B. Božie nabádanie a útecha človeka

623. Boh vás dnes súdi, napomína a odsudzuje, musíš však vedieť, že zmyslom tvojho odsúdenia je to, aby si sa spoznal. Odsudzuje, preklína, súdi a napomína, aby si sa mohol spoznať, aby sa mohla zmeniť tvoja povaha a tiež aby si mohol poznať svoju hodnotu a videl, že všetky Božie činy sú spravodlivé a v súlade s Jeho povahou a požiadavkami Jeho diela, ako aj to, že koná podľa svojho plánu spásy človeka a že je to spravodlivý Boh, ktorý človeka miluje, zachraňuje, súdi a napomína. Ak vieš len to, že máš nízke postavenie, si skazený a neposlušný, ale nevieš, že Boh chce prostredníctvom súdu a trestu, ktorý vo vzťahu k tebe dnes prijíma, jasne ukázať svoju spásu, potom nemáš ako získať skúsenosti a už vôbec nemôžeš napredovať. Boh neprišiel zabíjať ani ničiť, ale súdiť, preklínať, napomínať a zachraňovať. Skôr než sa Jeho šesťtisícročný plán riadenia skončí – kým odhalí výsledok každej kategórie človeka – Jeho dielo na zemi bude v prospech spásy. Jeho účelom je výlučne zdokonaliť tých, ktorí Ho milujú – a to dôkladne –, a dostať ich pod svoju vládu. Je jedno, ako Boh ľudí zachráni. Celé sa to deje tak, že ich zbaví ich starej satanistickej povahy. To znamená, že ich zachráni tým, že ich donúti hľadať život. Ak to neurobia, nebudú mať možnosť prijať Božiu spásu. Spása je dielo samotného Boha a hľadanie života je niečo, čo človek musí vykonať, aby spásu prijal. V očiach človeka je spása Božia láska a Božou láskou nemôže byť napomínanie, súd a kliatby. Spása musí zahŕňať lásku, súcit, ako aj slová útechy a nekonečné požehnania od Boha. Ľudia veria, že keď Boh človeka zachráni, urobí to tak, že ním pohne svojimi požehnaniami a milosťou, aby Mu mohol odovzdať svoje srdce. To znamená, že keď sa dotkne človeka, zachráni ho. Tento druh spásy sa vykonáva uzatvorením dohody. Len keď Boh dá človeku stonásobne viac, človek sa skloní pred Jeho menom a bude sa snažiť konať dobro pre Neho a priniesť Mu slávu. To nie je Boží plán pre ľudstvo. Boh prišiel konať dielo na zemi, aby zachránil skazené ľudstvo – nie je v tom žiadna faloš. Ak by bola, určite by neprišiel konať svoje dielo osobne. V minulosti patrilo medzi Jeho prostriedky spásy preukazovanie najväčšej lásky a súcitu, ako keď dal satanovi všetko výmenou za celé ľudstvo. Súčasnosť je však úplne iná ako minulosť – spása, ktorej sa vám dostáva dnes, sa uskutočňuje v čase posledných dní, počas delenia všetkých podľa druhu. Prostriedkami vašej spásy nie sú láska a súcit, ale napomínanie a súd, aby človek mohol byť zachránený dôslednejšie. Preto dostanete len napomínanie, súd a nemilosrdné údery. Vedzte však, že v týchto nemilosrdných úderoch nie je ani najmenší trest. Bez ohľadu na to, aké tvrdé sú Moje slová, je to len postih v podobe niekoľkých slov, ktoré sa vám môžu zdať veľmi nemilosrdné. Bez ohľadu na to, aký som nahnevaný, prichádzajú k vám slová učenia a nemám v úmysle vám ublížiť ani vám spôsobiť smrť. Nie je to všetko skutočnosť? Vedzte, že dnes sa všetko deje v záujme spásy, či už je to spravodlivý súd alebo nemilosrdné zušľachťovanie a napomínanie. Bez ohľadu na to, či je dnes každý zadelený podľa druhu alebo či sú kategórie človeka odhalené, účelom všetkých Božích slov a diela je zachrániť tých, ktorí Boha skutočne milujú. Cieľom spravodlivého súdu a nemilosrdného zušľachťovania je očistiť človeka. Zámerom tvrdých slov alebo napomínania je očistiť a spasiť. Súčasný spôsob spásy je teda iný ako v minulosti. Dnes spásu získate prostredníctvom spravodlivého súdu, čo je dobrý nástroj na to, aby ste boli všetci zadelení podľa druhu. Bezcitné napomínanie navyše slúži ako vaša najväčšia spása – a čo chcete voči takému napomínaniu a súdu povedať vy? Neužívali ste si vždy spásu – od začiatku až do konca? Videli ste vteleného Boha a uvedomili ste si Jeho všemohúcnosť a múdrosť, a navyše ste zažili opakované údery a disciplínu. Nedostali ste však aj najväčšiu milosť? Nie sú vaše požehnania väčšie než požehnania kohokoľvek iného? Vaša milosť je hojnejšia než sláva a bohatstvo, ktorým sa tešil Šalamún! Porozmýšľajte o tom – keby bolo zámerom Môjho príchodu vás potrestať, nie zachrániť, mohli by vaše dni trvať tak dlho? Mohli by ste vy, hriešne bytosti z mäsa a krvi, prežiť až dodnes? Keby bolo Mojím cieľom vás len potrestať, stal by som sa telom a pustil by som sa do niečoho takého veľkého? Nebolo by možné vás smrteľníkov jednoducho potrestať jedným slovom? Potreboval by som vás zničiť aj po tom, ako som vás úmyselne odsúdil? Stále neveríte týmto Mojim slovám? Mohol by som zachrániť človeka len prostredníctvom lásky a súcitu? Alebo by som mohol zachrániť človeka len pomocou ukrižovania? Nie je Moja spravodlivá povaha vhodnejšia na to, aby som dosiahol úplnú poslušnosť človeka? Nie je schopnejšia úplne človeka zachrániť?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Mali by ste odložiť požehnania spojené s postavením a pochopiť Božiu vôľu, ktorou je spása človeka

624. Všetci žijete v krajine hriechu a nemravnosti a všetci ste nemravní a hriešni. Dnes ste nielen schopní pozerať sa na Boha, ale čo je dôležitejšie, prijali ste napomínanie a súd. Prijali ste skutočne hlbokú spásu, čo znamená, že ste prijali najväčšiu Božiu lásku. Boh vás vo všetkom, čo robí, skutočne miluje. Nemá zlý úmysel. Súdi vás kvôli vašim hriechom, aby ste sami seba preskúmali a prijali jeho obrovskú spásu. Toto všetko sa vykonáva kvôli tomu, aby sa človek stal úplným. Boh od začiatku do konca koná, čo môže, aby človeka zachránil, a netúži úplne zničiť ľudí, ktorých vytvoril svojimi vlastnými rukami. Dnes prišiel medzi vás konať dielo. Nie je toto ešte väčšia spása? Keby vás nenávidel, konal by napriek tomu dielo takého rozsahu, aby vás osobne viedol? Prečo by mal tak trpieť? Nie je pravda, že Boh vás nenávidí alebo že má voči vám zlé úmysly. Mali by ste vedieť, že Božia láska je tá najskutočnejšia láska. Boh musí ľudí zachraňovať prostredníctvom súdu len preto, lebo sú neposlušní. Ak by to tak nebolo, ich záchrana by nebola možná. Keďže neviete, ako žiť a dokonca to ani netušíte a keďže žijete v tejto nemravnej a hriešnej krajine a ste sami nemravní a špinaví diabli, nemôže strpieť, aby ste sa stali ešte skazenejší. Nemôže strpieť, aby ste žili v tejto špinavej zemi, ako je to teraz, podľa ľubovôle pošliapaní satanom, a nemôže strpieť, aby ste spadli do podsvetia. Len chce získať túto skupinu ľudí a dôkladne vás zachrániť. Toto je hlavný účel konania diela podmanenia na vás – je to len kvôli spáse. Ak nevidíš, že všetko, čo sa na tebe vykonalo, je láska a spása, ak si myslíš, že je to len nejaká metóda, spôsob trápenia človeka a niečo nedôveryhodné, potom sa môžeš vrátiť do svojho sveta, aby si trpel bolesťou a ťažkosťami! Ak si ochotný byť v tomto prúde a tešiť sa z tohto súdu a obrovskej spásy, tešiť sa zo všetkých týchto požehnaní – požehnaní, ktoré neexistujú nikde v ľudskom svete – a tešiť sa z tejto lásky, potom buď dobrý – zostaň v tomto prúde, aby si prijal dielo podmanenia a mohol byť zdokonalený. Dnes môžeš kvôli Božiemu súdu podstúpiť trochu bolesti a zušľachťovania, táto bolesť však má hodnotu a zmysel. Ľudia sú síce zušľachťovaní a nemilosrdne odhalení Božiemu napomínaniu a súdu – s cieľom potrestať ich za ich hriechy, potrestať ich telo – nič z tohto diela nemá za cieľ odsúdiť ich telo na zničenie. Závažné odhalenia slova majú všetky za účel priviesť ťa na správnu cestu. Osobne ste zažili tak veľa z tohto diela a je jasné, že vás nezaviedlo na zlú cestu! Všetko je to s cieľom dosiahnuť, aby si žil normálnu ľudskú prirodzenosť, a všetko to možno dosiahnuť tvojou normálnou ľudskou prirodzenosťou. Každý krok Božieho diela je založený na tvojich potrebách, slabostiach a tvojom terajšom postavení a nepreberáte žiadne bremeno, ktoré by ste neuniesli. Toto ti dnes nie je jasné a máš pocit, že som k tebe tvrdý a skutočne si myslíš, že ťa každý deň napomínam, súdim a káram, lebo ťa nenávidím. Ale hoci trpíš napomínaním a súdom, v skutočnosti je to láska k tebe a tá najväčšia ochrana. Ak nedokážeš pochopiť hlbší zmysel tohto diela, nebudeš ho môcť ďalej zažívať. Táto spása by ti mala priniesť potešenie. Neodmietaj prísť k rozumu. Keďže si zašiel už takto ďaleko, význam diela podmanenia by ti mal byť jasný a už by si naň nemal mať také alebo onaké názory!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vnútorná pravda o diele podmanenia (4)

625. Všetci ľudia sú pre Božie slová podrobení zušľachťovaniu. Keby na seba Boh nevzal ľudskú podobu, ľudstvo by určite nemalo požehnanie znášať utrpenie prostredníctvom tohto zušľachťovania. Inými slovami, všetci tí, ktorí sú schopní prijať skúšky Božích slov, sú požehnaní. Vzhľadom na vrodenú kvalitu ľudí, ich správanie a ich postoje k Bohu nie sú hodní toho, aby sa im dostalo takéhoto zušľachtenia. Toto požehnanie získali vďaka tomu, že ich Boh povzniesol. Ľudia hovorievali, že nie sú hodní vidieť Božiu tvár alebo počuť Jeho slová. Dnes sa im dostalo zušľachtenia Jeho slovami len vďaka Božiemu vyvýšeniu a Jeho milosrdenstvu. To je požehnanie každého jedného človeka, ktorý sa narodil v posledných dňoch – zažili ste to už aj vy na vlastnej koži? Boh vopred určil, v ktorých aspektoch majú ľudia prežívať utrpenie a neúspechy – nie je to dané ich vlastnými požiadavkami. To je jednoznačná pravda. Každý veriaci by mal mať schopnosť prijať skúšky Božích slov a znášať utrpenie v zmysle Jeho slov. Chápete to? Takže výmenou za utrpenie, ktoré si znášal, si dostal dnešné požehnanie. Ak nebudeš trpieť pre Boha, nemôžeš získať ani Jeho chválu.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Skutočná láska k Bohu je spontánna

626. Tvoju schopnosť prijať súd, napomínanie, údery a zušľachťovanie Božích slov, ako aj schopnosť prijať Božie poverenia, predurčil Boh v dávnej minulosti, a preto nesmieš byť príliš nešťastný, keď ťa napomína. Nikto vám nevezme dielo, ktoré vo vás bolo vykonané, vaše požehnania ani nič z toho, čo ste dostali. Náboženskí ľudia neznesú porovnávanie s vami. Podľa Biblie nemáte veľké odborné znalosti a neovládate náboženskú teóriu, no keďže Boh na vás konal svoje dielo, získali ste viac než ktokoľvek v minulosti a to je vaše najväčšie požehnanie. Kvôli tomu musíte byť Bohu ešte viac oddaní a verní. Keďže Boh ťa pozdvihuje, musíš ešte zvýšiť svoje úsilie a pripraviť svoje duchovné postavenie, aby si prijal Božie poverenia. Musíš sa usilovať, aby si sa stal jedným z ľudu Božieho, a musíš prijať výučbu kráľovstva. Musíš byť získaný Bohom a napokon sa musíš stať Jeho slávnym svedectvom. Máš toto odhodlanie? Ak áno, určite budeš získaný Bohom a staneš sa takým svedectvom. Mal by si pochopiť, že hlavným poverením je nechať sa byť získaný Bohom a stať sa Jeho nádherným svedectvom. Toto je vôľa Boha.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Spoznajte najnovšie Božie dielo a nasledujte Jeho kroky

627. Všetkým bratom a sestrám, ktorí počuli Môj hlas: počuli ste hlas Môjho prísneho súdu a prestáli ste obrovské utrpenie. Mali by ste však vedieť, že za Mojím neúprosným hlasom sa skrývajú Moje zámery! Disciplinujem vás, aby ste mohli byť spasení. Mali by ste vedieť, že vás určite budem disciplinovať pre Mojich milovaných synov, budem vás orezávať a čoskoro vás urobím úplnými. Moje srdce sa už nevie dočkať, ale vy mu nerozumiete a nekonáte podľa Môjho slova. Moje slová dnes prichádzajú k vám, aby ste skutočne spoznali, že Boh je milujúcim Bohom, a aby ste všetci zakúsili skutočnú Božiu lásku. Existuje však aj malé množstvo ľudí, ktorí sa pretvarujú. Keď vidia smútok iných, opakujú po nich a ich oči sa tiež napĺňajú slzami. Iní sú zas takí, že navonok vyzerajú, že sú Bohu zaviazaní a zdajú sa byť kajúcnikmi, ale vo svojom vnútri Boha skutočne nechápu, nie sú o Ňom presvedčení, a tak len predstierajú. Týchto ľudí nenávidím najviac! Skôr či neskôr budú tieto osoby vyčlenené z Môjho mesta. Môj zámer je takýto: chcem tých, ktorí po Mne vrúcne túžia, a len tí, ktorí sa o Mňa usilujú s úprimným srdcom, Ma môžu potešiť. Takýchto ľudí budem určite osobne podporovať a postarám sa, aby ich nepostihlo žiadne nešťastie. Ľudia, ktorí skutočne túžia po Bohu, budú pripravení brať ohľad na Božie srdce a plniť Moju vôľu. Preto by ste mali čím skôr vstúpiť do reality a prijať Moje slovo ako svoj život – to je Moje najväčšie bremeno. Ak všetky cirkvi a všetci svätí vstúpia do reality a všetci dokážu byť v duchovnom spoločenstve priamo so mnou, stretnúť sa so Mnou tvárou v tvár a praktizovať pravdu a spravodlivosť, iba vtedy sa stanú Mojimi milovanými synmi, v ktorých mám zaľúbenie. Týmto ľuďom udelím všetky nádherné požehnania.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výroky Krista na začiatku, 23. kapitola

628. Dnes nemôžeš byť len spokojný s tým, ako si podmanený, ale musíš zvážiť aj cestu, po ktorej pôjdeš v budúcnosti. Musíš mať ambície a odvahu byť zdokonalený a nemal by si o sebe vždy zmýšľať ako o neschopnom človeku. Má pravda svojich obľúbencov? Dokáže byť pravda úmyselne proti ľuďom? Ak hľadáš pravdu, môže ťa zdrviť? Ak stojíš pevne za spravodlivosťou, zrazí ťa na zem? Ak je skutočne tvojou snahou hľadať život, môže ti život uniknúť? Ak si bez pravdy, nie je to preto, lebo ťa pravda ignoruje, ale kvôli tomu, že sa jej vyhýbaš. Ak nevieš stáť pevne za spravodlivosťou, nie je to preto, lebo sa so spravodlivosťou niečo stalo, ale preto, lebo si myslíš, že je v rozpore s faktami. Ak si nezískal život ani po tom, ako si ho mnoho rokov hľadal, nie je to kvôli tomu, že život nemá vo vzťahu k tebe svedomie, ale preto, lebo ty nemáš svedomie vo vzťahu k životu a odohnal si ho. Ak žiješ vo svetle a nedokážeš svetlo získať, nie je to preto, lebo svetlo ťa nedokáže osvietiť, ale preto, lebo si nevenoval žiadnu pozornosť existencii svetla a tak ťa potichu opustilo. Ak nehľadáš, možno tak povedať len toľko, že si bezcenný odpad, nemáš vo svojom živote odvahu a ducha odolávať silám temnoty. Si príliš slabý! Nedokážeš utiecť silám satana, ktoré ťa obliehajú, a si ochotný viesť len tento druh bezpečného a istého života a zomrieť v nevedomosti. Mal by si sa snažiť o hľadanie podmanenia, to je tvoja výsostná povinnosť. Ak si spokojný s tým, že si podmanený, potom vyháňaš existenciu svetla. Za pravdu musíš trpieť, musíš sa jej vydať, strpieť poníženie a aby si získal viac pravdy, musíš viac trpieť. Toto by si mal urobiť. Pravdu nesmieš odhodiť kvôli pokojnému rodinnému životu a nesmieš vo svojom živote stratiť dôstojnosť a poctivosť kvôli chvíľkovej radosti. Mal by si hľadať všetko, čo je krásne a dobré a v živote by si mal hľadať cestu, ktorá je zmysluplnejšia. Ak budeš ďalej viesť takýto neslušný život a nebudeš sa usilovať o žiadne ciele, nemrháš svojím životom? Čo môžeš z takého života získať? Mal by si zanechať všetky telesné pôžitky kvôli jednej pravde a nemal by si odhodiť všetky pravdy kvôli malému pôžitku. Takíto ľudia nie sú poctiví ani dôstojní. Ich existencia nemá zmysel!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Skúsenosti Petra: Jeho poznatky o napomínaní a súde

629. Nemysli si, že nasledovať Boha je také jednoduché. Kľúčové je, že Ho musíš poznať, musíš poznať Jeho dielo a musíš mať vôľu pre Neho trpieť, položiť za Neho svoj život a byť Ním zdokonalený. To je vízia, ktorú by si mal mať. Nebude stačiť, ak sa budeš v myšlienkach stále upierať len na požívanie milosti. Nemysli si, že Boh je tu len kvôli pôžitku ľudí alebo iba na to, aby im udeľoval milosť. To by si sa mýlil! Ak by človek nebol ochotný riskovať svoj život, aby Ho nasledoval, a ak by sa nedokázal kvôli nasledovaniu vzdať všetkých svetských statkov, potom určite nedokáže Boha nasledovať až do konca! Tvojim základom musia byť vízie. Čo by si mal spraviť, ak ťa jedného dňa postihne nešťastie? Budeš stále schopný Ho nasledovať? Svoje slová, či Ho dokážeš nasledovať do konca, neber na ľahkú váhu! Najprv by si mal doširoka otvoriť oči, aby si uvidel, aký je teraz čas. Hoci ste dnes možno ako piliere chrámu, jedného dňa všetky tieto piliere rozožerú červy, v dôsledku čoho sa chrám zrúti, pretože v súčasnosti vám chýba veľmi veľa vízií. Venujete pozornosť len vlastným drobným svetom a neviete, aký je najspoľahlivejší a najvhodnejší spôsob hľadania. Nedbáte na víziu dnešného diela ani vám na týchto veciach nezáleží. Pomysleli ste na to, že váš Boh vás jedného dňa zavedie na úplne neznáme miesto? Viete si predstaviť, ako by ste dopadli, keby som vám jedného dňa vyrval všetko, čo máte? Mali by ste v ten deň toľko energie ako teraz? Objavila by sa znovu vaša viera? Pri nasledovaní Boha musíš poznať tú najväčšiu víziu, ktorou je „Boh“. To je najdôležitejšie.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Musíte rozumieť dielu – nenasledujte Boha v zmätku!

630. Človek môže spoznať Boha vierou: toto je konečný cieľ a cieľ ľudského úsilia. Musíte vynaložiť úsilie a žiť slová Boha, aby ste ich mohli naplniť vo vašej praxi. Ak máte iba doktrinálne znalosti, potom vaša viera v Boha vyjde nazmar. Iba ak budete praktizovať a žiť Jeho slová, bude vaša viera úplná a v súlade s Božou vôľou. Na tejto ceste môžu ľudia priam chrliť vedomosti, ale v čase smrti majú oči plné sĺz a nenávidia sa za to, že premrhali celý život a dožili sa zrelej staroby zbytočne. Rozumejú iba učeniu, ale nedokážu pravdu uviesť do praxe ani svedčiť o Bohu; namiesto toho behajú sem a tam, zaneprázdnení ako včely, a až na pokraji smrti konečne uvidia, že im chýba pravdivé svedectvo, a že Boha vôbec nepoznajú. A nie je to neskoro? Prečo nevyužijete každý deň a neusilujete sa o pravdu, ktorú milujete? Prečo čakáte na zajtrajšok? Ak v živote netrpíte pre pravdu ani sa ju nesnažíte získať, to naozaj chcete v hodine smrti pociťovať ľútosť? Prečo potom veríte v Boha? V skutočnosti je veľa vecí, v ktorých ľudia, ak vynaložia čo len najmenšiu námahu, môžu pravdu uviesť do praxe a tak uspokojiť Boha. Iba preto, že srdcia ľudí sú vždy posadnuté démonmi, nemôžu ľudia konať v prospech Boha a neustále sa ženú za svojím telom, pričom nakoniec nemajú čo ukázať. Preto sú ľudia neustále sužovaní problémami a ťažkosťami. Nie sú to satanove muky? Nie je to skazenosť tela? Nemali by ste sa pokúšať oklamať Boha zbytočným rečnením. Skôr musíte podniknúť konkrétne kroky. Neklamte sami seba – aký by to malo zmysel? Čo môžete získať tým, že budete žiť pre svoje telo a bojovať o mamon a slávu?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Keď veríš v Boha, treba žiť pre pravdu

631. Tí, ktorí sa neusilujú o život, sa nemôžu premeniť, a tí, ktorí neprahnú po pravde, ju nemôžu získať. Nezameriavaš sa na to, aby si sa usiloval o osobnú premenu a vstup, ale namiesto toho sa sústredíš na výstredné túžby a veci, ktoré obmedzujú tvoju lásku k Bohu a bránia ti priblížiť sa k Nemu. Môžu ťa tieto veci premeniť? Môžu ťa priviesť do kráľovstva? Ak predmetom tvojej snahy nie je hľadanie pravdy, potom môžeš rovno využiť túto príležitosť a vrátiť sa do sveta, aby si sa v ňom uplatnil. Takto strácať čas sa naozaj neoplatí – načo sa trápiť? Nie je pravda, že by si si mohol užívať všetky možné veci na tomto krásnom svete? Peniaze, krásne ženy, postavenie, márnivosť, rodina, deti a tak ďalej – nie sú tieto svetské veci tými najlepšími, ktoré si môžeš užívať? Načo sa tu potulovať a hľadať miesto, kde by si mohol byť šťastný? Syn človeka nemá kam hlavu skloniť, tak ako by si mohol mať miesto, na ktorom by ti bolo príjemne? Ako by pre teba mohol stvoriť krásne bezstarostné miesto? Je to možné? Okrem Môjho súdu dnes môžeš prijímať len učenia o pravde. Nemôžeš odo Mňa získať pohodlie ani mať ustlané na ružiach, po čom túžiš dňom i nocou. Nedoprajem ti bohatstvá tohto sveta. Ak sa úprimne usiluješ, som ochotný dať ti cestu života v celom jej rozsahu, aby si bol zasa ako ryba vo vode. Ak sa nebudeš usilovať úprimne, vezmem si to všetko späť. Nie som ochotný vydávať zo svojich úst slová tým, čo bažia po pohodlí a sú ako prasatá a psy!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Prečo nie si ochotný byť protipólom?

632. Dnes je to viera, ktorá ti umožňuje byť podmaneným, a je to podmanenie, ktoré ti umožňuje veriť v každý Jahveho skutok. Takéto napomínanie a súd dostávaš len kvôli viere. Prostredníctvom tohto napomínania a súdu si podmanený a zdokonalený. Bez takéhoto napomínania a súdu, aké dnes dostávaš, by bola tvoja viera márna, pretože by si nepoznal Boha. Nezáleží na tom, ako veľmi by si v Neho veril, tvoja viera by zostala prázdnymi slovami nepodloženým realitou. Až keď prijmeš toto dielo podmanenia, dielo, ktoré ťa robí úplne poslušným, tvoja viera sa stane pravdivá a spoľahlivá a tvoje srdce sa obráti k Bohu. Aj keď kvôli slovu „viera“ podstúpiš veľký súd a kliatbu, budeš mať pravú vieru a dostaneš tú najpravdivejšiu, najskutočnejšiu a najcennejšiu vec. Je to tak preto, lebo len počas súdu uvidíš konečný osud Božích stvorení. V tomto súde uvidíš, že Stvoriteľa treba milovať. V takomto diele podmanenia zočíš rameno Boha a v tomto podmanení úplne pochopíš ľudský život. V tomto podmanení získaš správnu cestu ľudského života a pochopíš skutočný význam „človeka“. Len v tomto podmanení uvidíš spravodlivú povahu Všemohúceho a Jeho nádhernú, slávnu tvár. V tomto diele podmanenia spoznáš pôvod človeka a pochopíš „nesmrteľnú históriu“ celého ľudstva. V tomto podmanení porozumieš predkom ľudstva a pôvodu skazenosti ľudstva. V tomto podmanení získaš radosť a potešenie, ako aj nekonečné napomínanie, disciplinovanie a slová výčitiek, ktoré Stvoriteľ adresuje ľudstvu, ktoré stvoril On. V tomto diele podmanenia dostaneš požehnania, ako aj nešťastia, ktoré človeku náležia… Nie je to všetko kvôli tvojmu kúsku viery? A nezväčšila sa tvoja viera, keď si tieto veci získal? Nezískal si toho strašne veľa? Nepočul si len Božie slovo a nevidel len Božiu múdrosť, ale na vlastnej koži si zažil každý krok Jeho diela. Možno by si povedal, že keby si nemal vieru, netrpel by si takýmto druhom napomínania alebo súdu. Mal by si však vedieť, že bez viery by si nielen nemohol od Všemohúceho získať tento druh napomínania alebo starostlivosti, ale zároveň by si navždy stratil príležitosť stretnúť Stvoriteľa. Nikdy by si nepoznal pôvod ľudstva a nepochopil význam ľudského života. Ak by aj tvoje telo zomrelo a tvoja duša odišla, stále by si nechápal všetky skutky Stvoriteľa a už vôbec by si nevedel, že Stvoriteľ vykonal na zemi po stvorení ľudstva také veľké dielo. Si ako príslušník tohto ľudstva, ktoré stvoril, ochotný takto nevedome upadnúť do temnoty a trpieť večným trestom? Ak sa oddelíš od dnešného napomínania a súdu, s čím sa stretneš? Myslíš si, že keď sa oddelíš od súčasného súdu, budeš môcť uniknúť pred týmto ťažkým životom? Nie je pravda, že keď opustíš „toto miesto“, postihnú ťa bolestivé muky alebo kruté neprávosti zo strany diabla? Mohli by ťa postihnúť neznesiteľné dni a noci? Myslíš si, že len preto, lebo dnes unikneš tomuto súdu, môžeš sa navždy vyhýbať tomuto budúcemu mučeniu? Čo ti príde do cesty? Môže to skutočne byť ten pozemský raj, v ktorý dúfaš? Myslíš si, že tomu budúcemu večnému napomínaniu môžeš uniknúť tak, že jednoducho utečieš pred realitou, ako to robíš teraz? Budeš po dnešku niekedy opäť schopný nájsť takýto druh príležitosti a požehnania? Nájdeš ich, keď ťa postihne katastrofa? Nájdeš ich, keď celé ľudstvo nastúpi na odpočinok? Tvoj terajší šťastný život a tá tvoja harmonická malá rodina – môžu byť náhradou za tvoj budúci večný konečný osud? Ak máš skutočnú vieru a ak toho vďaka nej veľa získaš, potom je to všetko, čo by si ty – stvorená bytosť – mal získať a tiež, čo by si v prvom rade mal mať. Nič nie je pre tvoju vieru a život prospešnejšie než takéto podmanenie.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vnútorná pravda o diele podmanenia (1)

633. Keď Mojžiš udrel na skalu a vyvrela voda, dar Jahveho, učinil tak to pre svoju vieru. Keď Dávid hral na lýre na Moju chválu, Jahveho, so srdcom plným radosti, robil to pre svoju vieru. Keď Jób stratil svoj dobytok, ktorý sa rozpŕchol po horách, a nevýslovné bohatstvo a jeho telo pokryli vredy, stalo sa to pre jeho vieru. Keď počul Môj hlas, Jahveho, a videl Moju slávu, Jahveho, bolo to kvôli svojej viere. To, že Peter mohol nasledovať Ježiša Krista, bolo pre jeho vieru. To, že sa pre Mňa nechal pribiť na kríž a vydal slávne svedectvo, bolo tiež zásluhou jeho viery. Keď Ján videl slávny obraz Syna človeka, spočívalo to na jeho viere. Keď uvidel zjavenie posledných dní, tým viac to bolo pre jeho vieru. Dôvodom ich viery bolo aj to, že takzvané zástupy pohanských národov prijali Moje zjavenie a dozvedeli sa, že som sa vrátil v tele, aby som konal svoje dielo medzi ľuďmi. Neurobili tak pre svoju vieru všetci tí, ktorých zasiahli Moje drsné slová, a predsa ich potešili a spasili? Či nezavrhol svet aj tých, ktorí vo Mňa veria, ale stále prežívajú útrapy? Neputujú svetom všetci tí, ktorí žijú mimo Môjho slova, a utekajú pred utrpením skúšok? Sú ako jesenné lístie, ktoré poletuje tu a tam, bez miesta na odpočinok, a bez Mojich slov útechy. Hoci ich neprenasleduje Moje napomínanie a zušľachťovanie, nie sú to žobráci, ktorí putujú z miesta na miesto a blúdia po uliciach mimo nebeského kráľovstva? Je svet skutočne tvojím miestom odpočinku? Naozaj dokážeš dosiahnuť i ten najslabší náznak potešenia sveta a vyhnúť sa Môjmu napomínaniu? Môžeš skutočne využiť svoje prchavé potešenie, aby si zaplnil prázdnotu vo svojom srdci, prázdnotu, ktorú nemožno skryť? Môžeš oklamať každého v svojej rodine, no Mňa nedokážeš oklamať nikdy. Keďže tvoja viera je príliš chatrná, nemáš silu nájsť akékoľvek potešenie, ktoré život ponúka. Nabádam ťa, aby si radšej strávil polovicu svojho života pre Mňa ako celý život v priemernosti a strácaním času pre telo, znášajúc všetko utrpenie, ktoré človek sotva znesie. Z akého dôvodu si tak veľmi vážiš sám seba a utekáš pred Mojím napomínaním? Aký má zmysel skrývať sa pred Mojím chvíľkovým napomínaním, len aby si zožal večnosť zahanbenia, večnosť napomínania? V skutočnosti nikoho nepodriaďujem svojej vôli. Ak je niekto naozaj ochotný podriadiť sa všetkým Mojim plánom, nebudem s ním zle zaobchádzať. No žiadam, aby vo Mňa verili všetci ľudia, tak ako Jób veril vo Mňa, Jahveho. Ak bude vaša viera silnejšia ako Tomášova, zaslúži si Moju pochvalu. Vo svojej vernosti nájdete Moje blaho a určite vo svojich dňoch nájdete Moju slávu.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Čo znamená byť skutočným človekom

634. Ak by som pred vás hneď teraz položil peniaze a dal vám slobodu vybrať si, pričom by som vás nesúdil za vašu voľbu, väčšina z vás by si vybrala peniaze a zavrhla pravdu. Tí lepší spomedzi vás by sa neochotne vzdali peňazí a vybrali si pravdu, zatiaľ čo tí nerozhodní by schmatli peniaze do jednej ruky a pravdu do druhej. Neukázali by ste sa vari takto v pravom svetle? Ak by ste sa mali rozhodnúť medzi pravdou a čímkoľvek, čomu ste verní, všetci by ste sa rozhodli takto a váš postoj by sa nezmenil. Nie je to tak? Nie je medzi vami veľa takých, ktorí sa prikláňajú raz k tomu, čo je správne, a raz k tomu, čo je nesprávne? V zápase medzi pozitívnym a negatívnym, čiernym a bielym, si určite uvedomujete svoju voľbu medzi rodinou a Bohom, deťmi a Bohom, pokojom a narušením, bohatstvom a chudobou, vysokým a nízkym postavením, podporou a odvrhnutím a tak ďalej. Ak si máte vybrať medzi šťastnou a rozvrátenou rodinou, bez váhania si vyberiete tú šťastnú. Ak si máte vybrať medzi bohatstvom a povinnosťou, znova si vyberiete prvú možnosť, dokonca vám chýba vôľa vrátiť sa na breh[a]. Ak si máte vybrať medzi prepychom a chudobou, vyberiete si prepych. Ak si máte vybrať medzi svojimi synmi, dcérami, manželkami a manželmi, a Mnou, vyberiete si rodinu. A ak si máte vybrať medzi vlastnými predstavami a pravdou, znova si vyberiete prvú možnosť. Zoči-voči všetkým vašim zlým skutkom som jednoducho stratil vieru vo vás. Jednoducho Ma udivuje, že vaše srdcia sú také zatvrdené. Dlhé roky odhodlania a úsilia Mi očividne nepriniesli nič okrem vášho zavrhnutia a zúfalstva, no každým dňom vo Mne rastie nádej pre vás, pretože som pred všetkými úplne jasne odhalil Môj deň. Vy však vytrvalo hľadáte temné a zlé veci, pričom sa ich odmietate vzdať. Čo z toho napokon vzíde? Zamysleli ste sa niekedy poriadne nad tým? Ak by ste si raz mali vybrať opäť, ako by ste sa zachovali? Stále by ste trvali na prvej možnosti? Opäť by ste ma sklamali a hlboko zarmútili? Našlo by sa vo vašich srdciach aspoň trochu vrúcnosti? Stále by ste netušili, čo robiť, aby ste potešili Moje srdce? Čo si teraz vyberiete? Poslúchnete Moje slová alebo ich už máte dosť? Priamo pred vašimi očami som odhalil Môj deň. Stojíte na prahu nového života a nového začiatku. Musím vás však upozorniť, že tento začiatok nie je začatím nového diela minulosti, ale zavŕšením starého. To znamená, že toto je záverečný akt. Myslím, že všetci chápete, čo je na tomto začiatku nezvyčajné. Jedného dňa, už čoskoro, však pochopíte skutočný význam tohto začiatku, tak sa cezeň spolu prenesme a privítajme blížiace sa finále! Jedno Ma však v súvislosti s vami stále trápi: keď si máte vybrať medzi nespravodlivosťou a spravodlivosťou, vždy si vyberiete nespravodlivosť. To všetko je už ale vašou minulosťou. Aj Ja dúfam, že zabudnem na celú vašu minulosť, hoci je to veľmi náročné. Napriek tomu poznám jeden dobrý spôsob, ako to urobiť: nech budúcnosť nahradí minulosť a nech sa tiene vašej minulosti rozptýlia výmenou za vaše súčasné pravé ja. Preto vás musím požiadať, aby ste sa ešte raz rozhodli: komu ste vlastne verní?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Komu si verný?

Poznámky pod čiarou:

a. Vrátiť sa na breh: čínsky zvrat, ktorý znamená „odvrátiť sa od zlého spôsobu života“.


635. Mladí ľudia by nemali byť bez ideálov, ambícií a nadšenej snahy zlepšovať sa. Nemali by byť skľúčení nad svojimi vyhliadkami ani v živote strácať nádej či vieru v budúcnosť. Mali by mať schopnosť vytrvalo kráčať po ceste pravdy, ktorú si teraz vybrali – splniť si želanie vydať celé svoje životy Mne. Nemali by byť bez pravdy ani ukrývať pokrytectvo a nespravodlivosť – mali by pevne zaujímať správny postoj. Nemali by sa len nechať unášať, ale mali by mať odvážneho ducha, ktorý prináša obete, a mali by bojovať za spravodlivosť a pravdu. Mladí ľudia by mali byť statoční – nemali by sa podriadiť utlačovaniu silami temnoty a mali by transformovať význam svojej existencie. Nemali by sa zmieriť s nepriazňou osudu, ale mali by byť otvorení a úprimní a mať ducha odpúšťania voči svojim bratom a sestrám. Samozrejme, toto sú Moje požiadavky na každého a Moje rady pre každého. Ba čo viac, toto sú Moje chlácholivé slová pre všetkých mladých ľudí. Mali by ste praktizovať podľa Mojich slov. Mladí ľudia by hlavne nemali byť bez odhodlania rozlišovať veci a hľadať spravodlivosť a pravdu. Mali by ste hľadať všetky krásne a dobré veci a získať realitu všetkých pozitívnych vecí. Mali by ste byť zodpovední voči svojmu životu, ktorý nesmiete brať ľahkovážne. Ľudia prichádzajú na zem a len zriedka Ma stretnú. Je tiež zriedkavosťou mať príležitosť hľadať a získať pravdu. Prečo by ste si necenili tento nádherný čas ako správnu cestu na hľadanie v tomto živote? A prečo ste vždy takí odmietaví k pravde a spravodlivosti? Prečo po sebe vždy tak šliapete a ničíte sa za nespravodlivosť a špinu, ktorá sa s ľuďmi pohráva? A prečo konáte ako tí starí ľudia, ktorí sa zapájajú do toho, čo robia nespravodliví? Prečo napodobňujete staré spôsoby starých vecí? Vaše životy by mali byť plné spravodlivosti, pravdy a svätosti. Nemali by byť v takom mladom veku také zvrátené, že nakoniec spadnete do podsvetia. Nemáte pocit, že by to bolo strašné nešťastie? Nemáte pocit, že by to bolo strašne nespravodlivé?

Všetci by ste mali vykonávať úplne dokonalú prácu a obetovať ju na Môj oltár ako konečnú, jedinečnú obetu, ktorú Mi odovzdávate. Všetci by ste mali zachovávať pevný postoj a nemal by vami zamávať každý vánok, ktorý prejde okolo, ako keby ste boli oblaky na oblohe. Polovicu svojho života tvrdo pracujete, tak prečo by ste nehľadali konečný osud, ktorý by ste mali mať? Polovicu života hrdlačíte, no dovolíte, aby si vaši rodičia, ktorí sú ako prasatá a psi, zobrali pravdu a význam vašej osobnej existencie do hrobu. Nemyslíš si, že je to voči tebe veľmi nespravodlivé? Nemáš pocit, že žiť život takýmto spôsobom nemá absolútne význam? Hľadanie pravdy a správnej cesty takýmto spôsobom nakoniec spôsobí problémy, takže susedia budú nepokojní, celá rodina bude nešťastná a povedie to k smrteľným katastrofám. Ak žiješ takýmto spôsobom, nie je to život úplne bez zmyslu? Kto by mohol mať šťastnejší život ako ty a kto by mohol mať smiešnejší život ako ty? Nehľadáš Ma, aby si získal Moju radosť a slová útechy, ktoré sú ti adresované? No po tom, ako si polovicu života pobehoval dokola, Ma provokuješ, až budem plný hnevu a nebudem ti venovať pozornosť ani ťa chváliť – neznamená to, že celý tvoj život bol márny? Ako by si mohol mať odvahu ísť sa pozrieť na duchov tých svätých zo všetkých vekov, ktorí boli prepustení z očistca? Si voči Mne ľahostajný a nakoniec vyvoláš osudnú katastrofu – bolo by lepšie využiť túto príležitosť a vydať sa na šťastnú cestu širokým oceánom a potom poslúchnuť Moje „poverenie“. Dávno som vám povedal, že teba, čo si dnes ľahostajný a napriek tomu neochotný odísť, nakoniec pohltia vlny, ktoré som stvoril. Naozaj sa dokážete ochrániť? Si si skutočne istý, že tvoj spôsob hľadania ti zabezpečí zdokonalenie? Nie je tvoje srdce veľmi tvrdé? Ako by som mohol pochváliť takýto druh nasledovania, hľadania života a charakteru?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová pre mladých a starých

636. Boh si nechce ľudí podmaniť napomínaním, nechce ich stále vodiť za nos. Chce, aby poslúchali Jeho slová a disciplinovane pracovali, a tým napĺňali Jeho vôľu. Oni však nemajú hanby a neustále sa proti Nemu búria. Som presvedčený, že by pre nás bolo najlepšie, keby sme našli čo najjednoduchší spôsob, ako Ho uspokojiť, a teda poslúchať všetky Jeho nariadenia. Ak to skutočne dokážeš, budeš zdokonalený. Nie je to azda niečo jednoduché a radostné? Vydať sa cestou, ktorou sa máš vydať, neberúc ohľad na to, čo hovoria iní, a nerozmýšľať príliš. Je tvoja budúcnosť a osud v tvojich vlastných rukách? Neustále sa snažíš uniknúť a chceš sa vydať na svetskú cestu – prečo z nej však nedokážeš vystúpiť? Prečo sa dlhé roky potácaš na križovatke a nakoniec si opäť vyberáš túto cestu? Prečo si sa po dlhoročnom putovaní teraz aj napriek tomu vrátil do rovnakého domu? Závisí to od teba? Pre tých z vás, ktorí patríte do tohto prúdu, ak Mi neveríte, potom počúvajte toto: Ak plánuješ odísť, zisti, či ti to Boh dovolí a ako ťa Duch Svätý podnecuje – okús to na vlastnej koži. Aby som bol úprimný, aj keby ťa postihlo nešťastie, musíš ho pretrpieť v tomto prúde, a ak príde utrpenie, dnes musíš trpieť tu. Nemôžeš ísť nikam inam. Je ti to jasné? Kam by si šiel? Toto je Božie správne ustanovenie. Myslíš si, že výber tejto skupiny ľudí Bohom nemá žiaden význam? Boh sa pri svojom diele, ktoré dnes koná, nerozhnevá ľahko – ak sa však ľudia pokúsia prerušiť Jeho plán, Jeho tvár sa okamžite zmení z jasnej na zamračenú. Preto ti radím, aby si sa upokojil a podriadil sa Božím plánom. Dovoľ Mu, aby ťa urobil úplným. Iba tí, ktorí tak robia, sú múdri.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Cesta… (7)

637. Váš konečný osud a váš osud sú pre vás veľmi dôležité, sú kľúčové. Ste presvedčení, že ak nerobíte veci veľmi starostlivo, bude to znamenať, že sa vám nepodarí dosiahnuť konečný osud, že ste si zničili vlastný osud. Ale napadlo vám už, že práca ľudí, ktorí vynakladajú úsilie len kvôli svojmu konečnému osudu, je márna? Také úsilie nie je skutočné. Je falošné a podvodné. V takom prípade tí, ktorí pracujú len kvôli samotnému cieľu, stoja na prahu svojej vlastnej porážky, pretože zlyhanie človeka vo viere v Boha je spôsobené klamstvom. Už som predtým povedal, že nemám rád, ak Mi niekto lichotí a podlizuje sa alebo so Mnou jedná s prílišným entuziazmom. Mám rád úprimných ľudí, ktorí vedia čeliť Mojej pravde a ísť za Mojimi očakávaniami. A nie len to, páči sa mi, keď ľudia dokážu prejaviť dokonalú starostlivosť a pozornosť voči Môjmu srdcu a keď sú dokonca schopní vzdať sa kvôli Mne všetkého. Iba takto je možné potešiť Moje srdce. Nože, koľko vecí sa Mi na vás nepáči? Koľko vecí sa Mi na vás páči? Je možné, že si nikto z vás neuvedomil všetky tie rozmanité prejavy ohavností, ktorých ste sa dopustili kvôli vášmu konečnému osudu?

Vo svojom srdci si neprajem byť zraňujúci voči žiadnemu srdcu, ktoré je pozitívne a snaží sa o napredovanie. A ešte menej si prajem tlmiť energiu každého, kto si verne koná svoju povinnosť. Napriek tomu musím každému z vás pripomínať neschopnosť a špinu vašej duše, ktorá sa nachádza v najhlbších zákutiach vášho srdca. Robím to v nádeji, že pri stretnutí tvárou v tvár s Mojimi slovami budete schopní ponúknuť svoje pravé srdce, pretože najviac nenávidím ľudské klamstvo voči Mne. Dúfam len, že v poslednej etape Môjho diela budete schopní podať svoj najlepší výkon a že sa oddáte celým srdcom, a už nie polovičatým. Samozrejme tiež dúfam, že všetci budete mať dobrý konečný osud. No trvám na tom, aby ste urobili to najlepšie rozhodnutie a ponúkli Mi svoju výhradnú a definitívnu oddanosť. Ak niekto nie je schopný prejaviť túto výhradnú oddanosť, potom je určite v osídlach satana a už sa ním nebudem ďalej používať, ale pošlem ho domov, aby sa o neho starali jeho rodičia.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. O konečnom osude

638. O tom, či vás v budúcnosti postretne požehnanie alebo budete zatratení, rozhodujú vaše dnešné skutky a správanie. Ak má z vás Boh uhniesť dokonalého človeka, potom sa tak musí udiať už teraz, v tomto čase; v budúcnosti na to už príležitosť nebude. Boh z vás naozaj chce učiniť dokonalých ľudí, a nie je to len fráza. Boh si vás praje zdokonaliť bez ohľadu na to, aké skúšky vás v živote ešte postretnú, čo sa vám prihodí či akým katastrofám ešte v budúcnosti budete musieť čeliť; a to je definitívna a neodškriepiteľná pravda. Pýtate sa, kde je o tom nejaké svedectvo? Svedčí o tom skutočnosť, že Božie slovo počas vekov a generácií ešte nikdy nebolo také dôležité, ako je dnes. Preniklo do najvyšších sfér a pôsobenie Ducha Svätého na celé dnešné ľudstvo nemá obdobu. Z predošlých generácií mal sotva niekto takúto skúsenosť; zjavenia dneška neexistovali dokonca ani v časoch Ježiša. Slová, ktoré sa k vám dostávajú, a vy im rozumiete, vaše zážitky, to všetko dosahuje nový vrchol. Ani uprostred skúšok a výčitiek vy, ľudia, túto loď neopúšťate, a to je nezlomný dôkaz, že Božie dielo dosahuje bezprecedentnú nádheru. No človek by sa sám sotva takto zmohol či udržal; v skutočnosti je to dielo samého Boha. A tak z mnohých prejavov diela Božieho badať, že Boh si praje človeka zdokonaľovať, a On istotne má tú moc, aby vás urobil úplnými. Kto si toto uvedomil, kto učinil tento nový objav, ten nečaká na druhý príchod Krista, ale umožní Bohu, aby ho urobil úplným človekom už v tomto čase. Preto by ste mali už teraz robiť maximum, nešetriť silami, aby z vás Boh už teraz učinil dokonalých ľudí.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. O povinnosti človeka napĺňať svoju životnú rolu

639. Božou vôľou je, aby sa každý človek stal dokonalým, aby ho nakoniec získal, úplne očistil a aby sa stal Jeho milovaným ľudom. Nezáleží na tom, či hovorím, že ste zaostalí alebo máte nízke postavenie – to je všetko fakt. Moje vyjadrenia nedokazujú, že vás mám v úmysle opustiť, že som vo vás stratil nádej, tým menej, že vás nechcem zachrániť. Dnes som prišiel vykonať dielo vašej spásy, to znamená, že dielo, ktoré konám, je pokračovaním diela spásy. Každý človek má šancu byť zdokonalený: nakoniec tento výsledok dosiahneš za predpokladu, že si ochotný a budeš sa usilovať, a vtedy nebude nikto z vás opustený. Ak máš nízke postavenie, Moje požiadavky na teba budú zodpovedať tvojmu nízkemu postaveniu. Ak je tvoje postavenie vysoké, Moje požiadavky na teba budú v súlade s tvojím vysokým postavením. Ak si nevedomý a negramotný, Moje požiadavky na teba budú zodpovedať tvojej negramotnosti. Ak si gramotný, Moje požiadavky na teba budú v súlade s tvojou gramotnosťou. Ak si starší, Moje požiadavky na teba budú zodpovedať tvojmu veku. Ak môžeš poskytnúť pohostinnosť, Moje požiadavky na teba budú v súlade s touto schopnosťou. Ak povieš, že nemôžeš ponúknuť pohostinnosť a môžeš vykonávať len určitú funkciu, či už ide o šírenie evanjelia, starostlivosť o cirkev alebo o všeobecné záležitosti, Moje zdokonaľovanie bude zodpovedať funkcii, ktorú vykonávaš. Byť verný, poslúchať až do samého konca a snažiť sa o najvyššiu lásku k Bohu – to je to, čo musíš dosiahnuť, a neexistujú lepšie praktiky ako tieto tri veci. Nakoniec je človek povinný dosiahnuť tieto tri veci, a ak to dokáže, bude zdokonalený. Ale predovšetkým sa musíš skutočne usilovať, aktívne sa pretláčať vpred a stúpať nahor a nebyť v tomto ohľade pasívny. Povedal som, že každý človek má šancu byť zdokonalený a je schopný byť zdokonalený, a to platí, ale ty sa nesnažíš byť vo svojom úsilí lepší. Ak nedosiahneš tieto tri kritériá, nakoniec budeš musieť byť vyhnaný. Chcem, aby to všetci stihli, aby všetci prijali dielo a osvietenie Ducha Svätého a mohli poslúchať až do samého konca, pretože to je povinnosť, ktorú by mal každý z vás splniť. Keď všetci splníte svoju povinnosť, všetci budete zdokonalení a budete vydávať aj hlasné svedectvo. Všetci, ktorí majú svedectvo, sú tí, čo zvíťazili nad satanom a dosiahli Božie zasľúbenie, a tiež tí, ktorí zostanú žiť v nádhernom konečnom osude.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Obnoviť normálny život človeka a priviesť ho do nádherného konečného osudu

640. Ľudstvo opustilo zaopatrenie života od Všemohúceho, ignoruje zmysel existencie, ale napriek tomu sa bojí smrti. Sú bez pomoci a bez opory, a predsa sa stále zdráhajú zavrieť oči, a usilujú sa predlžovať svoju biednu existenciu v tomto svete. Sú to telesné schránky bez zmyslu pre svoje vlastné duše. Aj ty žiješ takto – bez nádeje, rovnako ako ostatní, bez cieľa. Iba jediný, legendárny svätý, zachráni ľudí, ktorí vzdychajú uprostred svojho utrpenia a zúfalo túžia po Jeho príchode. Tí, ktorým chýba svedomie, si túto skutočnosť nikdy neuvedomovali. Ľudia po ňom napriek tomu stále tak túžia. Všemohúci je milosrdný k týmto ľuďom, lebo hlboko trpia. Zároveň je sklamaný z tých ľudí, ktorým chýba svedomie, a až príliš dlho musel čakať na odpoveď od ľudstva. Túži hľadať – hľadať tvoje srdce a tvojho ducha, chce ti priniesť vodu a jedlo a prebudiť ťa, aby si už nikdy nebol smädný ani hladný. Keď si zničený a keď začínaš cítiť niečo z pochmúrnej opustenosti tohto sveta, nebuď stratený, neplač. Všemohúci Boh, strážca, vždy uvíta tvoj návrat. Drží stráž po tvojom boku a čaká na teba, kým sa obrátiš späť. Čaká na deň, keď si zrazu spomenieš: keď si uvedomíš, že pochádzaš od Boha, že v nejakom neznámom čase si stratil svoje smerovanie, v nejakom neznámom čase si po ceste stratil svedomie a v nejakom neznámom čase si si osvojil iného „otca“; keď si navyše uvedomíš, že Všemohúci vždy držal stráž a čakal veľmi, veľmi dlhý čas na tvoj návrat. Pozeral sa so zúfalou túžbou a čakal na reakciu, ktorá neprichádzala. Jeho sledovanie a čakanie sú neoceniteľné a poskytuje ich kvôli samotnému ľudskému srdcu a ľudskému duchu. Možno je toto sledovanie a čakanie nekonečné, a možno sa blíži ku koncu. Ty by si však mal presne vedieť, kde sa práve teraz nachádza tvoje srdce a tvoj duch.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Povzdychy Všemohúceho

641. Božia láska a súcit pretkáva všetko a každý detail Jeho riadenia. Nehľadiac na to, či ľudia dokážu porozumieť dobrým úmyslom Boha, On stále neúnavne koná dielo, ktoré sa rozhodol uskutočniť. Bez ohľadu na to, do akej miery ľudia chápu Božie riadenie, pomoc a úžitok vyplývajúci z Božieho diela dokáže oceniť každý. Možno si dnes necítil nič z lásky alebo života, ktoré Boh poskytuje, ale pokiaľ neopustíš Boha a nevzdáš sa svojho odhodlania usilovať sa o pravdu, príde deň, keď ti bude odhalený Boží úsmev. Pretože zámerom Božieho riadenia je zachrániť ľudí, ktorí sú v satanovej moci, a nie opustiť tých, ktorých satan skazil a stavajú sa proti Bohu.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dodatok 3: Človek môže byť spasený jedine v rámci Božieho riadenia

642. Počas vykonávania diela Božej spásy bude, pokiaľ to bude možné, zachránený každý, koho možno zachrániť. Nikto nebude odhodený, pretože účelom Božieho diela je zachrániť človeka. Všetci tí, ktorí počas Božej spásy človeka nie sú schopní zmeny svojej povahy, ako aj všetci tí, ktorí sa Bohu nedokážu úplne podriadiť, sa stanú objektmi trestu. Táto fáza diela – dielo slov – odhalí ľuďom všetky cesty a záhady, ktorým nerozumejú, aby mohli pochopiť Božiu vôľu a Jeho požiadavky na nich a aby mali predpoklady na zavedenie Božích slov do praxe a zmenu svojej povahy. Boh používa na konanie svojho diela len slová a netrestá ľudí za to, že sú trochu vzdorovití. Je to preto, lebo teraz je čas na konanie diela spásy. Ak by bol potrestaný každý, kto sa správa vzdorovito, nikto by nemal možnosť byť spasený. Každý by bol potrestaný a spadol by do podsvetia. Účelom slov, ktoré súdia človeka, je umožniť mu, aby spoznal sám seba a podriadil sa Bohu, nie potrestať ho takýmto súdom. Počas vykonávania diela slov preukážu mnohí ľudia svoju vzdorovitosť a odpor, ako aj svoju neposlušnosť voči vtelenému Bohu. Boh v dôsledku toho nepotrestá všetkých ľudí, ale odvrhne len tých, ktorí sú skazení až na kosť a nemôžu byť zachránení. Ich telá dá satanovi a v niekoľkých prípadoch spôsobí ich koniec. Tí, ktorí zostanú, budú ďalej nasledovať a Boh sa s nimi bude zaoberať a orezávať ich. Ak počas nasledovania stále nebudú schopní prijať, že Boh sa s nimi zaoberá a orezáva ich, a budú čoraz viac upadať, stratia príležitosť na spásu. Každý človek, ktorý prijal dobytie Božími slovami, bude mať veľkú príležitosť na spásu. Božia spása každého z týchto ľudí bude dôkazom o Jeho veľmi veľkej zhovievavosti. Inak povedané, stretnú sa s maximálnou toleranciou. Ak sa ľudia vrátia z nesprávnej cesty a dokážu sa kajať, Boh im dá príležitosti na to, aby získali Jeho spásu. Keď ľudia prvýkrát vzdorujú Bohu, Boh ich netúži usmrtiť. Naopak, robí všetko pre to, aby ich zachránil. Ak niekto skutočne nemá priestor na spásu, Boh ho odvrhne. Boh sa nehrnie do trestania určitých ľudí, pretože chce zachrániť každého, koho možno zachrániť. Ľudí súdi, osvecuje a usmerňuje len slovami a nepoužíva palicu, aby ich usmrtil. Používanie slov v záujme spásy ľudí je účelom a zmyslom poslednej etapy konania diela.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Mali by ste odložiť požehnania spojené s postavením a pochopiť Božiu vôľu, ktorou je spása človeka

643. V širokom svete sa oceány vylievajú do polí a polia zasahujú do oceánov. Stále znova sa to opakuje. Okrem Neho, kto všetko riadi, nik nedokáže viesť a riadiť toto ľudstvo. Neexistuje nikto mocný, kto by pracoval alebo robil prípravy pre toto ľudstvo. A už vôbec tu nie je nikto, kto dokáže viesť toto ľudstvo ku konečnému osudu svetla a oslobodiť ho od pozemských nespravodlivostí. Boh narieka nad budúcnosťou ľudstva. Smúti nad jeho pádom. Trápi ho, že ľudstvo krok za krokom kráča k úpadku po ceste, z ktorej niet návratu. Nik nepremýšľal nad tým, akým smerom ide ľudstvo, ktoré zlomilo srdce Bohu a zrieklo sa Ho, aby páchalo zlo. Práve z tohto dôvodu nik nevníma Boží hnev, preto nik nehľadá spôsob, ako by sa mohol zapáčiť Bohu, ani sa neusiluje prísť k Bohu. Ba čo viac, nik sa neusiluje pochopiť Boží žiaľ a bolesť. Hoci človek počuje Boží hlas, ide si svojou cestou. Naďalej sa vzďaľuje od Boha. Vyhýba sa Božej milosti a opatere. Odmieta Jeho pravdu. Radšej sa odovzdá satanovi, Božiemu nepriateľovi. A kto premýšľal nad tým – keby človek zotrval vo svojej tvrdohlavosti –, ako sa Boh zachová voči tomuto ľudstvu, ktoré Ho odmietlo bez toho, aby sa za Ním obzrelo? Nik nevie, že opakované Božie pripomienky a povzbudenia sú tu preto, lebo Boh pripravil vo svojich rukách pohromu, aká tu ešte nebola. Táto pohroma bude pre telo a dušu človeka neznesiteľná. Nie je to len trest tela, ale aj duše. Musíš to vedieť: keď sa Boží plán nenaplní a keď Jeho pripomienky a povzbudenia nenájdu odozvu, aký hnev to v Ňom vyvolá? Nebude to podobné ničomu, čo kedy stvorená bytosť zažila alebo počula. A preto hovorím, že táto pohroma nemá obdobu a nikdy sa nebude opakovať. Lebo Boh plánoval stvoriť ľudstvo len raz a zachrániť ľudstvo len raz. Je to prvýkrát a zároveň naposledy. Preto nik nemôže pochopiť starostlivé zámery a vrúcne očakávanie, s akým Boh teraz zachraňuje ľudstvo.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Boh je zdroj života človeka

Predchádzajúci: A. Božie požiadavky na človeka

Ďalší: C. Božie varovania človeka

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger