108. kapitola

Vo Mne môžu všetci nájsť pokoj a všetci môžu dosiahnuť slobodu. Tí, ktorí sú mimo Mňa, nemôžu dosiahnuť ani slobodu, ani šťastie, pretože ich nesprevádza Môj Duch. Takíto ľudia sa nazývajú „mŕtvymi bez ducha“, zatiaľ čo tých, ktorí žijú vo Mne, volám „živými bytosťami s duchom“. Oni Mi patria a musia sa vrátiť k Môjmu trónu. Všetci, ktorí robia službu a patria diablovi, sú „mŕtvymi bez ducha“, a musia byť zničení a uvrhnutí do ničoty. To je tajomstvo Môjho plánu riadenia a jeho súčasť, ktorú ľudstvo nedokáže pochopiť. Zároveň som ho však dal na známosť všetkým. Všetci, ktorí Mi nepatria, sú proti Mne, a všetci, ktorí Mi patria, sú so Mnou v súlade. To je absolútne nevyvrátiteľný fakt a princíp vynášania Môjho súdu nad satanom. Tento princíp by mali poznať všetci, aby uvideli Moju spravodlivosť a správnosť. Každý, kto pochádza od satana, bude súdený, spálený a premenený na popol. Aj to je Môj hnev a ďalej sa na tom prejavuje Moja povaha. Odteraz bude Moja povaha otvorene zvestovaná a postupne zjavená všetkým ľuďom a národom, všetkým náboženstvám, denomináciám a osobám zo všetkých vrstiev spoločnosti. Nič nezostane skryté, všetko bude zjavené. Musím to urobiť preto, lebo Moja povaha a princíp Môjho konania sú v očiach ľudí tými najskrytejšími záhadami (aby prvorodení synovia neporušili Moje správne ustanovenia, a aby som mohol použiť svoju zjavenú povahu na súdenie všetkých ľudí a všetkých národov). Toto je Môj plán riadenia, toto sú kroky Môjho diela. Nikto by ho nemal ľahkovážne meniť. Vo svojej ľudskej prirodzenosti som prežil úplnú povahu svojej božskej prirodzenosti, a preto nedovolím nikomu urážať Moju ľudskú prirodzenosť. (Všetko, čo prežívam, je božská povaha. To je dôvod, prečo som predtým povedal, že Ja som sám Boh, ktorý prekračuje hranice normálnej ľudskej prirodzenosti.) Iste neodpustím nikomu, kto Ma urazí, a nechám ho zahynúť vo večnosti! Pamätajte si! Takto som rozhodol. Inými slovami, je to nenahraditeľná súčasť Mojich správnych ustanovení. To by mali chápať všetci: Osoba, ktorou som, je Boh, a navyše sám Boh. To by už malo byť jasné! Nič nehovorím ľahkomyseľne. Všetko hovorím jasne a zdôrazňujem dovtedy, pokým úplne neporozumieš.

Situácia je veľmi napätá, nielen v Mojom dome, ale ešte viac za múrmi Môjho domu. Žiadam vás, aby ste v každom smere boli svedkami Môjho mena, prežívali Ma a podávali o Mne svedectvo. Pretože toto je koniec čias, všetko je už pripravené, všetko si uchováva svoj pôvodný zjav a nič z toho sa nikdy nezmení. Tí, čo by mali byť odvrhnutí, budú odvrhnutí, a tí, čo by mali byť zachovaní, budú zachovaní. Nesnažte sa nasilu držať alebo odstrkovať, nepokúšajte sa prerušiť Moje riadenie ani zničiť Môj plán. Z ľudského pohľadu som k ľudstvu vždy milujúci a súcitný, ale z Môjho pohľadu sa Moja povaha líši podľa etáp Môjho diela, pretože Ja som sám praktický Boh, Ja som sám jedinečný Boh! Som nemenný a zároveň stále sa meniaci. To je niečo, čo nedokáže nikto pochopiť. Len keď vám o tom poviem a vysvetlím vám to, budete tomu jasne rozumieť a budete schopní to chápať. K svojim synom som milujúci, súcitný a spravodlivý, disciplinujem, ale neodsudzujem (a tým chcem povedať, že neničím prvorodených synov). Voči iným ľuďom ako Mojim synom sa mením kedykoľvek v závislosti od posunu vekov: Môžem byť milujúci, súcitný, spravodlivý, majestátny, odsudzujúci, rozhnevaný, preklínajúci, spaľujúci a nakoniec deštruktívny k ich telu. Tí, ktorí budú zničení, zahynú spolu so svojím duchom a so svojou dušou. Avšak v prípade tých, ktorí robia službu, sa zachová iba ich duch a duša (detaily, ako to uvádzam do praxe, vám poviem neskôr, aby ste im mohli porozumieť). Nikdy však nebudú mať slobodu a nikdy nebudú prepustení, pretože sú pod úrovňou Môjho ľudu a pod jeho kontrolou. Dôvodom, prečo som tak znenávidel tých, čo robia službu, je, že sú všetci potomkami veľkého červeného draka, a tí, čo nerobia službu, sú taktiež potomkami veľkého červeného draka. Inak povedané, všetci ľudia, ktorí nie sú prvorodenými synmi, sú potomkami veľkého červeného draka. Keď poviem, že tí, čo sú v záhube, Mi ponúkajú nekonečné velebenie, myslím tým, že Mi budú naveky robiť službu. To je vytesané do kameňa. Takí ľudia ostanú navždy otrokmi, dobytkom a koňmi. Kedykoľvek ich môžem pozabíjať a ovládať ich, ako sa Mi zachce, pretože sú potomkami veľkého červeného draka a nemajú Moju povahu. Keďže sú potomkami veľkého červeného draka, majú aj jeho povahu – to znamená, že majú povahu zverí. To je absolútna pravda, naveky nemenná! Je to preto, lebo všetko bolo predurčené Mnou. Nikto to nemôže zmeniť (myslím tým, že nikomu nedovolím konať proti tomuto pravidlu). Ak sa o to pokúsiš, zmárnim ťa!

Mali by ste sa pozrieť na tajomstvá, ktoré som vám zjavil, aby ste videli, akú fázu dosiahol Môj plán riadenia a Moje dielo. Pozrite sa, čo robím svojimi rukami, a pozrite, na akých ľudí dopadajú Moje súdy a Môj hnev. Toto je Moja spravodlivosť. Tvorím svoje dielo a riadim svoj plán v súlade s tajomstvami, ktoré som zjavil. Nikto to nemôže zmeniť – musí sa postupovať krok za krokom, podľa Môjho želania. Tajomstvá sú cesta, ktorou sa vykonáva Moje dielo, a znamenia označujúce kroky v Mojom pláne riadenia. Nikto nebude k Mojim tajomstvám nič pridávať ani z nich uberať, pretože ak je tajomstvo nesprávne, potom je aj cesta nesprávna. Prečo vám zjavujem svoje tajomstvá? Aký mám na to dôvod? Kto z vás má jasnú odpoveď? A navyše, hovoril som, že tajomstvá sú cestou, tak na čo táto cesta poukazuje? Je to proces, ktorým prechádzate z tela do telesnej schránky, a je to dôležitá etapa. Keď zjavím svoje tajomstvá, predstavy ľudí sa postupne odstránia a ich myšlienky postupne zoslabnú. To je proces vstúpenia do duchovnej oblasti. Preto hovorím, že Moje dielo sa vykonáva v krokoch a nie je nejasné. Toto je realita a takýto je Môj spôsob práce. Nikto iný nemá moc to zmeniť ani dosiahnuť, pretože Ja som sám jedinečný Boh! Svoje dielo vykonávam len Ja sám. Celý vesmír je riadený len Mnou a usporiadaný len Mnou. Kto sa Ma opováži nepočúvať? (Výrazom „len Mnou“ mám na mysli samotného Boha, pretože osoba, ktorou som, je samotný Boh – takže nelipnite toľko na svojich vlastných predstavách.) Kto sa opováži ísť proti Mne? Takíto opovážlivci budú tvrdo potrestaní! Videli ste, ako dopadol veľký červený drak! Je to jeho koniec, ale aj nevyhnutnosť. Dielo musím vykonať Ja sám, aby bol veľký červený drak zahanbený. Už nikdy viac nemôže povstať a bude zničený na celú večnosť! Teraz začínam zjavovať tajomstvá. (Pamätajte! Väčšina zo zjavených tajomstiev sú veci, ktoré často nahlas vyslovujete, ale ktorým nikto nerozumie.) Povedal som, že všetko, čo sa ľudským očiam zdá neukončené, je už v Mojich očiach dokončené, a veci, ktoré Ja pokladám len za začiatok, sa ľuďom zdajú byť už dovŕšené. Je to paradox? Nie je. Ľudia takto premýšľajú, pretože majú vlastné predstavy a myšlienky. Veci, ktoré plánujem, sú dokončené prostredníctvom Mojich slov (vytvoria sa, keď poviem, a dokončia sa, keď poviem). Nezdá sa Mi však, že veci, ktoré som povedal, boli dokončené. Je to tak preto, lebo veci, ktoré robím, majú časové ohraničenie. A preto sú tieto veci v Mojich očiach nedokončené, hoci v pozemských očiach ľudí (pre rozdiely v ich ponímaní času) sa tieto veci už, naopak, dokončili. V súčasnosti je väčšina ľudí voči Mne nedôverčivá práve pre tajomstvá, ktoré zjavujem. Keďže nastupuje realita a Moje úmysly nezodpovedajú predstavám ľudí, vzdorujú Mi a zapierajú Ma. Toto je satan chytajúci sa do pasce svojich vlastných úkladov. (Chcú prijať požehnania, ale nečakali, že Boh bude až do takej miery v rozpore s ich vlastnými predstavami, a tak ustupujú.) Aj to je výsledok Môjho diela. Všetci ľudia by Mi mali vzdávať chválu, volať na Moju slávu a oslavovať Ma. Úplne všetko je v Mojich rukách a úplne všetko podlieha Môjmu súdu. Keď budú všetci ľudia prúdiť na Moju horu a prvorodení synovia sa víťazne vrátia, bude to konečný bod Môjho plánu riadenia. Bude to okamih dokončenia Môjho šesťtisíc rokov trvajúceho plánu riadenia. Ako som už veľakrát spomínal, všetko zariaďujem Ja osobne. Keďže stále žijete vo svojich predstavách, musím to opakovane zdôrazňovať, aby ste v tomto smere neurobili žiadne chyby, ktoré by prerušili Môj plán. Ľudia Mi nemôžu pomáhať ani sa podieľať na Mojom riadení, pretože momentálne ste stále z mäsa a krvi (hoci Mi patríte, stále žijete v tele). Preto hovorím, že tí, ktorí sú z mäsa a krvi, nemôžu prijať Moje dedičstvo. To je tiež hlavný dôvod na to, aby ste vstúpili do duchovnej oblasti.

Vo svete sú zemetrasenia začiatkom pohromy. Najprv zmením svet, čiže zem, a potom prídu pliagy a hladomor. Takýto je Môj plán, toto sú Moje kroky a povolám všetko, aby Mi slúžilo pri zavŕšení Môjho plánu riadenia. Takto bude celý vesmír zničený aj bez Môjho priameho zásahu. Keď som sa prvýkrát stal telom a bol som pribitý na kríž, zem sa prudko zatriasla, a bude to tak, aj keď nadíde koniec. Zemetrasenia začnú vo chvíli, keď z tela vstúpim do duchovnej oblasti. Prvorodení synovia nebudú touto pohromou vôbec sužovaní, zatiaľ čo tí, ktorí nie sú prvorodenými synmi, budú uprostred pohrôm ponechaní napospas utrpeniu. Z ľudského hľadiska je preto každý ochotný stať sa prvorodeným synom. V predtuchách ľudí to nie je pre potešenie z požehnaní, ale preto, aby unikli pred utrpením z pohromy. Toto sú úklady veľkého červeného draka. Nikdy mu však nedovolím uniknúť. Svojím prísnym trestom mu spôsobím utrpenie, potom sa postaví a bude Mi robiť službu (to znamená, že Mojich synov a Môj ľud urobí úplnými), čím spôsobím, že ho navždy dobehnú jeho vlastné úklady, že prijme Môj súd a bude Mnou navždy spálený. To je pravý zmysel toho, prečo nechať tých, čo robia službu, aby Ma chválili (znamená to, že ich použijem na zjavenie Mojej obrovskej moci). Nedovolím veľkému červenému drakovi, aby sa vkradol do Môjho kráľovstva, ani mu nedám právo na to, aby Ma chválil! (Pretože nie je hodný a nikdy ani hodným nebude!) Veľkého červeného draka iba prinútim, aby Mi robil službu na večné veky! Nechám ho predo Mnou padnúť na zem tvárou dolu. (Tí, ktorí sú zničení, sú na tom lepšie, ako tí, ktorí sú v záhube. Zničenie je len dočasnou formou tvrdého trestu, zatiaľ čo ľudia, ktorí sú v záhube, budú znášať utrpenie krutých trestov po večné veky. Z tohto dôvodu používam výraz „padnúť na zem“. Keďže sa títo ľudia vkrádajú do Môjho domu, užívajú si veľkú časť z Mojej milosti a majú o Mne určité znalosti, použijem tvrdé tresty. Čo sa týka tých, ktorí zostávajú za múrmi Môjho domu, dalo by sa povedať, že hlupáci nebudú trpieť.) Ľudia si vo svojich predstavách myslia, že ľudia, ktorí sú zničení, sú na tom horšie než tí, ktorí sú v záhube. Opak je však pravdou. Ľudia v záhube budú tvrdými trestami trpieť celú večnosť a tí, ktorí sú zničení, sa na večnosť vrátia do ničoty.

Predchádzajúci: 107. kapitola

Ďalší: 109. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger