B. O tom, ako praktizovať pravdu, rozumieť pravde a vstúpiť do reality

344. Teraz je Vek kráľovstva. To, či si vstúpil do tohto nového veku, závisí od toho, či si vstúpil do reality Božích slov a či sa Jeho slová stali tvojim životom-realitou. Božie slová sa dávajú poznať každému človeku, aby nakoniec všetci ľudia žili vo svete Božích slov. Jeho slová osvietia a osvetlia každého človeka zvnútra. Ak v tom období nečítaš Božie slová a nezaujímaš sa o Jeho slová, to ukazuje, že tvoj stav je zlý. Ak nedokážeš vstúpiť do Veku slova, nepôsobí v tebe Duch Svätý. Ak si vstúpil do tohto veku, On vykoná svoje dielo. Čo môžeš urobiť na úsvite Veku slova, aby si získal pôsobenie Ducha Svätého? V tomto veku a medzi vami Boh urobí toto: každý človek bude žiť z Božích slov. Dokáže uviesť pravdu do praxe. Bude vrúcne milovať Boha. Všetci ľudia budú používať Božie slová ako základ, a ako svoju realitu. Budú mať bohabojné srdcia; a praktizovaním Božích slov bude človek spolu s Bohom vládnuť kráľovskou mocou. Toto je dielo, ktoré vykoná Boh. Dokážeš žiť bez toho, aby si čítal Božie slová? Dnes majú mnohí pocit, že bez čítania Jeho slov nemôžu vydržať ani deň či dva. Každý deň musia čítať Jeho slová. Ak im to čas nedovolí, stačí im ich počúvať. Tento pocit dáva Duch Svätý ľuďom. Takto nimi začína hýbať. Teda vládne nad týmito ľuďmi týmito slovami, aby mohli vojsť do reality Božích slov. Ak už po jednom dni bez jedenia a pitia Božích slov pociťuješ temnotu a smäd a nemôžeš to vydržať, to poukazuje na to, že tebou hýbe Duch Svätý a že sa od teba neodvrátil. Ty si v tomto prúde. Ak však po dni alebo dvoch bez jedenia a pitia Božích slov nič necítiš, ak nie si smädný a vôbec nie si pohnutý, to ukazuje, že Duch Svätý sa od teba odvrátil. To znamená, že s tvojím stavom niečo nie je v poriadku. Nevošiel si do Veku slova. Patríš k tým, ktorí zaostali. Boh používa slová na to, aby vládol nad ľuďmi. Cítiš sa dobre, ak ješ a piješ Božie slová. A ak nie, nemáš cestu, po ktorej by si mohol ísť. Božie slová budú pokrmom ľudí a silou, ktorá ich poháňa. Biblia hovorí, že „Človek nebude žiť len na chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z úst Boha“ (Mt 4, 4). Boh dnes toto dielo dokončí a uskutoční ho vo vás. Ako to, že v minulosti mohli ľudia prežiť mnoho dní bez čítania Božích slov a napriek tomu mohli jesť a pracovať ako zvyčajne, ale dnes tomu tak nie je? Boh v tomto Veku používa najmä slová, aby všetkých riadil. Človek sa posudzuje a zdokonaľuje Božími slovami. Potom je prijatý do kráľovstva. Len Božie slová môžu dať človeku život. Len Božie slová môžu dať človeku svetlo a metódu pre pôsobenie, a to najmä vo Veku kráľovstva. Ak sa neodkloníš od reality Božích slov a každý deň ješ a piješ Jeho slová, Boh ťa bude môcť zdokonaliť.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vek kráľovstva je Vekom slova

345. Pravda, ktorú si človek potrebuje osvojiť, sa nachádza v Božom slove a je to pravda, ktorá je pre ľudstvo najprínosnejšia a najužitočnejšia. Je vzpruhou a výživou, ktorú vaše telá potrebujú. Človeku pomáha obnoviť jeho normálnu ľudskú prirodzenosť. Je to pravda, ktorou by mal byť človek vybavený. Čím viac budete praktizovať Božie slovo, tým rýchlejšie váš život rozkvitne a tým jasnejšia bude pravda. Čím viac bude rásť vaše duchovné postavenie, tým jasnejšie uvidíte veci duchovného sveta a tým viac sily získate na porazenie satana. Keď budete praktizovať Božie slovo, objasní sa aj veľká časť pravdy, ktorej teraz nerozumiete. Väčšina ľudí sa uspokojí s tým, že len rozumie textu Božieho slova. Títo ľudia sa sústredia na to, aby si osvojili učenie, a nie na prehlbovanie svojich skúseností v praxi. Ale nie je práve to cesta, ktorou šli farizeji? Ako teda môže byť pre nich skutočná veta „Božie slovo je život“? Život človeka nemôže rásť len čítaním Božieho slova, ale jedine praktizovaním Božieho slova. Ak si presvedčený, že na získanie života a postavenia stačí rozumieť Božiemu slovu, potom je tvoje chápanie pokrivené. Skutočné pochopenie Božieho slova nastáva vtedy, keď pravdu praktizuješ, a musíš pochopiť, že „pravda sa dá pochopiť len jej praktizovaním“. Po dnešnom prečítaní Božieho slova môžeš povedať len toľko, že poznáš Božie slovo, ale nemôžeš povedať, že mu rozumieš. Niektorí hovoria, že jediný spôsob, ako praktizovať pravdu, je najprv ju pochopiť, ale to je len čiastočne správne a určite nie celkom presné. Nemôžeš poznať pravdu, pokiaľ si ju neprežil. Ak máš pocit, že rozumieš niečomu, čo si počul v kázni, neznamená to, že tomu skutočne rozumieš. Slová pravdy si môžeš osvojiť od slova do slova, ale nie je to to isté, ako keď pochopíš ich skutočný význam. Len povrchné poznanie pravdy neznamená, že jej skutočne rozumieš alebo ju naozaj poznáš. Skutočný význam pravdy vychádza z toho, že si ju zažil. Preto môžeš pravdu pochopiť len vtedy, keď v nej žiješ, a len vtedy môžeš pochopiť jej skryté časti. Prehlbovanie vlastnej skúsenosti je jediný spôsob, ako sa dá pochopiť obsah rôznych pojmov a porozumieť podstate pravdy. Preto môžeš ísť s pravdou všade, ale ak pravdu nemáš v sebe, potom sa nesnaž presvedčiť ani len svojich rodinných príslušníkov, a už vôbec nie spoločenstvo veriacich. Bez pravdy si ako poletujúca snehová vločka, ale s pravdou môžeš byť šťastný a slobodný a nikto ti nemôže ublížiť. Bez ohľadu na to, aká silná je teória, pravdu nemôže prekonať. Pravda dokáže rozhýbať samotný svet a hýbať horami a morami, zatiaľ čo nedostatok pravdy môže viesť k tomu, že z pevných mestských múrov zostane vďaka červom len hromada trosiek. To je zrejmá skutočnosť.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Keď pochopíte pravdu, mali by ste ju uviesť do praxe

346. Boh nežiada od ľudí iba schopnosť hovoriť o realite. To by bolo príliš jednoduché, však? Prečo potom Boh hovorí o vstupe do života? Prečo hovorí o premene? Ak sú ľudia schopní len prázdnych rečí o realite, dokážu potom zmeniť svoju povahu? Dobrí vojaci Božieho kráľovstva nie sú vycvičení na to, aby boli skupinou, ktorá dokáže o realite len rozprávať alebo sa vychvaľovať. Sú skôr vycvičení na to, aby žili Božie slová v každom čase, aby zostali neoblomní bez ohľadu na to, akým prekážkam budú čeliť a aby sústavne žili v súlade s Božími slovami, a nevrátili sa do sveta. Toto je realita, o ktorej hovorí Boh. Toto je Božia požiadavka na človeka. Nepovažuj preto skutočnosť, o ktorej hovorí Boh, za príliš jednoduchú. Samotné osvietenie od Ducha Svätého sa nerovná osvojeniu si reality. A nie je taká ani duchovná veľkosť človeka – je to Božia milosť, ku ktorej človek nijako neprispieva. Každý človek musí vydržať Petrove utrpenia, ba dokonca okúsiť Petrovu slávu, ktorú zažije potom, ako dosiahne Božie dielo. Len toto sa dá nazývať realitou. Nemysli si, že si si osvojil realitu len preto, lebo o nej vieš hovoriť. Je to klam. Také myšlienky nie sú v súlade s Božou vôľou a nemajú žiadny skutočný význam. V budúcnosti nehovor také veci – zbav sa ich. Všetci, ktorí chápu Božie slová nesprávne, sú neveriaci. Nemajú žiadne skutočné poznanie a už vôbec žiadnu skutočnú duchovnú veľkosť. Sú to ignorantskí ľudia, ktorým chýba realita. Inými slovami, všetci, ktorí žijú mimo podstaty Božích slov sú neveriaci. Tí, ktorých ľudia považujú za neveriacich, sú v Božích očiach šelmy, a tí, ktorých za neveriacich považuje Boh, sú ľudia, ktorí nemajú Božie slová ako svoj život. Dá sa preto povedať, že tí, ktorí si neosvojili realitu Božích slov a nežijú Jeho slová, sú neveriaci. Boh má v úmysle priviesť každého k tomu, aby žil realitu Jeho slov – nie iba to, aby o nej každý hovoril, ale aby ju každý mohol zažiť.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Len vnesenie pravdy do praxe je vlastníctvom reality

347. Skutočne porozumieť Božím slovám nie je vôbec jednoduché. Neuvažuj takto: „Dokážem vyložiť doslovný význam Božích slov, všetci hovoria, že môj výklad je dobrý a chvália ho, takže to znamená, že Božím slovám rozumiem.“ Nie je to to isté, ako porozumieť Božím slovám. Ak si z Božích výrokov získal nejaké svetlo, vnímaš pravý význam Jeho slov, ak dokážeš vyjadriť úmysel, ktorý je v nich skrytý, a účinok, ktorý nakoniec dosiahnu – ak všetkým týmto veciam jednoznačne rozumieš –, možno ťa považovať za človeka, ktorý do určitej miery rozumie Božím slovám. Porozumieť Božím slovám teda vôbec nie je jednoduché. To, že dokážeš kvetnato vysvetliť doslovný význam Božích slov, ešte neznamená, že im rozumieš. Nezáleží na tom, nakoľko dokážeš vysvetliť ich doslovný význam, tvoje vysvetlenie je stále založené na ľudskej predstavivosti a ľudskom spôsobe myslenia. Je to zbytočné! Ako môžeš porozumieť Božím slovám? Kľúčom je hľadať v nich pravdu. Len tak im môžeš skutočne porozumieť. Boh nikdy nehovorí prázdne slová. Každá veta, ktorú vysloví, obsahuje prvky, ktoré budú určite ďalej zjavené v Jeho slovách, a môžu byť vyjadrené odlišne. Človek nemôže pochopiť spôsob, akým Boh vyjadruje pravdu. Božie výroky sú veľmi hlboké a pomocou ľudského myslenia sa nedajú ľahko pochopiť. Ak sa ľudia snažia, môžu zhruba zistiť celý význam každej stránky pravdy. Ostatné podrobnosti sa im ozrejmia počas ich ďalších skúseností vďaka osvieteniu Duchom Svätým. Jedna vec je premýšľať o Božích slovách, porozumieť im a zisťovať ich osobitný obsah ich čítaním. Druhá je porozumieť zmyslu Božích slov prostredníctvom toho, že človek ich zažije a osvieti ho Duch Svätý. Vďaka neustálemu zdokonaľovaniu v týchto dvoch veciach môžeš porozumieť Božiemu slovu. Ak ho budeš vykladať doslovne, ako je napísané, alebo podľa svojho vlastného myslenia a predstáv, aj keby si ho vysvetlil kvetnato a výstižne, ešte vždy by si neporozumel pravde a všetko by bolo stále založené na ľudskom myslení a predstavách. Neporozumel by si mu vďaka osvieteniu Duchom Svätým. Ľudia majú sklon vykladať Božie slová na základe vlastných predstáv a domnienok a môžu si ich dokonca vyložiť zle ako vytrhnuté z kontextu, v dôsledku čoho im možno neporozumejú a budú Boha súdiť, a to je nepríjemné. Pravdu preto získaš hlavne porozumením Božím slovám a vďaka osvieteniu Duchom Svätým. Schopnosť porozumieť doslovnému významu Božieho slova a vysvetliť ho neznamená, že si získal pravdu. Keby porozumenie doslovnému významu Božieho slova znamenalo, že si porozumel pravde, stačilo by ti málo učenia a vedomostí, tak prečo by si potreboval osvietenie Duchom Svätým? Je Božie dielo niečím, čo ľudská myseľ dokáže pochopiť? Porozumenie pravde teda nie je založené na ľudských predstavách a domnienkach. Aby si získal skutočné skúsenosti a vedomosti, potrebuješ osvietenie, osvetlenie a vedenie Ducha Svätého. To je proces porozumenia a získania pravdy a je to aj nevyhnutná podmienka.

Slovo, zv. III: Rozpravy Krista posledných dní. Ako spoznať prirodzenosť človeka

348. Ak si veľa čítal Božie slovo, no chápeš len význam slov a nepoznáš priamo Božie slovo skrze vlastných praktických skúseností, potom Božie slovo nepoznáš. V tvojom prípade Božie slovo nepredstavuje život, ale len neživé slová. A ak žiješ len pozorovaním neživých slov, potom nemôžeš pochopiť podstatu Božieho slova ani Jeho vôľu. Duchovný význam Božieho slova sa ti otvorí až vtedy, keď budeš podľa Jeho slova naozaj žiť, a len vďaka skúseností môžeš pochopiť duchovný význam mnohých právd a odhaliť tajomstvá Božieho slova. Ak ho neuvedieš do praxe, potom bez ohľadu na to, aké jasné je Jeho slovo, všetko, čo si pochopil, sú prázdne slová a učenie, ktoré sa pre teba stali náboženskými ustanoveniami. Nerobili to takto farizeji? Ak praktizujete a prežívate Božie slovo, stáva sa pre vás užitočným. Ak sa ho nesnažíte aj praktizovať, potom je pre vás Božie slovo iba legendou o treťom nebi. V skutočnosti je proces nadobúdania viery v Boha procesom, v ktorom prežívate Božie slovo, a Boh si vás získava, alebo lepšie povedané, veriť v Boha znamená poznať a chápať Jeho slovo, a tiež ho prežívať a žiť podľa neho. Taká je skutočnosť, ktorá stojí za vašou vierou v Boha. Ak veríte v Boha a dúfate vo večný život bez toho, aby ste sa snažili žiť podľa Božieho slova a vstúpiť do pravdy reality, potom ste hlúpi. Bolo by to podobné, ako keby ste išli na hostinu a len sa pozerali na jedlo a učili sa všetky pochúťky naspamäť bez toho, aby ste niečo z toho skutočne ochutnali. Bolo by to, ako keby ste tam nič nejedli ani nepili. Nebol by taký človek blázon?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Keď pochopíte pravdu, mali by ste ju uviesť do praxe

349. Nie všetky Božie požiadavky na ľudí sú až také vysoké. Ak ľudia praktizujú usilovne a vrúcne, dostanú „dobrú známku“. Dosiahnutie porozumenia, poznania a pochopenia pravdy je, pravdupovediac, zložitejšie ako praktizovanie pravdy. Najprv praktizujte toľko, koľko rozumiete, a praktizujte to, čo ste pochopili. Týmto spôsobom budete môcť postupne dosiahnuť pravé poznanie a pochopenie pravdy. To sú kroky a prostriedky, ktorými pôsobí Duch Svätý. Ak nepraktizuješ poslušnosť týmto spôsobom, nič nedosiahneš. Ak vždy konáš z vlastnej vôle a nepraktizuješ poslušnosť, bude v tebe pôsobiť Duch Svätý? Pôsobí Duch Svätý tak, ako si praješ? Alebo pôsobí podľa toho, čo ti chýba, a na základe Božích slov? Ak ti to nie je jasné, nebudeš schopný vstúpiť do pravdy-reality. Prečo väčšina ľudí vynakladá veľa úsilia na čítanie Božích slov, ale majú len vedomosti a nevedia potom povedať nič o skutočnej ceste? Myslíš si, že mať vedomosti znamená mať pravdu? Nie je to zmätený uhol pohľadu? Dokážeš vysloviť toľko znalostí, koľko je zrniek piesku na pláži, no žiadna z nich neobsahuje skutočnú cestu. Nesnažíš sa tým ľudí obalamutiť? Nepredvádzaš prázdnu šou bez jadra, ktoré by ju podporilo? Všetko takéto správanie je pre ľudí škodlivé! Čím vyššia je teória a čím vzdialenejšia je od reality, tým menej je schopná vziať ľudí do reality. Čím vyššia je teória, tým viac ťa núti vzdorovať a odporovať Bohu. Nepestujte duchovnú teóriu – nemá to zmysel! Niektorí ľudia hovoria o duchovnej teórii už desaťročia a stali sa velikánmi duchovnosti, no v konečnom dôsledku stále nedokážu vstúpiť do pravdy-reality. Keďže nepraktizovali ani nezakúsili slová Božie, nemajú žiadne princípy ani cestu pre praktizovanie. Takíto ľudia sami osebe nemajú pravdu-realitu, tak ako môžu priviesť iných ľudí na správnu cestu viery v Boha? Môžu ich len zviesť na scestie. Neubližujú tým iným aj sebe? Prinajmenšom musíš vedieť vyriešiť skutočné problémy, ktoré sú priamo pred tebou. To znamená, že musíš vedieť praktizovať a zažiť slová Božie a uviesť pravdu do praxe. Len to je poslušnosť voči Bohu. Iba vtedy, keď vstúpiš do života, si spôsobilý pracovať pre Boha a Boh ťa môže schváliť iba vtedy, keď sa Mu úprimne vydáš. Nerob vždy veľké vyhlásenia a nehovor o bombastickej teórii – nie je to skutočné. Prednášanie duchovnej teórie, aby ťa ľudia obdivovali, nie je podávanie svedectva o Bohu, ale skôr vychvaľovanie sa. Ľuďom to neprináša absolútne žiadny úžitok, nie je to pre nich poučné a môže to ľahko viesť k tomu, že začnú uctievať duchovnú teóriu a nesústredia sa na praktizovanie pravdy – a nevedie to ľudí na scestie? Ak budeš takto pokračovať, povedie to k vzniku mnohých prázdnych teórií a pravidiel, ktoré budú ľudí obmedzovať a chytať do pasce – a to je skutočne hanebné. Preto hovor viac o tom, čo je skutočné, rozprávaj viac o problémoch, ktoré naozaj existujú, venuj viac času hľadaniu pravdy na vyriešenie skutočných problémov – to je to, čo je najdôležitejšie. Neodkladaj učenie praktizovania pravdy – je to cesta vstupu do reality. Neber skúsenosti a vedomosti iných ľudí za svoj súkromný majetok a nepredvádzaj ich ostatným na obdiv. Musíš mať svoj vlastný vstup do života. Iba vďaka praktizovaniu pravdy a poslušnosti voči Bohu získaš vstup do života. Práve to by mal každý človek praktizovať a na to by sa mal každý zamerať.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Zamerajte sa viac na realitu

350. Je vaše chápanie pravdy súčasťou vášho stavu? V skutočnom živote sa najskôr musíš zamyslieť nad tým, ktoré pravdy súvisia s ľuďmi, udalosťami a vecami, s ktorými si sa stretol. Práve medzi týmito pravdami môžeš nájsť Božiu vôľu a spojiť si to, s čím si sa stretol, s Jeho vôľou. Ak nevieš, ktoré aspekty pravdy súvisia s vecami, s ktorými si sa stretol, a namiesto toho priamo hľadáš Božiu vôľu, ide o slepý prístup, ktorý ti nemôže priniesť výsledky. Ak chceš hľadať pravdu a porozumieť Božej vôli, najskôr sa musíš zamerať na to, aké veci sa ti stali a s ktorými aspektmi pravdy súvisia, a v Božom slove hľadať konkrétnu pravdu, ktorá súvisí s tým, čo si zažil. Potom v tej pravde budeš hľadať cestu praktizovania, ktorá je pre teba tá správna. Takto môžeš nepriamo porozumieť Božej vôli. Hľadanie a praktizovanie pravdy nie je mechanické aplikovanie učenia alebo dodržanie nejakého vzorca. Pravda sa nedá vyjadriť vzorcom a nie je to ani zákon. Nie je mŕtva – samotná pravda je život, je to živá vec a pravidlo, ktoré stvorená bytosť musí v živote dodržiavať, a pravidlo, ktoré človek musí v živote mať. Je to niečo, čo musíš v maximálnej miere pochopiť prostredníctvom skúseností. Je jedno, do ktorej etapy si sa so svojimi skúsenosťami dostal. Nemôžeš sa oddeliť od Božieho slova ani pravdy a všetko, čo vieš o Božej povahe a o tom, čo Boh má a čím je, vyjadrujú Božie slová. Božie slová sú navždy spojené s pravdou. Božia povaha a to, čo Boh má a čím je, to je samé o sebe pravda. Pravda je autentický prejav Božej povahy a toho, čo Boh má a čím je. Vďaka tomu má to, čo Boh má a čím je, konkrétny charakter, a je to jasné vyjadrenie toho, čo Boh má a čím je. Priamočiarejším spôsobom ti to hovorí, čo Boh má a čo nemá rád, čo chce, aby si urobil a čo ti nepovoľuje urobiť, ktorými ľuďmi pohŕda a z ktorých má potešenie. Za pravdami, ktoré Boh vyjadruje, môžu ľudia vidieť Jeho potešenie, hnev, smútok a šťastie, ako aj Jeho podstatu – je to zjavenie Jeho povahy. Okrem poznania toho, čo Boh má a čím je, a porozumenia Jeho povahe na základe Jeho slova, je najdôležitejšia potreba dosiahnuť toto porozumenie prostredníctvom praktickej skúsenosti. Ak sa človek izoluje od skutočného života, aby spoznal Boha, nebude to schopný dosiahnuť. Aj keď existujú ľudia, ktorí tomu do istej miery porozumejú na základe Božieho slova, ich porozumenie je obmedzené na teórie a slová a je to v určitom rozpore s tým, aký je samotný Boh naozaj.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Božie dielo, Božia povaha a samotný Boh III

351. Ľudia majú nesprávne úmysly, odkedy začali veriť v Boha. Keď nepraktizuješ pravdu, máš pocit, že všetky tvoje úmysly sú správne, ale keď sa ti niečo stane, zistíš, že v sebe živíš mnoho nesprávnych úmyslov. Keď teda Boh zdokonaľuje ľudí, privádza ich k uvedomeniu, že lipnú na predstavách, ktoré obmedzujú ich poznanie Boha. Keď spoznáš, že tvoje úmysly sú nesprávne, ak dokážeš prestať konať na základe svojich predstáv a úmyslov, dokážeš svedčiť o Bohu a pevne vytrvať vo všetkom, čo sa ti stane, je to dôkaz toho, že si sa vzbúril proti telu. Keď sa vzbúriš proti telu, nevyhnutne sa v tvojom vnútri odohrá boj. Satan sa bude snažiť ľudí prinútiť, aby ho nasledovali, bude sa snažiť prinútiť ich, aby sa riadili predstavami o tele a podporovali záujmy tela – no Božie slová osvietia a osvetlia ľudské srdcia a vtedy je na tebe, či budeš nasledovať Boha alebo satana. Boh žiada ľudí, aby praktizovali pravdu hlavne preto, aby sa zaoberali svojím vnútrom, svojimi myšlienkami a predstavami, ktoré nezodpovedajú Božiemu srdcu. Duch Svätý sa dotýka ľudských sŕdc, osvecuje ich a osvetľuje. Takže za všetkým, čo sa deje, je boj: vždy, keď ľudia začnú praktizovať pravdu, alebo prejavovať lásku k Bohu, nastane veľký boj. A hoci ich telá vyzerajú navonok v poriadku, v hĺbke ich sŕdc sa odohráva boj na život a na smrť – a až po tomto intenzívnom boji, po obrovskom množstve úvah, sa môže rozhodnúť o víťazstve alebo o porážke. Človek nevie, či sa má smiať, alebo plakať. Keďže mnohé vnútorné úmysly ľudí sú nesprávne a veľká časť Božieho diela je v rozpore s ich predstavami, keď ľudia začnú praktizovať pravdu, za oponou sa odohráva veľký boj. Po uvedení tejto pravdy do praxe budú ľudia v zákulisí vo veľkom prelievať slzy smútku, kým sa napokon rozhodnú uspokojiť Boha. Práve v dôsledku tohto boja ľudia znášajú utrpenie a zušľachťovanie, toto je skutočné utrpenie. Keď sa ťa zmocní tento boj, ak sa naozaj dokážeš postaviť na stranu Boha, budeš schopný Ho uspokojiť. Človek pri praktizovaní pravdy nevyhnutne vnútorne trpí. Ak by bolo v ľudskom srdci pri praktizovaní pravdy všetko v poriadku, ľudia by nepotrebovali, aby ich Boh zdokonaľoval. Nebolo by žiadneho boja a ľudia by netrpeli. Práve preto, že v ľuďoch je veľa vecí, ktoré Boh nemôže použiť, a preto, že ich telá majú príliš vzdorovité povahy, musia sa naučiť účinnejšie vzdorovať telu. Toto Boh nazýva utrpením, ku ktorému povolal aj človeka, aby ho podstúpil spolu s Ním. Keď narazíš na ťažkosti, rýchlo sa modli k Bohu: „Ó, Bože! Chcem Ťa uspokojiť, chcem zniesť posledné ťažkosti, aby som uspokojil Tvoje srdce, a bez ohľadu na to, na aké prekážky narazím, aj tak Ťa musím uspokojiť. Aj keby som mal obetovať celý svoj život, aj tak Ťa musím uspokojiť!“ Keď sa takto odhodlane modlíš, budeš môcť vydať pevné svedectvo. Zakaždým, keď ľudia praktizujú pravdu, zakaždým, keď prechádzajú procesom zušľachtenia, zakaždým, keď sú pokúšaní a uchváti ich Božie dielo, musia znášať nesmiernu bolesť. Toto všetko je pre ľudí skúškou, a tak sa v nich všetkých odohráva boj. Toto je skutočná cena, ktorú musia zaplatiť. Jej súčasťou je aj venovať viac času čítaniu Božích slov a vykonávaniu rôznych činností. Práve to by mali ľudia robiť, je to ich povinnosť a zodpovednosť, ktorú by mali splniť, ale musia v sebe odložiť bokom všetko potrebné. Ak to neurobíš, bez ohľadu na veľkosť tvojho utrpenia a činorodosť, bude všetko márne! To znamená, že len zmeny v tvojom vnútri môžu určiť, či majú tvoje vonkajšie ťažkosti hodnotu. Keď sa zmení tvoja vnútorná povaha a začneš praktizovať pravdu, Boh schváli celé tvoje vonkajšie utrpenie. Ak sa nezmení tvoja vnútorná povaha, nezáleží na tom, koľko utrpenia podstúpiš alebo ako veľmi sa navonok namáhaš, nezískaš Boží súhlas – a ťažkosti bez Božieho súhlasu sú márne. O tom, či Boh schváli cenu, ktorú si zaplatil, rozhoduje to, či v tebe nastala alebo nenastala zmena, či praktizuješ pravdu alebo nie, a či vzdoruješ vlastným úmyslom a predstavám, aby si uspokojil Božiu vôľu, nadobudol poznanie Boha a vernosť Bohu. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa usiluješ, ak si nikdy nedokázal vzdorovať svojim úmyslom a prahol si len po vonkajšom konaní a horlivosti, a nikdy si nevenoval pozornosť svojmu životu, tvoje ťažkosti boli márne.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Len milovať Boha znamená skutočne veriť v Boha

352. Vydať sa Petrovou cestou vo viere presnejšie znamená kráčať cestou hľadania pravdy, ktorá je aj cestou skutočného sebapoznania a zmeny povahy. Iba prostredníctvom Petrovej cesty sa človek dostane na cestu zdokonaľovania Bohom. Človek musí mať jasno v tom, ako presne kráčať Petrovou cestou, ako aj v tom, ako ju uviesť do praxe. Človek musí v prvom rade odložiť bokom svoje vlastné úmysly, nevhodné úsilia, ba dokonca aj svoju rodinu a všetky záležitosti vlastného tela. Musí sa oddať celým srdcom, to znamená, že sa musí plne venovať Božiemu slovu, sústrediť sa na jedenie a pitie Božích slov, na hľadanie pravdy a Božích úmyslov v Jeho slovách a snažiť sa vo všetkom pochopiť Božiu vôľu. Toto je najzákladnejšia a najdôležitejšia metóda praktizovania. Toto robil Peter po tom, čo uvidel Ježiša, a len takýmto praktizovaním možno dosiahnuť najlepšie výsledky. Oddať sa Božiemu slovu celým srdcom znamená predovšetkým hľadať pravdu a Božie úmysly v Jeho slovách, sústrediť sa na uchopenie Božej vôle, pochopiť a získať viac pravdy z Božích slov. Peter sa pri čítaní Božích slov nesústredil na pochopenie učení, a už vôbec nie na získanie teologických vedomostí. Namiesto toho sa sústredil na pochopenie pravdy a uchopenie Božej vôle, ako aj pochopenie Božej povahy a miloty. Peter sa tiež z Božích slov snažil pochopiť rôzne skazené stavy človeka, ako aj ľudskú prirodzenosť-podstatu a skutočné nedostatky, a tak sa mu ľahko podarilo splniť Božie požiadavky, aby Ho uspokojil. Peter poznal mnoho správnych spôsobov praxe, ktoré sa pridržiavali Božích slov. Takto to bolo najviac v súlade s Božou vôľou a bol to najlepší spôsob, ktorým mohol človek spolupracovať pri prežívaní Božieho diela. Keď Peter znášal stovky skúšok, ktoré naňho zoslal Boh, prísne sa skúmal voči každému slovu Božieho súdu a zjavenia človeku a každému slovu z Jeho požiadaviek na človeka a snažil sa presne pochopiť význam týchto slov. Úprimne sa snažil zapamätať si a hĺbať nad každým slovom, ktoré mu Ježiš povedal, a podarilo sa mu dosiahnuť veľmi dobré výsledky. Takouto praxou dospel k pochopeniu seba samého prostredníctvom Božích slov a nielenže pochopil rôzne skazené stavy a nedostatky človeka, ale pochopil aj jeho podstatu a prirodzenosť. To je to, čo skutočne znamená pochopiť seba samého. Prostredníctvom Božích slov Peter nielenže dosiahol pravé pochopenie seba samého, ale uvidel aj Božiu spravodlivú povahu, to, čo Boh má a čím je, Božiu vôľu pre Jeho dielo a Božie požiadavky na ľudí. Z týchto slov skutočne spoznal Boha. Spoznal Božiu povahu a Jeho podstatu; spoznal a pochopil, čo Boh má a čím je, ako aj Božiu milotu a požiadavky, ktoré Boh kladie na človeka. Hoci Boh vtedy nehovoril toľko ako dnes, u Petra sa predsa len dostavili výsledky v týchto oblastiach. Bolo to zriedkavé a vzácne. Peter podstúpil stovky skúšok, ale netrpel nadarmo. Z Božích slov a diela pochopil nielen seba samého, ale spoznal aj Boha. Okrem toho sa so zvláštnou pozornosťou sústredil na Božie požiadavky na ľudstvo obsiahnuté v Jeho slovách. V každom aspekte, v ktorom by mal človek uspokojiť Boha v súlade s Božou vôľou, Peter dokázal vynaložiť veľké úsilie a dosiahnuť úplnú jasnosť. To bolo vzhľadom na jeho vstup do života mimoriadne prospešné. Bez ohľadu na to, o čom Boh hovoril, pokiaľ sa tieto slová dokázali stať životom a boli pravdou, Peter si ich dokázal vryť do srdca, aby o nich často uvažoval a pochopil ich. Po vypočutí Ježišových slov si ich dokázal vziať k srdcu, čo svedčí o tom, že sa na Božie slová obzvlášť sústredil a nakoniec aj skutočne dosiahol výsledky. Znamená to, že dokázal slobodne uplatňovať Božie slová v praxi, presne praktizovať pravdu a byť v súlade s Božou vôľou, konať úplne v súlade s Božím úmyslom a vzdať sa svojich osobných názorov a ilúzií. Takto Peter vstúpil do reality Božích slov. Petrova služba sa zjednotila s Božou vôľou predovšetkým preto, že to vykonal.

Slovo, zv. III: Rozpravy Krista posledných dní. Ako kráčať Petrovou cestou

353. Ak dokážeš obetovať svoje srdce, telo a všetku svoju pravú lásku Bohu, položiť ich pred Neho, úplne Ho poslúchať a absolútne sa oddať Jeho vôli – nie pre telo, nie pre rodinu, nie pre svoje vlastné osobné túžby, ale pre záujmy Božieho domu, pričom Božie slovo berieš ako princíp a základ vo všetkom – potom tvoje úmysly a zámery budú na správnom mieste a staneš sa pred Bohom niekým, kto prijíma Jeho chválu. Boh ma rád tých ľudí, ktorí sú voči Nemu bezpodmieneční. Dokážu sa oddať jedine Jemu. Boh nenávidí tých, ktorí sú k nemu ľahostajní a vzpierajú sa Mu. Nenávidí tých, ktorí v Neho veria a vždy sa z Neho chcú tešiť, no nedokážu sa pre Neho obetovať. Nenávidí tých, ktorí hovoria, že Ho milujú, ale ktorí sa vo svojich srdciach proti Nemu búria. Nenávidí tých, ktorí pri podvádzaní používajú výrečné a kvetnaté slová. Tí, ktorí nie sú úprimne oddaní Bohu alebo sa mu skutočne nepodriadili, sú v prirodzenosti zradní a veľmi arogantní. Tí, ktorí sa nedokážu úprimne podriadiť obyčajnému, praktickému Bohu, sú ešte arogantnejší a sú to poslušní potomkovia archanjela. Ľudia, ktorí sa skutočne oddajú Bohu, obetujú Mu celú svoju bytosť a postavia sa pred Neho, sa dokážu podriadiť všetkým Jeho slovám a skutkom a praktizujú Jeho slová. Dokážu prijať Božie slová a založiť na nich svoje bytie. Aby zistili, ktoré časti majú dodržiavať, dokážu poctivo hľadať v Božích slovách. Títo ľudia skutočne žijú pred Bohom. Ak budeš postupovať týmto spôsobom, pomôže to tvojmu životu. Jedením a pitím Jeho slov uspokojíš svoje vnútorné potreby a nedostatky, zmeníš tak svoju životnú povahu a uspokojíš Božiu vôľu. Ak konáš podľa Božích požiadaviek a nenasýtiš telo, no namiesto toho uspokojíš Jeho vôľu, zažiješ realitu Jeho slov. Zažiť realitu Božích slov znamená, že dokážeš plniť svoje povinnosti a splníš požiadavky Božieho diela. Iba tento druh praktických skutkov možno nazvať prežitím reality Jeho slov. Ak dokážeš zažiť túto realitu, zmocníš sa pravdy. Takto začína prežívanie reality. Najprv musíš absolvovať tento tréning a až potom dokážeš vstúpiť do ešte hlbších realít.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tí, korí skutočne milujú Boha, sa dokážu úplne podriadiť Jeho praktickosti

354. Boh je praktický Boh: všetka Jeho práca je praktická, všetky slová, ktoré hovorí, sú praktické a všetky pravdy, ktoré vyjadruje, sú praktické. Všetko, čo nie je Jeho slovami, je prázdne, neexistujúce a nesprávne. Dnes má Duch Svätý viesť ľudí k zakúšaniu Božích slov. Ak sa ľudia majú usilovať o vstup do reality, musia ju hľadať a spoznať, a potom ju musia zažívať a žiť. Čím viac ľudia poznajú realitu, tým lepšie dokážu rozoznať, či sú slová druhých skutočné; čím viac ľudia poznajú realitu, tým menej majú predstáv. Čím viac ľudia prežívajú realitu, tým viac poznávajú skutočné činy Boha a o to ľahšie sa oslobodia od svojich skazených, satanských pováh. Čím viac reality ľudia majú, tým viac poznajú Boha a tým väčšiu nechuť majú k telesnému a viac milujú pravdu. A čím viac reality ľudia majú, tým viac sa približujú k splneniu Božích požiadaviek. Ľudia, ktorých si získal Boh, sú tí, ktorí si osvojili realitu, ktorí ju poznajú a ktorí tiež spoznali skutočné Božie skutky prostredníctvom jej prežívania. Čím viac budeš prakticky spolupracovať s Bohom a disciplinovať svoje telo, tým viac si osvojíš pôsobenie Ducha Svätého, tým viac reality získaš, tým viac ťa Boh osvieti, a o to väčšie bude tvoje poznanie skutočných Božích skutkov. Ak budeš schopný žiť v prítomnom svetle Ducha Svätého, potom sa ti súčasná cesta k praktizovaniu stane jasnejšou a dokážeš sa lepšie odpútať od náboženských predstáv a starých praktík z minulosti. Dnes stojí v centre pozornosti realita: čím viac reality ľudia majú, tým jasnejšie je ich poznanie pravdy a tým lepšie chápu Božiu vôľu. Realita dokáže prekonať všetky slová a učenia, ba i všetku teóriu a odbornosť. Čím viac sa na ňu ľudia sústredia, tým viac budú skutočne milovať Boha a túžiť a prahnúť po Jeho slovách. Ak sa vždy sústredíš na realitu, potom tvoja filozofia pre život, náboženské predstavy a prirodzený charakter prirodzene vymiznú nasledovaním Božieho diela. Tí, ktorí nehľadajú realitu a nemajú o nej žiadne vedomosti, budú pravdepodobne smerovať k tomu, čo je nadprirodzené, a ľahko sa dajú podviesť. Duch Svätý nemá prostriedky na pôsobenie v takýchto ľuďoch, a tak pociťujú prázdnotu a to, že ich život nemá zmysel.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako poznať realitu

355. Tí, ktorí milujú Boha, sú tí, ktorí milujú pravdu, a čím viac ju uvádzajú do praxe, tým viac jej majú. Čím viac ju uvádzajú do praxe, tým viac Božej lásky majú. Čím viac ju uvádzajú do praxe, tým viac ich Boh požehná. Ak to vždy budeš takto praktizovať, Božia láska ti postupne umožní vidieť, tak ako Peter spoznal Boha: Peter povedal, že Boh má nielen múdrosť stvoriť nebo a zem a všetko, ale má aj múdrosť konať v ľuďoch skutočné dielo. Peter povedal, že Boh je nielenže hodný lásky ľudí, lebo stvoril nebesia a zem a všetko, ale aj preto, lebo dokáže stvoriť človeka, spasiť ho, zdokonaliť ho a dať mu svoju lásku. Peter povedal aj to, že v Bohu je veľa toho, čo je hodné ľudskej lásky. Peter sa obrátil na Ježiša so slovami: „Je stvorenie neba a zeme a všetkého jediným dôvodom, prečo si zaslúžiš lásku ľudí? Je toho v Tebe viac, čo je láskavé. Konáš a pôsobíš v skutočnom živote. Tvoj Duch sa ma vo vnútri dotýka. Disciplinuješ ma. Karháš ma. To všetko je hodné ešte väčšej lásky od ľudí.“ Ak chceš vidieť a zakúsiť Božiu lásku, musíš ju skúmať a hľadať v skutočnom živote a musíš byť ochotný zanechať svoje vlastné telo. Musíš urobiť toto rozhodnutie. Musíš byť človekom s odhodlaním, ktorý dokáže vo všetkom uspokojiť Boha bez toho, aby bol lenivý alebo túžil po radostiach tela, aby nežil pre telo, ale žil pre Boha. Môžu prísť chvíle, keď Boha neuspokojíš. Je to preto, lebo nerozumieš Božej vôli. Nabudúce, hoci si to bude vyžadovať viac úsilia, musíš Ho uspokojiť a nesmieš uspokojiť telo. Keď to takto zakúsiš, spoznáš Boha. Uvidíš, že Boh môže stvoriť nebesia, zem a všetko, že sa stal telom, aby Ho ľudia mohli naozaj vidieť a mať s Ním skutočný vzťah. Uvidíš, že dokáže kráčať medzi ľuďmi a že Jeho Duch môže ľudí v skutočnom živote zdokonaliť. Dovolí im uzrieť Jeho milotu a zakúsiť Jeho disciplinovanie, napomínanie a požehnanie. Ak to vždy budeš takto prežívať, v skutočnom živote budeš neoddeliteľný od Boha. Ak jedného dňa tvoj vzťah s Bohom prestane byť normálny, budeš schopný znášať výčitky a pocítiť ľútosť. Keď budeš mať normálny vzťah s Bohom, nikdy Ho nebudeš chcieť opustiť. Ak ti jedného dňa Boh povie, že ťa opustí, budeš sa báť a povieš, že by si radšej zomrel, než by ťa mal opustiť. Len čo budeš prechovávať takéto pocity, budeš vedieť, že nedokážeš opustiť Boha, a tak budeš mať základ a budeš sa naozaj tešiť z Božej lásky.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tí, ktorí milujú Boha, budú naveky žiť v Jeho svetle

356. Najväčšou chybou ľudí vo viere v Boha je to, že veria len v slovo, ale Boh nie je vôbec prítomný v ich každodennom živote. V skutočnosti všetci ľudia veria v existenciu Boha, no Boh nie je súčasťou ich každodenného života. Svojimi ústami vyslovujú veľa modlitieb, ale Boh má v ich srdciach málo miesta, a tak ich skúša znova a znova. Pretože ľudia sú nečistí, Boh nemá inú možnosť, len ich skúšať, aby sa zahanbili a spoznali samých seba uprostred týchto skúšok. Ak by to tak nebolo, ľudstvo by sa zmenilo na potomkov archanjela a čoraz viac sa skazilo. V procese svojej viery v Boha každý človek zavrhne mnohé zo svojich osobných úmyslov a cieľov pod neustálym Božím očisťovaním. Inak by Boh nemal možnosť, ako človeka použiť, ani možnosť, ako v ľuďoch vykonať potrebné dielo. Boh najprv očisťuje ľudí, skrze tento proces môžu spoznať samých seba a tým ich Boh môže zmeniť. Len vtedy do nich Boh vkladá svoj život a len tak sa ich srdcia môžu plne obrátiť k Bohu. Veriť v Boha nie je také jednoduché, ako ľudia hovoria. Z Božieho pohľadu, ak máte iba poznanie, ale nemáte Jeho slovo ako život, a ak sa obmedzujete iba na svoje vlastné poznanie, ale nedokážete praktizovať pravdu ani nežijete slovo Božie, potom dokazujete, že nemáte srdce milujúce Boha a nepatrí Mu. Človek môže spoznať Boha vierou: toto je konečný cieľ a cieľ ľudského úsilia. Musíte vynaložiť úsilie a žiť slová Boha, aby ste ich mohli naplniť vo vašej praxi. Ak máte iba doktrinálne znalosti, potom vaša viera v Boha vyjde nazmar. Iba ak budete praktizovať a žiť Jeho slová, bude vaša viera úplná a v súlade s Božou vôľou. Na tejto ceste môžu ľudia priam chrliť vedomosti, ale v čase smrti majú oči plné sĺz a nenávidia sa za to, že premrhali celý život a dožili sa zrelej staroby zbytočne. Rozumejú iba učeniu, ale nedokážu pravdu uviesť do praxe ani svedčiť o Bohu; namiesto toho behajú sem a tam, zaneprázdnení ako včely, a až na pokraji smrti konečne uvidia, že im chýba pravdivé svedectvo, a že Boha vôbec nepoznajú. A nie je to neskoro? Prečo nevyužijete každý deň a neusilujete sa o pravdu, ktorú milujete? Prečo čakáte na zajtrajšok? Ak v živote netrpíte pre pravdu ani sa ju nesnažíte získať, to naozaj chcete v hodine smrti pociťovať ľútosť? Prečo potom veríte v Boha? V skutočnosti je veľa vecí, v ktorých ľudia, ak vynaložia čo len najmenšiu námahu, môžu pravdu uviesť do praxe a tak uspokojiť Boha. Iba preto, že srdcia ľudí sú vždy posadnuté démonmi, nemôžu ľudia konať v prospech Boha a neustále sa ženú za svojím telom, pričom nakoniec nemajú čo ukázať. Preto sú ľudia neustále sužovaní problémami a ťažkosťami. Nie sú to satanove muky? Nie je to skazenosť tela? Nemali by ste sa pokúšať oklamať Boha zbytočným rečnením. Skôr musíte podniknúť konkrétne kroky. Neklamte sami seba – aký by to malo zmysel? Čo môžete získať tým, že budete žiť pre svoje telo a bojovať o mamon a slávu?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Keď veríš v Boha, treba žiť pre pravdu

357. Ľudia, ktorí skutočne veria v Boha, sú tí, ktorí sú ochotní uvádzať Božie slovo do praxe a sú ochotní praktizovať pravdu. Ľudia, ktorí sú skutočne schopní pevne stáť za svojím svedectvom o Bohu, sú tiež tými, ktorí sú ochotní uplatňovať Jeho slovo a skutočne stoja na strane pravdy. Ľuďom, ktorí sa uchyľujú k podvodom a nespravodlivosti, chýba pravda a všetci prinášajú Bohu hanbu. Tí, ktorí spôsobujú spory v cirkvi, sú satanovi lokaji, sú jeho stelesnením. Takíto ľudia sú veľmi zlomyseľní. Tí, ktorí nemajú rozlišovaciu schopnosti a nie sú schopní stáť na strane pravdy, majú zlé úmysly a poškvrňujú pravdu. Okrem toho sú to typickí predstavitelia satana. Nemôžu byť vykúpení a prirodzene budú vyhnaní. Božia rodina nedovoľuje zotrvať tým, ktorí nepraktizujú pravdu, ani tým, ktorí úmyselne rozkladajú cirkev. Teraz však nie je čas na vyháňanie. Takíto ľudia budú nakoniec jednoducho odhalení a vyhnaní. Škoda mrhať energiou na takýchto ľudí; tí, ktorí patria satanovi, nemôžu stáť na strane pravdy, no tí, ktorí pravdu hľadajú, áno. Ľudia, ktorí nepraktizujú pravdu, nie sú hodní počúvať o ceste pravdy a sú nehodní vydávať svedectvo o pravde. Pravda jednoducho nie je určená pre ich uši. Patrí tým, ktorí ju praktizujú. Skôr než nadíde naša hodina, tí, ktorí narúšajú cirkev a Božie dielo, budú najprv ponechaní bokom, aby sa o nich rozhodlo neskôr. Po zavŕšení diela budú všetci títo ľudia odhalení a potom vyhnaní. Kým sa odhalí pravda, budeme ich ignorovať. Keď sa ľudstvu odhalí celá pravda, títo ľudia by mali byť vyhnaní. Vtedy budú všetci ľudia rozdelení podľa druhu. Malicherné triky tých, ktorí nemajú rozlišovaciu schopnosť, povedú k ich zničeniu v rukách bezbožných, ktorí ich vylákajú preč, a už sa nikdy nevrátia. A takéto zaobchádzanie si zaslúžia, pretože nemilujú pravdu, pretože nie sú schopní stáť na strane pravdy, pretože nasledujú zlých ľudí a stoja na ich strane, a pretože sa spolčujú so zlými ľuďmi a vzdorujú Bohu. Veľmi dobre vedia, že to, čo títo zlí ľudia vyžarujú, je zlo, no napriek tomu zatvrdzujú svoje srdcia a obracajú sa chrbtom k pravde, aby ich nasledovali. Či nepáchajú zlo všetci títo ľudia, ktorí nepraktizujú pravdu, ale robia ničivé a ohavné veci? Hoci sú medzi nimi takí, ktorí sa stavajú do pozície kráľov, a iní, ktorí ich nasledujú, či nie sú ich povahy, ktoré sa vzpierajú Bohu, všetky rovnaké? Akú zámienku môžu mať na to, aby tvrdili, že Boh ich nespasí? Akú zámienku môžu mať na to, aby tvrdili, že Boh nie je spravodlivý? Nie je to ich vlastné zlo, ktoré ich ničí? Nie je to ich vlastná vzdorovitosť, ktorá ich sťahuje do pekla? Ľudia, ktorí praktizujú pravdu, budú nakoniec spasení a zdokonalení vďaka pravde. Tí, ktorí nepraktizujú pravdu, si kvôli nej privodia skazu. Takýto koniec čaká tých, ktorí praktizujú pravdu, a tých, ktorí ju nie.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Varovanie pre tých, ktorí neuvádzajú pravdu do praxe

Predchádzajúci: A. O odhalení toho, čo znamená veriť v Boha

Ďalší: C. O tom, ako poznať sám seba a dosiahnuť skutočné pokánie

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger