A. O Božom odhalení Jeho diela vo Veku zákona

21. V tej dobe dôležitosť, účel a kroky Jahveho diela v Izraeli mali byť počiatkom Jeho diela na celej zemi, ktoré sa z Izraela ako centra postupne rozšírilo na pohanské národy. Podľa tohto princípu Boh pôsobí v celom vesmíre – vytvorí model a potom ho rozšíri, pokým všetci ľudia vo vesmíre neprijmú Jeho evanjelium. Prví Izraeliti boli potomkovia Noema. Dostali dych od Jahveho. Mali dosť rozumu na to, aby sa postarali o základné životné potreby, ale nevedeli, aký je Boh Jahve alebo aká je Jeho vôľa pre človeka. A už vôbec nevedeli, ako sa majú báť Pána celého stvorenstva. Ak ide o otázku, či jestvovali pravidlá a zákony, ktoré bolo treba dodržiavať[a], alebo či existuje povinnosť, ktorú by stvorené bytosti mali plniť pre Stvoriteľa, Adamovi potomkovia o tom nič nevedeli. Vedeli len to, že manžel sa má potiť a namáhať, aby sa postaral o svoju rodinu, a že manželka sa má podriadiť svojmu manželovi a rozmnožovať ľudské pokolenie, ktoré Jahve stvoril. Inými slovami, ľudia, ktorí mali len Jahveho dych a Jeho život, nevedeli nič o tom, ako majú dodržiavať Božie zákony alebo ako uspokojiť Pána všetkého stvorenstva. Vedeli toho veľmi málo. A tak hoci v ich srdciach nebolo nič pokriveného ani zákerného a zriedka bola medzi nimi žiarlivosť a sváry, predsa nepoznali Jahveho, Pána celého stvorenstva, ani Mu nerozumeli. Títo predkovia človeka vedeli len jesť, čo dostali od Jahveho, tešiť sa z toho, ale nevedeli sa Jahveho báť. Nevedeli, že Jahve je ten, ktorému sa musia klaňať na zohnutých kolenách. Ako by sa teda mohli nazývať Jeho stvoreniami? Keby to tak bolo, neboli by slová „Jahve je Pán celého stvorenstva“ a „On stvoril človeka, aby človek mohol na Neho poukazovať, oslavovať Ho a odzrkadľovať“ vyslovené zbytočne? Ako by ľudia, ktorí nemajú srdcia plné strachu z Jahveho, mohli svedčiť o Jeho sláve? Ako by mohli prejavovať Jeho slávu? Neboli by Jahveho slová: „Stvoril som človeka na svoj obraz“ zbraňou v rukách satana, toho zlého? Neboli by tieto slová znakom poníženia pre Jahveho stvorenie človeka? Aby sa táto fáza diela dovŕšila, keď Jahve stvoril ľudí, od Adama až po Noema ich nijako nepoúčal ani neviedol. Až po potope, ktorá zničila svet, začal formálne viesť Izraelitov, ktorí boli potomkami Noema a tiež Adama. Jeho dielo a výroky v Izraeli viedli celý izraelský národ počas jeho života v izraelskej krajine. Týmto ľuďom ukázal, že Jahve nielenže dokázal vdýchnuť dych do človeka, aby mohol mať od Neho život, povstať z prachu a stať sa stvoreným človekom, ale takisto dokázal ľudí spáliť a prekliať ľudstvo. Mohol použiť svoju palicu, aby vládol nad ľudstvom. A tak videli, že Jahve dokáže viesť život človeka na zemi a hovoriť a pôsobiť medzi ľuďmi podľa hodín dňa i noci. Pôsobil len preto, aby Jeho stvorenia vedeli, že človek pochádza z prachu, ktorý On pozdvihol. Stvoril človeka. A nielen to. Najprv pôsobil v Izraeli, aby ostatné národy a ľudia (ktorí v skutočnosti neboli oddelení od Izraela, ale skôr sa od Izraelitov oddelili, avšak stále boli potomkami Adama a Evy) mohli prijať Jahveho evanjelium od Izraela, aby sa všetky stvorené bytosti vo vesmíre mohli báť Jahveho a považovať Ho za úžasného. Keby Jahve nezačal pôsobiť v Izraeli, ale po stvorení ľudí by ich nechal žiť bezstarostný život na zemi, v takom prípade by z hľadiska fyzickej prirodzenosti (prirodzenosť znamená, že človek nikdy nemôže poznať veci, ktoré nevidí, to znamená, že by nevedel, že Jahve stvoril ľudstvo a už vôbec by nevedel, prečo ho stvoril) človek nikdy nevedel, že Jahve stvoril ľudí alebo že je Pánom celého stvorenstva. Keby Jahve stvoril človeka a umiestnil ho na zem, jednoducho si oprášil ruky a odišiel namiesto toho, aby bol medzi ľuďmi a po nejakú dobu ich viedol, celé ľudstvo by sa vrátilo do ničoty. Aj nebo a zem a všetky myriady vecí, ktoré stvoril, i celé ľudstvo by sa vrátilo do ničoty a navyše by ho pošliapal satan. Tak by sa zmarilo Jahveho želanie: „Na zemi, čiže uprostred svojho stvorenstva by mal mať miesto, kde bude stáť, posvätné miesto.“ A tak, keď stvoril ľudí, vedel byť medzi nimi, aby ich viedol v ich živote. Hovoril k nim priamo z ich stredu – to všetko preto, aby uskutočnil svoje želanie a naplnil svoj plán.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dielo vo Veku zákona

Poznámky pod čiarou:

a. Pôvodný text neobsahuje slovné spojenie „ktoré bolo treba dodržiavať“.


22. Vo Veku zákona dal Jahve Mojžišovi mnoho prikázaní, aby ich odovzdal Izraelitom, ktorí ho nasledovali z Egypta. Tieto prikázania dal Jahve Izraelitom a neboli nijako určené Egypťanom. Mali Izraelitov udržiavať pod kontrolou. V týchto prikázaniach im predložil svoje požiadavky. To, či dodržiavajú sobotu, či si vážia svojich rodičov, či sa klaňajú modlám a podobne, to boli zásady, podľa ktorých ich súdil, či sú hriešni alebo spravodliví. Boli medzi nimi takí, ktorých zasiahol Jahveho oheň. Takí, čo boli ukameňovaní, i takí, čo dostali Jahveho požehnanie. To sa posudzovalo podľa toho, či tieto prikázania dodržiavali alebo nie. Tí, čo nedodržiavali sobotu, boli ukameňovaní. Kňazov, ktorí nedodržiavali sobotu, zasiahol Jahveho oheň. Tí, ktorí si nevážili svojich rodičov, boli tiež ukameňovaní. Za toto všetko Jahve ľudí pochválil. Jahve ustanovil svoje prikázania a zákony, aby ľudia, ktorých viedol v živote, počúvali a poslúchali Jeho slovo a nevzdorovali Mu. Tieto zákony používal na to, aby mal novonarodené ľudstvo pod kontrolou, aby tým lepšie položil základy pre svoje budúce pôsobenie. Teda podľa diela, ktoré Jahve uskutočnil, sa prvý vek nazýva Vekom zákona.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dielo vo Veku zákona

23. Počas Veku zákona sa dielo vedenia ľudstva vykonávalo pod Jahveho menom a na zemi sa začala prvá fáza diela. V nej dielo spočívalo v budovaní chrámu a oltára a zákon sa používal na to, aby viedol izraelský ľud a pôsobil uprostred neho. Tým, že viedol ľud Izraela, vytvoril základňu pre svoje dielo na zemi. Z tejto základne rozšíril svoje dielo za hranice Izraela, čo znamená, že počnúc Izraelom rozšíril svoje dielo smerom von, takže neskoršie generácie postupne spoznali, že Jahve je Boh a že Jahve stvoril nebo a zem a všetky stvorenia. Svoje dielo šíril prostredníctvom izraelského ľudu smerom von. Izraelská krajina bola prvým svätým miestom Jahveho diela na zemi a práve v izraelskej krajine Boh prvýkrát začal pôsobiť na zemi. Bolo to dielo Veku zákona.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vízia Božieho diela (3)

24. Keď Boh oficiálne spustil svoj plán riadenia, vytvoril mnohé ustanovenia, ktoré mal človek dodržiavať. Tieto ustanovenia mali umožniť človeku viesť normálny život na zemi, normálny život človeka, ktorý je neoddeliteľný od Boha a Jeho vedenia. Boh najskôr človeku povedal, ako má vyrobiť oltáre a ako ich má postaviť. Potom mu povedal, ako má prinášať obety, a určil, ako má žiť – čomu má v živote venovať pozornosť, čo má dodržiavať, čo má a čo nemá robiť. To, čo Boh stanovil pre človeka, obsiahlo všetky aspekty a pomocou týchto zvyklostí, ustanovení a princípov vytvoril normy pre správanie ľudí, viedol ich životy, viedol ich zasvätenie do Božích zákonov, aby predstúpili pred Boží oltár, viedol ich k tomu, aby mali život medzi všetkými vecami, ktoré Boh vytvoril pre človeka a v ktorých vládol poriadok, pravidelnosť a umiernenosť. Boh najskôr použil tieto jednoduché ustanovenia a princípy na určenie hraníc pre človeka, aby človek na zemi viedol normálny život uctievania Boha a mal normálny život človeka; to je špecifický obsah začiatku Jeho šesťtisícročného plánu riadenia. Ustanovenia a pravidlá pokrývajú veľmi široký obsah a predstavujú špecifiká Božieho vedenia ľudstva počas Veku zákona. Ľudia, ktorí prišli pred Vekom zákona, ich museli prijať a poslúchať. Sú záznamom Božieho diela vykonaného počas Veku zákona a sú skutočným dôkazom Božieho vodcovstva a vedenia celého ľudstva.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Božie dielo, Božia povaha a samotný Boh II

25. Jahve stvoril ľudstvo, to znamená, že stvoril predkov ľudstva, Evu a Adama, ale neobdaril ich žiadnym ďalším rozumom ani múdrosťou. Hoci už žili na zemi, nerozumeli takmer ničomu. A tak Jahveho dielo pri stvorení ľudstva bolo dokončené len napoly a zďaleka nebolo úplné. Z hliny vytvoril len model človeka a dal mu svoj dych, ale bez toho, aby človeka obdaril dostatočnou ochotou báť sa Ho. Na začiatku človek nemal bohabojné srdce ani sa Ho neobával. Človek vedel len počúvať Jeho slová, ale nemal základné znalosti o spôsobe života na zemi ani normálne pravidlá spôsobu ľudského života. A tak hoci Jahve stvoril muža a ženu a dokončil projekt siedmich dní, v žiadnom prípade nedokončil stvorenie človeka, pretože človek bol len plevou a chýbala mu realita toho, že je človekom. Vedel len to, že to Jahve stvoril ľudstvo, ale netušil, ako sa má riadiť Jeho slovami alebo zákonmi. A tak keď vzniklo ľudstvo, Jahveho dielo sa ani zďaleka neskončilo. Ešte stále musel ľudstvo naplno viesť k tomu, aby pred Neho predstúpilo, aby bolo schopné spolunažívať na zemi a báť sa Ho a aby dokázalo pod Jeho vedením nastúpiť na správnu cestu žitia normálneho ľudského života na zemi. Iba tak sa úplne dovŕšilo dielo, ktoré sa zásadne konalo pod Jahveho menom, čiže len takto sa úplne dovŕšilo Jahveho dielo stvorenia sveta. A tak po stvorení ľudstva musel niekoľko tisíc rokov usmerňovať spôsob ľudského života na zemi, aby sa ľudstvo mohlo riadiť Jeho nariadeniami a zákonmi a zapájať sa do všetkých činností normálneho ľudského žitia na zemi. Až potom bolo Jahveho dielo úplne dokončené.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vízia Božieho diela (3)

26. Pred 2 000 rokmi, počas ktorých Jahve pôsobil, človek nič nevedel a takmer celé ľudstvo sa skazilo a pred zničením sveta potopou sa dostalo do stavu hlbokej promiskuity a skazenosti, v ktorom ich srdcia vôbec nemali Jahveho a chýbala im Jeho cesta. Nikdy nepochopili dielo, ktoré sa Jahve chystal vykonať. Nemali rozum. Ešte menej mali poznatkov. Boli len ako dýchajúce stroje. Vôbec nepoznali človeka, Boha, svet, život a tak ďalej. Na zemi sa správali zvodne, rovnako ako had. Hovorili veľa vecí, ktoré urážali Jahveho, ale pretože nemali poznanie, Jahve ich nenapomínal ani nedisciplinoval. Až po potope, keď mal Noe 601 rokov, sa Jahve formálne zjavil Noemovi a viedol ho i s jeho rodinou, pričom spolu s Noemom a jeho potomkami riadil vtáky a zvieratá, ktoré potopu prežili, až do konca Veku zákona, ktorý trval celkom 2 500 rokov. Jeho formálne pôsobenie v Izraeli trvalo spolu 2 000 rokov. Zároveň pôsobil v Izraeli aj mimo neho 500 rokov, čo spolu tvorí 2 500 rokov. Počas tejto doby dal Izraelitom inštrukcie, že keď chcú slúžiť Jahvemu, majú postaviť chrám, obliecť si kňazské rúcha a na úsvite vstúpiť do chrámu bosí, aby obuvou nezašpinili chrám a aby na nich nebol zoslaný oheň z vrcholu chrámu a nespálil ich na smrť. Oni vykonávali svoje povinnosti a podriadili sa Jahveho plánom. Modlili sa k Jahvemu v chráme. Keď prijali Jahveho zjavenie, teda, keď Jahve prehovoril, viedli zástupy a učili ich, že sa majú báť Jahveho – svojho Boha. Jahve im povedal, že majú postaviť chrám a oltár. V čase, ktorý stanovil Jahve, teda na Paschu, majú pripraviť novonarodené teľatá a baránky, ktoré majú položiť na oltár ako obety, aby slúžili Jahvemu. Takto si ich Jahve udržiaval pod kontrolou a vkladal do ich sŕdc strach z Neho. To, či tento zákon dodržiavali, sa stalo meradlom ich vernosti Jahvemu. Jahve pre nich ustanovil aj sobotný deň, siedmy deň svojho stvorenia. Z dňa po sobote urobil prvý deň. Je to deň, keď mali chváliť Jahveho, prinášať Mu obety a hrať Mu hudbu. V tento deň Jahve zvolal všetkých kňazov, aby rozdelili obety na oltári, aby ich ľudia mohli jesť a aby sa mohli tešiť z obetí na Jahveho oltári. Jahve povedal, že sú požehnaní, že majú s Ním podiel a že sú Jeho vyvolený národ (čo bola Jahveho zmluva s Izraelitmi). Preto izraelský národ dodnes hovorí, že Jahve je len ich Boh, a nie Boh pohanov.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dielo vo Veku zákona

27. Hoci Jahve vyslovil veľa výrokov a vykonal veľké dielo, ľudí viedol len pozitívne. Učil týchto nevzdelaných ľudí, ako majú byť ľuďmi, ako majú žiť, ako majú pochopiť Jahveho cestu. Jeho dielo prevažne spočívalo v tom, že pobádal ľudí, aby šli Jeho cestou a riadili sa Jeho zákonmi. Pôsobil na ľudí, ktorí boli mierne skazení. Jeho pôsobenie nesiahalo tak ďaleko, aby zmenil ich povahu alebo napredovanie v živote. Chcel len prostredníctvom zákonov udržať ľudí pod kontrolou. Pre vtedajších Izraelitov bol Jahve len Bohom v chráme, Bohom na nebi. Bol oblačným a ohnivým stĺpom. Všetko, čo od nich Jahve požadoval, bolo poslúchať to, čo dnes ľudia poznajú ako Jeho zákony a prikázania – mohli by sme povedať pravidlá –, lebo Jahve ich nechcel premeniť, ale dať im viac vecí, ktoré človek potrebuje, a poučiť ich svojimi ústami, lebo po stvorení človek nemal nič z toho, čím by mal disponovať. A tak Jahve dal ľuďom to, čo potrebovali pre svoj život na zemi. Spôsobil to, že ľudia, ktorých viedol, prekonali svojich predkov, Adama a Evu, lebo to, čo im Jahve dal, prekonalo to, čo dal Adamovi a Eve na začiatku. Nech už Jahve vykonal v Izraeli čokoľvek, cieľom bolo to, aby viedol ľudí a aby ľudia spoznali svojho Stvoriteľa. Nepodmanil si ich ani ich nepremenil. Len ich viedol. Toto je zhrnutie Jahveho diela vo Veku zákona. Je to pozadie, skutočný príbeh, podstata Jeho diela v celej izraelskej krajine a začiatok Jeho 6 000 ročného diela – udržať ľudstvo pod kontrolou Jahveho ruky. Z toho sa zrodilo ďalšie dielo v Jeho 6 000 ročnom pláne riadenia.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dielo vo Veku zákona

Predchádzajúci: I. Slová o troch etapách Božieho diela na záchranu ľudstva

Ďalší: B. O Božom odhalení Jeho diela vo Veku milosti

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger