Boh je Pánom celého stvorenstva

Jedna etapa diela predchádzajúcich dvoch vekov sa uskutočnila v Izraeli, druhá v Judsku. V zásade môžeme povedať, že ani jedna etapa tohto diela neprekročila hranice Izraela a obidve sa uskutočnili na prvom vyvolenom ľude. Izraeliti si preto myslia, že Boh Jahve je iba Bohom Izraelitov. Ježiš pôsobil v Judsku, kde vykonal dielo ukrižovania, a Židia Ho na základe toho vidia ako vykupiteľa židovského národa. Myslia si, že Ježiš je len kráľom Židov a nikoho iného; nie je pre nich Pánom, ktorý vykúpil Angličanov, ani Pánom, ktorý vykúpil Američanov, iba Pánom, ktorý vykúpil Izraelitov, a domnievajú sa, že svojím dielom, ktoré vykonal v Izraeli, vykúpil len Židov. Boh je však v skutočnosti Pánom všetkých vecí. Je Bohom všetkého stvorenia. Nie je iba Bohom Izraelitov či Židov; je Bohom celého stvorenstva. Predchádzajúce dve etapy Jeho diela sa uskutočnili v Izraeli, a to v ľuďoch zanechalo isté predstavy. Veria, že Jahve uskutočnil svoje dielo v Izraeli, že samotný Ježiš vykonal svoje dielo v Judsku a že aby mohol toto dielo vykonať, stal sa navyše človekom z mäsa a kostí. V každom prípade si myslia, že toto dielo neprekročilo hranice Izraela. Boh nevykonával svoje dielo na Egypťanoch ani na Indoch; uskutočňoval ho iba na Izraelitoch. Ľudia si tak vytvárajú rozličné predstavy a Božie dielo ohraničujú na určitý vymedzený rámec. Tvrdia, že keď Boh pracuje, musí sa to diať medzi vyvoleným ľudom, v Izraeli; podľa nich okrem Izraelitov Boh nevykonáva svoje dielo na nikom inom a nevidia v ňom žiadny väčší rozmer. Zvlášť striktne pristupujú k vtelenému Bohu, ktorého chcú za každú cenu udržať len v medziach Izraela. Nie sú to ale všetko iba predstavy ľudí? Boh predsa stvoril celé nebo, zem a všetko, celé stvorenstvo, ako by teda mohol svoje dielo obmedziť iba na Izrael? Ak by to bolo tak, aký zmysel by malo celé stvorenstvo? Boh stvoril celý svet a svoj šesťtisícročný plán riadenia uskutočňuje nielen v Izraeli, ale na každom človeku vo vesmíre. Každý človek, či už žije v Číne, v Spojených štátoch, v Británii, alebo v Rusku, je potomkom Adama; všetkých nás stvoril Boh. Nikto z nás neunikne za hranice stvorenia a nikomu sa nepodarí zbaviť sa nálepky Adamovho potomka. Všetci sme Božím stvorením, všetci sme potomstvom Adama a všetci si zároveň nesieme od Adama a Evy svoju skazenosť. Božím výtvorom nie sú iba Izraeliti, ale všetci ľudia. Akurát niektorí sú prekliati, a iní sú požehnaní. Na Izraelitoch je mnoho sympatického. Boh spočiatku vykonával svoje dielo na nich, pretože boli najmenej skazení. Vôbec sa nedajú porovnávať s Číňanmi, ktorí sú na oveľa nižšej úrovni. Boh teda spočiatku vykonával svoje dielo medzi obyvateľmi Izraela a druhá etapa Jeho diela sa odohrala iba v Judsku, na základe čoho si ľudia vytvorili množstvo predstáv a pravidiel. Keby Boh naozaj konal podľa predstáv ľudí, bol by iba Bohom Izraelitov a nebol by tak schopný rozšíriť svoje dielo na pohanské národy, pretože by bol iba Bohom Izraelitov, a nie Bohom celého stvorenstva. Podľa proroctiev bude Jahveho meno zvelebované medzi pohanskými národmi, bude sa medzi nimi šíriť. Prečo takéto proroctvá? Keby bol Boh iba Bohom Izraelitov, svoje dielo by vykonával iba v Izraeli. Ďalej by svoje dielo nešíril a nezjavil by takéto proroctvo. No keďže takéto proroctvo zjavil, určite svoje dielo rozšíri aj medzi pohanské národy, medzi všetky národy a do všetkých krajín. Keďže to povedal, musí to urobiť; taký je Jeho plán, pretože On je Pán, ktorý stvoril nebo, zem a všetko a je Bohom celého tvorstva. Či už vykonáva svoje dielo medzi Izraelitmi alebo na území Judska, Jeho dielo sa dotýka celého vesmíru a všetkých ľudských bytostí. Dielo, ktoré dnes vykonáva v národe veľkého červeného draka, ktorý patrí medzi pohanské národy, je stále dielom pre celé ľudstvo. Izrael mohol byť východiskom Jeho diela na zemi; podobne Čína môže byť východiskom pre Jeho dielo medzi pohanskými národmi. Neznamená to, že práve napĺňa proroctvo hovoriace, že „Jahveho meno bude veľké medzi pohanskými národmi“? Prvým krokom Jeho diela medzi pohanskými národmi je toto dielo, dielo, ktoré vykonáva v národe veľkého červeného draka. V rozpore s predstavami ľudstva je najmä to, že by v tejto zemi a medzi týmito ľuďmi pod kliatbou mal vykonávať svoje dielo vtelený Boh, pretože sú to predsa ľudia najnižší z najnižších, nemajú žiadnu hodnotu a Jahve ich spočiatku opustil. Môžu nás opustiť iní ľudia, ale ak nás opustí Boh, prídeme o svoje postavenie a ostaneme tými najnehodnejšími. Ak je Božie stvorenie posadnuté satanom alebo opustené inými ľuďmi, vníma to veľmi bolestivo, no úplné dno dosiahne, ak ho opustí Stvoriteľ. Potomkovia Moába boli pod kliatbou a narodili sa v zaostalej krajine. Moábci bezpochyby patrili medzi tých najnehodnejších zo všetkých ľudí pod vplyvom temnoty. Keďže títo ľudia patrili doposiaľ medzi tých najnehodnejších, dielo vykonané na nich dokáže najviac zatriasť predstavami ľudí a je pre celý šesťtisícročný Boží plán riadenia najväčším prínosom. Uskutočnenie takéhoto diela medzi takýmito ľuďmi je najlepší spôsob, ako zatriasť predstavami ľudí. A Boh tým začína novú éru, drví všetky ľudské predstavy a završuje dielo celého Veku milosti. Jeho prvé dielo sa odohralo v Judsku na území Izraela. Medzi pohanskými národmi nevykonal žiadne dielo, ktoré by bolo začiatkom novej éry. Posledná etapa Jeho diela sa odohrá nielen medzi pohanmi, ale osobitne medzi tými, ktorí sú pod kliatbou. Tento jeden bod je svedectvom, ktoré dokáže najväčšmi pokoriť satana, a Boh sa tak „stane“ Bohom všetkých stvorení vo vesmíre, Pánom všetkých vecí, predmetom uctievania pre všetky živé bytosti.

Dnes mnohí ľudia stále nechápu, aké nové dielo Boh začal. Medzi pohanskými národmi Boh ohlásil nový začiatok. Otvoril novú éru, začal nové dielo – a toto dielo uskutočňuje na Moábových potomkoch. Nie je to vari to najnovšie, čo robí? Takéto dielo ešte nikto v dejinách nezažil, je to niečo neslýchané, a tak to nikto ani nemohol oceniť. V tejto fáze Božieho diela, v Jeho diele posledných dní, sa prejavuje Božia múdrosť, Boží zázrak, Božia nepochopiteľnosť, Božia veľkosť a Božia svätosť. Nie je to vari nové dielo – dielo, ktoré rúca ľudské predstavy? Niektorí ľudia rozmýšľajú takto: „Keď Boh preklial Moába a povedal, že opustí Moábových potomkov, ako by ich mohol teraz zachrániť?“ Sú to pohania, ktorých Boh preklial a vyhnal z Izraela; Izraeliti ich nazývali „pohanskými psami“. Všetci sa na nich dívali nielen ako na pohanských psov, ale dokonca ako na synov skazy, čím chceli povedať, že nie sú Božím vyvoleným ľudom. Mohli sa narodiť na území Izraela, ale nepatrili k izraelskému ľudu a boli vyhnaní medzi pohanské národy. Sú to tí najnehodnejší ľudia zo všetkých. A práve preto, že sú najnehodnejší spomedzi ľudí, Boh medzi nimi vykonáva svoje dielo, ktorým otvára nový vek, pretože sú predstaviteľmi skazeného ľudstva. Boh pracuje selektívne a cielene; dielo, ktoré dnes koná v týchto ľuďoch, sa zároveň týka celého stvorenstva. Noe bol Božím stvorením, rovnako ako jeho potomkovia. Všetci na svete, ktorí sú z mäsa a kostí, sú Božím stvorením. Božie dielo je namierené na celé stvorenie; nezávisí od toho, či sa po stvorení niekto dostane pod kliatbu. Jeho dielo riadenia je namierené na celé stvorenie, nielen na vyvolených ľudí, ktorí sa nedostali pod kliatbu. Keďže Boh túži vykonať svoje dielo na svojom stvorení, určite ho aj dotiahne do úspešného konca a bude pracovať medzi tými ľuďmi, ktorí sú pre Jeho dielo prospešní. Preto pri svojej práci medzi ľuďmi rúca všetky konvencie; slová ako „prekliaty“, „napomenutý“ alebo „požehnaný“ preňho neznamenajú nič. Židovský ľud je dobrý, vyvolený izraelský národ je dobrý; sú to ľudia výnimočných schopností a ľudskej kvality. Na začiatku Jahve začal pracovať medzi nimi a práve tam uskutočnil svoje prvé dielo – ale vykonávať na nich dielo podmanenia by dnes nemalo žiadny zmysel. Iste, aj oni sú súčasťou stvorenia a majú veľa pozitívnych vlastností, ale vykonávať túto etapu Božieho diela medzi nimi by bolo zbytočné; Boh by si tým nedokázal podmaniť ľudí ani presvedčiť celé stvorenie, a práve preto presúva dôraz svojho diela na ľudí z národa veľkého červeného draka. Najdôležitejšie na tom je, že Boh tu otvára novú éru, v ktorej rúca všetky pravidlá a ľudské predstavy a ukončuje celé svoje dielo Veku milosti. Ak by svoje súčasné dielo uskutočňoval medzi Izraelitmi, v čase, keď sa Jeho šesťtisícročný plán riadenia zavŕši, by všetci boli presvedčení, že Boh je len Bohom Izraelitov, že iba Izraeliti sú Božím vyvoleným národom a že len oni si zaslúžia zdediť Božie požehnanie a prísľuby. Božie vtelenie, ku ktorému dochádza počas posledných dní v pohanskom národe, v krajine veľkého červeného draka, vedie k uskutočneniu diela, ktorým sa Boh predstavuje ako Boh všetkého stvorenia; v národe veľkého červeného draka završuje celé svoje dielo riadenia a ukončuje tu hlavnú časť svojho diela. Podstatou týchto troch etáp je spása človeka, teda to, aby celé stvorenstvo uctievalo Stvoriteľa. Každá etapa tohto diela má teda veľký význam; Boh nerobí nič, čo by nemalo zmysel alebo hodnotu. Na jednej strane táto etapa Jeho diela otvára novú éru a ukončuje dve predchádzajúce, na druhej strane rúca všetky ľudské predstavy a všetky staré spôsoby ľudskej viery a poznania. Dielo predchádzajúcich dvoch vekov sa uskutočňovalo podľa rôznych ľudských predstáv; v tejto etape sa však absolútne eliminujú ľudské predstavy, čím dochádza k úplnému podmaneniu ľudstva. Podmanením si potomkov Moába prostredníctvom diela vykonaného medzi nimi si Boh podmaní všetkých ľudí v celom vesmíre. V tom spočíva najhlbší význam tejto etapy Jeho diela a jej najcennejší aspekt. Aj keď si teraz uvedomuješ, že máš veľmi nízke postavenie a malú hodnotu, napriek tomu cítiš, že si sa stretol s niečím maximálne radostným: zdedil si veľké požehnanie, dostal si veľkolepý prísľub a môžeš pomáhať s uskutočňovaním tohto veľkého Božieho diela. Uvidel si skutočnú Božiu tvár, poznáš Božiu vrodenú povahu a napĺňaš Božiu vôľu. Predchádzajúce dve etapy Božieho diela sa odohrali v Izraeli. Ak by sa aj táto etapa Jeho diela v posledných dňoch uskutočnila medzi Izraelitmi, nielenže by celé stvorenie dospelo k presvedčeniu, že Božím vyvoleným národom sú iba Izraeliti, ale celý plán riadenia by nedospel k želanému účinku. Počas obdobia, keď sa v Izraeli odohrali prvé dve etapy Jeho diela, sa medzi pohanskými národmi neuskutočnilo žiadne nové dielo – ani žiadne dielo, ktorým by sa započala nejaká nová éra. Dnešná etapa Jeho diela – ktorou sa otvára nová éra – sa po prvýkrát uskutočňuje medzi pohanskými národmi a navyše sa spočiatku uskutočňuje medzi potomkami Moába, čím sa celá táto éra začína. Boh zmaril všetko poznanie obsiahnuté v ľudských predstavách a nenechal, aby z nich čokoľvek ostalo. V diele podmanenia rozbil ľudské predstavy – staré, doterajšie ľudské spôsoby poznania. Ukazuje ľuďom, že u Boha neexistujú žiadne pravidlá, že na Bohu nie je nič staré, že dielo, ktoré koná, je úplne nezávislé, úplne slobodné a že všetko, čo robí, koná správne. Ty sa musíš plne podriadiť všetkému, čo On koná uprostred stvorenia. Všetko, čo robí, má svoj zmysel a uskutočňuje sa podľa Jeho vlastnej vôle a múdrosti, a nie podľa ľudských rozhodnutí a predstáv. Ak je niečo pre Jeho dielo prospešné, urobí to; a ak nie, neurobí to, bez ohľadu na to, aké je to dobré. On pracuje a vyberá si adresátov a miesto svojho diela podľa jeho zmyslu a účelu. Pri svojej práci sa neriadi prežitými pravidlami ani starými vzorcami. Svoje dielo plánuje podľa toho, aký má čo význam. Tak nakoniec dosiahne skutočný účinok a očakávaný cieľ. Ak dnes týmto veciam neporozumieš, toto dielo v tebe nič nespôsobí.

Predchádzajúci: Rozdiel medzi službou vteleného Boha a povinnosťou človeka

Ďalší: Aký je tvoj postoj k trinástim listom?

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger