103. kapitola

Ozýva sa hromový hlas, ktorý otriasa celým vesmírom. Je taký ohlušujúci, že ľudia sa nedokážu včas uhnúť. Niektorí sú zabití, niektorí zničení, niektorí odsúdení. Je to skutočne divadlo, aké ešte nikto nikdy nevidel. Počúvajte pozorne: hromobitie sprevádza plač a tento zvuk prichádza z podsvetia, vychádza z pekla. Tak trpko znejú synovia vzbury, ktorých som odsúdil. Tí, ktorí nepočúvali, čo hovorím, a ktorí nepraktizovali Moje slová, boli prísne odsúdení a zasiahla ich kliatba Môjho hnevu. Môj hlas je súdom aj hnevom. Nikoho nešetrím a nikomu neprejavujem milosrdenstvo, pretože som sám spravodlivý Boh a som plný hnevu. Som plný túžby páliť, čistiť a ničiť. Nič neskrývam a nenechávam sa ovládať citmi, práve naopak. Všetko je otvorené, spravodlivé a nestranné. Moji prvorodení synovia sú už so Mnou na tróne a vládnu všetkým národom a ľuďom, a tí, ktorí sú nespravodliví, sa dostávajú pred súd teraz. Po jednom sa nimi budem postupne zaoberať, nič nevynechám a úplne ich odhalím. Môj súd sa totiž úplne zjaví a otvorí a Ja si vôbec nič nenechám sám pre seba. Všetko, čo sa nebude zhodovať s Mojou vôľou, vyhodím, a nechám to zahynúť na večné veky v bezodnej jame. Tam to bude tlieť naveky. Toto je Moja spravodlivosť a toto je Moja priamosť. Nikto to nemôže zmeniť a všetko musí byť na Môj príkaz.

Väčšina ľudí ignoruje Moje výroky. Myslia si, že slová sú len slová a fakty sú fakty. Sú takí slepí! Či nevedia, že to Ja sám som verný Boh? Moje slová a fakty sa objavujú súčasne. Či to nie je skutočne tak? Ľudia jednoducho nerozumejú Mojim slovám a len tí, ktorí boli osvietení, ich môžu naozaj pochopiť. Taká je skutočnosť. Len čo ľudia pochopia Moje slová, vyľakajú sa na smrť a rozutekajú sa na všetky strany, aby sa ukryli. Ešte viac to platí, keď nastane Môj súd. Stvorenie všetkých vecí, zničenie sveta alebo zušľachtenie prvorodených synov – na to všetko stačí jediné slovo z Mojich úst. Je to preto, že samotné Moje slovo je autoritou, je to súd. Dá sa povedať, že ako osoba stelesňujem súd a majestát. A to je skutočnosť, ktorá sa nedá zmeniť. Je to jeden aspekt Mojich správnych ustanovení, ale zároveň jediný, podľa ktorého súdim ľudí. Z môjho pohľadu je všetko v Mojich rukách, všetko podlieha Môjmu súdu vrátane všetkých ľudí, všetkých záležitostí a všetkých vecí. Nikto a nič sa neodváži správať divoko alebo svojvoľne a všetko sa musí uskutočňovať v súlade so slovami, ktoré vyslovím. Slovám osoby, ktorou som Ja, verí každý, a to zo samotnej ľudskej podstaty. Keď prehovorí Môj Duch, každého sa zmocnia pochybnosti. Ľudia nemajú ani najmenšiu vedomosť o Mojej všemohúcnosti, a dokonca Ma obviňujú. Teraz ti hovorím, že každý, kto pochybuje o Mojich slovách, a každý, kto znevažuje Moje slová, bude zničený. Títo pochybovači sú synovia večnej záhuby. Z tohto je zrejmé, že prvorodených synov je veľmi málo, pretože Ja konám takto. Ako som už povedal, všetko uskutočňujem bez toho, aby som pohol prstom. Používam len svoje slová. A v tom spočíva Moja všemohúcnosť. V Mojich slovách sa nedá nájsť zdroj a cieľ toho, čo hovorím. Ľudia to nedokážu obsiahnuť a môžu konať len vtedy, keď sa Mnou nechajú viesť a robia všetko v súlade s Mojou vôľou a podľa Mojej spravodlivosti, vďaka čomu má Moja rodina zabezpečenú spravodlivosť a pokoj, žije večne a je naveky pevná a neochvejná.

Môj súd postretne každého, Moje správne ustanovenia sa dotýkajú každého a Moje slová a Moja osoba sa zjavujú každému. Toto je čas veľkého diela Môjho Ducha (v súčasnosti sa od seba odlišujú tí, ktorí budú požehnaní, a tí, ktorých postihne nešťastie). Len čo vyslovím svoje slová, odlíšim tých, ktorí budú požehnaní, od tých, ktorých postihne nešťastie. Toto je nadovšetko jasné a Ja to všetko vidím na prvý pohľad. (Hovorím to s ohľadom na svoju ľudskú podstatu, preto tieto slová nie sú v rozpore s Mojím predurčením a výberom.) Putujem po horách, brodím sa cez rieky a prechádzam všetkými vecami, po celom vesmíre, pozorujem a očisťujem každé miesto, aby všetky nečisté miesta a zhýralé krajiny viac neexistovali a aby sa v dôsledku Mojich slov rozplynuli v prázdnote. Pre Mňa je všetko ľahké. Keby teraz nastal čas, ktorý som vopred určil na zničenie sveta, mohol by som ho pohltiť vyslovením jediného slova. Ten čas však zatiaľ nenadišiel. Všetko musí byť pripravené ešte predtým, ako vykonám toto dielo, aby sa nevyrušil Môj plán a nenarušilo Moje riadenie. Viem, ako to urobiť rozumne. Mám svoju múdrosť a svoje vlastné opatrenia. Ľudia nemusia pohnúť ani prstom. Dávajte pozor, aby vás Moja ruka nezabila. To sa už čiastočne prejavilo v Mojich správnych ustanoveniach. V tom pramení prísnosť Mojich správnych ustanovení, ako aj zásad, z ktorých tieto správne ustanovenia vychádzajú a ktoré majú dve základné pravidlá. Na jednej strane zabíjam všetkých, ktorí sa neriadia Mojou vôľou a ktorí porušujú Moje správne ustanovenia. Na druhej strane preklínam vo svojom hneve všetkých, ktorí porušujú Moje správne ustanovenia. Tieto dva aspekty sú nevyhnutné a sú to výkonné princípy, ktoré stoja za Mojimi správnymi ustanoveniami. S každým sa zaobchádza podľa týchto dvoch zásad, bez emócií, bez ohľadu na to, aký lojálny daný človek bol. Je to dosť na to, aby sa prejavila Moja spravodlivosť, Môj majestát a Môj hnev, ktorý spáli všetko pozemské, všetko svetské, a vôbec, všetko, čo sa neriadi Mojou vôľou. Moje slová zahŕňajú tajomstvá, ktoré zostávajú skryté, a tiež také, ktoré boli odhalené. Podľa ľudských predstáv a v ľudskej mysli zostávajú však Moje slová a Moje srdce navždy nepochopiteľné. To znamená, že musím ľudí vytrhnúť z ich predstáv a z ich spôsobu myslenia. Tento bod je najdôležitejší v celom Mojom pláne riadenia. Musím to takto urobiť, aby som získal svojich prvorodených synov a dosiahol, čo chcem.

Nešťastia po celom svete sú zo dňa na deň väčšie a v Mojom dome sú katastrofické nešťastia ešte horšie. Ľudia sa naozaj nemajú kam ukryť, nemajú sa kde zatajiť. Vzhľadom na to, že zmena sa deje práve teraz, ľudia nevedia, kam povedú ich ďalšie kroky. To bude zrejmé až po Mojom súde. Pamätajte! Tak vyzerajú kroky Môjho diela a takým spôsobom konám. Všetkých svojich prvorodených synov jedného po druhom poteším a krok za krokom ich pozdvihnem. Čo sa týka posluhovačov, všetkých ich jedného po druhom vyženiem a opustím. Toto je jedna časť Môjho plánu riadenia. Po odhalení všetkých posluhovačov budú odhalení aj Moji prvorodení synovia. (Pre Mňa je to mimoriadne jednoduché. Po tom, čo si vypočujú Moje slová, všetci títo posluhovači postupne ustúpia pred súdom a hrozbou Mojich slov a zostanú len Moji prvorodení synovia. Neprebieha to na báze dobrovoľnosti a ľudská vôľa to ani nemôže zmeniť, je to skôr pôsobenie Môjho Ducha v konkrétnom človeku.) Táto udalosť sa nestane vo vzdialenej budúcnosti a vy by ste už v tejto fáze Môjho diela a podľa Mojich slov mali byť do istej miery schopní vnímať ju. Pre ľudí je nepochopiteľné, prečo toľko hovorím a prečo sú Moje výroky také nepredvídateľné. K svojim prvorodeným synom prehováram hlasom útechy, milosrdenstva a lásky (pretože týchto ľudí vždy osvecujem a neopúšťam ich, lebo som ich predurčil), zatiaľ čo ku všetkým ostatným ľuďom sa správam prísne, používam hrozby a zastrašovanie, čím im naháňam neustály strach až do takej miery, že sú neprestajne v napätí. Keď sa situácia do určitej miery vyvinie, uniknú z tohto stavu (keď zničím svet, títo ľudia budú v bezodnej jame), nikdy však neuniknú súdu Mojej ruky a nezachránia sa pred touto situáciou. Toto je teda ich súd, toto je ich napomínanie. V deň, keď prídu cudzinci, Ja týchto ľudí, jedného po druhom, odhalím. Toto sú kroky Môjho diela. Teraz už rozumiete zámeru, ktorý sa skrýva za Mojimi predchádzajúcimi výrokmi týchto slov? Ja považujem za nesplnené aj niečo, čo bolo splnené, ale ak niečo bolo splnené, nemusí to nevyhnutne znamenať, že to bolo dosiahnuté. Je to preto, že mám svoju múdrosť a svoj spôsob práce, ktoré sú pre ľudí jednoducho nepochopiteľné. Keď týmto krokom dosiahnem výsledky (keď odhalím všetkých zlých, ktorí Mi odporujú), prejdem na ďalší krok, pretože Moja vôľa je neobmedzená a nikto sa neodváži stáť v ceste Môjmu plánu riadenia a nič sa neodváži klásť prekážky. Všetci musia uvoľniť cestu! Deti veľkého červeného draka, počúvajte ma! Prišiel som zo Sionu a stal som sa telom prebývajúcim na svete, aby som získal svojich prvorodených synov, aby som ponížil vášho otca (tieto slová sú určené potomkom veľkého červeného draka), aby som podporil svojich prvorodených synov a napravil krivdy, ktoré na nich boli spáchané. Preto nebuďte opäť pohanskí. Nechám svojich prvorodených synov, aby sa s vami vysporiadali. V minulosti boli Moji synovia zastrašovaní a utláčaní, a keďže Otec disponuje mocou pre svojich synov, Moji synovia sa vrátia do Môjho láskyplného objatia a nebudú viac zastrašovaní ani utláčaní. Nie som nespravodlivý. Práve toto ukazuje Moju spravodlivosť, ktorá Mi káže „milovať tých, ktorých milujem, a nenávidieť tých, ktorých nenávidím“. Ak hovoríte, že som nespravodlivý, potom by ste sa mali poponáhľať a odísť. Nebuďte nehanební, nebuďte príživníkmi v Mojom dome. Mali by ste sa urýchlene vrátiť do svojich domov, aby som sa na vás už nemusel dívať. Vaším osudom je bezodná jama, v nej budete odpočívať. Ak ste v Mojom dome, nebude viac pre vás miesto, pretože vy ste ťažné zvieratá. Ste nástroje, ktoré používam. Keď vás už nebudem potrebovať, hodím vás do ohňa a spálim. Toto je Moje správne ustanovenie. Musím to tak urobiť, pretože len tak spoznáte spôsob, akým konám, a odhalíte Moju spravodlivosť a Môj majestát. A čo je ešte dôležitejšie, len tak budú môcť Moji prvorodení synovia vládnuť v moci spolu so Mnou.

Predchádzajúci: 102. kapitola

Ďalší: 104. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger