A. Božie požiadavky na človeka

605. Teraz sa snažíte stať sa ľudom Božím a vstúpiť na správnu cestu. Byť ľudom Božím znamená vstup do Veku kráľovstva. Dnes oficiálne začínate vstupovať do výučby kráľovstva a vaše budúce životy už nebudú také neusporiadané ako doteraz. Takýmto spôsobom života totiž nemôžete dosiahnuť normy, ktoré od vás Boh vyžaduje. Ak necítiš žiadnu naliehavú potrebu, znamená to, že sa netúžiš zlepšovať, že tvoj cieľ je nejasný a plný zmätku a nedokážeš naplniť Božiu vôľu. Vstúpiť do výučby kráľovstva znamená začať žiť životom ľudu Božieho – si ochotný podstúpiť takúto výučbu? Chceš pociťovať naliehavosť? Si ochotný podriadiť sa Božiemu disciplinovaniu? Si ochotný žiť pod Božím napomínaním? Keď na teba prídu Božie slová a budú ťa skúšať, ako sa zachováš? A čo urobíš, keď budeš čeliť všetkým možným skutočnostiam? V minulosti si sa nezameriaval na život. Dnes sa musíš sústrediť na vstup do života-reality a vykonať zmeny vo svojej povahe života. Práve toto musia dosiahnuť ľudia kráľovstva. Všetci tí, ktorí sú ľudom Božím, musia vlastniť svoj život, prijať výučbu kráľovstva a vykonať zmeny vo svojej povahe života. Toto Boh vyžaduje od ľudí kráľovstva.

Božie požiadavky na ľudí kráľovstva sú nasledujúce:

1) Musia prijať Božie poverenia. To znamená, že musia prijať všetky slová vyslovené v Božom diele posledných dní.

2) Musia vstúpiť do výučby kráľovstva.

3) Musia sa snažiť, aby sa Boh dotkol ich sŕdc. Keď sa tvoje srdce plne obráti k Bohu a keď budeš viesť normálny duchovný život, budeš žiť v slobode, čo znamená, že budeš žiť v starostlivosti a pod ochranou Božej lásky. Len keď budeš žiť v Božej starostlivosti a pod Jeho ochranou, budeš patriť Bohu.

4) Musia byť získaní Bohom.

5) Musia sa stať prejavom Božej slávy na zemi.

Týchto päť bodov predstavuje Moje poverenia určené pre vás. Svoje slová hovorím ľudu Božiemu a ak nie si ochotný tieto poverenia prijať, nebudem ťa nútiť. Ak ich však skutočne prijmeš, budeš schopný vykonávať vôľu Boha. Dnes začnete prijímať Božie poverenia a budete sa snažiť, aby sa z vás stali ľudia kráľovstva a aby ste splnili normy, ktoré sa od ľudí kráľovstva vyžadujú. To je prvý krok vstupu. Ak chceš v plnej miere naplniť Božiu vôľu, musíš prijať týchto päť poverení, a ak ich splníš, budeš podľa Božieho srdca a Boh ťa určite naplno využije.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Spoznajte najnovšie Božie dielo a nasledujte Jeho kroky

606. Dnes ste dostali viac ako apoštoli a proroci vekov, dokonca viac ako Mojžiš a Peter. Požehnanie sa nedá získať za deň ani za dva, dá sa zaslúžiť len veľkou obetou. To znamená, že musíte mať lásku, ktorá bola zušľachtená, musíte mať veľkú vieru a musíte pochopiť mnoho právd, ako to od vás Boh vyžaduje. Okrem toho musíte čeliť spravodlivosti bez toho, aby ste boli vyhýbaví a nechali sa zastrašiť, a musíte mať srdcia milujúce Boha, ktoré budú rovnaké až do smrti. Musíte mať odhodlanie. Musíte zmeniť svoj postoj k životu, vaša skazenosť sa musí vyliečiť, musíte prijať všetko Božie ovládanie bez reptania a musíte byť poslušní až do smrti. Toto by ste mali dosiahnuť, toto je konečný zámer Božieho diela a toto Boh žiada od tejto skupiny ľudí. Ako vám dal, tak bude od vás žiadať a bude vám klásť primerané požiadavky. Nič, čo Boh robí, nie je bezdôvodné. To nám ukazuje, prečo Boh svojím dielom znova a znova stanovuje také prísne normy a požiadavky. Je to preto, aby vás naplnila viera v Neho. Všetko, čo Boh robí, je totiž len pre vaše dobro, aby ste boli hodní prijať Jeho dedičstvo. Nie je to kvôli Jeho vlastnej sláve, ale kvôli vašej spáse a kvôli zdokonaleniu tejto skupiny ľudí, ktorá tak veľmi trpela v poškvrnenej zemi. Mali by ste chápať Božiu vôľu. Preto vyzývam všetkých tých nevedomých ľudí, ktorí nemajú pochopenie ani rozum: nepokúšajte Boha a už viac nevzdorujte. Boh už podstúpil utrpenie, ktoré žiadny človek nikdy nezažil. Už dávno pretrpel ešte väčšie poníženie namiesto človeka. Čoho iného sa nemôžete vzdať? Čo môže byť dôležitejšie ako Božia vôľa? Čo môže byť vyššie ako Božia láska? Už tak je ťažké vykonávať Božie dielo v tejto poškvrnenej zemi. Ak človek ešte navyše vedome a úmyselne pácha priestupky, Božie dielo sa bude musieť oddialiť. To nikomu neslúži na úžitok, nie je to v záujme nikoho.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Je Božie dielo také jednoduché, ako si človek predstavuje?

607. Slová, ktoré hovorím, sú pravdy určené celému ľudstvu; nie sú adresované len konkrétnej osobe alebo skupine osôb. Preto sa vám treba sústrediť na to, aby ste pochopili Moje slová z hľadiska pravdy, a musíte mať postoj plnej pozornosti a bezvýhradnej úprimnosti; neignorujte ani jedno slovo alebo pravdu, ktorú hovorím, a nič z toho, čo vravím, neberte na ľahkú váhu. Vo vašich životoch vidím, že ste urobili veľa vecí, ktoré nie sú v súlade s pravdou, a tak vás predovšetkým prosím, aby ste sa stali služobníkmi pravdy, aby ste sa nedali zotročiť zlobou a nepeknými vecami a aby ste nešliapali po pravde a nepoškvrňovali žiadny kút Božieho domu. Toto je Moje napomenutie pre vás.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tri napomenutia

608. Dúfam len, že Moju bolesť nenecháte vyjsť nazmar, ba čo viac, že dokážete pochopiť láskavú starostlivosť, ktorú som vám dožičil, a že Moje slová budete brať ako základný pilier svojho správania. Či už sú to slová, ktoré ste ochotní si vypočuť, či už ich prijmete s radosťou, alebo ich viete prijať len s nepríjemným pocitom, musíte si ich vziať k srdcu. V opačnom prípade Ma vaše ľahkovážne a bezstarostné povahy naozaj rozrušia a vskutku znechutia. Veľmi dúfam, že si vy všetci budete môcť čítať Moje slová znova a znova – tisícky krát – a že ich budete dokonca poznať naspamäť. Len tak nesklamete očakávania, ktoré na vás kladiem. Nikto z vás však teraz takto nežije. Všetci ste, naopak, ponorení do zhýralého života, v ktorom jete a pijete do sýtosti, a nik z vás si neopakuje Moje slová, aby si obohatil srdce a dušu. Preto som dospel k záveru o pravej tvári ľudstva: Človek Ma môže kedykoľvek zradiť a nik nedokáže byť bezvýhradne verný Mojim slovám.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Veľmi závažný problém: Zrada (1)

609. To, čo Boh od človeka vyžaduje, je jedinečná láska. To, čo vyžaduje, je, aby boli ľudia zaujatí Jeho slovami a ich srdcia naplnila láska k Nemu. Žiť podľa slov Boha, hľadať v Jeho slovách to, čo by mali hľadať, milovať Boha pre Jeho slová, bežať pre Jeho slová, žiť pre Jeho slová – toto sú ciele, ktoré by sa mal človek usilovať dosiahnuť. Všetko musí byť postavené na Božích slovách, len vtedy bude človek schopný splniť Božie požiadavky. Ak nie je človek vybavený Božími slovami, potom nie je nič viac než červ posadnutý satanom! Zváž nasledovné slová: Koľko z Božích slov sa zakorenilo v tvojom vnútri? V ktorých smeroch žiješ v súlade s Jeho slovami? V ktorých smeroch si s nimi nežil v súlade? Ak ťa Božie slová úplne neovládli, čo presne potom zamestnáva tvoje srdce? Si vo svojom každodennom živote ovládaný satanom alebo si zaujatý slovami Boha? Sú Jeho slová základom, na ktorom stoja tvoje modlitby? Dostal si sa zo svojho negatívneho stavu pomocou osvietenia Božích slov? Prijať Božie slová ako základ tvojej existencie – do tohto stavu by mal vstúpiť každý človek. Ak nie sú Jeho slová prítomné v tvojom živote, potom žiješ pod vplyvom temnoty, vzdoruješ Bohu, odporuješ Mu a hanobíš Jeho meno. Viera v Boha u takýchto ľudí je potom čistým darebáctvom a vyrušením. Akú časť svojho života si žil v súlade s Jeho slovami? Akú časť svojho života si nežil v súlade s Jeho slovami? Koľko z toho, čo od teba požadovalo slovo Boha, sa v tebe naplnilo? Koľko sa v tebe stratilo? Premýšľal si dôkladne nad takýmito vecami?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vymaňte sa spod vplyvu temnoty a budete získaní Bohom

610. Ste ochotní tešiť sa z Mojich požehnaní na zemi, akoby ste boli v nebi? Ste ochotní pokladať pochopenie Mňa, potešenie z Mojich slov a poznanie Mňa za to najcennejšie a najvýznamnejšie vo svojom živote? Dokážete sa Mi naozaj plne podriadiť bez toho, aby ste mysleli na vlastné vyhliadky? Skutočne sa Mi dokážete podriadiť tak, že Mi dovolíte Vás usmrtiť a viesť ako ovce? Kto z vás je toho schopný? Je požehnaný každý, koho prijímam a kto dostáva Moje zasľúbenia? Chápete niečo z týchto slov? Keby som vás skúšal, naozaj by ste sa Mi vydali na milosť a uprostred týchto skúšok hľadali Moje úmysly a vnímali Moje srdce? Nechcem od vás dojímavé slová ani srdcervúce príbehy. Namiesto toho vás žiadam, aby ste o Mne vydávali dobré svedectvo a aby ste dokázali úplne a hlboko vstúpiť do reality. Ak by som nehovoril priamo, dokázali by ste sa vzdať všetkého okolo seba a nechať sa Mnou používať? Nie je to realita, ktorú žiadam? Kto dokáže pochopiť význam Mojich slov? A predsa vás prosím, aby vás už neťažili pochybnosti, aby ste aktívne prenikli do viery a pochopili podstatu Mojich slov. Aby ste ich nepochopili zle a aby vám neunikol Môj význam, v dôsledku čoho by ste mohli porušiť Moje správne ustanovenia. Dúfam, že vďaka Mojim slovám pochopíte, aké mám s vami úmysly. Nemyslite viac na vlastné vyhliadky a konajte tak, akoby ste sa rozhodli predo Mnou podriadiť sa vo všetkom Božiemu riadeniu. Všetci, ktorí stoja v Mojom dome, by mali robiť všetko, čo je v ich silách. A ty by si mal v poslednej časti Môjho diela na zemi zo seba vydať to najlepšie. Si naozaj ochotný správať sa takto v reálnom živote?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, 4. kapitola

611. Môj ľud by mal byť vždy na stráži pred podlými satanovými úkladmi, strážiť pre Mňa bránu Môjho domu; ľudia by sa mali navzájom podporovať a starať sa jeden o druhého, aby sa vyhli pádu do satanovej pasce, keď by už bolo príliš neskoro na ľútosť. Prečo vás cvičím s takou naliehavosťou? Prečo vám hovorím fakty o duchovnom svete? Prečo vás opakovane upozorňujem a nabádam? Premýšľali ste o tom niekedy? Mali ste vo svojom uvažovaní niekedy jasno? Musíte sa nielen prispôsobiť tak, že sa opriete o základy minulosti, ale navyše musíte zo seba vypudiť nečistoty pod vedením dnešných slov, umožniť každému z Mojich slov zakoreniť sa a rozkvitnúť v tvojej duši a, čo je ešte dôležitejšie, priniesť viac ovocia. Ja totiž nežiadam o pestré, bujné kvety, ale o bohaté ovocie – ovocie, ktoré nestráca svoju zrelosť. Chápete pravý význam Mojich slov? Hoci v skleníku je toľko kvetov ako hviezd na nebi a priťahujú davy obdivovateľov, len čo zvädnú, zostanú otrhané ako satanove zákerné plány a nikto už po nich ani neštekne. No všetci, ktorých bičuje vietor a spaľuje slnko a ktorí o Mne vydávajú svedectvo, hoci nemajú krásu kvetov, prinesú ovocie, aj keď kvety zvädnú, lebo tak to žiadam. Keď hovorím tieto slová, do akej miery im rozumiete? Len čo kvety odkvitnú a prinesú ovocie, a keď všetko toto ovocie bude slúžiť pre Moje potešenie, ukončím celé svoje dielo na zemi a začnem sa tešiť z prejavenia svojej múdrosti!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, 3. kapitola

612. Ľudia, ktorí veria v Boha, už dlho úprimne dúfajú v krásny konečný osud a všetci Boží nasledovníci dúfajú, že sa náhle ocitnú v blahobyte. Všetci dúfajú, že sa zakrátko pokojne usadia na tom či onom mieste v nebi. Ja však hovorím, že títo ľudia so svojimi krásnymi predstavami sa nikdy nedozvedeli, či majú nárok na takýto blahobyt, ktorý spadne z neba, alebo či tam vôbec dostanú miesto. V súčasnosti dobre poznáte sami seba, no stále dúfate, že uniknete pred pohromou posledných dní a ruke Všemohúceho, keď potrestá všetkých zlých. Ako keby túžba po sladkých snoch a po všetkom podľa svojich predstáv bola spoločnou črtou všetkých ľudí, ktorých satan skazil, a nie nejakým geniálnym úderom osamelého jednotlivca. Napriek tomu by som chcel skoncovať s týmito vašimi extravagantnými túžbami, ako aj s vašou dychtivosťou po požehnaní. Vzhľadom na početnosť vašich priestupkov a skutočnosť, že vaša vzdorovitosť neustále rastie, ako toto všetko zapadá do vašich krásnych plánov do budúcnosti? Ak sa chceš dopúšťať chýb bez akéhokoľvek obmedzenia, bez toho, aby ti v tom niečo zabránilo, a zároveň chceš, aby sa tvoje sny stali skutočnosťou, potom ťa naliehavo žiadam, aby si pokračoval vo svojej strnulosti a nikdy sa nezobudil – je to tvoj planý sen a v prítomnosti spravodlivého Boha nedostaneš výnimku. Ak jednoducho chceš naplniť svoje sny, potom nikdy nesnívaj. Radšej navždy čeľ pravde a faktom. Jedine takto sa môžeš zachrániť. Aké sú konkrétne kroky tejto cesty?

Najskôr sa pozri na všetky svoje priestupky a skúmaj akékoľvek správanie a myšlienky, ktoré sú v rozpore s pravdou.

Toto môžete urobiť veľmi jednoducho a verím, že všetci inteligentní ľudia to dokážu. Avšak výnimkou sú tí, ktorí nikdy nepochopili, čo znamená priestupok a pravda, pretože vo svojej podstate nie sú inteligentní. Prihováram sa k ľuďom, ktorých Boh prijal, sú čestní, vážne neporušili žiadne správne ustanovenia a môžu ľahko rozoznať svoje vlastné priestupky. Aj keď to, čo od vás žiadam, je ľahko dosiahnuteľné, nie je to jediná vec, ktorú od vás požadujem. V každom prípade dúfam, že sa tejto požiadavke nebudete v súkromí smiať, a najmä, že to nebudete podceňovať alebo brať na ľahkú váhu. Mali by ste k tomu pristupovať s vážnosťou a nie odmietavo.

Po druhé, ku každému svojmu priestupku a neposlušnosti by si mal priradiť zodpovedajúcu pravdu a potom tieto pravdy použiť na ich vyriešenie. Vymeň svoje hriešne skutky a neposlušné myšlienky a činy za praktizovanie pravdy.

Po tretie, mal by si byť čestný človek, nie niekto, kto je vždy mazaný a neustále klamlivý. (Opätovne vás žiadam, aby ste boli čestnými ľuďmi.)

Ak sa ti podarí splniť všetky tieto tri veci, potom budeš jedným zo šťastných – človekom, ktorého sny sa stanú skutočnosťou a dosiahne šťastie. Možno zoberiete tieto tri nepríjemné požiadavky vážne alebo k nim budete pristupovať ľahkovážne. Bez ohľadu na to je Mojím zámerom splniť vaše sny a zavádzať vaše ideály do praxe, nie posmievať sa vám alebo robiť z vás bláznov.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Priestupky privedú človeka do pekla

613. Mám veľké nádeje. Dúfam, že sa dokážete správať vhodne a správnym spôsobom, verne splníte svoje povinnosti, spoznáte pravdu a ľudskosť, budete ľuďmi, ktorí sa vedia vzdať kvôli Bohu všetkého, čo majú, a dokonca aj svojho života. Všetky tieto nádeje pramenia z vašich nedostatkov, vašej skazenosti a neposlušnosti. Ak žiadny z rozhovorov, ktoré sme spolu viedli, nepritiahol vašu pozornosť, potom je pravdepodobné, že jediné, čo teraz môžem urobiť, je nepovedať už vôbec nič. Vy však chápete, kam by to viedlo. Nestáva sa Mi často, aby som odpočíval, takže ak nebudem rozprávať, urobím niečo, na čo sa ľudia budú pozerať. Mohol by som niekomu nechať zhniť jazyk alebo nechať niekoho roztrhať na kusy či spôsobiť ľuďom nervové abnormality a aby vyzerali ohavne. A ešte by som mohol ľudí prinútiť znášať muky, ktoré som pripravil špeciálne pre nich. Takto by som sa cítil spokojne, veľmi šťastne a nesmierne by som sa tešil. Hovorí sa, že „dobro sa opláca dobrom a zlo zlom“, tak prečo nie teraz? Ak sa Mi chceš vzoprieť a súdiť Ma, potom nechám zhniť tvoje ústa, a to Ma bude nekonečne tešiť. V konečnom dôsledku to, čo si urobil, nie je pravda a nemá to nič spoločné so životom, zatiaľ čo všetko, čo robím Ja, pravdou je; všetky Moje činy sú opodstatnené pre princípy Môjho diela a správne ustanovenia, ktoré som stanovil. Nabádam preto každého z vás, aby ste si nahromadili určitú cnosť, prestali páchať toľko zla a vo svojom voľnom čase dbali na Moje požiadavky. Potom pocítim radosť. Ak by ste mali prispieť (alebo darovať) pravde čo i len jednu tisícinu úsilia, ktoré ste vložili do tela, potom ti hovorím, že by si nepáchal priestupky tak často a nemal zhnité ústa. Nie je to jasné?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Priestupky privedú človeka do pekla

614. Ako jeden zo stvorení si človek musí zachovať svoje vlastné postavenie a správať sa svedomito. Poctivo si chráň to, čo ti Stvoriteľ zveril. Nejednaj proti pravidlám, nerob veci, ktoré presahujú hranice tvojich schopností alebo sú Bohu odporné. Nesnaž sa byť veľkým alebo stať sa nadčlovekom, či vyvyšovať sa nad ostatných, ani sa nesnaž stať sa Bohom. Ľudia by nemali túžiť po tom, aby takí boli. Snaha stať sa veľkým alebo nadčlovekom je absurdná. Túžba stať sa Bohom je ešte hanebnejšia, je odporná a opovrhnutiahodná. To, čo je chvályhodné a čoho by sa mali stvorenia držať viac než čohokoľvek iného, je stať sa pravým stvorením. To je jediný cieľ, o ktorý by mali všetci ľudia usilovať.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný I

615. Každý z vás by si mal plniť svoje povinnosti podľa svojich najlepších schopností, s otvoreným a úprimným srdcom, a byť ochotný zaplatiť akúkoľvek potrebnú cenu. Ako ste povedali, keď príde ten deň, Boh nebude ľahostajný voči nikomu, kto trpel alebo zaplatil cenu za Neho. Takéto presvedčenie je hodné toho, aby ste sa ho držali, a je správne, aby ste na neho nikdy nezabudli. Len takto môžem upokojiť svoju myseľ v súvislosti s vami. V opačnom prípade budete navždy ľuďmi, pre ktorých nemôžem upokojiť svoju myseľ, a navždy budete predmetom Môjho znechutenia. Ak sa vy všetci dokážete riadiť svojím svedomím a vzdáte sa pre Mňa všetkého, nešetriac námahou pre Moje dielo, a venujete svoju celoživotnú energiu Môjmu dielu evanjelia, či nebude Moje srdce často skákať od radosti kvôli vám? Takto budem môcť uviesť celú svoju myseľ pri pomyslení na vás do pokoja, však?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. O konečnom osude

616. Dokážeš zvestovať povahu vyjadrenú Bohom v každom veku jednoznačným spôsobom, so slovami, ktoré vhodne vyjadrujú dôležitosť daného veku? Dokážeš ty, ktorý zažívaš Božie dielo posledných dní, podrobne opísať spravodlivú Božiu povahu? Dokážeš vydať jasné a presné svedectvo o Božej povahe? Ako odovzdáš ďalej to, čo si videl a zažil, tým poľutovaniahodným, biednym a oddaným veriacim, ktorí sú hladní a smädní po spravodlivosti, a čakajú od teba, že budeš ich pastierom? Čo sú to za ľudia, ktorí od teba čakajú, že ich budeš viesť? Vieš si ich predstaviť? Si si vedomý bremena, ktoré spočíva na tvojich pleciach, svojho poverenia a zodpovednosti? Kde je tvoj cit pre toto historické poslanie? Ako budeš primerane slúžiť ako duchovný vodca v budúcnosti? Máš jasnú predstavu o tom, ako ním byť? Ako by si definoval pána všetkých vecí? Je skutočne pánom všetkých živých tvorov a všetkých hmotných vecí na svete? Ako plánuješ postupovať v ďalšej etape svojej práce? Koľko ľudí očakáva, že budeš ich pastierom? Je tvoja úloha náročná? Sú zúbožení, poľutovaniahodní, slepí a bezradne nariekajú v temnote – kde je tá cesta? Ako len túžia po svetle pripomínajúcom padajúcu hviezdu, aby náhle zostúpilo a rozptýlilo sily temnoty, ktoré utláčali ľudstvo po toľké roky. Kto môže vedieť, do akej miery úzkostlivo dúfajú a túžia po ňom vo dne i v noci? Dokonca aj v deň, keď toto svetlo zabliká, zostanú hlboko trpiaci ľudia uväznení v temnom žalári bez nádeje na oslobodenie. Kedy už nebudú plakať? Hrozné je nešťastie týchto krehkých duší, ktoré nikdy nedostali odpočinok a dlho boli v tomto stave spútané nemilosrdnými putami a minulosťou, ktorú nemožno zmeniť. A kto počul ich nárek? Kto spočinul zrakom na ich biede? Napadlo ti niekedy, aké zarmútené a znepokojené je Božie srdce? Ako môže zniesť pohľad na nevinné ľudstvo, ktoré Boh stvoril Svojimi vlastnými rukami, ako trpí takýmito mukami? Napokon, ľudia sú obeťami, ktoré boli otrávené. A hoci ľudstvo prežilo dodnes, kto mohol vedieť, že ho už dávno otrávil diabol? Zabudol si, že si jednou z obetí? Nie si ochotný snažiť sa zo svojej lásky k Bohu o záchranu preživších? Nie si ochotný venovať všetku svoju energiu, aby si splatil dlh Bohu, ktorý miluje ľudstvo ako Svoje telo a krv? A keď na to príde, ako by si vysvetlil, že ťa Boh používa na to, aby si žil svoj neobyčajný život? Si naozaj odhodlaný a presvedčený prežiť zmysluplný život zbožného, Bohu slúžiaceho človeka?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako by si mal pristupovať k svojmu budúcemu poslaniu?

617. Si stvorenou bytosťou – samozrejme, mal by si vyznávať Boha a viesť zmysluplný život. Ak Boha nevyznávaš, ale žiješ cez svoje špinavé telo, nie si len zviera odeté do ľudských šiat? Keďže si ľudská bytosť, mal by si sa vydať Bohu a znášať všetko utrpenie! S potešením a bez pochýb by si mal prijať tú trochu utrpenia, ktorej si dnes vystavený, a žiť zmysluplný život, tak ako Jób a Peter. V tomto svete nosí človek diablove šatstvo, jedáva potravu od diabla a pracuje a slúži diablovi pod palcom, pričom je úplne ušliapaný v jeho špine. Ak nepochopíš zmysel života alebo nedosiahneš pravú cestu, aký má potom význam takto žiť? Ste ľudia, čo nasledujú správnu cestu, ľudia, ktorí sa usilujú o zlepšenie. Ste ľudia, ktorí povstali v národe veľkého červeného draka, ľudia, ktorých Boh nazýva spravodlivými. Nie je to snáď ten najzmysluplnejší život?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Praktizovanie (2)

618. Mali by ste sa zo všetkých síl usilovať o to, aby ste Boha milovali v tomto pokojnom prostredí. V budúcnosti na to nebudete mať viac príležitostí, pretože ľudia majú príležitosť milovať Boha len v tele; keď budú žiť v inom svete, nikto nebude o milovaní Boha ani hovoriť. Nie je to azda povinnosť stvorenej bytosti? Ako by ste teda mali milovať Boha počas dní svojho žitia? Uvažoval si nad tým niekedy? Azda čakáš, kým zomrieš, aby si Ho miloval? Nie sú to prázdne reči? Prečo sa dnes neusilujete o to, aby ste Boha milovali? Môže byť milovanie Boha, keď ste v jednom kole, pravou láskou k Bohu? Dôvodom, prečo sa hovorí, že tento krok Božieho diela sa čoskoro zavŕši, je ten, že Boh už má svedectvo pred satanom. Nie je už teda potrebné, aby človek niečo robil; žiada sa od neho len toľko, aby sa usiloval milovať Boha počas rokov, kým je nažive – to je ten kľúč. Keďže Božie požiadavky nie sú privysoké a Boh má navyše v srdci spaľujúcu úzkosť, odhalil zhrnutie ďalšieho kroku diela ešte predtým, než sa dovŕšil, čo jasne ukazuje, koľko času zostáva; ak by Boh v srdci necítil úzkosť, vyslovil by tieto slová tak zavčasu? Boh takto koná preto, lebo už neostáva veľa času. Je tu istá nádej, že dokážete Boha milovať celým svojím srdcom, celou svojou mysľou a celou svojou silou, presne tak, ako si ceníte svoj vlastný život. Nemá azda takýto život najväčší zmysel? V čom inom by ste mohli nájsť zmysel života? Vari nie ste slepí? Si ochotný milovať Boha? Je Boh hoden lásky človeka? Sú ľudia hodní toho, aby ich človek zbožňoval? Čo by si mal teda urobiť? Miluj Boha smelo, bez obmedzení, a pozri sa, čo ti Boh spraví. Pozri sa, či ťa zabije. Stručne povedané, milovanie Boha je dôležitejšia úloha ako prepisovanie a zapisovanie vecí pre Boha. Na prvé miesto by si mal postaviť to, čo je najdôležitejšie, aby mal tvoj život väčšiu hodnotu a bol naplnený šťastím. Následne by si mal počkať na „rozsudok“, ktorý pre teba Boh má. Zaujímalo by Ma, či tvoj plán bude zahŕňať aj milovanie Boha. Želám si, nech sa plány všetkých ľudí stanú tými, ktoré Boh dokončí, a nech sa všetky stanú realitou.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výklad záhad „Slová Boha celému vesmíru“, 42. kapitola

619. Človek sa musí snažiť žiť život, ktorý má zmysel, a nemal by sa uspokojiť svojou aktuálnou situáciou. Aby žil na Petrov obraz, musí mať jeho poznatky a skúsenosti. Človek musí hľadať veci, ktoré sú vyššie a silnejšie. Musí hľadať hlbšiu, čistejšiu lásku k Bohu a život, ktorý má hodnotu a zmysel. Len toto je život, len potom bude človek rovnaký ako Peter. Musíš sa zameriavať na to, aby si bol aktívny pri vstupe na pozitívnu stranu a nesmieš dovoliť, aby si sa kvôli chvíľkovej ľahkosti poddajne vrátil na zlé chodníčky a ignoroval silnejšie, konkrétnejšie a praktickejšie pravdy. Tvoja láska musí byť praktická a musíš nájsť spôsoby, ako sa oslobodiť od tohto zvráteného, bezstarostného života, ktorý sa ničím nelíši od života zvieraťa. Musíš žiť život, ktorý má zmysel a hodnotu a nesmieš sa oklamať alebo zaobchádzať so svojím životom ako s hračkou. Pre každého, kto má snahu milovať Boha, neexistujú nedosiahnuteľné pravdy a spravodlivosť, za ktorými by nemohol pevne stáť. Ako by si mal žiť svoj život? Ako by si mal milovať Boha a využiť túto lásku na uspokojenie Jeho túžby? V tvojom živote nie je nič väčšie. V prvom rade musíš mať takéto snahy a vytrvalosť a nemal by si byť ako tí slabosi bez chrbtovej kosti. Musíš sa naučiť, ako prežívať zmysluplný život a zmysluplné pravdy a nemal by sa k sebe v tomto smere správať ľahostajne. Tvoj život prejde bez toho, aby si si to uvedomil. Budeš mať potom ďalšiu príležitosť milovať Boha? Môže človek milovať Boha, keď je mŕtvy? Musíš mať rovnaké ambície a svedomie ako Peter. Tvoj život musí byť zmysluplný a nesmieš so sebou hrať hry. Ako ľudská bytosť a človek, ktorý hľadá Boha, musíš byť schopný starostlivo zvážiť, ako zaobchádzať so svojím životom, ako by si sa mal obetovať Bohu, ako mať v Neho zmysluplnejšiu vieru a keďže Boha miluješ, ako by si Ho mal milovať spôsobom, ktorý je čistejší, krajší a lepší.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Skúsenosti Petra: Jeho poznatky o napomínaní a súde

620. Správne Božie požiadavky na ľudstvo a tých, ktorí Ho nasledujú, sú nasledujúce. Od tých, ktorí Ho nasledujú, vyžaduje päť vecí – pravú vieru, lojálne nasledovanie, absolútne podriadenie, pravé poznatky a úprimnú bázeň.

Boh v týchto piatich veciach požaduje, aby Ho ľudia už viac nespochybňovali ani Ho nenasledovali pomocou svojej predstavivosti alebo hmlistých a abstraktných stanovísk. Boha nesmú nasledovať na základe fantázií alebo predstáv. Požaduje, aby každý z tých, ktorí Ho nasledujú, takto činil lojálne, nie vlažne alebo nezáväzne. Keď má Boh na teba nejaké požiadavky, skúša ťa, súdi, zaoberá sa tebou a orezáva ťa alebo ťa disciplinuje a uštedruje ti rany, mal by si sa mu úplne podriadiť. Nemal by si sa pýtať na príčinu ani si klásť podmienky a už vôbec by si nemal hovoriť o dôvodoch. Tvoja poslušnosť musí byť absolútna. Poznatky o Bohu sú oblasťou, v ktorej majú ľudia najviac medzier. Často si s Ním spájajú porekadlá, výroky a slová, ktoré s Ním nesúvisia, veriac, že takéto slová sú najpresnejšou definíciou poznatkov o Bohu. Takmer vôbec nevedia, že tieto porekadlá, ktoré pochádzajú z ľudskej predstavivosti, ich vlastného myslenia a ich vlastných poznatkov, nemajú ani najmenšiu súvislosť s Božou podstatou. Chcem vám teda povedať, že pokiaľ ide o to, aké poznatky si Boh želá, aby ľudia mali, nežiada len, aby si Ho a Jeho slová poznal, ale aj to, aby boli tvoje poznatky o Ňom správne. Aj keď vieš povedať len jednu vetu alebo toho vieš len máličko, toto máličko poznania je správne a pravdivé a je v súlade s podstatou samého Boha. Je to preto, lebo Boh nenávidí, keď je chválenie alebo vyzdvihovanie Boha nerealistické alebo neuvážené. Ešte viac nenávidí ľudí, ktorí s Ním zaobchádzajú ako so vzduchom. Nenávidí, keď ľudia počas diskusie o témach o Bohu hovoria bez toho, aby brali ohľad na fakty, hovoria podľa priania a bez váhania a vyslovia čokoľvek, čo považujú za vhodné. Navyše nenávidí tých, ktorí veria, že Boha poznajú a chvastajú sa svojimi poznatkami o Ňom, hovoria o témach, ktoré s Ním súvisia, bez obmedzení a zdržanlivosti. Poslednou zo spomenutých piatich požiadaviek bola úprimná bázeň. To je záverečná Božia požiadavka na všetkých, čo Ho nasledujú. Keď má niekto o Bohu správne a pravdivé poznatky, dokáže sa Boha skutočne báť a vyhýbať sa zlu. Táto bázeň vychádza z hĺbky jeho srdca, je dobrovoľná a bez nátlaku zo strany Boha. Boh ťa nežiada, aby si Mu daroval pekný postoj, správanie alebo to, ako sa navonok chováš. Skôr žiada, aby si mal pred Ním bázeň a bál sa Ho z hĺbky svojho srdca. Takúto bázeň dosiahneš vďaka zmenám v povahe svojho života, získavaním poznatkov o Bohu a porozumenia Božím skutkom, pochopením Božej podstaty a tým, že uznáš, že si jedným z Božích stvorení. Slovo „úprimná“, ktorým definujem bázeň, používam preto, aby ľudia porozumeli tomu, že ich bázeň pred Bohom by mala vychádzať z hĺbky ich sŕdc.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný X

621. Všetci by ste sa teraz mali čo najrýchlejšie pozrieť do vlastného vnútra, aby ste zistili, koľko zrady voči Mne vo vás zostáva. Netrpezlivo čakám na vašu odpoveď. Nebuďte vo vzťahu ku Mne povrchní. Nikdy sa s ľuďmi nezahrávam. Ak poviem, že niečo urobím, potom svoje slovo dodržím. Dúfam, že každý z vás bude brať Moje slová vážne, a nebude o nich premýšľať ako o výplodoch fantázie. Chcem od vás konkrétne činy, nie vaše výmysly. Ďalej musíte odpovedať na Moje nasledujúce otázky:

1) Ak si opravdivým služobníkom, dokážeš Mi slúžiť verne, bez náznaku nedbalosti či negativizmu?

2) Ak si uvedomíš, že som ťa nikdy nedocenil, dokážeš pri Mne ešte zostať a slúžiť Mi po celý život?

3) Ak budem k tebe veľmi chladný, i keď si vynaložil veľa úsilia, budeš pre Mňa naďalej pracovať aj v zabudnutí?

4) Ak po tom, čo si pre Mňa vynaložil úsilie, neuspokojím tvoje malicherné požiadavky, budeš zo Mňa skľúčený a sklamaný, alebo sa dokonca rozzúriš a budeš Ma urážať?

5) Ak si Mi bol vždy veľmi verný, miloval si Ma, a predsa ťa trápia choroby, chudoba či zavrhnutia tvojich priateľov a príbuzných, alebo ak prežívaš iné nešťastia vo svojom živote, zostaneš Mi stále verný a budeš Ma milovať?

6) Ak nič z toho, čo si si predstavoval vo svojom srdci, nezodpovedá tomu, čo som učinil, ako sa budeš uberať svojou budúcou cestou?

7) Ak nedostaneš nič z toho, v čo si dúfal, budeš naďalej Mojím nasledovníkom?

8) Ak nikdy nepochopíš účel a význam Môjho diela, dokážeš byť poslušným človekom, ktorý nevynáša náhodné súdy a nevyvodzuje závery?

9) Dokážeš si vážiť všetky slová, ktoré som vyriekol, i celé dielo, ktoré som vykonal, kým som bol medzi ľuďmi?

10) Si schopný byť Mojím verným nasledovníkom, ochotným vydržať pre Mňa celoživotné utrpenie, hoc za to nič nedostaneš?

11) Dokážeš sa kvôli Mne vzdať úvah, plánov alebo príprav tvojej budúcej cesty k prežitiu?

Tieto otázky sú poslednými požiadavkami, ktoré na vás kladiem, a dúfam, že na ne všetci budete vedieť odpovedať.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Veľmi závažný problém: Zrada (2)

622. Teraz žiadam tvoju vernosť a poslušnosť, tvoju lásku a svedectvo. Aj keď v tejto chvíli nevieš, čo je svedectvo alebo láska, mal by si Mi priniesť svoje všetko a dať Mi jediné poklady, ktoré máš – svoju vernosť a poslušnosť. Mal by si vedieť, že svedectvo o Mojej porážke satana spočíva vo vernosti a poslušnosti človeka rovnako ako svedectvo o Mojom úplnom podmanení človeka. Úlohou tvojej viery vo Mňa je svedčiť o Mne, byť verný Mne a nikomu inému a byť poslušný až do konca. Skôr než začnem vykonávať ďalší krok svojho diela, ako budeš o Mne svedčiť? Ako Mi budeš verný a poslušný? Venuješ všetku svoju vernosť svojej úlohe alebo sa jednoducho vzdáš? Podriadil by si sa radšej každému Môjmu opatreniu (či už by to bola smrť alebo zničenie), alebo by si utiekol v polovici cesty, aby si sa vyhol Môjmu napomínaniu? Napomínam ťa, aby si o Mne svedčil, bol Mi verný a poslušný. Ba čo viac, súčasné napomínanie má odhaliť ďalší krok Môjho diela a umožniť, aby prebiehal nerušene. Preto ťa vyzývam, aby si bol múdry a nezaobchádzal so svojím životom ani so zmyslom svojej existencie ako s bezcenným pieskom. Vieš presne, aké bude Moje ďalšie dielo? Vieš, ako budem v ďalších dňoch konať a ako sa bude Moje dielo vyvíjať? Mal by si poznať význam svojich skúseností s Mojím dielom a aj význam svojej viery vo Mňa. Spravil som toho toľko, tak ako by som sa mohol v polovici vzdať? Ako si to predstavuješ? Vykonal som tak veľa, ako by som to všetko mohol zničiť? Skutočne som prišiel, aby som tento vek ukončil. Je to pravda, no okrem toho musíš vedieť, že začnem nový vek, nové dielo a hlavne budem šíriť evanjelium o kráľovstve. Mal by si vedieť, že súčasné dielo je len začiatkom veku a jeho cieľom je položiť základy pre šírenie evanjelia v časoch, ktoré prídu, a ukončenie tohto veku v budúcnosti. Moje dielo nie je také jednoduché, ako si myslíš, a nie je ani bezcenné alebo bezvýznamné, ako sa možno nazdávaš. Preto ti ešte musím povedať: Mal by si zasvätiť svoj život Môjmu dielu a obetovať sa Mojej sláve. Už dávno si želám, aby si bol Mojím svedkom a ešte viac si želám, aby si šíril Moje evanjelium. Mal by si pochopiť, čo je v Mojom srdci.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Čo vieš o viere?

Predchádzajúci: XIII. Slová o Božích požiadavkách, nabádaní, úteche a varovaniach

Ďalší: B. Božie nabádanie a útecha človeka

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger