Mal by si vedieť, že praktický Boh je samotným Bohom

Čo by si mal vedieť o praktickom Bohu? Duch, Osoba a Slovo tvoria samotného praktického Boha a v tom spočíva skutočný význam samotného praktického Boha. Ak poznáš iba Božiu osobu – ak poznáš Jej zvyky a osobnosť –, ale nepoznáš dielo Ducha, ani to, čo Duch koná v ľudskom tele, a ak venuješ pozornosť iba Duchu a Slovu a modlíš sa iba pred Duchom, ale nepoznáš Jeho dielo v praktickom Bohu, tak to len potvrdzuje, že nepoznáš praktického Boha. Poznanie praktického Boha zahŕňa spoznávanie a prežívanie Jeho slov, chápanie pravidiel a zásad diela Ducha Svätého i toho, ako Duch Boží koná v ľudskom tele. Takisto sem patrí aj poznanie, že každé Božie konanie v tele riadi Duch a že slová, ktoré hovorí, sú Jeho priamym vyjadrením. Aby si teda poznal praktického Boha, v prvom rade musíš vedieť, ako Boh pôsobí v ľudskej prirodzenosti a ako v božskej prirodzenosti. V tomto prípade ide o vyjadrenia Ducha, ktorými sa zaoberajú všetci ľudia.

Aké sú aspekty vyjadrení Ducha? Boh niekedy pôsobí v ľudskej, inokedy v božskej prirodzenosti – ale v oboch prípadoch všetko riadi Duch. Nech už je duch vo vnútri ľudí akýkoľvek, rovnaké je aj ich vonkajšie vyjadrenie. Duch pôsobí normálne, ale Jeho pôsobenie sa skladá z dvoch častí: prvou časťou je Jeho pôsobenie v ľudskej prirodzenosti a druhou je Jeho pôsobenie v božskej prirodzenosti. To by si si mal ujasniť. Pôsobenie Ducha sa mení podľa okolností: keď je potrebné Jeho ľudské dielo, Duch ho usmerňuje, a keď je potrebné Jeho božské dielo, zjaví sa priamo božská prirodzenosť, aby ho naplnila. Keďže Boh koná a zjavuje sa v tele, činí sa v ľudskej aj v božskej prirodzenosti. Jeho dielo v ľudskej prirodzenosti riadi Duch a vykonáva ho preto, aby uspokojoval telesné potreby ľudí, uľahčoval im spoluprácu s Ním, umožňoval im nazerať na praktickosť a normalitu Boha a dovoľoval im vidieť, že Boží Duch vstúpil do ľudského tela a je medzi ľuďmi, žije spolu s nimi a zaoberá sa nimi. Jeho dielo v božskej prirodzenosti sa uskutočňuje preto, aby zabezpečil životy pre ľudí a viedol ich vo všetkom z pozitívnej stránky, menil ich povahy a umožnil im skutočne uzrieť zjavenie Ducha v tele. Rast v živote človeka sa v prvom rade dosahuje priamo prostredníctvom Božieho diela a slov božskej prirodzenosti. Ľudská povaha sa môže zmeniť, len ak ľudia prijmú Božie dielo v božskej prirodzenosti – iba tak dokážu nasýtiť svojho ducha. Ľudia však môžu dosiahnuť výsledky Božieho diela naplno len vtedy, keď prijmú aj dielo v ľudskej prirodzenosti – Božie duchovné pastierstvo, podporu a zaopatrenie ľudstva. Sám praktický Boh, o ktorom dnes hovoríme, koná v ľudskej aj v božskej prirodzenosti. Skrze zjavenie praktického Boha dochádza k Jeho normálnemu ľudskému pôsobeniu i životu a zároveň k Jeho absolútne božskému pôsobeniu. Jeho ľudská a božská prirodzenosť sa spájajú v jedno a dielo oboch sa uskutočňuje prostredníctvom slov. Či už v ľudskej alebo v božskej prirodzenosti, je to práve On, kto vypovedá slová. Keď Boh pôsobí v ľudskej prirodzenosti, hovorí jazykom človeka, aby sa ľudia mohli zapojiť a porozumieť Mu. Svoje slová vyslovuje jasne a je im ľahko rozumieť, takže ich môže poskytnúť všetkým ľuďom. Nehľadiac na to, či majú vedomosti alebo sú nevzdelaní, všetci môžu prijímať Božie slová. Božie dielo v božskej prirodzenosti sa tiež uskutočňuje slovom, ale je plné obživy, plné života. Nie je poznačené ľudskými predstavami, nezahŕňa ľudské priania a nemá ľudské hranice. Vymyká sa akejkoľvek bežnej ľudskej prirodzenosti. Vykonáva sa v tele, ale je priamym vyjadrením Ducha. Ak ľudia prijmú iba Božie dielo v ľudskej prirodzenosti, potom sa obmedzia na určitý rozsah, a preto budú potrebovať večné orezávanie a disciplinovanie, aby sa v nich udiala hoci len malá zmena. Bez diela alebo prítomnosti Ducha Svätého sa však vždy budú uchyľovať k svojim starým zvykom. Len pôsobením božskej prirodzenosti možno tieto neduhy a nedostatky napraviť a len tak sa ľudia môžu stať celistvými. Preto je namiesto sústavného orezávania potrebné pozitívne zabezpečenie a používanie slov na odstránenie všetkých nedostatkov, odhalenie všetkých ľudských stavov, ako aj usmernenie ľudských životov, vyjadrení a činov i na obnaženie ich úmyslov a pohnútok. To je praktické dielo praktického Boha. Preto by ste sa vo svojom postoji k praktickému Bohu mali ihneď podriadiť pred Jeho ľudskou prirodzenosťou, spoznať a uznať Ju. Okrem toho by ste mali prijať Jeho božské dielo a slová a podriadiť sa im. Božie zjavenie v tele znamená, že celé dielo a slová Božieho Ducha sa uskutočňujú skrze Jeho normálnu ľudskú prirodzenosť a skrze Jeho vtelené telo. Inými slovami, Boží Duch riadi svoje ľudské dielo a zároveň v ňom vykonáva božské dielo, takže vo vtelenom Bohu možno vidieť Božie dielo v ľudskej prirodzenosti aj Jeho dokonalé dielo v božskej prirodzenosti. Taký je skutočný význam zjavenia sa praktického Boha v tele. Ak to dokážeš pochopiť, budeš schopný dať si do súvislosti všetky jednotlivé časti Boha. Prestaneš pripisovať neprimeraný význam Jeho dielu v božskej prirodzenosti a na Jeho dielo v tej luďskej prestaneš hľadieť s nepatričným odporom, nebudeš zachádzať do extrémov ani sa uberať okľukami. Keď sa to vezme z celkového hľadiska, zmysel praktického Boha spočíva v tom, že dielo Jeho v ľudskej a božskej prirodzenosti, ako ho riadi Duch, sa vyjadruje skrze Jeho telo, takže ľudia môžu vidieť, že je živý a reálny, skutočný a pravdivý.

Dielo Božieho Ducha v ľudskej prirodzenosti má prechodné fázy. Tým, že ju zdokonaľuje, dáva svojej ľudskej prirodzenosti možnosť prijímať vedenie Ducha, po ktorom je schopná zabezpečovať a starať sa o cirkvi ako o svoje ovečky. Toto je jedno z vyjadrení normálneho Božieho diela. Ak teda dokážeš jasne vidieť princípy Božieho pôsobenia v ľudskej prirodzenosti, potom je nepravdepodobné, že by si v sebe o ňom živil predstavy. Bez ohľadu na všetko ostatné sa Boží Duch nemôže mýliť. Je spravodlivý a bezchybný. Nič nerobí nesprávne. Božie dielo je priamym vyjadrením Božej vôle bez vyrušení ľudskej prirodzenosti. Nepodlieha dovŕšeniu dokonalosti, ale pochádza priamo od Ducha. Avšak skutočnosť, že dokáže konať božským spôsobom, vyplýva z Jeho ľudskej prirodzenosti. Tá nie je ani v najmenšom nadprirodzená a zdá sa, že ju vykonáva obyčajný človek. Boh zostúpil z neba na zem najmä preto, aby vyjadril Božie slová skrze telo a aby dokončil dielo Božieho Ducha za pomoci tela.

Ľudia dnes poznajú praktického Boha príliš povrchne a ich chápanie významu vtelenia je stále príliš chatrné. Vďaka Božiemu telu a Jeho slovám ľudia pochopia, že Boží Duch v sebe ukrýva tak veľa, že je veľmi bohatý. No nech sa deje čokoľvek, Božie svedectvo nakoniec vždy pochádza od Božieho Ducha: čo Boh koná v tele, podľa akých princípov pôsobí, čo uskutočňuje v ľudskej a čo v božskej prirodzenosti. Ľudia o tom musia vedieť. Dnešní ľudia sú schopní uctievať osobu, zatiaľ čo ty v podstate uctievaš Ducha, a to je minimum, ktoré by mali ľudia dosiahnuť pri poznávaní vteleného Boha: spoznať podstatu Ducha skrze telo, poznať božské a ľudské dielo Ducha v tele, prijať všetky slová a vyjadrenia Ducha v tele a vidieť, ako Boží Duch riadi telo a prejavuje v ňom svoju moc. Človek totiž prostredníctvom tela spoznáva Ducha na nebesiach. Zjavením samotného praktického Boha medzi ľuďmi sa v ľudských predstavách rozptýlil nejasný Boh. Tým, že ľudia vzdávajú úctu samotnému praktickému Bohu, vzrástla ich podriadenosť voči Bohu a prostredníctvom božského a ľudského pôsobenia Ducha Božieho v tele človek dostáva zjavenia, vedenie a v jeho živote dochádza k zmenám. Toto je skutočný zmysel pôsobenia Ducha v tele, ktorého hlavným cieľom je, aby ľudia mohli nadviazať spojenie s Bohom, spoliehať sa na Neho a dospieť k Jeho poznaniu.

Aký postoj by mali ľudia v zásade zaujať k praktickému Bohu? Čo vieš o vtelení, o zjavení Slova v tele, o zjavení Boha v tele, o skutkoch praktického Boha? Aké sú hlavné témy dnešnej diskusie? Vtelenie, príchod Slova v tele a zjavenie sa Boha v tele sú otázky, ktoré musíme pochopiť. Postupne musíte dospieť k tomu, že ich budete chápať a mať v nich jasno na základe vašej životnej skúsenosti, vášho duchovného postavenia v živote a na základe doby. Proces, v ktorom ľudia spoznávajú Božie slová, je rovnaký ako ten, v ktorom objavujú Božie slová v tele. Čím viac ľudia zažívajú Božie slová, tým viac spoznávajú Božieho Ducha. Skrze skúsenosť s Božími slovami ľudia pochopia princípy pôsobenia Ducha a spoznávajú tak samotného praktického Boha. V podstate, keď Boh zdokonaľuje ľudí a získava ich, dáva im spoznať skutky praktického Boha. Používa dielo praktického Boha, aby ľuďom ukázal skutočný význam vtelenia, aby im ukázal, že Boží Duch sa človeku skutočne zjavil. Keď si Boh ľudí získa a zdokonalí ich, vyjadrenia praktického Boha si ich podmania. Slová praktického Boha ich zmenia a zapracujú do nich Jeho vlastný život, naplnia ich tým, čím On je (či už tým, čím je vo svojej ľudskej prirodzenosti, alebo tým, čím je vo svojej božskej prirodzenosti), naplnia ich podstatou Jeho slov a prinútia ľudí žiť podľa Jeho slov. Keď Boh získava ľudí, robí to predovšetkým tak, že používa slová a vyjadrenia praktického Boha ako spôsob, ako sa orezať nedostatky ľudí, ako ich súdiť a odhaľovať ich vzdorovitú povahu, čím im prináša to, čo potrebujú, a ukazuje im, že Boh zostúpil medzi ľudí. Najdôležitejšie zo všetkého je, že dielo, ktoré vykonáva praktický Boh, zachraňuje všetkých ľudí spod vplyvu satana, odvádza ich zo zeme špinavosti a zbavuje ich skazenej povahy. Najhlbší význam toho, že človeka získa praktický Boh, spočíva v tom, že je schopný žiť v normálnej ľudskej prirodzenosti s praktickým Bohom ako vzorom a príkladom, že je schopný uvádzať ju do praxe podľa slov a požiadaviek praktického Boha bez najmenšej odchýlky alebo odklonu, vykonávať prax tak, ako káže, a byť schopný dosiahnuť všetko, čo žiada. Boh si ťa tak získa. A keď sa tak stane, získaš nielen pôsobenie Ducha Svätého, ale hlavne budeš schopný žiť podľa požiadaviek praktického Boha. Iba to, že máš dielo Ducha Svätého, neznamená, že máš život. Podstatou je, či si schopný konať podľa požiadaviek praktického Boha, čo súvisí s tým, či si ťa Boh dokáže získať. Práve tie sú najvyšším zmyslom diela praktického Boha v tele. To značí, že Boh si získava skupinu ľudí vďaka skutočnému a reálnemu zjaveniu sa v tele, vďaka tomu, že je živý a reálny, že Ho ľudia vidia, že skutočne koná dielo Ducha v tele a že pôsobí ako vzor pre ľudí v tele. Cieľom Božieho príchodu v tele je predovšetkým dať ľuďom možnosť vidieť praktické Božie skutky, dať beztvarému Duchu telesnú podobu a umožniť ľuďom, aby Ho videli a dotýkali sa Ho. Takto Ho budú tí, ktorí sa Ním nechajú úplne naplniť a získať, žiť a prispôsobia sa Jeho vôli. Keby Boh hovoril len na nebesiach a v skutočnosti by nezostúpil na zem, potom by ľudia zatiaľ neboli schopní spoznať Ho. Božie skutky by mohli hlásať len pomocou prázdnej teórie a Božie slová by nepovažovali za realitu. Boh zostúpil na zem predovšetkým preto, aby bol vzorom a príkladom pre tých, ktorých si chce získať. Len tak môžu ľudia Boha skutočne spoznať, dotknúť sa Ho a vidieť Ho, a len tak si ich môže Boh skutočne získať.

Predchádzajúci: Zachovávanie prikázaní a praktizovanie pravdy

Ďalší: Len vnesenie pravdy do praxe je vlastníctvom reality

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger