Poznanie troch etáp Božieho diela je cestou k poznaniu Boha

Dielo riadenia ľudstva je rozdelené do troch etáp, čo znamená, že do troch etáp je rozdelené dielo záchrany ľudstva. Tieto tri etapy nezahŕňajú dielo stvorenia sveta, ale sú to tri etapy diela – Veku zákona, Veku milosti a Veku kráľovstva. Dielo stvorenia sveta bolo dielom vytvorenia celého ľudstva. Nebolo to dielo záchrany ľudstva a nemá žiadny vzťah k dielu záchrany ľudstva, pretože po stvorení sveta ľudstvo nebolo skazené satanom, a tak nebolo potrebné vykonávať dielo záchrany ľudstva. Dielo záchrany ľudstva sa začalo až vtedy, keď ľudstvo skazil satan, a tak aj dielo riadenia ľudstva sa začalo až po skazení ľudstva. Inými slovami, Božie riadenie človeka začalo ako výsledok diela záchrany ľudstva a nevzniklo z diela stvorenia sveta. Až potom, čo ľudstvo nadobudlo skazenú povahu, začalo existovať dielo riadenia, a tak dielo riadenia ľudstva obsahuje tri časti, a nie štyri etapy, respektíve štyri éry. To je jediný správny spôsob vysvetlenia Božieho riadenia ľudstva. Keď sa bude blížiť konečný vek, dielo riadenia ľudstva bude úplne dokončené. Zavŕšenie diela riadenia znamená, že dielo záchrany celého ľudstva sa úplne ukončí a že táto fáza bude od toho momentu pre ľudstvo uzatvorená. Bez diela záchrany celého ľudstva by neexistovalo dielo riadenia ľudstva, a neexistovali by ani tri etapy diela. Práve kvôli zvrhlosti ľudstva a preto, že ľudstvo tak naliehavo potrebovalo spásu, ukončil Jahve stvorenie sveta a zahájil dielo Veku zákona. Až potom začalo dielo riadenia ľudstva, čo znamená, že až potom bolo zahájené dielo záchrany ľudstva. „Riadiť ľudstvo“ neznamená viesť novostvorený ľudský život na zemi (čiže ľudstvo, ktoré ešte len bude skazené). Je to skôr spása ľudstva, ktoré skazil satan, to znamená, že má za úlohu premeniť toto skazené ľudstvo. Toto je význam „riadenia ľudstva“. Dielo záchrany ľudstva nezahŕňa dielo stvorenia sveta, a tak dielo riadenia ľudstva nezahŕňa ani dielo stvorenia sveta, ale obsahuje len tri etapy diela, ktoré sú oddelené od stvorenia sveta. Aby sme pochopili dielo riadenia ľudstva, je potrebné poznať dejiny troch etáp diela – toto si každý musí uvedomiť, aby bol spasený. Ako Božie stvorenia by ste mali uznať, že človek bol stvorený Bohom, a mali by ste poznať zdroj skazenosti ľudstva a navyše i proces ľudskej spásy. Ak viete, ako sa správať podľa učenia v snahe získať Božiu priazeň, ale nemáte tušenie o tom, ako Boh zachraňuje ľudstvo, či o zdroji ľudskej skazenosti, potom vám toto ako Božiemu stvoreniu chýba. Nemal by si sa uspokojiť iba s pochopením tých právd, ktoré možno uviesť do praxe, zatiaľ čo nebudeš poznať širší rozsah Božieho diela riadenia. V tom prípade si príliš dogmatický. Tri etapy diela sú vnútorným príbehom Božieho riadenia človeka, príchodom evanjelia celého sveta, najväčším tajomstvom medzi celým ľudstvom a sú tiež základom pre šírenie evanjelia. Ak sa sústredíš len na pochopenie jednoduchých právd, ktoré sa týkajú tvojho života a nevieš nič o najväčšom zo všetkých tajomstiev a vízií, nie je tvoj život nepodarkom, ktorý nie je k ničomu okrem toho, že sa dá naň pozerať?

Ak sa človek zameriava iba na prax a považuje za druhoradé Božie dielo a to, čo by mal vedieť, nie je to od neho nerozvážne? To, čo máš vedieť, musíš vedieť. To, čo máš uviesť do praxe, musíš uviesť do praxe. Len tak budeš vedieť ako sa usilovať o pravdu. Keď nadíde tvoj deň, aby si šíril evanjelium, ak dokážeš iba povedať, že Boh je veľký a spravodlivý, že je najvyšší Boh, Boh, s ktorým sa nemôže porovnávať žiadny významný človek, a že On je Boh, nad ktorým niet nikoho…, ak dokážeš povedať len tieto nepodstatné a povrchné slová, a pritom nebudeš schopný vysloviť slová, ktoré majú rozhodujúci význam a majú podstatu, ak nemáš čo povedať o poznaní Boha alebo Božieho diela a navyše nemôžeš vysvetliť pravdu alebo poskytnúť to, čo človeku chýba, potom nie si schopný dobre vykonávať svoju povinnosť. Vydávať svedectvo o Bohu a šíriť evanjelium o kráľovstve nie je jednoduchá záležitosť. Najprv musíš pochopiť pravdu a vízie. Keď máš jasno vo víziách a pravde rôznych aspektov Božieho diela a vo svojom srdci spoznáš Božie dielo, a bez ohľadu na to, čo Boh robí – či už je to spravodlivý súd alebo zušľachtenie človeka – tvojim základom je najväčšia vízia a vlastníš tú správnu pravdu, ktorú môžeš uviesť do praxe, potom môžeš nasledovať Boha až do samého konca. Musíš vedieť, že bez ohľadu na to, akú prácu vykonáva, cieľ Božieho diela sa nemení, jadro Jeho diela sa nemení a Jeho vôľa voči človeku je nemenná. Nezáleží na tom, aké prísne sú Jeho slová a aké nepriaznivé je životné prostredie, princípy Jeho práce sa nezmenia a Jeho zámer spasiť človeka sa nezmení. Jadro Jeho diela sa nezmení za predpokladu, že to nie je dielo zjavenia konca človeka alebo konečného osudu človeka a nie je to dielo záverečnej fázy, alebo dielo ukončenia celého Božieho plánu riadenia, a za predpokladu, že je to počas Jeho práce na človeku. Vždy to bude spása ľudstva. Toto by malo tvoriť základ vašej viery v Boha. Cieľom troch etáp diela je spása celého ľudstva – to znamená úplné spasenie človeka spod nadvlády satana. Hoci každá z troch etáp diela má iný cieľ a význam, každá z nich je súčasťou diela záchrany ľudstva a každá z nich je iným dielom spásy vykonávaným v súlade s požiadavkami ľudstva. Akonáhle si uvedomíš cieľ týchto troch etáp diela, uvedomíš si, ako oceniť význam každej etapy diela a rozpoznáš, ako uspokojiť túžbu Boha. Ak dokážeš dosiahnuť tento bod, potom sa táto najväčšia zo všetkých vízií stane základom tvojej viery v Boha. Mal by si nielen hľadať jednoduché spôsoby praxe alebo hlboké pravdy, ale mal by si kombinovať vízie s praxou, aby sa praktizovali nielen pravdy ale i poznatky, ktoré sú na víziách založené. Iba potom sa staneš tým, kto sa bude zo všetkých strán usilovať o pravdu.

Tri etapy diela sú jadrom celého Božieho riadenia a je v nich vyjadrená povaha Boha a to, čím je. Tí, ktorí nepoznajú tri etapy Božieho diela, nie sú schopní pochopiť, ako Boh vyjadruje svoju povahu, a nepoznajú ani múdrosť Božieho diela. Nevedia ani o mnohých spôsoboch, akými ľudstvo zachraňuje, ani o Jeho vôli pre celé ľudstvo. Tri etapy diela sú plným vyjadrením diela záchrany ľudstva. Tí, ktorí nepoznajú tri etapy diela, nebudú vedieť o rôznych metódach a princípoch pôsobenia Ducha Svätého a tí, ktorí sa len pevne držia učenia, zanechaného z určitej etapy diela, sú ľudia, ktorí obmedzujú Boha na doktrínu, a ktorých viera v Boha je nejasná a neistá. Takíto ľudia nikdy nezískajú Božiu spásu. Iba tri etapy Božieho diela môžu plne vyjadriť celistvosť Božej povahy, úplne vyjadriť Boží úmysel zachrániť celé ľudstvo a celý proces spásy ľudstva. Toto je dôkaz, že porazil satana a získal ľudstvo. Je to dôkaz Božieho víťazstva a je vyjadrením celej Božej povahy. Tí, ktorí rozumejú iba jednej z troch etáp Božieho diela, poznajú len časť povahy Boha. Človek si vo svojich predstavách ľahko vytvorí z tejto jedinej etapy diela učenie, a je pravdepodobné, že stanoví pevné pravidlá o Bohu a použije túto jedinú časť Božej povahy ako zastúpenie celej Božej povahy. Okrem toho je do toho zamiešaná veľká časť ľudskej predstavivosti, takže človek si pevne vymedzí povahu, bytie a múdrosť Boha, ako aj princípy Božieho diela v obmedzených parametroch a verí, že ak bol Boh taký raz, zostane navždy rovnaký a nikdy sa nezmení. Iba tí, ktorí poznajú a uznajú tri etapy diela, môžu naplno a presne poznať Boha. Prinajmenšom nebudú popisovať Boha ako Boha Izraelitov alebo Židov a nebudú Ho vidieť ako Boha, ktorý bude navždy pribitý na kríž kvôli človeku. Ak človek spozná Boha len z jednej etapy Jeho diela, potom má príliš oklieštené poznanie, ktoré nepredstavuje viac ako kvapku v oceáne. Ak by to tak nebolo, prečo by mnohí z náboženskej starej gardy pribili zaživa Boha na kríž? Nie je to preto, že človek vtesnáva Boha do určitých parametrov? Neodporujú mnohí ľudia Bohu a nebránia pôsobeniu Ducha Svätého, pretože nepoznajú rôznorodé a rozmanité Božie dielo, a okrem toho preto, že vlastnia len smietku poznania a učenia, aby mohli určiť rozsah pôsobenia Ducha Svätého? Aj keď sú skúsenosti týchto ľudí povrchné, sú arogantní a pôžitkárski, a na dielo Ducha Svätého sa pozerajú pohŕdavo, ignorujú kázania Ducha Svätého a navyše používajú svoje triviálne staré argumenty na „potvrdenie“ diela Ducha Svätého. Len to hrajú, sú úplne presvedčení o svojom vlastnom učení a vzdelaní a sú presvedčení, že dokážu cestovať po celom svete. Či to nie sú tí, ktorými Duch Svätý opovrhuje a odmieta ich, a nebudú v novom veku vyhnaní? Nie sú tí, ktorí prichádzajú pred Boha a otvorene mu odporujú, nevedomí a zle informovaní naničhodníci, ktorí sa len pokúšajú ukázať svoju genialitu? Majú len chabé znalosti Biblie a pokúšajú sa vyvolať nepokoje vo svetovej „akademickej obci“. Ľudí učia len povrchným učením, pokúšajú sa zvrátiť prácu Ducha Svätého a snažia sa, aby sa všetko točilo okolo ich vlastného myšlienkového procesu. Aj keď sú krátkozrakí, snažia sa jedným pohľadom obsiahnuť 6 000 rokov Božieho diela. Títo ľudia nemajú rozum, ktorý by stál za zmienku! Čím má človek väčšie poznatky o Bohu, tým pomalšie by mal súdiť Jeho dielo. Okrem toho hovoria len málo o svojom súčasnom poznaní Božieho diela, ale nie sú unáhlení vo svojich súdoch. Čím menej ľudia vedia o Bohu, tým sú arogantnejší a prehnane sebavedomí a tým nehanebnejšie hlásajú Božie bytie – rozprávajú len teoreticky a neponúkajú žiadne skutočné dôkazy. Takíto ľudia nemajú vôbec žiadnu hodnotu. Tí, ktorí vidia pôsobenie Ducha Svätého ako hru, sú ľahkovážni! Tí, ktorí nie sú obozretní, keď sa stretnú s novým dielom Ducha Svätého, ktorí si nekladú pred ústa servítku, robia rýchle úsudky, púšťajú uzdu svojmu temperamentu, aby popreli správnosť diela Ducha Svätého, a ktorí ho tiež urážajú a rúhajú sa. Vari nie sú takíto neúctiví ľudia ignorantskí voči dielu Ducha Svätého? Nie sú takíto ľudia strašne arogantní a vo svojej podstate pyšní a neovládateľní? Aj keď nadíde deň, keď takíto ľudia prijmú nové dielo Ducha Svätého, Boh ich nebude tolerovať. Nielenže opovrhujú tými, ktorí pracujú pre Boha, ale sa aj rúhajú samotnému Bohu. Takýmto zúfalým ľuďom nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom veku a navždy zahynú v pekle! Takíto neúctiví, pôžitkárski ľudia predstierajú, že veria v Boha, a čím viac sa takto správajú, tým sú náchylnejší urážať Božie správne ustanovenia. Či nekráčajú touto cestou všetci tí arogantní ľudia, ktorí sú prirodzene nespútaní a nikdy nikoho neposlúchali? Či deň čo deň neodporujú Bohu, ktorý je vždy nový a nikdy nie starý? Dnes by ste mali pochopiť, prečo musíte poznať dôležitosť troch etáp Božieho diela. Slová, ktoré hovorím, sú pre váš osoh, a nie sú to len prázdne reči. Nebude celá Moja tvrdá práca zbytočná, ak si ich len prečítate ako keby ste obdivovali kvety pri cválaní na koni? Každý z vás by mal poznať svoju vlastnú prirodzenosť. Väčšina z vás vie dobre argumentovať. S ľahkosťou vypúšťate z úst odpovede na teoretické otázky, ale na otázky týkajúce sa podstaty nemáte čo povedať. Dokonca aj dnes sa stále oddávate ľahkovážnemu rozhovoru, neschopní zmeniť svoje staré povahy a väčšina z vás nemá v úmysle zmeniť spôsob, akým sa usilujete dosiahnuť vyššiu pravdu, a namiesto toho žijete len polovičaté životy. Ako sú takíto ľudia schopní nasledovať Boha až do samého konca? Aj keď unáhlene dorazíte na koniec cesty, aký z toho budete mať osoh? Mali by ste svoje myšlienky zmeniť skôr, než bude príliš neskoro. Buď sa budete skutočne usilovať alebo sa radšej stiahnite. S postupom času sa zmeníte na príživníckeho parazita. Ste ochotní hrať takú podradnú a nehanebnú úlohu?

Tri etapy diela sú záznamom celého Božieho diela, sú záznamom Božej spásy ľudstva a nie sú vymyslené. Ak naozaj chcete spoznať celú Božiu povahu, potom musíte poznať tri etapy diela, ktoré Boh vykonal a navyše žiadnu etapu nesmiete vynechať. Toto je minimum, ktoré musia dosiahnuť tí, ktorí sa snažia spoznať Boha. Sám človek nedokáže vymyslieť pravé poznanie Boha. Nie je to niečo, čo si človek sám dokáže predstaviť, ani to nie je dôsledok osobitnej priazne Ducha Svätého udelenej jedinej osobe. Skôr je to poznanie, ktoré prichádza po tom, čo človek okúsil Božie dielo, a je to poznanie Boha, ktoré prichádza až po prežití skutočností Božieho diela. Takéto poznanie sa nedá len tak ľahko získať a už vôbec sa to nedá naučiť. Je plne naviazané na osobnú skúsenosť. Božia spása ľudstva je jadrom týchto troch etáp diela, avšak dielo spásy zahŕňa niekoľko metód práce a viaceré prostriedky, ktorými sa prejavuje Božia povaha. Pre človeka je najťažšie to identifikovať a je to preňho ťažké pochopiť. Oddelenie vekov, zmeny v Božom diele, zmeny v umiestnení diela, zmeny v príjemcovi tohto diela a tak ďalej – to všetko je zahrnuté v troch etapách diela. Súčasťou troch etáp diela sú predovšetkým rozdiely v spôsobe práce Ducha Svätého, ako aj zmeny Božej povahy, obrazu, mena, identity a ďalšie zmeny. Jedna etapa diela môže predstavovať len jednu časť a je obmedzená v určitom rozsahu. Nezahŕňa oddelenie vekov alebo zmeny v Božom diele, a už vôbec nie ostatné aspekty. To je úplne zrejmý fakt. Tri etapy diela sú v celom rozsahu Božím dielom na záchranu ľudstva. Človek musí poznať Božie dielo a Božiu povahu v diele spásy. Bez tejto skutočnosti vaše poznatky o Bohu pozostávajú len z prázdnych slov, nie je to nič viac než „krčmové reči“. Takéto poznatky nemôžu človeka ani presvedčiť, ani podmaniť. Je to v rozpore s realitou a nie je to pravda. Môže to byť veľmi veľkorysé a lahodiť uchu, ale ak je to v rozpore s Božou vrodenou povahou, potom ťa Boh neušetrí. Nielenže nepochváli tvoje poznanie, ale sa ti aj odplatí za to, že si hriešnik, ktorý sa Mu rúhal. Slová poznania Boha sa nevyslovujú ľahko. Hoci si výrečný a tvoje slová sú tak múdre, že dokážeš presvedčiť, že čierna je biela a biela je čierna, naďalej si bezradný, keď príde reč na poznatky o Bohu. Boh nie je niekto, koho môžeš unáhlene súdiť alebo len tak chváliť, či nonšalantne osočovať. Hocikoho a každého chváliš, a predsa nedokážeš nájsť správne slová, ktoré by opísali najvyššiu milosť Boha – toto si uvedomí každý porazený. Aj keď existuje mnoho majstrov jazyka schopných opísať Boha, presnosť toho, čo opisujú, je len stotinou pravdy, ktorú vyslovia ľudia patriaci Bohu, ľudia, ktorí majú len obmedzenú slovnú zásobu, no majú bohaté skúsenosti, z ktorých môžu čerpať. Z toho je zrejmé, že poznanie Boha spočíva v presnosti a skutočnosti, a nie v šikovnom používaní slov či bohatej slovnej zásoby, a že ľudské poznanie a poznatky o Bohu spolu vôbec nesúvisia. Lekcia poznania Boha má oveľa vyššiu úroveň než ktorákoľvek prírodná veda ľudstva. Je to lekcia, ktorú môže dosiahnuť len veľmi malý počet tých, ktorí hľadajú poznanie Boha, a nedokáže ju dosiahnuť len tak hociktorý nadaný človek. Nesmieš sa teda pozerať na poznanie Boha a hľadanie pravdy, akoby to boli veci, ktoré by mohlo dosiahnuť obyčajné dieťa. Možno si dosiahol absolútny úspech vo svojom rodinnom živote alebo kariére, či vo svojom manželstve, ale pokiaľ ide o pravdu a lekciu poznania Boha, nemáš čo ukázať a nič si nedosiahol. Dalo by sa povedať, že uvedenie pravdy do praxe je pre vás veľmi ťažké a poznanie Boha je ešte väčší problém. To sú vaše prekážky a tejto prekážke čelí celé ľudstvo. Medzi tými, ktorí vo veci poznania Boha dosiahli určité úspechy, nie je takmer nikto, kto by bol na dostatočnej úrovni. Človek nevie, čo to znamená poznať Boha, alebo prečo je potrebné poznať Boha, či aký stupeň je potrebné dosiahnuť na poznanie Boha. Toto je pre ľudstvo príliš mätúce a je to jednoducho najväčšia hádanka, ktorej ľudstvo čelí. Nikto nedokáže na túto otázku odpovedať, a nikto nie je ani ochotný odpovedať na túto otázku, pretože doteraz žiadny človek v štúdiu tohto diela neuspel. Keď možno ľudstvo rozlúšti hádanku troch etáp diela, postupne sa objaví skupina talentovaných ľudí, ktorí Boha spoznajú. Samozrejme, že v to dúfam. Okrem toho som v procese vykonávania tohto diela a očakávam, že sa v blízkej budúcnosti objaví viac takýchto talentovaných ľudí. Stanú sa tými, ktorí vydajú svedectvo o skutočnosti týchto troch etáp diela, a samozrejme budú tiež prvými, ktorí vydajú svedectvo o týchto troch etapách diela. Ale nič by nebolo viac znepokojujúce a poľutovaniahodné, keby sa títo talentovaní ľudia neobjavili v deň ukončenia Božieho diela, alebo keby existoval len jeden alebo dvaja takí ľudia, ktorí osobne prijali zdokonalenie vteleným Bohom. To je však len ten najhorší scenár. Nech to bude akokoľvek, stále dúfam, že toto požehnanie získajú tí, ktorí sa skutočne usilujú. Od počiatku vekov tu nebola takáto práca. V priebehu ľudských dejín sa takáto úloha doteraz nevyskytla. Ak sa naozaj môžete stať jedným z prvých, ktorí poznajú Boha, nebola by to najvyššia česť medzi všetkými stvoreniami? Mohol by Boh viac pochváliť iné ľudské stvorenie? Nie je ľahké dosiahnuť takéto dielo, ale v konečnom dôsledku to bude stáť za to. Bez ohľadu na pohlavie alebo národnosť, všetci, ktorí dosiahnu poznanie Boha, dostanú nakoniec najväčšiu poctu od Boha a budú jediní, ktorí budú mať Božiu autoritu. Je to dielo dneška a je to aj dielo budúcnosti. Je to posledné a najvyššie dielo, ktoré sa má uskutočniť za 6 000 rokov práce, a je to spôsob práce, ktorý odhaľuje každú ľudskú kategóriu. Prostredníctvom diela, ktoré vedie človeka k poznaniu Boha, sa odhalia rôzne ľudské postavenia: tí, ktorí poznajú Boha, sú oprávnení získať Božie požehnania a prijať Jeho zasľúbenia, zatiaľ čo tí, ktorí Boha nepoznajú, nemajú právo na získanie Božieho požehnania a prijatie Jeho zasľúbení. Tí, ktorí poznajú Boha, sú Božími dôverníkmi a tí, ktorí Boha nepoznajú, sa Božími dôverníkmi nemôžu nazvať. Boží dôverníci môžu získať akékoľvek Božie požehnanie, ale tí, ktorí nie sú Jeho dôverníkmi, nie sú hodní žiadneho Jeho diela. Či už sú to súženia, zušľachtenie alebo súd, všetky tieto veci sa dejú kvôli tomu, aby človek nakoniec dosiahol poznanie Boha, a aby sa človek mohol podriadiť Bohu. To je jediný účinok, ktorý sa nakoniec podarí dosiahnuť. Nič z troch etáp diela nie je skryté, prospieva to ľudskému poznaniu Boha a pomáha človeku získať celistvejšie a dôkladnejšie poznanie Boha. Celé toto dielo je pre človeka prospešné.

Dielo samotného Boha je víziou, ktorú človek musí poznať, pretože Božie dielo človek nedokáže ani dosiahnuť, ani vlastniť. Tieto tri etapy diela sú celým Božím riadením a neexistuje žiadna väčšia vízia, ktorú by mal človek poznať. Ak človek nepozná túto silnú víziu, potom nie je ľahké poznať Boha, nie je ľahké pochopiť Božiu vôľu, a navyše cesta, po ktorej človek kráča, bude čoraz náročnejšia. Bez vízií by sa človek nemohol dostať tak ďaleko. Sú to vízie, ktoré dodnes chránia človeka a ktoré mu poskytujú najväčšiu ochranu. V budúcnosti sa vaše poznatky musia prehĺbiť a musíte spoznať celú Jeho vôľu a podstatu Jeho múdreho diela v rámci troch etáp diela. Len to je vaše skutočné duchovné postavenie. Posledná etapa diela nestojí osamote, ale je súčasťou celku vytvoreného spolu s dvoma predchádzajúcimi etapami, čo znamená, že nie je možné dokončiť celé dielo spásy iba vykonaním jednej z troch etáp diela. Hoci záverečná fáza diela môže človeka úplne zachrániť, neznamená to, že stačí vykonať túto jedinú fázu samostatne a že sa nevyžadujú dve predchádzajúce etapy diela na záchranu človeka pred vplyvom satana. Žiadnu etapu z týchto troch nemožno považovať za jedinú víziu, ktorú musí poznať celé ľudstvo, pretože celé dielo spásy predstavujú tri etapy diela, a nie jedna z nich. Kým sa nedokončí dielo spásy, Božie riadenie nedospeje do úplného konca. Božie bytie, Jeho povaha a múdrosť sú vyjadrené v celom diele spásy. Nezjavia sa človeku na úplnom začiatku, ale prejavujú sa v diele spásy postupne. Každá etapa diela spásy vyjadruje časť Božej povahy a časť Jeho bytia. Žiadna etapa nemôže priamo a úplne vyjadriť celé Božie bytie. Ako také môže byť dielo spásy úplne ukončené až po dokončení troch etáp diela, takže ľudské poznanie celého Boha je neoddeliteľné od troch etáp Božieho diela. To, čo človek získa z jednej etapy diela, je iba Božia povaha vyjadrená v jednej časti Jeho diela. Nemôže predstavovať povahu a bytie, ktoré je vyjadrené v predchádzajúcej alebo nasledujúcej etape. Je to preto, že dielo záchrany ľudstva nemôže byť dokončené počas jedného obdobia alebo na jednom mieste, ale prehlbuje sa postupne v závislosti od úrovne vývoja človeka v rôznych časoch a miestach. Je to dielo, ktoré sa vykonáva v jednotlivých etapách a neukončí sa iba v jednej. Takže celá Božia múdrosť je vykryštalizovaná v troch etapách, a nie v jednej individuálnej etape. Celé Jeho bytie a celá Jeho múdrosť sú zakotvené v týchto troch etapách. Každá etapa obsahuje Jeho bytie a každá etapa zaznamenáva múdrosť Jeho diela. Človek by mal poznať celú Božiu povahu vyjadrenú v týchto troch etapách. Všetko toto Božie bytie je nanajvýš dôležité pre celé ľudstvo a ak ľudia pri uctievaní Boha nemajú toto poznanie, potom sa nelíšia od tých, ktorí uctievajú Budhu. Božie dielo sa pred človekom neukrýva a mali by ho poznať všetci, ktorí uctievajú Boha. Keďže Boh vykonal medzi ľuďmi tri etapy diela spásy, človek by mal poznať vyjadrenie toho, čo má a čím je počas týchto troch etáp diela. Toto človek musí urobiť. Boh skrýva pred človekom to, čo človek nedokáže dosiahnuť a čo by ani nemal vedieť, zatiaľ čo Boh človeku ukazuje to, čo by mal vedieť a aj vlastniť. Každá z troch etáp diela sa vykonáva na základe predchádzajúcej etapy, nevykonáva sa nezávisle, oddelene od diela spásy. Hoci sú medzi vekom a vykonávaným dielom veľké rozdiely, v jadre ide stále o spásu ľudstva a každá etapa diela spásy je hlbšia ako tá predchádzajúca. Každá etapa diela nadväzuje na tú poslednú, ktorá nie je zrušená. Takýmto spôsobom Boh vo svojom diele, ktoré je vždy nové a nikdy staré, neprestajne vyjadruje aspekty svojej povahy, ktoré nikdy predtým človeku neprejavil, a vždy odhaľuje človeku svoje nové dielo a nové bytie. A hoci stará náboženská garda robí všetko, čo je v jej silách, aby tomu odporovala a otvorene sa proti tomu stavia, Boh vždy koná nové dielo, ktoré si zaumienil. Jeho dielo sa neustále mení, a preto vždy naráža na odpor človeka. Ako sa mení vek a príjemcovia Jeho diela, tak sa neustále mení aj Jeho povaha. Okrem toho vždy koná dielo, ktoré nikdy predtým nebolo vykonané, dokonca koná prácu, ktorá sa človeku zdá byť v rozpore s predchádzajúcim dielom, protirečí mu. Človek je schopný prijať len jeden druh diela alebo jeden spôsob praxe a je pre neho ťažké prijať dielo alebo spôsoby praxe, ktoré sú s nimi v rozpore alebo ich prevyšujú. Ale Duch Svätý vždy koná nové dielo, a tak sa stále objaví nová a nová skupina náboženských odborníkov, ktorí odporujú novému Božiemu dielu. Títo ľudia sa stali odborníkmi práve preto, pretože človek nevie o tom, že Boh je vždy nový a nikdy starý, a nepozná princípy Božieho diela. Navyše nemá vedomosti o mnohých spôsoboch, akými Boh spasí človeka. Ako taký je človek úplne neschopný povedať, či je to dielo, ktoré pochádza z Ducha Svätého, alebo je to dielo samotného Boha. Mnohí ľudia lipnú na presvedčení, že ak niečo zodpovedá slovám, ktoré prišli predtým, tak to prijmú, ale ak v porovnaní s predchádzajúcim dielom existujú rozdiely, potom sa stavajú proti a odmietajú to. Nedodržiavate dnes všetci tieto zásady? Tri etapy diela spásy na vás nemali žiadny veľký vplyv a sú aj takí, ktorí veria, že dve predchádzajúce etapy diela sú bremenom, ktoré jednoducho nepotrebujú poznať. Myslia si, že tieto etapy by sa nemali hromadne hlásať a mali by sa čo najskôr stiahnuť, aby sa ľudia necítili ohromení predchádzajúcimi dvoma etapami z troch etáp diela. Väčšina ľudí verí, že poznávanie dvoch predchádzajúcich etáp diela zachádza priďaleko a nepomôže to pri spoznávaní Boha – toto si myslíte. Dnes vy všetci veríte, že je správne konať týmto spôsobom, ale príde deň, keď si uvedomíte dôležitosť Môjho diela: vedzte, že nekonám nič, čo by nemalo význam. Keďže vám predstavujem tri etapy diela, musia byť pre vás prínosom, pretože tieto tri etapy diela sú jadrom celého Božieho riadenia a musia sa stať stredobodom každého v celom vesmíre. Jedného dňa si všetci uvedomíte dôležitosť tohto diela. Vedzte, že sa staviate proti Božiemu dielu alebo používate svoje vlastné predstavy na zhodnotenie dnešného diela, pretože nepoznáte princípy Božieho diela a unáhlene zaobchádzate s dielom Ducha Svätého. Vaše predstavy a vnútorná arogancia spôsobujú váš odpor voči Bohu a marenie diela Ducha Svätého. Nie je to preto, že je Božie dielo nesprávne, ale preto, že ste prirodzene príliš neposlušní. Po tom, čo niektorí ľudia našli vieru v Boha, nedokážu ani s istotou povedať, odkiaľ pochádza človek, a predsa sa odvážia verejne vystúpiť s prejavmi, ktoré hodnotia správne a nesprávne pôsobenia Ducha Svätého. Dokonca poučujú apoštolov, ktorí majú nové dielo Ducha Svätého, komentujú a rozprávajú mimo poradia. Ich ľudská prirodzenosť je príliš obmedzená a nemajú ani kúska rozumu. Či nepríde deň, keď dielo Ducha Svätého zavrhne takýchto ľudí a budú spálení pekelnými plameňmi? Nepoznajú Božie dielo, ale namiesto toho Jeho dielo kritizujú a tiež sa snažia poúčať Boha, ako má pracovať. Ako môžu takí nerozumní ľudia poznať Boha? Človek spoznáva Boha počas procesu hľadania a prežívania. Nie je to kritika z rozmaru, že človek spoznáva Boha prostredníctvom osvietenia Ducha Svätého. Čím je poznanie Boha presnejšie, tým menej Mu odporujú. Naopak, čím menej ľudia o Bohu vedia, tým väčšia je pravdepodobnosť, že Mu budú odporovať. Tvoje predstavy, tvoja pôvodná prirodzenosť a tvoja ľudskosť, charakter a morálny postoj sú devízou, ktorou sa staviaš proti Bohu, a čím skazenejšia je tvoja morálka, čím odpornejšie sú tvoje vlastnosti a čím hlbšie klesla tvoja ľudskosť, tým si väčším nepriateľom Boha. Tí, ktorí sú posadnutí silnými predstavami a majú samospravodlivú povahu, sú ešte väčšími nepriateľmi vteleného Boha. Takíto ľudia sú antikristmi. Ak sa tvoje predstavy nenapravia, potom budú vždy proti Bohu. Nikdy nebudeš v súlade s Bohom a navždy sa od neho vzdiališ.

Iba zahodením starých predstáv môžeš získať nové poznanie, avšak staré poznanie sa nemusí nevyhnutne rovnať starým predstavám. „Predstavy“ znamenajú veci, ktoré si človek predstavuje a sú v rozpore s realitou. Ak staré poznanie bolo zastarané už v starom veku a bránilo človeku vstúpiť do nového diela, potom sa takéto poznanie tiež považuje za predstavu. Ak sa človek dokáže správne postaviť k takémuto poznaniu a spozná Boha z rôznych hľadísk, skombinuje staré a nové, potom sa staré poznanie stáva pre človeka pomôckou a základom, ktorým človek vstupuje do nového veku. Lekcia poznania Boha vyžaduje, aby si ovládal mnoho princípov: ako vstúpiť na cestu poznania Boha, ktoré pravdy musíš pochopiť, aby si spoznal Boha, a ako sa zbavíš svojich predstáv a starých pováh, aby si sa mohol podriadiť všetkým usporiadaniam nového Božieho diela. Ak použiješ tieto princípy ako základ pre vstup do lekcie poznania Boha, potom sa tvoje poznanie bude viac a viac prehlbovať. Ak máš jasné vedomosti o troch etapách diela, čo znamená o celom Božom pláne riadenia, a ak dokážeš vzájomne prepojiť predchádzajúce dve etapy Božieho diela so súčasnou etapou a uvidíš, že je to dielo vykonané jedným Bohom, potom získaš neporovnateľne pevné základy. Tri etapy diela vykonal jeden Boh. Toto je najväčšia vízia a jediná cesta k poznaniu Boha. Tieto tri etapy diela mohol vykonať iba samotný Boh a nikto nemohol urobiť takúto prácu v Jeho mene – to znamená, že iba Boh sám mohol vykonať svoje vlastné dielo od počiatku až do dnešného dňa. Hoci tri etapy Božieho diela boli vykonané v rôznych vekoch a miestach, a hoci dielo každej z nich je iné, celé dielo vykonal jeden Boh. Toto je tá najväčšia vízia zo všetkých, ktorú by človek mal poznať, a ak ju dokáže úplne pochopiť, bude schopný pevne stáť. V súčasnosti je najväčším problémom, ktorému čelia rôzne náboženstvá a cirkvi to, že nepoznajú dielo Ducha Svätého a nedokážu rozlíšiť dielo Ducha Svätého od diela, ktoré nepochádza z Ducha Svätého. Z toho dôvodu nevedia povedať, či túto etapu diela tiež vykonáva Jahve Boh, rovnako ako obidve predchádzajúce etapy diela. Hoci ľudia nasledujú Boha, väčšina z nich stále nie je schopná povedať, či je to správna cesta. Človek sa obáva, či túto cestu osobne vedie samotný Boh, či je Božie vtelenie skutočnosťou a väčšina ľudí stále nemá potuchy o tom, ako takéto veci rozoznať. Tí, ktorí nasledujú Boha, nie sú schopní určiť cestu, a tak posolstvá, ktoré sú vyslovené, majú medzi týmito ľuďmi len čiastočný účinok a nedokážu byť plne efektívni, čo potom ovplyvňuje vstup do života týchto ľudí. Ak človek uvidí, že tri etapy diela vykonal samotný Boh v rôznych dobách, na rôznych miestach a medzi rôznymi ľuďmi, ak človek uvidí, že hoci je dielo odlišné, celé ho vykonal jeden Boh. A keďže je to dielo vykonané jedným Bohom, potom musí byť správne a bez chýb, a aj keď síce je v rozpore s predstavami človeka, nemožno poprieť, že je to dielo jedného Boha. Ak človek môže s istotou povedať, že je to dielo jedného Boha, potom sa predstavy človeka obmedzia na obyčajné maličkosti, nehodné zmienky. Pretože vízie človeka sú nejasné a človek pozná Jahveho ako Boha a Ježiša ako Pána a má dve videnia o dnešnom vtelenom Bohu, mnohí ľudia zostávajú oddaní dielu Jahveho a Ježiša a sú posadnutí predstavami o dnešnom diele, väčšina ľudí je vždy plná pochýb a neberie dnešné dielo vážne. Človek nemá žiadne predstavy o predchádzajúcich dvoch etapách diela, ktoré boli neviditeľné. Je to preto, že človek nerozumie realite predchádzajúcich dvoch etáp diela a osobne o nich nepodal svedectvo. Je to preto, že tieto etapy diela sa nedajú vidieť a človek si ich predstavuje, ako sa mu páči. Bez ohľadu na jeho nápady, neexistujú žiadne fakty, ktoré by takéto predstavy potvrdili a nikto, kto by ich opravil. Človek popúšťa uzdu svojmu temperamentu, hádže za hlavu všetky starosti a svojej predstavivosti necháva voľnú ruku. Neexistujú žiadne fakty, ktoré by overili jeho predstavivosť, a tak sa ľudské nápady stávajú „faktom“, bez ohľadu na to, či sa dajú dokázať. Človek teda verí svojej vlastnej predstave Boha, ktorú má vo svojej mysli a nehľadá skutočného Boha. Ak má každý človek svoj druh viery, potom medzi stovkou ľudí existuje sto druhov viery. Človek je posadnutý takou vierou, pretože realitu Božieho diela nevidel, iba o nej počul, ale nevidel ju na vlastné oči. Človek počúva legendy a príbehy – ale len zriedka sa dozvie poznatky o faktoch Božieho diela. A preto sa stáva, že ľudia, ktorí sú veriacimi čo i len jeden rok, začnú veriť v Boha skrze svoje vlastné predstavy. To isté platí aj pre tých, ktorí veria v Boha po celý život. Tí, ktorí nemôžu vidieť fakty, nikdy neuniknú viere, v ktorej majú predstavy o Bohu. Človek verí, že sa oslobodil z okov svojich starých predstáv a vstúpil na nové územie. Či človek nevie, že poznanie tých, ktorí nemôžu vidieť pravú tvár Boha, nie je nič iné ako predstavy a fámy? Človek si myslí, že jeho predstavy sú správne a nemajú chybu a domnieva sa, že tieto predstavy pochádzajú od Boha. Dnes, keď je človek svedkom Božieho diela, opúšťa predstavy, ktoré sa vytvárali po mnohé roky. Nápady a myšlienky minulosti sa stali prekážkou v práci na tejto etape a pre človeka je ťažké opustiť takéto predstavy a vyvrátiť takéto myšlienky. Predstavy o tomto postupnom diele mnohých, ktorí nasledujú Boha až dodnes, sa stávajú čoraz ponurejšie a títo ľudia si postupne vytvorili neoblomné nepriateľstvo voči vtelenému Bohu. Zdroj tejto nenávisti spočíva v predstavách a nápadoch človeka. Predstavy a nápady človeka sa stali nepriateľmi súčasného diela. Diela, ktoré je v rozpore s ľudskými predstavami. Stalo sa tak práve preto, že fakty nedovoľujú človeku popustiť uzdu svojej fantázii a navyše človek ich nemôže ľahko vyvrátiť. Ľudské predstavy a nápady neznesú existenciu faktov a navyše človek nepremýšľa o správnosti a pravdivosti faktov, len zanietene opúšťa svoje predstavy a zapája svoju vlastnú predstavivosť. Možno povedať, že je to vina ľudských predstáv, ale nemožno povedať, že za to môže Božie dielo. Človek si môže predstavovať, čo chce, ale nemôže svojvoľne spochybňovať žiadnu etapu Božieho diela ani jeho časť. Skutočnosť Božieho diela je pre človeka neporušiteľná. Môžeš popustiť uzdu svojej fantázii a môžeš dokonca vytvoriť pekné príbehy o diele Jahveho a Ježiša, ale nemôžeš vyvrátiť skutočnosť každej etapy Jahveho a Ježišovho diela. Toto je princíp a tiež správne ustanovenie a mali by ste pochopiť dôležitosť týchto záležitostí. Človek sa domnieva, že táto etapa diela nie je v súlade s ľudskými predstavami, a že to nie je prípad dvoch predchádzajúcich etáp diela. Človek vo svojej predstavivosti verí, že dielo dvoch predchádzajúcich etáp určite nie je rovnaké ako dnešné dielo. Ale uvažoval si niekedy o tom, že všetky princípy Božieho diela sú rovnaké, že Jeho dielo je vždy praktické a bez ohľadu na vek sa vždy nájdu zástupy ľudí, ktorí odolávajú a stavajú sa na odpor voči skutočnosti Jeho diela? Všetci tí, ktorí dnes odolávajú a stavajú sa proti tejto etape diela, by sa nepochybne aj v minulosti postavili proti Bohu, pretože takíto ľudia budú vždy Jeho nepriateľmi. Ľudia, ktorí poznajú skutočnosť Božieho diela, uvidia tri etapy diela ako dielo jedného Boha a opustia svoje predstavy. Sú to ľudia, ktorí poznajú Boha a skutočne Boha nasledujú. Keď sa celé Božie riadenie priblíži ku koncu, Boh roztriedi všetky veci podľa druhu. Človek bol stvorený rukami Stvoriteľa a nakoniec ho úplne prinavráti pod svoju nadvládu – to je záver troch etáp diela. Etapa diela posledných dní a predchádzajúce dve etapy v Izraeli a Judei sú Božím plánom riadenia v celom vesmíre. Nikto to nemôže poprieť a to je skutočnosť Božieho diela. Hoci ľudia nezažili alebo neboli svedkami veľkej časti tohto diela, fakty zostávajú faktami a nikto to nemôže poprieť. Všetci ľudia, ktorí veria v Boha v akejkoľvek časti vesmíru, budú akceptovať tri etapy diela. Ak poznáš len jednu konkrétnu etapu diela a nerozumieš ďalším dvom etapám diela, nerozumieš Božiemu dielu v minulých časoch, potom nie si schopný vypovedať celú pravdu o celom Božom pláne riadenia a tvoje poznanie Boha je jednostranné, pretože vo svojej viere v Boha Ho nepoznáš ani Mu nerozumieš, a preto nie si hodný vydávať o Bohu svedectvo. Bez ohľadu na to, či sú tvoje súčasné poznatky týchto vecí hlboké alebo povrchné, nakoniec musíš získať poznanie a musíš byť pevne presvedčený. Všetci ľudia uvidia celé Božie dielo a podriadia sa nadvláde Boha. Na konci tohto diela sa zjednotia všetky náboženstvá, všetky stvorenia sa vrátia pod nadvládu Stvoriteľa, všetky stvorenia budú uctievať jediného pravého Boha a zaniknú všetky zlé náboženstvá, už sa nikdy viac neobjavia.

Prečo sa neustále zmieňujem o troch etapách diela? Ubiehanie vekov, spoločenský vývoj a meniaca sa tvár prírody, to všetko podlieha zmenám v troch etapách diela. Ľudstvo sa mení v čase s Božím dielom a nevyvíja sa samo od seba. Cieľom troch etáp Božieho diela je priviesť všetky stvorenia a všetkých ľudí každého náboženstva a cirkvi pod nadvládu jedného Boha. Bez ohľadu na to, ku ktorému náboženstvu patríte, nakoniec sa všetci podrobíte vláde Boha. Iba samotný Boh môže vykonať toto dielo. Nemôže to urobiť žiadny náboženský predstaviteľ. Na svete existuje niekoľko veľkých náboženstiev a každé má svojho predstaviteľa alebo vodcu a nasledovníci sa nachádzajú v rôznych krajinách a regiónoch po celom svete. Takmer v každej krajine, či už je veľká alebo malá, sú zastúpené rozličné náboženstvá. Avšak bez ohľadu na to, koľko náboženstiev existuje na celom svete, všetci ľudia vo vesmíre nakoniec existujú pod vedením jedného Boha a ich existencia nie je riadená náboženskými predstaviteľmi alebo vodcami. To znamená, že ľudstvo nie je pod vedením žiadneho konkrétneho náboženského predstaviteľa alebo vodcu. Celé ľudstvo je vedené Stvoriteľom, ktorý stvoril nebo, zem a všetko, a ktorý tiež stvoril ľudstvo – to je skutočnosť. Hoci svet má niekoľko veľkých náboženstiev, nezáleží na tom, aké sú veľké, všetky existujú pod vládou Stvoriteľa a žiadne z nich nemôže prekročiť rozsah tejto nadvlády. Rozvoj ľudstva, výmena spoločnosti, rozvoj prírodných vied – všetko je neoddeliteľné od usporiadania Stvoriteľa a toto dielo nedokáže vykonať žiadny náboženský predstaviteľ. Náboženský predstaviteľ je iba vodcom určitého náboženstva a nemôže reprezentovať Boha, ani nemôže reprezentovať toho, kto stvoril nebo, zem a všetko. Náboženský predstaviteľ môže viesť všetkých v rámci celého náboženstva, ale nemôže rozkazovať všetkým stvoreniam pod nebom – to je všeobecne uznávaný fakt. Náboženský predstaviteľ je len vodcom a nemôže sa rovnať Bohu (Stvoriteľovi). Všetko je v rukách Stvoriteľa a nakoniec sa všetko vráti do rúk Stvoriteľa. Boh stvoril ľudstvo a bez ohľadu na náboženstvo sa každý človek vráti pod nadvládu Boha – to je neodvratné. Len Boh je Najvyšší medzi všetkými vecami a najvyšší vládca medzi všetkými stvoreniami sa musí tiež vrátiť pod Jeho nadvládu. Nezáleží na tom, aké má človek vysoké postavenie, tento človek nedokáže priviesť ľudstvo k vhodnému konečnému osudu a nikto nie je schopný roztriediť všetky veci podľa druhu. Jahve sám stvoril ľudstvo a každého roztriedil podľa druhu, a keď nadíde koniec, On sám bude naďalej konať svoje vlastné dielo, triediť všetky veci podľa druhu. Toto dielo nemôže vykonať nikto iný okrem Boha. Tri etapy diela vykonané od počiatku až po dnešok vykonal samotný a jediný Boh. Skutočnosť troch etáp diela je skutočnosťou Božieho vedenia celého ľudstva, faktom, ktorý nikto nemôže poprieť. Na konci troch etáp diela budú všetky veci roztriedené podľa druhu a vrátia sa pod nadvládu Boha, pretože v celom vesmíre existuje len tento jediný Boh a neexistujú žiadne iné náboženstvá. Ten, kto nie je schopný stvoriť svet, ho nebude schopný ani ukončiť. Zatiaľ čo ten, kto stvoril svet, ho určite dokáže priviesť do konca. Preto, ak niekto nedokáže ukončiť vek a je len schopný pomáhať človeku kultivovať jeho myseľ, potom určite nebude Bohom a dozaista nebude Pánom ľudstva. Nebude schopný vykonať také veľké dielo. Existuje len jeden, ktorý takéto dielo dokáže vykonať a všetci ostatní, ktorí nie sú schopní toto dielo vykonať, sú určite nepriateľmi, nie Bohom. Všetky zlé náboženstvá nie sú v súlade s Bohom, a keďže nie sú v súlade s Bohom, sú Jeho nepriateľmi. Celé dielo vykonáva tento jediný pravý Boh a celému vesmíru káže tento jediný Boh. Bez ohľadu na to, či je Jeho dielo v Izraeli alebo v Číne, či dielo vykonáva Duch alebo telo, všetko koná samotný Boh a nikto iný. Je to práve preto, že je Bohom celého ľudstva, že pracuje slobodne, neobmedzujú Ho žiadne podmienky – toto je najvýznamnejšia zo všetkých vízií. Ako Božie stvorenie, ak chceš plniť povinnosť Božieho stvorenia a pochopiť Božiu vôľu, musíš pochopiť Božie dielo, musíš pochopiť Božiu vôľu pre stvorenia, musíš pochopiť Jeho plán riadenia a celý význam diela, ktoré vykonáva. Tí, ktorí tomu nerozumejú, nie sú spôsobilé Božie stvorenia! Ak ako Božie stvorenie nechápeš, odkiaľ pochádzaš, nepoznáš dejiny ľudstva a celé dielo, ktoré vykonal Boh, a okrem toho nechápeš, ako sa ľudstvo až dodnes vyvíjalo a nechápeš, kto velí celému ľudstvu, potom nedokážeš plniť svoju povinnosť. Boh vedie ľudstvo až dodnes a odvtedy, čo stvoril človeka na zemi, ho nikdy neopustil. Duch Svätý nikdy neprestáva pôsobiť, nikdy neprestal viesť ľudstvo a nikdy ho neopustil. Ale ľudstvo si neuvedomuje, že Boh existuje, tým menej pozná Boha. Existuje pre všetky Božie stvorenia niečo ponižujúcejšie ako toto? Boh osobne vedie človeka, ale človek nerozumie Božiemu dielu. Si Božím stvorením, ale nerozumieš svojim dejinám a nevieš, kto ťa na tvojej ceste viedol, zabúdaš na Božie dielo, a preto nedokážeš poznať Boha. Ak to nevieš teraz, potom nikdy nebudeš spôsobilý vydávať svedectvo o Bohu. Dnes Stvoriteľ osobne opäť vedie všetkých ľudí a spôsobuje, že všetci ľudia hľadia na Jeho múdrosť, všemohúcnosť, spásu a nádheru. Predsa si stále neuvedomuješ alebo nerozumieš – nie si teda jedným z tých, ktorým sa spásy nedostane? Tí, ktorí patria satanovi, nerozumejú Božím slovám, zatiaľ čo tí, ktorí patria Bohu, počujú Boží hlas. Všetci, ktorí si uvedomujú a rozumejú slovám, ktoré hovorím, budú spasení a vydajú svedectvo o Bohu. Všetci tí, ktorí Mojim slovám nerozumejú, nedokážu vydať svedectvo o Bohu a budú vyhnaní. Tí, ktorí nerozumejú Božej vôli a neuvedomujú si Božie dielo, nie sú schopní dosiahnuť poznanie Boha a takíto ľudia nemôžu vydávať svedectvo o Bohu. Ak chceš vydávať svedectvo o Bohu, musíš Boha poznať. Poznanie Boha sa uskutočňuje prostredníctvom Božieho diela. V kocke, ak chceš poznať Boha, musíš poznať Božie dielo: poznanie Božieho diela je nanajvýš dôležité. Keď sa skončia tri etapy diela, vytvorí sa skupina tých, ktorí vydajú svedectvo o Bohu, skupina tých, ktorí spoznajú Boha. Všetci títo ľudia budú poznať Boha a budú schopní uviesť pravdu do praxe. Budú ľudskí a rozumní a všetci budú poznať tri etapy Božieho diela spásy. Toto je dielo, ktoré sa na konci uskutoční, títo ľudia sú vykryštalizovaním 6 000-ročného diela riadenia a sú najsilnejším svedectvom o konečnej porážke satana. Tí, ktorí vydajú svedectvo o Bohu, budú schopní prijať Božie zasľúbenie a požehnanie a budú skupinou, ktorá vytrvá do samého konca, skupinou, ktorá má Božiu autoritu a vydáva svedectvo o Bohu. Možno, že sa všetci môžete stať členmi tejto skupiny, alebo možno len polovica z vás, či len niekoľkí – to závisí od vašej vôle a vášho úsilia.

Predchádzajúci: Božie dielo a ľudské dielo

Ďalší: Skazené ľudstvo potrebuje viac spásu vteleného Boha

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger