto je minimum, ktoré musia dosiahnuť tí, ktorí sa snažia spoznať Boha. Sám človek nedokáže vymyslieť pravé poznanie Boha. Nie je to niečo, čo si človek sám dokáže predstaviť, ani to nie je dôsledok osobitnej priazne Ducha Svätého udelenej jedinej osobe. Skôr je to poznanie, ktoré prichádza po tom, čo človek okúsil Božie dielo, a je to poznanie Boha, ktoré prichádza až po prežití skutočností Božieho diela. Takéto poznanie sa nedá len tak ľahko získať a už vôbec sa to nedá naučiť. Je plne naviazané na osobnú skúsenosť. Božia spása ľudstva je jadrom týchto troch etáp diela, avšak dielo spásy zahŕňa niekoľko metód práce a viaceré prostriedky, ktorými sa prejavuje Božia povaha. Pre človeka je najťažšie to identifikovať a je to preňho ťažké pochopiť. Oddelenie vekov, zmeny v Božom diele, zmeny v umiestnení diela, zmeny v príjemcovi tohto diela a tak ďalej – to všetko je zahrnuté v troch etapách diela. Súčasťou troch etáp diela sú predovšetkým rozdiely v spôsobe práce Ducha Svätého, ako aj zmeny Božej povahy, obrazu, mena, identity a ďalšie zmeny. Jedna etapa diela môže predstavovať len jednu časť a je obmedzená v určitom rozsahu. Nezahŕňa oddelenie vekov alebo zmeny v Božom diele, a už vôbec nie ostatné aspekty. To je úplne zrejmý fakt. Tri etapy diela sú v celom rozsahu Božím dielom na záchranu ľudstva. Človek musí poznať Božie dielo a Božiu povahu v diele spásy. Bez tejto skutočnosti vaše poznatky o Bohu pozostávajú len z prázdnych slov, nie je to nič viac než „krčmové reči“.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie troch etáp Božieho diela je cestou k poznaniu Boha

10. Celá Božia povaha sa odhalila v priebehu šesťtisícročného plánu riadenia. Nezjavuje sa len vo Veku milosti alebo iba vo Veku zákona a už vôbec nie v tomto období posledných dní. Dielo vykonané v posledných dňoch predstavuje súd, hnev a napomínanie. Dielo vykonané v posledných dňoch nemôže nahradiť dielo Veku zákona alebo Veku milosti. Avšak tri vzájomne prepojené etapy tvoria jeden celok a všetky sú dielom jedného Boha. Prirodzene, vykonanie diela sa delí do samostatných vekov. Dielo vykonané v posledných dňoch všetko uzatvára. To, čo bolo vykonané vo Veku zákona, bolo dielom začiatku a to, čo bolo vykonané vo Veku milosti, bolo dielom vykúpenia. Pokiaľ ide o vízie diela v celom šesťtisícročnom pláne riadenia, nikto nie je schopný získať hlbšie pochopenie alebo porozumenie a tieto vízie zostávajú hádankami. V posledných dňoch sa vykoná iba dielo slova, aby sa nastolil Vek kráľovstva, avšak ten nezastupuje všetky veky. Posledné dni nie sú nič viac ako posledné dni a nič viac ako Vek kráľovstva a nepredstavujú Vek milosti ani Vek zákona. Ide len o to, že počas posledných dní sa vám zjaví celé dielo šesťtisícročného plánu riadenia. Je to odhaľovanie tajomstva.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tajomstvo vtelenia (4)

11. Šesťtisícročný plán riadenia je rozdelený do troch etáp diela. Žiadna etapa sama osebe nezastupuje dielo troch vekov, ale iba jednu časť celku. Meno Jahve nemôže predstavovať celú Božiu povahu. Skutočnosť, že vykonal svoje dielo vo Veku zákona nedokazuje, že Boh môže byť Bohom iba pod zákonom. Jahve ustanovil zákony pre človeka a odovzdal mu prikázania, v ktorých ho žiadal, aby vystaval chrám a oltáre. Dielo, ktoré vykonal, predstavuje iba Vek zákona. Toto dielo nedokazuje, že Boh je iba Bohom, ktorý žiada človeka, aby dodržiaval zákony, alebo že je Bohom v chráme, či Bohom pred oltárom. Tvrdiť niečo také by bolo nepravdivé. Dielo vykonané pod zákonom môže zastupovať len jeden vek. Ak by Boh vykonal skutky iba vo Veku zákona, človek by Ho vymedzil do nasledovnej definície, hovoriac: „Boh je Bohom v chráme, a aby sme slúžili Bohu, musíme si obliecť kňazské rúcha a vstúpiť do chrámu.“ Ak by sa dielo vo Veku milosti nikdy nevykonalo a Vek zákona by pokračoval až do súčasnosti, človek by sa nedozvedel, že Boh je tiež milosrdný a milujúci. Ak by sa dielo vo Veku zákona nevykonalo a namiesto toho by sa vykonalo len dielo vo Veku milosti, potom by sa všetci ľudia domnievali, že Boh dokáže človeka len vykúpiť a odpustiť mu hriechy. Človek by vedel len to, že Boh je svätý a nevinný a že pre človeka je schopný obetovať sa a byť ukrižovaný. Človek by poznal len tieto veci, ale ničomu inému by nerozumel. Každý vek teda predstavuje jednu časť Božej povahy. Pokiaľ ide o to, ktoré aspekty Božej povahy sú zastúpené vo Veku zákona, ktoré vo Veku milosti a ktoré v súčasnej etape: až keď sa všetky tri etapy spoja do jedného celku, môžu odhaliť celú Božiu povahu. Až keď človek spozná všetky tri etapy, môže ich plne pochopiť. Nemožno vynechať žiadnu z týchto troch etáp. Uvidíš povahu Boha v celistvosti až potom, keď spoznáš tieto tri etapy diela. Skutočnosť, že Boh dokončil svoje dielo vo Veku zákona, nedokazuje, že je iba Bohom pod zákonom, a skutočnosť, že dokončil svoje dielo vykúpenia, neznamená, že Boh naveky vykúpi ľudstvo. Tieto všetky závery si vyvodil človek. Po skončení Veku milosti nemôžeš tvrdiť, že Bohu patrí iba kríž že samotný kríž predstavuje Božiu spásu. To by znamenalo vymedziť Boha. V tomto štádiu Boh koná predovšetkým dielo slova, ale nemôžeš povedať, že Boh nikdy nebol k človeku milosrdný a že priniesol len napomínanie a súd. Dielo posledných dní odkrýva dielo Jahveho a Ježiša a všetky tajomstvá, ktoré človek nechápe, aby zjavilo konečný osud a koniec ľudstva a ukončilo celé dielo spásy ľudstva. Táto etapa diela posledných dní všetko uzatvára. Je potrebné rozlúštiť všetky tajomstvá, ktoré človek nechápe, aby mohol preniknúť do ich hĺbky a vo svojom srdci nadobudol úplne jasné porozumenie. Iba potom môže byť ľudské pokolenie roztriedené podľa druhu. Až po ukončení šesťtisícročného plánu riadenia človek pochopí povahu Boha v celej jej celistvosti, pretože potom sa Jeho riadenie ukončí.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tajomstvo vtelenia (4)

12. Dnešné dielo posunulo vpred dielo Veku milosti. Znamená to, že pokročila práca celého šesťtisícročného plánu riadenia. Aj keď sa Vek milosti skončil, Božie dielo dosiahlo pokrok. Prečo znovu a znovu hovorím, že táto etapa diela sa opiera o Vek milosti a Vek zákona? Pretože dnešné dielo je pokračovaním diela vykonaného vo Veku milosti a pokrokom oproti dielu vykonanom vo Veku zákona. Tri etapy sú úzko prepojené, pričom každý článok v reťazci do seba presne zapadá. Prečo aj Ja hovorím, že táto etapa diela nadväzuje na tú, ktorú vykonal Ježiš? Predpokladajme, že táto etapa nebude nadväzovať na dielo, ktoré vykonal Ježiš, pretože by muselo nastať ďalšie ukrižovanie, a znova by muselo dôjsť k vykúpeniu. To by nemalo zmysel. Neznamená to, že dielo je úplne dokončené, ale že vek sa posunul vpred a dielo dosiahlo vyššiu úroveň. Dá sa povedať, že táto etapa diela stavia na základoch Veku zákona a na skale Ježišovho diela. Božie dielo sa buduje krok za krokom a táto etapa nie je novým začiatkom. Šesťtisícročný plán riadenia možno považovať za kombináciu troch etáp diela.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dve vtelenia zavŕšia význam vtelenia

13. Žiadnu etapu z týchto troch nemožno považovať za jedinú víziu, ktorú musí poznať celé ľudstvo, pretože celé dielo spásy predstavujú tri etapy diela, a nie jedna z nich. Kým sa nedokončí dielo spásy, Božie riadenie nedospeje do úplného konca. Božie bytie, Jeho povaha a múdrosť sú vyjadrené v celom diele spásy. Nezjavia sa človeku na úplnom začiatku, ale prejavujú sa v diele spásy postupne. Každá etapa diela spásy vyjadruje časť Božej povahy a časť Jeho bytia. Žiadna etapa nemôže priamo a úplne vyjadriť celé Božie bytie. Ako také môže byť dielo spásy úplne ukončené až po dokončení troch etáp diela, takže ľudské poznanie celého Boha je neoddeliteľné od troch etáp Božieho diela. To, čo človek získa z jednej etapy diela, je iba Božia povaha vyjadrená v jednej časti Jeho diela. Nemôže predstavovať povahu a bytie, ktoré je vyjadrené v predchádzajúcej alebo nasledujúcej etape. Je to preto, že dielo záchrany ľudstva nemôže byť dokončené počas jedného obdobia alebo na jednom mieste, ale prehlbuje sa postupne v závislosti od úrovne vývoja človeka v rôznych časoch a miestach. Je to dielo, ktoré sa vykonáva v jednotlivých etapách a neukončí sa iba v jednej. Takže celá Božia múdrosť je vykryštalizovaná v troch etapách, a nie v jednej individuálnej etape. Celé Jeho bytie a celá Jeho múdrosť sú zakotvené v týchto troch etapách. Každá etapa obsahuje Jeho bytie a každá etapa zaznamenáva múdrosť Jeho diela. Človek by mal poznať celú Božiu povahu vyjadrenú v týchto troch etapách. Všetko toto Božie bytie je nanajvýš dôležité pre celé ľudstvo a ak ľudia pri uctievaní Boha nemajú toto poznanie, potom sa nelíšia od tých, ktorí uctievajú Budhu. Božie dielo sa pred človekom neukrýva a mali by ho poznať všetci, ktorí uctievajú Boha. Keďže Boh vykonal medzi ľuďmi tri etapy diela spásy, človek by mal poznať vyjadrenie toho, čo má a čím je počas týchto troch etáp diela. Toto človek musí urobiť. Boh skrýva pred človekom to, čo človek nedokáže dosiahnuť a čo by ani nemal vedieť, zatiaľ čo Boh človeku ukazuje to, čo by mal vedieť a aj vlastniť. Každá z troch etáp diela sa vykonáva na základe predchádzajúcej etapy, nevykonáva sa nezávisle, oddelene od diela spásy. Hoci sú medzi vekom a vykonávaným dielom veľké rozdiely, v jadre ide stále o spásu ľudstva a každá etapa diela spásy je hlbšia ako tá predchádzajúca.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie troch etáp Božieho diela je cestou k poznaniu Boha

14. Celé Božie riadenie je rozdelené do troch etáp, pričom v každej etape sa na človeka kladú primerané požiadavky. Okrem toho, ako veky plynú a postupujú, Božie požiadavky na celé ľudstvo sú stále vyššie. Dielo Božieho riadenia takto postupne dosahuje svoj vrchol, až pokým človek neuzrie skutočnosť „zjavenia slova v tele“ a takto sa požiadavky na človeka, ako aj požiadavky na jeho podávanie svedectva, ešte zvýšia. Čím viac je človek schopný naozaj spolupracovať s Bohom, tým viac slávy sa Bohu dostáva. Spolupráca človeka je svedectvom, ktoré sa od neho vyžaduje, a svedectvo, ktoré podáva, je praktizovaním človeka. Preto to, či Božie dielo môže alebo nemôže mať želaný účinok a či môže alebo nemôže jestvovať pravdivé svedectvo, sú aspekty nerozlučne spojené so spoluprácou a svedectvom človeka. Keď sa dielo dokončí, to znamená, keď sa celé Božie riadenie zavŕši, od človeka sa bude požadovať, aby podával vyššie svedectvo. Keď následne Boh dokoná svoje dielo, praktizovanie a vstup človeka dosiahnu zenit. V minulosti sa od človeka vyžadovalo, aby dodržiaval zákon a prikázania, a aby bol trpezlivý a pokorný. Teraz sa od neho vyžaduje, aby poslúchal všetky Božie opatrenia a prechovával k Bohu tú najvyššiu lásku, a nakoniec, aby Ho aj napriek súženiu stále miloval. Tri spomínané etapy predstavujú požiadavky, ktoré Boh na človeka kladie, krok za krokom počas celého trvania Jeho riadenia. Každá etapa Božieho diela ide viac do hĺbky ako tá posledná a v každej etape sú požiadavky na človeka hlbšie ako tie predchádzajúce, čím sa postupne formuje celé Božie riadenie. Práve preto, že sú požiadavky na človeka stále vyššie, sa ľudská povaha stále viac približuje štandardom požadovaným Bohom. Až potom sa celé ľudstvo začne postupne odkláňať od vplyvu satana, až dokým sa Božie dielo úplne nezavŕši a celé ľudstvo nebude zachránené pred vplyvom satana. Keď ten čas nadíde, dielo Boha dosiahne svoj koniec a spolupráca človeka s Bohom na dosiahnutí zmien v jeho povahe pominie, celé ľudstvo bude žiť v Božom svetle a od tohto momentu už viac nebude žiadnej vzdorovitosti ani odporu voči Bohu. Boh takisto nebude klásť na človeka žiadne požiadavky a spolupráca medzi človekom a Bohom bude harmonickejšia, taká, ktorá bude spoločným životom človeka a Boha, životom, ktorý príde po úplnom ukončení Božieho riadenia a po Jeho úplnej záchrane človeka z pazúrov satana.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Božie dielo a praktizovanie človeka

15. Také je Božie riadenie: odovzdať ľudstvo satanovi – ľudstvo, ktoré nevie, čo je to Boh, čo je to Stvoriteľ, ako uctievať Boha, alebo prečo je potrebné podriadiť sa Bohu – a dovoliť satanovi, aby ho skazil. Krok za krokom, Boh potom vymaní človeka z rúk satana, až napokon začne plne uctievať Boha a odmietne satana. Také je Božie riadenie. Môže to znieť ako mýtický príbeh a môže to pôsobiť zarážajúco. Ľudia majú dojem, že ide o mýtický príbeh, pretože netušia, ako veľa vecí sa človeku udialo v priebehu posledných niekoľko tisíc rokov, nieto ešte, koľko udalostí sa odohralo v kozme a na nebesiach. A navyše, je to preto, že nedokážu oceniť ohromujúcejší, hrôzostrašnejší svet, ktorý existuje za hranicami hmotného sveta, ale ktorý im ich smrteľné oči bránia vidieť. Človeku to pripadá nepochopiteľné, pretože človek nerozumie významu Božej spásy ľudstva alebo významu Jeho riadenia, a nechápe, aké ľudstvo si Boh praje. Má byť celkom neskazené satanom ako Adam a Eva? Nie! Účelom Božieho riadenia je získať skupinu ľudí, ktorí Ho uctievajú a podriaďujú sa Mu. Hoci týchto ľudí satan skazil, satana viac nevnímajú ako svojho otca; rozpoznávajú odpudivú tvár satana a odmietajú ju, predstupujú pred Boha, aby prijali Boží súd a napomínanie. Začínajú zisťovať, čo je škaredé a ako sa to líši od toho, čo je sväté, a spoznávať veľkosť Boha a zlo satana. Takíto ľudia viac nebudú pracovať pre satana, alebo uctievať satana, alebo satana uchovávať v srdci. Je to preto, lebo sú skupinou ľudí, ktorých Boh skutočne získal. Toto je význam Božieho riadenia ľudstva. Počas Božieho riadenia je ľudstvo vystavené satanovej skazenosti a Božej spáse, a človek je objektom sporu v boji Boha so satanom. Ako Boh koná svoje dielo, postupne vyníma človeka zo satanových rúk, a tak sa človek zbližuje s Bohom…

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dodatok 3: Človek môže byť spasený jedine v rámci Božieho riadenia

16. Keď sa celé Božie riadenie priblíži ku koncu, Boh roztriedi všetky veci podľa druhu. Človek bol stvorený rukami Stvoriteľa a nakoniec ho úplne prinavráti pod svoju nadvládu – to je záver troch etáp diela. Etapa diela posledných dní a predchádzajúce dve etapy v Izraeli a Judei sú Božím plánom riadenia v celom vesmíre. Nikto to nemôže poprieť a to je skutočnosť Božieho diela. Hoci ľudia nezažili alebo neboli svedkami veľkej časti tohto diela, fakty zostávajú faktami a nikto to nemôže poprieť. Všetci ľudia, ktorí veria v Boha v akejkoľvek časti vesmíru, budú akceptovať tri etapy diela. Ak poznáš len jednu konkrétnu etapu diela a nerozumieš ďalším dvom etapám diela, nerozumieš Božiemu dielu v minulých časoch, potom nie si schopný vypovedať celú pravdu o celom Božom pláne riadenia a tvoje poznanie Boha je jednostranné, pretože vo svojej viere v Boha Ho nepoznáš ani Mu nerozumieš, a preto nie si hodný vydávať o Bohu svedectvo. Bez ohľadu na to, či sú tvoje súčasné poznatky týchto vecí hlboké alebo povrchné, nakoniec musíš získať poznanie a musíš byť pevne presvedčený. Všetci ľudia uvidia celé Božie dielo a podriadia sa nadvláde Boha. Na konci tohto diela sa zjednotia všetky náboženstvá, všetky stvorenia sa vrátia pod nadvládu Stvoriteľa, všetky stvorenia budú uctievať jediného pravého Boha a zaniknú všetky zlé náboženstvá, už sa nikdy viac neobjavia.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie troch etáp Božieho diela je cestou k poznaniu Boha

17. Prečo sa neustále zmieňujem o troch etapách diela? Ubiehanie vekov, spoločenský vývoj a meniaca sa tvár prírody, to všetko podlieha zmenám v troch etapách diela. Ľudstvo sa mení v čase s Božím dielom a nevyvíja sa samo od seba. Cieľom troch etáp Božieho diela je priviesť všetky stvorenia a všetkých ľudí každého náboženstva a cirkvi pod nadvládu jedného Boha. Bez ohľadu na to, ku ktorému náboženstvu patríte, nakoniec sa všetci podrobíte vláde Boha. Iba samotný Boh môže vykonať toto dielo. Nemôže to urobiť žiadny náboženský predstaviteľ. Na svete existuje niekoľko veľkých náboženstiev a každé má svojho predstaviteľa alebo vodcu a nasledovníci sa nachádzajú v rôznych krajinách a regiónoch po celom svete. Takmer v každej krajine, či už je veľká alebo malá, sú zastúpené rozličné náboženstvá. Avšak bez ohľadu na to, koľko náboženstiev existuje na celom svete, všetci ľudia vo vesmíre nakoniec existujú pod vedením jedného Boha a ich existencia nie je riadená náboženskými predstaviteľmi alebo vodcami. To znamená, že ľudstvo nie je pod vedením žiadneho konkrétneho náboženského predstaviteľa alebo vodcu. Celé ľudstvo je vedené Stvoriteľom, ktorý stvoril nebo, zem a všetko, a ktorý tiež stvoril ľudstvo – to je skutočnosť. Hoci svet má niekoľko veľkých náboženstiev, nezáleží na tom, aké sú veľké, všetky existujú pod vládou Stvoriteľa a žiadne z nich nemôže prekročiť rozsah tejto nadvlády. Rozvoj ľudstva, výmena spoločnosti, rozvoj prírodných vied – všetko je neoddeliteľné od usporiadania Stvoriteľa a toto dielo nedokáže vykonať žiadny náboženský predstaviteľ. Náboženský predstaviteľ je iba vodcom určitého náboženstva a nemôže reprezentovať Boha, ani nemôže reprezentovať toho, kto stvoril nebo, zem a všetko. Náboženský predstaviteľ môže viesť všetkých v rámci celého náboženstva, ale nemôže rozkazovať všetkým stvoreniam pod nebom – to je všeobecne uznávaný fakt. Náboženský predstaviteľ je len vodcom a nemôže sa rovnať Bohu (Stvoriteľovi). Všetko je v rukách Stvoriteľa a nakoniec sa všetko vráti do rúk Stvoriteľa. Boh stvoril ľudstvo a bez ohľadu na náboženstvo sa každý človek vráti pod nadvládu Boha – to je neodvratné. Len Boh je Najvyšší medzi všetkými vecami a najvyšší vládca medzi všetkými stvoreniami sa musí tiež vrátiť pod Jeho nadvládu. Nezáleží na tom, aké má človek vysoké postavenie, tento človek nedokáže priviesť ľudstvo k vhodnému konečnému osudu a nikto nie je schopný roztriediť všetky veci podľa druhu. Jahve sám stvoril ľudstvo a každého roztriedil podľa druhu, a keď nadíde koniec, On sám bude naďalej konať svoje vlastné dielo, triediť všetky veci podľa druhu. Toto dielo nemôže vykonať nikto iný okrem Boha. Tri etapy diela vykonané od počiatku až po dnešok vykonal samotný a jediný Boh. Skutočnosť troch etáp diela je skutočnosťou Božieho vedenia celého ľudstva, faktom, ktorý nikto nemôže poprieť. Na konci troch etáp diela budú všetky veci roztriedené podľa druhu a vrátia sa pod nadvládu Boha, pretože v celom vesmíre existuje len tento jediný Boh a neexistujú žiadne iné náboženstvá.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie troch etáp Božieho diela je cestou k poznaniu Boha

18. Keď možno ľudstvo rozlúšti hádanku troch etáp diela, postupne sa objaví skupina talentovaných ľudí, ktorí Boha spoznajú. Samozrejme, že v to dúfam. Okrem toho som v procese vykonávania tohto diela a očakávam, že sa v blízkej budúcnosti objaví viac takýchto talentovaných ľudí. Stanú sa tými, ktorí vydajú svedectvo o skutočnosti týchto troch etáp diela, a samozrejme budú tiež prvými, ktorí vydajú svedectvo o týchto troch etapách diela. Ale nič by nebolo viac znepokojujúce a poľutovaniahodné, keby sa títo talentovaní ľudia neobjavili v deň ukončenia Božieho diela, alebo keby existoval len jeden alebo dvaja takí ľudia, ktorí osobne prijali zdokonalenie vteleným Bohom. To je však len ten najhorší scenár. Nech to bude akokoľvek, stále dúfam, že toto požehnanie získajú tí, ktorí sa skutočne usilujú. Od počiatku vekov tu nebola takáto práca. V priebehu ľudských dejín sa takáto úloha doteraz nevyskytla. Ak sa naozaj môžete stať jedným z prvých, ktorí poznajú Boha, nebola by to najvyššia česť medzi všetkými stvoreniami? Mohol by Boh viac pochváliť iné ľudské stvorenie? Nie je ľahké dosiahnuť takéto dielo, ale v konečnom dôsledku to bude stáť za to. Bez ohľadu na pohlavie alebo národnosť, všetci, ktorí dosiahnu poznanie Boha, dostanú nakoniec najväčšiu poctu od Boha a budú jediní, ktorí budú mať Božiu autoritu. Je to dielo dneška a je to aj dielo budúcnosti. Je to posledné a najvyššie dielo, ktoré sa má uskutočniť za 6 000 rokov práce, a je to spôsob práce, ktorý odhaľuje každú ľudskú kategóriu. Prostredníctvom diela, ktoré vedie človeka k poznaniu Boha, sa odhalia rôzne ľudské postavenia: tí, ktorí poznajú Boha, sú oprávnení získať Božie požehnania a prijať Jeho zasľúbenia, zatiaľ čo tí, ktorí Boha nepoznajú, nemajú právo na získanie Božieho požehnania a prijatie Jeho zasľúbení. Tí, ktorí poznajú Boha, sú Božími dôverníkmi a tí, ktorí Boha nepoznajú, sa Božími dôverníkmi nemôžu nazvať. Boží dôverníci môžu získať akékoľvek Božie požehnanie, ale tí, ktorí nie sú Jeho dôverníkmi, nie sú hodní žiadneho Jeho diela. Či už sú to súženia, zušľachtenie alebo súd, všetky tieto veci sa dejú kvôli tomu, aby človek nakoniec dosiahol poznanie Boha, a aby sa človek mohol podriadiť Bohu. To je jediný účinok, ktorý sa nakoniec podarí dosiahnuť.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie troch etáp Božieho diela je cestou k poznaniu Boha

19. Keď sa skončia tri etapy diela, vytvorí sa skupina tých, ktorí vydajú svedectvo o Bohu, skupina tých, ktorí spoznajú Boha. Všetci títo ľudia budú poznať Boha a budú schopní uviesť pravdu do praxe. Budú ľudskí a rozumní a všetci budú poznať tri etapy Božieho diela spásy. Toto je dielo, ktoré sa na konci uskutoční, títo ľudia sú vykryštalizovaním 6 000-ročného diela riadenia a sú najsilnejším svedectvom o konečnej porážke satana. Tí, ktorí vydajú svedectvo o Bohu, budú schopní prijať Božie zasľúbenie a požehnanie a budú skupinou, ktorá vytrvá do samého konca, skupinou, ktorá má Božiu autoritu a vydáva svedectvo o Bohu.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie troch etáp Božieho diela je cestou k poznaniu Boha

20. Potom, čo Boh vykonal svoje šesťtisíc-ročné dielo až do dnešného dňa, už odhalil mnohé zo svojich činov, ktorých hlavným cieľom bolo poraziť satana a priniesť spásu celému ľudstvu. Využíva túto príležitosť, aby umožnil všetkému v nebi, všetkému na zemi, všetkému v moriach a každému jednému objektu Božieho stvorenia na zemi vidieť Jeho všemohúcnosť a byť svedkom všetkých Jeho činov. Využíva príležitosť, ktorú ponúka Jeho porážka satana, aby odhalil všetky svoje skutky ľuďom a umožnil im velebiť Ho a vyvyšovať Jeho múdrosť pri porážke satana. Všetko na zemi, v nebi a v moriach prináša Bohu slávu, velebí Jeho všemohúcnosť, velebí každý jeho skutok a volá Jeho sväté meno. To je dôkaz Jeho porážky satana. Je to dôkaz, že si satana podmanil. Ešte dôležitejšie je, že je to dôkaz Jeho spásy ľudstva. Celé Božie stvorenie Mu prináša slávu, chváli Ho za to, že porazil svojho nepriateľa a víťazne sa vrátil, a vychvaľuje Ho ako veľkého víťazného Kráľa. Jeho cieľom nie je len poraziť satana, preto Jeho dielo pokračuje už šesťtisíc rokov. Satanovu porážku využíva na záchranu ľudstva. Využíva ju na to, aby odhalil všetky svoje činy a celú svoju slávu. Získa slávu a celý zástup anjelov uvidí všetku Jeho slávu. Poslovia v nebi, ľudia na zemi a všetky predmety stvorenia na zemi uvidia slávu Stvoriteľa. To je dielo, ktoré On tvorí. Jeho tvorstvo v nebi aj na zemi bude svedkom Jeho slávy. Po úplnom porazení satana sa triumfálne vráti a umožní ľudstvu, aby Ho chválilo, čím dosiahne dvojité víťazstvo svojho diela. Nakoniec si podmaní celé ľudstvo a zničí každého, kto vzdoruje alebo sa búri. Inými slovami, vyhladí všetkých, ktorí patria satanovi.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Mal by si vedieť, ako sa celé ľudstvo vyvíjalo až do súčasnosti

Predchádzajúci: Úvod

Ďalší: A. O Božom odhalení Jeho diela vo Veku zákona

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger