88. kapitola

Ľudia si jednoducho nedokážu predstaviť, do akej miery sa zrýchlilo Moje tempo: Je to zázrak, ktorý sa človeku javí ako nepochopiteľný. Od začiatku stvorenia sveta sa Moje dielo nikdy nezastavilo, Moje tempo neustáva. Celý vesmír sa mení zo dňa na deň, rovnako ako ľudia. To všetko je súčasťou Môjho diela, súčasťou Môjho plánu, a čo viac, súčasťou Môjho riadenia, ale nikto z ľudí tieto veci nepozná ani nechápe. Iba keď vám to poviem Ja sám, iba keď s vami komunikujem tvárou v tvár, dozviete sa aspoň trochu. Inak vôbec nik nemá poňatia o Mojom pláne riadenia. Taká veľká je Moja moc a také sú Moje zázračné skutky. To sú veci, ktoré nikto nemôže zmeniť. A preto, všetko, čo dnes poviem, platí, a to sa jednoducho nemôže zmeniť. Ľudské poznanie neobsahuje ani len kúsok poznania o Mne – je to len prázdne táranie! Nemyslite si, že máte dosť alebo že ste spokojní! Hovorím vám toto: Ešte stále máte pred sebou dlhú cestu! Z celého Môjho plánu riadenia poznáte len málo, preto musíte počúvať, čo vám hovorím, a urobiť všetko, čo vám poviem. Vo všetkom konajte podľa Mojich prianí a určite dostanete Moje požehnania; kto verí, môže ich dostať, a kto nie, ten nezíska „nič“ z toho, čo si predstavoval. Toto je Moja spravodlivosť, ba čo viac, je to Môj majestát, Môj hnev a Moje napomínanie. Nikoho nenechám ujsť ani s jedinou myšlienkou či činom.

Keď počujú Moje slová, väčšina ľudí sa bojí a chveje, ich tváre sa ustarostene mračia. Ukrivdil som ti nejako? Nie si ty náhodou dieťaťom veľkého červeného draka? Dokonca predstieraš, že si dobrák! Dokonca predstieraš, že si Mojím prvorodeným synom! Myslíš si, že som slepý? Myslíš si, že nedokážem rozlišovať medzi ľuďmi? Ja som Boh, ktorý skúma najhlbšie vnútro ľudských sŕdc: toto hovorím svojim synom a hovorím to aj vám, deťom červeného draka. Všetko vidím jasne a nespravím ani najmenšiu chybu. Ako by som mohol nevedieť, čo robím? Je Mi absolútne jasné, čo robím! Prečo hovorím, že som samotný Boh, Stvoriteľ vesmíru a všetkých vecí? Prečo hovorím, že som Boh, ktorý skúma najhlbšie vnútro ľudských sŕdc? Veľmi dobre si uvedomujem situáciu každého človeka. Myslíte si, že neviem, čo mám robiť alebo povedať? To nie je vaša starosť. Dajte si pozor, aby vás Moja ruka nezabila, utrpeli by ste tým stratu. Moje správne ustanovenia sú neúprosné. Rozumiete? Všetko, čo som doteraz povedal, sú časti Mojich správnych nariadení. Ak spáchate akýkoľvek ďalší priestupok odo dňa, keď som vám ich oznámil, nadíde čas odplaty, pretože ste ich predtým nepochopili.

Teraz vám vydávam svoje správne ustanovenia (platné odo dňa ich vyhlásenia, priraďujúce rôznym ľuďom rôzne napomínania):

Plním svoje sľuby a všetko je v Mojich rukách: Ktokoľvek pochybuje, určite zahynie. Nie je tu miesto pre pochybnosti; budú vyhubení, čím sa Moje srdce zbaví nenávisti. (Odteraz platí, že ktokoľvek bude usmrtený, nesmie byť členom Môjho kráľovstva, ale musí byť potomkom satana.)

Ako prvorodení synovia by ste si mali zachovať svoje postavenie a dobre plniť svoje povinnosti, a nemali by ste byť všeteční. Mali by ste sa obetovať pre Môj plán riadenia a všade, kam pôjdete, by ste mali vydávať dobré svedectvo o Mne a oslavovať Moje meno. Nekonajte hanebné skutky. Buďte vzorom pre Mojich synov a Mojich ľudí. Nebuďte ani len na chvíľu zhýralí: vždy musíte pred všetkými vystupovať ako nositelia identity prvorodených synov a nesmiete byť servilní; radšej rázne kráčajte vpred s hlavou zdvihnutou dovysoka. Žiadam vás, aby ste oslavovali Moje meno a nerobili Mu hanbu. Každý z prvorodených synov má svoju vlastnú úlohu a nemôže robiť všetko. Toto je zodpovednosť, ktorú som vám dal, a nesmiete sa jej vyhýbať. Musíte sa Mi oddať celým srdcom, celou mysľou a celou silou, aby ste naplnili to, čo som vám zveril.

Odteraz a počas trvania vesmíru bude pastierstvo Mojich synov a Môjho ľudu zverené Mojim prvorodeným synom, a Ja napomeniem každého, kto nebude môcť venovať celé svoje srdce a myseľ jeho plneniu. Toto je Moja spravodlivosť. Svojich prvorodených synov nebudem šetriť, ani k nim nebudem zhovievavý.

Ak je medzi Mojimi synmi a Mojím ľudom niekto, kto sa vysmieva a uráža jedného z Mojich prvorodených synov, potrestám ho tvrdo, pretože Moji prvorodení synovia zastupujú Mňa samého. To, čo niekto urobí im, robí aj Mne. Toto je Moje najprísnejšie správne ustanovenie. Svojim prvorodeným synom umožním podľa ich priania vykonávať spravodlivosť voči Mojim synom a Môjmu ľudu, ktorí porušia toto ustanovenie.

Postupne opustím každého, kto so Mnou jedná ľahkovážne a zameriava sa len na pokrm, odev a spánok pochádzajúci odo Mňa, zúčastňuje sa len Mojich vonkajších záležitostí, nezaujíma sa o Moje bremeno a nevenuje potrebnú pozornosť správnemu naplneniu svojej vlastnej úlohy. Toto je určené všetkým, čo majú uši.

Ktokoľvek ukončí službu pre Mňa, musí poslušne odísť bez rozruchu. Dávajte si pozor, inak s vami urobím poriadok. (Toto je doplňujúce ustanovenie.)

Moji prvorodení synovia si odteraz vezmú železný prút a začnú vykonávať Moju autoritu, aby vládli všetkým národom a ľuďom, aby kráčali medzi všetkými národmi a ľuďmi a aby vykonávali Môj súd, spravodlivosť a majestát medzi všetkými národmi a ľuďmi. Moji synovia a Môj ľud sa Ma budú báť, volať Mi na slávu a oslavovať Ma na veky vekov, pretože Môj plán riadenia sa naplnil a Moji prvorodení synovia môžu vládnuť so Mnou.

Toto je časť Mojich správnych ustanovení. Neskôr vám ich budem oznamovať podľa toho, ako bude napredovať Moje dielo. Z vyššie uvedených správnych ustanovení vidíte tempo, akým konám svoje dielo, ako aj kroky, ktoré Moje dielo dosiahlo. Toto bude potvrdením.

Už som odsúdil satana. Pretože Moja vôľa je neobmedzená a pretože Moji prvorodení synovia dosiahli popri Mne slávu. Už som vykonal svoju spravodlivosť a svoj majestát vo svete a na všetkých veciach, ktoré patria satanovi. Satanovi už nebudem venovať žiadnu pozornosť ani kvôli nemu nepohnem viac prstom (pretože si nezaslúži ani len hovoriť so Mnou). Budem len ďalej konať to, čo chcem. Moje dielo pokračuje hladko, krok za krokom, a Moja vôľa je neobmedzená po celej zemi. Toto nesmierne zahanbilo satana, bol úplne zničený, ale to samo o sebe ešte nenaplnilo Moju vôľu. Mojim prvorodeným synom dovoľujem, aby nad sebou vykonávali Moje správne ustanovenia. Na jednej strane nechávam satana, aby videl Môj hnev voči nemu, a na druhej strane ho nechávam, aby videl Moju slávu (aby videl, že Moji prvorodení synovia sú najzvučnejšími svedkami satanovho poníženia). Netrestám ho osobne; nechávam svojich prvorodených synov vykonať Moju spravodlivosť a majestát. Keďže satan používal a zneužíval Mojich synov, prenasledoval a utláčal ich, dnes, keď je po jeho službe, dovolím Mojim prvorodeným synom odplatiť mu to. Satan bol a je bezmocný voči pádu. Paralýza všetkých národov na svete je toho najlepším svedectvom. Bojujúci ľudia a krajiny vo vojne sú zjavnou manifestáciou pádu satanovho kráľovstva. Dôvod, prečo som v minulosti nerobil znamenia a zázraky, bol v tom, aby som krok za krokom ponížil satana a oslávil svoje meno. Keď satan úplne skončí, začnem zjavovať svoju moc: Čo poviem, to sa stane, a nadprirodzené veci, ktoré nie sú v súlade s ľudským chápaním, sa naplnia (týka sa to prisľúbení, ktoré sa majú čoskoro stať). Pretože som sám praktický Boh a nemám žiadne pravidlá, a pretože hovorím podľa toho, ako sa mení Môj plán riadenia, to, čo som povedal v minulosti, preto nutne nemusí platiť v súčasnosti. Nelipnite na svojich predstavách! Nie som Boh, ktorý sa drží pravidiel; u Mňa je všetko slobodné, nadprirodzené a úplne uvoľnené. Možno to, čo som povedal včera, dnes už neplatí, možno to zatiaľ môže byť odložené nabok (avšak Moje správne ustanovenia sa nikdy nezmenia, lebo vám boli vydané). Toto sú kroky v Mojom pláne riadenia. Neupínajte sa na predpisy. Každý deň prichádza nové svetlo a nové zjavenia a to je Môj plán. Moje svetlo sa v tebe zjaví každý deň a Môj hlas zaznie po celom svete. Rozumieš? Toto je tvoja povinnosť, zodpovednosť, ktorú som ti zveril. Nesmieš ju zanedbať ani na chvíľu. Ľudí, ktorých som odobril, budem používať až do konca a nikdy sa to nezmení. Pretože som Všemohúci Boh, viem, aký človek sa na čo hodí, ako aj to, čo človek dokáže urobiť. V tom spočíva Moja všemohúcnosť.

Predchádzajúci: 87. kapitola

Ďalší: 89. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger