3. kapitola

Víťazný Kráľ sedí na Svojom slávnom tróne. Priniesol vykúpenie a viedol všetok Svoj ľud, aby sa zjavil v sláve. Celý vesmír drží vo Svojich rukách a Svojou božskou múdrosťou a mocou vybudoval a vytvoril pevný Sion. Vo Svojom majestáte súdi hriešny svet. Vyniesol súd nad všetkými národmi a nad všetkými ľuďmi, nad zemou a morami, a nad všetkým živým v nich, ako aj nad tými, ktorí sú opojení vínom smilstva. Boh ich určite bude súdiť a určite sa na nich bude hnevať, a v tom bude zjavený Boží majestát, pretože Jeho súd je okamžitý a vynesený bez omeškania. Oheň Jeho hnevu určite spáli ich smrteľné hriechy a každú chvíľu ich postihne pohroma. Nebude cesty, ktorou by sa dalo uniknúť a nebude miesta, kam by sa mohli ukryť. Budú plakať a škrípať zubami, a sami si spôsobia zničenie.

Víťazní synovia, milovaní Bohom, určite zostanú v Sione a nikdy z neho neodídu. Rôzne národy budú pozorne počúvať Jeho hlas, budú pozorne sledovať Jeho skutky a ich chvála bude znieť naveky. Zjavil sa jeden pravý Boh! Budeme si Ním istí v duchu a budeme Ho dôkladne nasledovať; budeme sa rútiť vpred zo všetkých síl a už nebudeme váhať. Pred nami sa odohráva koniec sveta. Riadny cirkevný život, ako aj ľudia, udalosti a veci, ktoré nás obklopujú, dokonca aj teraz zintenzívňujú našu prípravu. Ponáhľajme sa, aby sme si vzali späť svoje srdcia, ktoré tak milujú svet! Poponáhľajme sa, aby sme si vzali späť našu víziu, ktorá je taká zahmlená! Zostaňme, kde sme, aby sme neprekročili hranice. Zastavme ústa, aby sme mohli kráčať v Božom slove a aby sme už viac nesúťažili o svoje vlastné zisky a straty. Ach, zbav sa ho – svojho chamtivého zaľúbenia vo všetkom svetskom a v bohatstve! Ach, osloboď sa od nej – svojej lipnúcej pripútanosti k manželovi alebo manželke, k dcéram a synom! Ach, otoč sa im chrbtom – svojim názorom a predsudkom! Ach, zobuď sa – času je málo! Vzhliadaj, vzhliadaj zvnútra svojho ducha a nechaj Boha, aby prevzal kontrolu. Nech sa stane čokoľvek, nezopakuj chybu Lótovej ženy. Aké žalostné je byť odvrhnutý! Skutočne žalostné! Ach, zobuď sa!

Predchádzajúci: 2. kapitola

Ďalší: 5. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger