Dielo Ducha Svätého a dielo satana

Ako človek pochopí podrobnosti ducha? Ako v človeku pôsobí Duch Svätý? Ako v človeku pôsobí satan? Ako v človeku pôsobia zlí duchovia? Ako sa prejavujú? Keď sa ti niečo stane, pochádza to od Ducha Svätého, máš to poslúchnuť alebo odmietnuť? V každodennom živote vzniká z ľudskej vôle veľa toho, o čom sa ľudia nemenne domnievajú, že to pochádza od Ducha Svätého. Niektoré veci pochádzajú od zlých duchov, no ľudia si aj tak myslia, že pochádzajú od Ducha Svätého, a niekedy vedie Duch Svätý ľudí zvnútra, no ľudia sa boja, že takéto vedenie pochádza od satana, a preto sa neodvážia poslúchnuť, hoci v skutočnosti je toto vedenie osvietením Ducha Svätého. Ak teda človek nepraktizuje rozlišovanie, nenadobudne skúsenosť vo svojej praktickej skúsenosti. Bez rozlišovania sa nedá získať život. Ako Duch Svätý koná svoje dielo? Ako pôsobia zlí duchovia? Čo pochádza z ľudskej vôle? A čo sa rodí z vedenia a osvietenia pochádzajúcich z Ducha Svätého? Ak pochopíš zákonitosti diela Ducha Svätého v človeku, potom vo svojom každodennom živote a vo svojich praktických skúsenostiach dokážeš rozvíjať svoje poznanie a rozlišovať. Spoznáš Boha, budeš schopný pochopiť a rozoznať satana, nebudeš zmätený vo svojej poslušnosti alebo úsilí a budeš niekým, koho myšlienky sú jasné a kto poslúcha dielo Ducha Svätého.

Dielo Ducha Svätého má podobu proaktívneho vedenia a pozitívneho osvietenia. Nedovoľuje ľuďom, aby boli pasívni. Prináša im útechu, dáva im vieru a odhodlanie a umožňuje im usilovať sa, aby ich Boh zdokonalil. Keď Duch Svätý koná svoje dielo, ľudia sú do toho schopní aktívne vstúpiť; nie sú pasívni, nemajú pocit, že ich niekto núti, ale konajú z vlastnej iniciatívy. Keď Duch Svätý pôsobí, ľudia sa tešia a sú ochotní, radi poslúchnu a radi sa pokoria. Aj keď sú vnútri ubolení a krehkí, sú odhodlaní spolupracovať; utrpenie je pre nich radosťou, dokážu poslúchať, nie sú poškvrnení ľudskou vôľou ani ľudským myslením, a už vôbec nie sú poznačení ľudskými túžbami a motiváciami. Keď ľudia prežívajú dielo Ducha Svätého, sú vo svojom vnútri obzvlášť svätí. Tí, ktorí sú ovládaní dielom Ducha Svätého, žijú láskou k Bohu a láskou k svojim bratom a sestrám. Tešia sa z vecí, ktoré tešia Boha, a protivia sa im veci, ktoré sa protivia aj Bohu. Ľuďom, ktorí sú dotknutí dielom Ducha Svätého, je vlastná normálna ľudská prirodzenosť, neustále sa usilujú o pravdu a sú ovládaní ľudskou prirodzenosťou. Keď v ľuďoch pôsobí Duch Svätý, ich situácia sa neustále zlepšuje a ich ľudská prirodzenosť je stále prirodzenejšia. A hoci ich spolupráca môže niekedy pôsobiť ako bláznovstvo, ich motivácia je správna, ich vstup je pozitívny, nesnažia sa spôsobovať rozbroje a nie je v nich žiadna zlomyseľnosť. Dielo Ducha Svätého je normálne a skutočné. Duch Svätý pôsobí v človeku podľa pravidiel normálneho života človeka a osvecuje a vedie ho podľa skutočného snaženia normálnych ľudí. Keď Duch Svätý koná na ľuďoch svoje dielo, vedie a osvecuje ich podľa potrieb normálnych ľudí. Zabezpečuje ich podľa ich potrieb a pozitívne ich vedie a osvecuje podľa toho, čo im chýba, a podľa ich nedostatkov. Dielo Ducha Svätého spočíva v osvietení a vedení ľudí v reálnom živote. Len ak Božie slová prežívajú vo svojom skutočnom živote, dokážu vidieť dielo Ducha Svätého. Ak sú ľudia vo svojich všedných dňoch v pozitívnom stave a majú normálny duchovný život, sú ovládaní dielom Ducha Svätého. V takomto stave, keď jedia a pijú Božie slová, majú vieru; keď sa modlia, sú inšpirovaní; keď na niečo narazia, nie sú pasívni; a v tom, ako sa veci dejú, dokážu v tom vidieť lekcie, ktoré im Boh nariadil sa naučiť. Nie sú pasívni ani slabí, a hoci to majú naozaj ťažké, sú ochotní poslúchať všetky Božie usporiadanie.

Aké účinky dosahuje dielo Ducha Svätého? Môžeš byť pochabý a možno nedokážeš rozlišovať, ale Duch Svätý nemusí nič iné než pôsobiť, a v tebe bude viera a vždy budeš mať pocit, že Boha nemôžeš dosť milovať. Budeš mať ochotu spolupracovať bez ohľadu na to, aké veľké ťažkosti ťa čakajú. Budú sa ti diať veci, pri ktorých ti nebude jasné, či pochádzajú od Boha, alebo od satana, ale ty dokážeš čakať a nebudeš pasívny ani ľahostajný. Toto je normálne dielo Ducha Svätého. Keď v tebe Duch Svätý pôsobí, stále sa stretávaš aj so reálnymi ťažkosťami: niekedy ťa to privedie k slzám a niekedy sa vyskytnú veci, ktoré nebudeš vedieť prekonať, ale všetko je to len kapitola bežného diela Ducha Svätého. A aj keď si tieto ťažkosti neprekonal a bol si vtedy slabý a stále nespokojný, potom si predsa len s absolútnou vierou dokázal milovať Boha. Tvoja pasivita ti nemôže zabrániť mať normálne skúsenosti, a bez ohľadu na to, čo hovoria iní a ako na teba útočia, ty stále dokážeš milovať Boha. Pri modlitbe vždy cítiš, že si bol v minulosti Bohu veľmi zaviazaný, a rozhodneš sa uspokojiť Boha a zrieknuť sa telesných pôžitkov vždy, keď sa s takýmito vecami opäť stretneš. Táto sila ukazuje, že v tebe pôsobí Duch Svätý. Toto je normálny stav diela Ducha Svätého.

Aké dielo pochádza od satana? V diele, ktoré pochádza od satana, sú vízie v ľuďoch nejasné; ľuďom chýba normálna ľudská prirodzenosť, motivácie za ich činmi sú nesprávne, a hoci chcú milovať Boha, sú v nich vždy obvinenia, a tieto obvinenia a myšlienky im neustále vytvárajú prekážky, obmedzujú rast ich života a bránia ľuďom predstúpiť pred Boha v normálnej situácií. To znamená, že len čo je v ľuďoch satanovo dielo, ich srdcia nemôžu byť pred Bohom v pokoji. Takíto ľudia nevedia, čo majú so sebou robiť – keď vidia, že sa ostatní zhromažďujú, chcú utiecť, a nedokážu zatvoriť oči, keď sa iní modlia. Pôsobenie zlých duchov narúša normálny vzťah medzi človekom a Bohom a kazí ľuďom predošlé vízie alebo ich predchádzajúcu cestu k vstupu do života. Vo svojich srdciach sa nikdy nemôžu priblížiť k Bohu a vždy sa im stávajú veci, ktoré v nich spôsobujú rozvrat a spútavajú ich. Ich srdcia nemôžu nájsť pokoj a sú ponechaní bez sily milovať Boha a s klesajúcim duchom. Také sú prejavy satanovho pôsobenia. Prejavmi satanovho diela sú neschopnosť stáť si za svojím a svedčiť, na základe čoho sa z teba stáva niekto, kto sa previnil pred Bohom a kto nie je Bohu verný. Keď zasahuje satan, strácaš v sebe lásku a vernosť voči Bohu, prichádzaš o normálny vzťah s Bohom, neusiluješ sa o pravdu ani o sebazdokonalenie; ustupuješ a stávaš sa pasívnym, oddávaš sa nečinnosti, dávaš voľný priebeh šíreniu hriechu a hriech sa ti neprotiví. Pôsobenie satana ti okrem toho berie zábrany, spôsobuje, že sa z teba vytráca Boží dotyk a ty sa na Boha sťažuješ a staviaš sa proti Nemu, čo ťa vedie k Jeho spochybňovaniu; existuje dokonca nebezpečenstvo, že Boha opustíš. Toto všetko pochádza od satana.

Keď sa ti v tvojich bežných dňoch niečo prihodí, ako máš rozlíšiť, či to pochádza z diela Ducha Svätého alebo je to dielo satana? Keď sú ľudia v normálnej situácií, je normálny a usporiadaný aj ich duchovný život, život v tele a rozum. Keď sú v takejto situácií, vo všeobecnosti možno povedať, že to, čo v sebe prežívajú a spoznávajú, pochádza z toho, že sa ich dotkol Duch Svätý (niečo pochopiť alebo dospieť k nejakému jednoduchému poznaniu, jesť a piť Božie slová, alebo byť v niektorých veciach verný či mať pri niečom silu milovať Boha – to všetko pochádza od Ducha Svätého). Pôsobenie Ducha Svätého v človeku je obzvlášť normálne; človek ho nie je schopný cítiť, ba zdá sa, že pochádza od samotného človeka, hoci v skutočnosti je to dielo Ducha Svätého. V každodennom živote koná Duch Svätý veľké aj malé dielo v každom človeku, rôzny je len rozsah tohto diela. Niektorí ľudia majú dobré kvality, chápu veci rýchlo a ich osvietenie Duchom Svätým je naozaj veľké. Niektorí ľudia majú zase slabé kvality a trvá im dlhšie, kým veci pochopia, ale Duch Svätý sa ich vnútri dotýka a aj oni dokážu byť verní Bohu – Duch Svätý pôsobí vo všetkých, ktorí hľadajú Boha. Keď ľudia vo svojom každodennom živote neodporujú ani vzdorujú proti Bohu, nerobia veci, ktoré sú v rozpore s Božím riadením a nezasahujú do Božieho diela, vtedy v každom z nich vo väčšej či menšej miere pôsobí Boží Duch, dotýka sa ich, osvecuje ich, dáva im vieru, dáva im silu a pohýna ich, aby proaktívne vstupovali, neboli leniví a netúžili po telesných pôžitkoch, boli ochotní praktizovať pravdu a túžili po Božích slovách. Toto všetko je dielo, ktoré pochádza od Ducha Svätého.

Keď ľudia nie sú v normálnej situácií, sú opustení Duchom Svätým. V mysli majú sklon sťažovať sa, ich motivácie sú nesprávne, sú leniví, oddávajú sa telesným pôžitkom a ich srdcia sa búria proti pravde. To všetko pochádza od satana. Keď ľudia nie sú v normálnej situácií, keď sú vnútri temní a stratili svoj normálny rozum, opustil ich Duch Svätý a nie sú schopní cítiť v sebe Boha, vtedy v nich pôsobí satan. Ak ľudia majú v sebe stále silu a vždy milujú Boha, potom všetko, čo sa im stane, zvyčajne pochádza od Ducha Svätého a kohokoľvek stretnú, je toto stretnutie výsledkom Božieho usporiadania. To znamená, že keď si v normálnej situácií, keď si súčasťou veľkého diela Ducha Svätého, je pre satana nemožné, aby ťa prinútil zaváhať. Na tomto základe možno povedať, že všetko pochádza od Ducha Svätého, a hoci môžeš mať nesprávne myšlienky, dokážeš sa ich vzdať a neriadiť sa nimi. To všetko pochádza z diela Ducha Svätého. V akých situáciách zasahuje satan? Satan na tebe ľahko koná svoje dielo, keď nie si v normálnej situácií, keď sa ťa nedotkol Boh a ty si mimo Božieho diela, keď máš vnútri sucho a neplodne, keď sa modlíš k Bohu, ale nič nechápeš, keď ješ a piješ Božie slová, ale neprichádza k tebe osvietenie ani osvetlenie. Inými slovami, keď ťa opustil Duch Svätý a ty necítiš Boha, prihodí sa ti mnoho vecí, ktoré pochádzajú zo satanovho pokušenia. Tak ako Duch Svätý, aj satan pôsobí neustále. Duch Svätý sa dotýka vnútra človeka, kým satan zároveň do človeka zasahuje. Duch Svätý však v tomto pôsobení vedie a ľudia v normálnej situácií môžu zvíťaziť; to je víťazstvo diela Ducha Svätého nad dielom satana. V ľuďoch aj napriek pôsobeniu Ducha Svätého stále existuje skazená povaha. Keď však pôsobí Duch Svätý, ľudia ľahko objavia a rozpoznajú svoj vzdor, svoje motivácie a svoju skazenosť. Až potom pociťujú výčitky a sú ochotní kajať sa. S Božím pôsobením teda svoju vzdorovitú a skazenú povahu postupne opúšťajú. Dielo Ducha Svätého je obzvlášť normálne; keď v ľuďoch koná svoje dielo, majú aj problémy, nariekajú, trpia, sú slabí a stále pre nich ostáva mnoho nejasného, no v takomto stave sú schopní zastaviť sa pred úpadkom a dokážu milovať Boha. Hoci plačú a sú utrápení, stále sú schopní chváliť Boha. Dielo Ducha Svätého je obzvlášť normálne a ani trochu nadprirodzené. Väčšina ľudí verí, že akonáhle začne Duch Svätý pôsobiť, v ich stave nastanú zmeny a veci, ktoré sú pre nich dôležité, sa dajú do poriadku. Takéto presvedčenia sú mylné. Keď v človeku pôsobí Duch Svätý, pasívne veci človeka nezmiznú a jeho duchovné postavenie sa nezmení. Človek však získava od Ducha Svätého osvietenie a osvetlenie, a stáva sa tak proaktívnejším, jeho stav, situácia sa normalizuje a rýchlo sa mení. V skutočnom ľudskom prežívaní ľudia zakúšajú v prvom rade buď pôsobenie Ducha Svätého alebo satana, a ak nedokážu tieto stavy pochopiť a nerozlišujú, neprichádza do úvahy, aby vstúpili do skutočných prežitkov, a už vôbec nie, aby sa ich povaha zmenila. Kľúčom k zakúšaniu Božieho diela je teda schopnosť nahliadnuť do podstaty týchto vecí; potom to bude pre ľudí ľahšie zakúšať.

Dielo Ducha Svätého umožňuje ľuďom robiť pozitívny pokrok, zatiaľ čo dielo satana ich núti k negatívnemu postoju a ústupu, k vzbure proti Bohu a k odporu proti Nemu, k strate viery v Neho a k slabosti pri plnení svojich povinností. Všetko, čo pochádza z osvietenia Duchom Svätým, je celkom prirodzené; nie je ti to nanútené. Ak to prijmeš, prinesie ti to pokoj; ak nie, prinesie ti to následné výčitky. S osvietením Ducha Svätého nebudeš mať pri ničom, čo robíš, prekážky ani obmedzenia. Budeš oslobodený, v tvojom konaní bude cesta k praxi, a nebudeš podliehať žiadnym zábranám, ale budeš môcť konať podľa Božej vôle. Satanovo dielo ti v mnohých veciach zabraňuje; kvôli nemu sa nechceš modliť, si príliš lenivý jesť a piť Božie slová, nie si ochotný žiť cirkevným životom a vzďaľuješ sa od duchovného života. Dielo Ducha Svätého nezasahuje do tvojho každodenného života ani do tvojho normálneho duchovného života. Mnohé veci nedokážeš rozoznať, keď sa vyskytnú, no po niekoľkých dňoch sa tvoje srdce a myseľ rozjasnia. Začneš mať istý zmysel pre duchovné veci a pomaly dokážeš rozpoznávať, či myšlienka pochádza od Boha alebo od satana. Niektoré veci ťa očividne podnecujú postaviť sa proti Bohu a vzdorovať Mu, alebo ti bránia uvádzať Božie slová do praxe. Toto všetko pochádza od satana. Niektoré veci nie sú zjavné a v danej chvíli nedokážeš povedať, čím sú; neskôr môžeš vidieť ich prejavy, a následne sa cvičiť v rozlišovaní. Ak dokážeš jasne rozoznať, čo pochádza od satana a ktoré veci sú riadené Duchom Svätým, nenecháš sa vo svojom prežívaní ľahko zviesť na scestie. Niekedy, keď nie si v dobrej situácií, napadnú ti určité myšlienky, ktoré ťa vyvedú z tvojho pasívneho stavu. To znamená, že aj keď si v nepriaznivej situácii, niektoré tvoje myšlienky môžu stále pochádzať od Ducha Svätého. Nie je to teda tak, že keď si pasívny, všetky tvoje myšlienky sú zoslané satanom. Ak by to tak bolo, ako by sa potom tvoj stav mohol zmeniť na pozitívny? Keď si istý čas pasívny, Duch Svätý ti dáva príležitosť byť zdokonaleným; dotkne sa ťa, vyvedie ťa z tvojej pasivity a ty sa dostaneš do normálneho stavu.

Keď vieš, čo je dielom Ducha Svätého a čo dielom satana, môžeš to porovnať so svojím vlastným stavom počas tvojich prežitkov a so svojimi vlastnými skúsenosťami. Takto bude v tvojich skúsenostiach oveľa viac právd vzťahujúcich sa k princípu. Keď tieto pravdy pochopíš, budeš schopný stať sa pánom svojej momentálnej situácie, budeš schopný rozlišovať medzi ľuďmi a udalosťami a nebudeš musieť vynakladať toľko úsilia na to, aby si mal účasť na diele Ducha Svätého. Samozrejme, závisí to od správnosti tvojej motivácie a ochoty hľadať a praktizovať. Jazyk ako tento – jazyk, ktorý sa týka princípov – by sa mal vyskytovať v tvojom prežívaní. Bez neho budú tvoje skúsenosti plné zásahov satana a pochabých vedomostí. Ak nechápeš, ako pôsobí Duch Svätý, potom nevieš, ako sa modliť k Bohu ani ako vstúpiť. A ak nechápeš, ako pôsobí satan, aby do ľudí zasahoval a zvádzal ich, potom nevieš, ako ho odmietnuť a pevne si stáť za svojím svedectvom. To, ako koná svoje dielo Duch Svätý a ako koná satan, je niečím, čo by ľudia mali chápať, a je to tiež niečím, čo musí byť zakúšané prostredníctvom ľudskej viery v Boha.

Predchádzajúci: Zdokonalení môžu byť len tí, ktorí sa zameriavajú na praktizovanie

Ďalší: Varovanie pre tých, ktorí neuvádzajú pravdu do praxe

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger