C. Božie varovania človeka

644. Tí, ktorí si želajú získať život bez toho, aby sa opierali o pravdu, ktorú hovorí Kristus, sú tí najsmiešnejší ľudia na zemi. A tí, ktorí neprijímajú cestu života, ktorú priniesol Kristus, sú stratení vo svete fantázie. A preto hovorím, že tých, ktorí neprijímajú Krista posledných dní, bude Boh navždy nenávidieť. Kristus je bránou človeka do kráľovstva počas posledných dní a nikto nemôže chodiť okolo Neho. Boh môže človeka zdokonaliť len prostredníctvom Krista. Veríš v Boha, preto musíš prijať Jeho slová a poslúchať Ho. Nemôžeš myslieť len na získanie požehnania a zároveň nedokázať prijať pravdu a život. Kristus prichádza počas posledných dní, aby všetci tí, ktorí v Neho skutočne veria, mohli dostať život. Jeho dielo smeruje k uzavretiu starého veku a otvoreniu nového, a je to cesta, na ktorú sa musia vydať všetci tí, ktorí vstúpia do nového veku. Ak Ho nedokážeš prijať a namiesto toho Ho odsudzuješ, rúhaš sa alebo Ho dokonca prenasleduješ, potom budeš naveky horieť a nikdy nevstúpiš do kráľovstva Božieho. Pretože tento Kristus je vyjadrením Ducha Svätého, vyjadrením Boha. Je to Niekto, koho Boh poveril Svojím dielom na zemi. A preto hovorím, že ak nedokážeš prijať všetko, čo robí Kristus posledných dní, rúhaš sa Duchu Svätému. Trest pre tých, ktorí sa rúhajú Duchu Svätému, poznajú všetci. Zároveň ti vravím, že ak odporuješ Kristovi posledných dní, ak si Ho zavrhol, nikto za teba nebude niesť dôsledky. Od tohto dňa navyše nebudeš mať ďalšiu šancu získať súhlas Boha. Aj keď sa budeš snažiť svoju chybu odčiniť, už nikdy neuvidíš tvár Boha. Neodporuješ totiž človeku, nezavrhuješ len tak nejakú bezvýznamnú bytosť, ale Krista. Vieš, aké to bude mať dôsledky? Neurobíš malú chybu, ale dopustíš sa ťažkého zločinu. Preto radím každému, aby pred pravdou neceril tesáky a ľahkomyseľne nekritizoval, pretože len pravda ti môže dať život a nič len pravda ti umožní znovu sa narodiť a opäť zočiť tvár Boha.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Len Kristus posledných dní môže dať človeku cestu večného života

645. Veríme, že žiadna krajina ani sila nemôže stáť v ceste tomu, čo chce Boh dosiahnuť. Tých, ktorí kladú prekážky Jeho dielu, odporujú Jeho slovu a narúšajú a kazia Jeho plán, Boh nakoniec potrestá. Kto popiera Božie dielo, pôjde do pekla. Štát, ktorý popiera Božie dielo, bude zničený. Národ, ktorý odporuje Božiemu dielu, bude vymazaný zo zemského povrchu a prestane existovať. Nalieham na ľudí všetkých národov, všetkých krajín, ba dokonca všetkých odvetví, aby počúvali hlas Boží, vnímali Jeho dielo a venovali pozornosť osudu ľudstva, aby sa z Boha stal najsvätejší, najváženejší, najvyšší a jediný predmet uctievania zo strany ľudstva, a aby ľudstvo mohlo žiť v Božom požehnaní tak, ako potomkovia Abraháma žili pod prísľubom Jahveho a Adam a Eva, ktorých Boh stvoril ako prvých, v Rajskej záhrade.

Božie dielo pokračuje ďalej ako mohutná vlna. Nikto Ho nezadrží a nikto nemôže zastaviť Jeho kroky. Len tí, ktorí pozorne počúvajú Jeho slová, hľadajú Ho a túžia po Ňom, môžu sledovať Jeho kroky a získať Jeho prísľub. Tí, ktorí to nerobia, budú vystavení zničujúcej katastrofe a dostane sa im zaslúženého trestu.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dodatok 2: Boh určuje osud celého ľudstva

646. Boh hľadá tých, ktorí túžia po Jeho zjavení. Hľadá tých, ktorí dokážu počuť Jeho slová, nezabudli na Jeho poverenie a ponúkajú Mu svoje srdcia a telá. Hľadá tých, ktorí ho poslúchajú ako deti a neodporujú Mu. Ak sa zasvätíš Bohu a nezabráni ti v tom žiadna sila, Boh sa na teba bude pozerať s láskou a požehná ti. Ak máš vysoké postavenie, ctihodnú povesť, množstvo vedomostí, veľa majetku a podporuje ťa veľa ľudí, aj tak sa budeš musieť postaviť pred Boha, aby si prijal jeho volanie a poverenie a urobil, čo ti prikáže. To, čo urobíš, bude mať najväčší význam na zemi a bude to tá najspravodlivejšia vec, ktorú ľudstvo kedy vykonalo. Ak volanie Boha odmietneš kvôli svojmu postaveniu a vlastným cieľom, budeš prekliaty a Boh tebou bude opovrhovať. Možno si prezident, vedec, pastor alebo starejší, na tvojej pozícii však nezáleží. Ak sa budeš počas svojich činov opierať o svoje vedomosti a schopnosti, vždy zlyháš a prídeš o Božie požehnanie, pretože Boh neakceptuje nič z toho, čo urobíš, a neprizná správnosť tvojho konania ani to, že pracuješ pre dobro ľudstva. Povie, že všetko, čo robíš, robíš preto, aby si využil vedomosti a silu ľudstva na to, aby si potlačil Božiu ochranu človeka a poprel Božie požehnanie. Povie, že vedieš ľudstvo do temnoty, v ústrety smrti a k začiatku neobmedzenej existencie, v ktorej človek stratil Boha a Jeho požehnanie.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dodatok 2: Boh určuje osud celého ľudstva

647. Chcete vedieť, prečo sa farizeji postavili proti Ježišovi? Chcete poznať podstatu farizejov? Boli plní fantazírovania o Mesiášovi. A čo viac, verili len tomu, že Mesiáš príde, no neusilovali sa o život-pravdu. A tak ešte aj dnes očakávajú Mesiáša, lebo nepoznajú cestu života a nevedia, čo je cesta pravdy. Povedzte, ako mohli takíto hlúpi, tvrdohlaví a nevedomí ľudia získať Božie požehnanie? Ako mohli uvidieť Mesiáša? Postavili sa proti Ježišovi, pretože nepoznali smerovanie diela Ducha Svätého, pretože nepoznali cestu pravdy, ktorú vyslovil Ježiš, a navyše, pretože nepochopili Mesiáša. A keďže nikdy neuvideli Mesiáša a nikdy neboli v Jeho spoločnosti, urobili chybu, že sa pridŕžali samotného mena Mesiáša, pričom sa všemožným spôsobom stavali proti podstate Mesiáša. Títo farizeji boli v podstate tvrdohlaví, arogantní a nenaslúchali pravde. Princíp ich viery v Boha bol takýto: Bez ohľadu na to, aká hlboká je Tvoja kázeň, bez ohľadu na to, akú máš silnú autoritu, nie si Kristom, pokiaľ sa nenazývaš Mesiášom. Nie je táto viera absurdná a smiešna? Pýtam sa vás ďalej: Nie je pre vás mimoriadne ľahké dopustiť sa chýb prvých farizejov, keďže ani v najmenšom nerozumiete Ježišovi? Si schopný rozpoznať cestu pravdy? Môžeš skutočne zaručiť, že nebudeš Kristovi odporovať? Si schopný nasledovať dielo Ducha Svätého? Ak nevieš, či sa postavíš proti Kristovi, potom vravím, že už žiješ na pokraji smrti. Tí, ktorí nepoznali Mesiáša, boli schopní Ježišovi odporovať, odmietnuť Ho, ohovárať Ho. Všetci ľudia, ktorí nerozumejú Ježišovi, sú schopní Ho odmietnuť a nadávať Mu. Dokonca sú schopní vidieť Ježišov návrat ako satanov podvod a ešte viac ľudí odsúdi Ježiša, ktorý sa vrátil do tela. Nevyvoláva toto všetko vo vás strach? To, čomu čelíte, bude rúhanie sa Duchu Svätému, ničenie slov Ducha Svätého voči cirkvám a zavrhnutie všetkého, čo Ježiš vyjadril. Čo môžete získať od Ježiša, keď ste takí zmätení? Ako môžete pochopiť Ježišovo dielo, keď sa vracia v tele na bielom oblaku, ak si tvrdošijne odmietate uvedomiť svoje chyby? Veru hovorím vám: Ľudia, ktorí neprijímajú pravdu, ale slepo očakávajú príchod Ježiša na bielych oblakoch, sa určite budú rúhať Duchu Svätému a patria k skupine, ktorá bude zničená. Vy si len želáte Ježišovu milosť a chcete si len užívať blaženú ríšu neba, no nikdy ste neposlúchli slová, ktoré povedal Ježiš a nikdy ste neprijali pravdu, ktorú Ježiš vyjadril pritom ako sa vracia do tela. Čo získate výmenou za skutočnosť Ježišovho návratu na bielom oblaku? Je to úprimnosť, v ktorej opakovane páchate hriechy a potom hovoríte svoje vyznanie stále dookola? Čo ponúknete ako obeť Ježišovi, ktorý sa vracia na bielom oblaku? Sú to roky práce, ktorými sa povyšujete? Čoho sa budete držať, aby vám vracajúci sa Ježiš uveril? To je tá vaša arogantná povaha, ktorá nenačúva žiadnej pravde?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Až uzrieš duchovné telo Ježiša, Boh nanovo stvorí nebo a zem

648. Veru hovorím vám, tí, ktorí veria v Boha kvôli znameniam, sú určite tou skupinou, ktorá bude zničená. Tí, ktorí nie sú schopní prijať slová Ježiša, ktorý sa vrátil do tela, sú určite potomkami pekla, potomkami archanjela, skupinou, ktorá bude podrobená večnému zatrateniu. Mnohým ľuďom môže byť jedno, čo hovorím, ale aj tak chcem povedať každému takzvanému svätému, ktorý nasleduje Ježiša, že keď na vlastné oči uvidíte Ježiša zostupovať z neba na bielom oblaku, toto bude verejné zjavenie sa Slnka spravodlivosti. Možno to bude pre teba moment veľkého vzrušenia, no mal by si vedieť, že ten čas, keď budeš svedkom zostupovania Ježiša z neba, je zároveň časom, keď ty padneš do pekla a budeš potrestaný. To bude čas konca Božieho plánu riadenia a bude to vtedy, keď Boh odmení dobrých a potrestá zlých. Lebo Boží súd sa skončí skôr, ako človek uvidí znamenia, keď bude vyjadrená len pravda. Tí, ktorí prijímajú pravdu a nehľadajú znamenia, a tak boli očistení, sa vrátia pred Boží trón a dostanú sa do Stvoriteľovho objatia. Iba tí, ktorí zotrvávajú vo viere, že „Ježiš, ktorý sa nenesie na bielom oblaku, je falošný Kristus“, budú podrobení večnému trestu, pretože veria iba v Ježiša, ktorý prejavuje znamenia, ale neuznávajú Ježiša, ktorý hlása prísny súd a oslobodzuje pravú cestu a život. A tak sa môže stať, že sa s nimi Ježiš vysporiada len vtedy, keď sa otvorene vráti na bielom oblaku. Sú príliš tvrdohlaví, príliš sebavedomí, príliš arogantní. Ako by len mohol Ježiš odmeniť takýchto zvrhlíkov? Ježišov návrat je veľkou spásou pre tých, ktorí sú schopní prijať pravdu, ale pre tých, ktorí nie sú schopní prijať pravdu, je to znak odsúdenia. Mali by ste si vybrať svoju vlastnú cestu a nemali by ste sa rúhať Duchu Svätému a odmietať pravdu. Nemali by ste byť ignoranti a arogantní ľudia, ale tí, čo poslúchajú vedenie Ducha Svätého a túžia po pravde a hľadajú ju. Len takto budete mať osoh. Radím vám, aby ste opatrne kráčali po ceste viery v Boha. Nerobte unáhlené závery. A nielen to, nebuďte vo viere v Boha povrchní a bezmyšlienkovití. Mali by ste vedieť aspoň to, že tí, ktorí veria v Boha, by mali mať pokorné a bohabojné srdcia. Tí, ktorí počuli pravdu, a predsa nad ňou ohŕňajú nos, sú hlúpi a ignoranti. Tí, ktorí počuli pravdu, no bezstarostne robia unáhlené závery alebo ju odsudzujú, sú opantaní aroganciou. Nikto, kto verí v Ježiša, nemá právo preklínať alebo odsudzovať iných. Všetci by ste mali mať rozum a akceptovať pravdu. Možno keď si počul o ceste pravdy a prečítal si si slovo života, veríš, že iba jedno z 10 000 týchto slov je v súlade s tvojím presvedčením a Bibliou, a tak by si mal pokračovať v hľadaní toho 10 000-ceho z týchto slov. Stále ti radím, aby si bol pokorný, nebol príliš sebavedomý a príliš sa nevyvyšoval. S takýmto bohabojným srdcom budeš osvietenejší. Ak tieto slová dôkladne preskúmaš a opakovane popremýšľaš, pochopíš, či sú alebo nie sú pravdou a či sú alebo nie sú životom. Možno niektorí ľudia po prečítaní niekoľkých viet tieto slová slepo odsúdia a povedia: „Toto nie je nič iné ako nejaké osvietenie Ducha Svätého“, alebo: „Toto je falošný Kristus, ktorý prišiel zviesť ľudí.“ Tí, čo hovoria takéto veci, sú zaslepení nevedomosťou! Príliš málo rozumieš dielu a Božej múdrosti a radím ti, aby si začal znova od začiatku! Nesmieš slepo odsudzovať slová vyjadrené Bohom kvôli objaveniu sa falošných Kristov počas posledných dní a nesmieš byť tým, čo sa rúha Duchu Svätému, pretože sa bojíš podvodu. Nebola by to veľká škoda? Ak po dlhom skúmaní stále veríš, že tieto slová nie sú pravdou, nie sú cestou a nie sú vyjadrením Boha, potom budeš nakoniec potrestaný a zostaneš bez požehnania. Ak nevieš prijať takú pravdu vyslovenú tak jasne a zrozumiteľne, nie si potom nevhodný pre Božiu spásu? Nie si tým, kto nie je dostatočne požehnaný, aby sa vrátil pred Boží trón? Porozmýšľaj o tom! Nebuď unáhlený a zbrklý a nepovažuj vieru v Boha za hru. Mysli v záujme svojho konečného osudu, v záujme svojich vyhliadok, v záujme svojho života a nezahrávaj sa. Dokážeš prijať tieto slová?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Až uzrieš duchovné telo Ježiša, Boh nanovo stvorí nebo a zem

649. Kristus posledných dní bude používať pravdu, aby učil ľudí po celom svete a oboznamoval ich so všetkými pravdami. To je Boží súd. Mnohí majú zlý pocit, pokiaľ ide o druhé vtelenie Boha, pretože pre ľudí je ťažké uveriť, že Boh sa stal človekom, aby súdil. Napriek tomu ti musím povedať, že Božie dielo často ďaleko prevyšuje očakávania človeka a ľudská myseľ ho ťažko prijíma. Ľudia sú totiž len larvami na zemi, zatiaľ čo Boh je zvrchovaný a vypĺňa vesmír. Ľudská myseľ je ako jama s nečistou vodou, ktorá len plodí červy, zatiaľ čo každá etapa diela riadená Božími myšlienkami je ovocím Božej múdrosti. Ľudia sa vždy pokúšajú škriepiť s Bohom, na čo hovorím, že je úplne zjavné, kto nakoniec prehrá. Všetkých vás varujem, aby ste si nemysleli, že ste cennejší než zlato. Ak iní dokážu prijať Boží súd, prečo ty nie? O koľko vyššie stojíš nad ostatnými? Ak ostatní môžu skloniť svoje hlavy pred pravdou, prečo ty nie? Božie dielo má nezastaviteľný spád. Nebude súd opakovať len kvôli tvojmu „prínosu“ a budeš ľutovať, že si si nechal uniknúť takú dobrú príležitosť. Ak neveríš Mojim slovám, len si počkaj na veľký biely trón na oblohe a na svoj súd! Musíš vedieť, že všetci Izraeliti pohŕdali Ježišom a popierali Ho, no napriek tomu sa fakt, že Ježiš spasil ľudstvo, šíril vesmírom a do všetkých kútov zeme. Nejde o dávnu skutočnosť, ktorú zapríčinil Boh? Ak stále čakáš na Ježiša, že ťa zoberie do neba, hovorím, že si ako vzdorovitý kus odumretého dreva[a]. Ježiš neuzná falošného veriaceho, ako si ty, ktorý nie je verný pravde a túži len po požehnaniach. Naopak, nebude milostivý a uvrhne ťa do jazera ohňa, v ktorom budeš horieť tisíce rokov.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Kristus koná dielo súdu prostredníctvom pravdy

Poznámky pod čiarou:

a. Kus odumretého dreva: niekto, komu „niet pomoci“.


650. Boh stvoril tento svet, toto ľudstvo a navyše bol tvorcom starovekej gréckej kultúry a ľudskej civilizácie. Len Boh utešuje toto ľudstvo a len Boh sa oň vo dne v noci stará. Rozvoj a pokrok ľudstva sa nedajú oddeliť od zvrchovanosti Boha a minulosť a budúcnosť ľudstva nie je možné izolovať od Božích plánov. Ak si skutočný kresťan, potom určite veríš, že k vzostupu a pádu každého štátu alebo národa dochádza podľa Božích plánov. Len samotný Boh pozná osud krajiny alebo národa a len Boh riadi život ľudstva. Ak ľudstvo alebo krajina túži po dobrom osude, človek musí s úctou pokľaknúť pred Bohom, kajať sa a priznať svoje hriechy, pretože inak bude osud a konečný osud ľudstva katastrofou, ktorej sa nebude dať vyhnúť.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dodatok 2: Boh určuje osud celého ľudstva

651. Pre svoj vlastný osud by ste sa mali usilovať o Boží súhlas. To znamená, že keď sa hlásite medzi príslušníkov Božieho domu, mali by ste prinášať Bohu pokoj a vo všetkom Mu vyhovieť. Inak povedané, musíte byť zásadoví vo svojich činoch a riadiť sa pri nich pravdou. Ak to nedokážeš, Bohu sa páčiť nebudeš, odmietne ťa a zavrhnú ťa aj všetci ľudia. Ak si sa už dostal do takejto ošemetnej situácie, nemôžeš sa počítať medzi príslušníkov Božieho domu. Presne to znamená nedostať Boží súhlas.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tri napomenutia

652. Moje požiadavky môžu byť jednoduché, ale to, čo vám hovorím, nie je také jednoduché ako jedna plus jedna sa rovná dvom. Ak budete o tom iba nenútene rozprávať alebo naprázdno tárať a dávať zvučné vyhlásenia, potom vaše plány a želania zostanú navždy len prázdnym listom. Nebudem cítiť ľútosť nad tými, ktorí toľko rokov trpia a tvrdo pracujú, no nemajú čo ukázať. Naopak, potrestám tých, ktorí nesplnili Moje požiadavky, nezaslúžia si žiadnu odmenu, a už vôbec nie súcit. Mohli by ste si myslieť, že po toľkých rokoch nasledovania a ťažkej práce by ste mali dostať misku ryže v Božom dome len za to, že tým, čo robí službu. Myslím, že väčšina z vás rozmýšľa týmto spôsobom, pretože ste vždy hľadali cestu, ako mať z vecí osoh, a nie ako byť prospešní. Preto vám teraz hovorím so všetkou vážnosťou: nezaujíma ma, aká záslužná je tvoja tvrdá práca, aké pôsobivé vzdelanie si dosiahol, ako dôsledne Ma nasleduješ, či si slávny a ako veľmi si vylepšil svoj postoj; pokiaľ si nesplnil Moje požiadavky, nikdy nezískaš Moje uznanie. Čo najskôr zahoďte všetky svoje nápady a výpočty a začnite brať Moje požiadavky vážne; inak všetkých obrátim na popol, aby som ukončil svoje dielo, a v najhoršom prípade obrátim roky svojej práce a utrpenia na ničotu, keď nebudem môcť priviesť svojich nepriateľov a tých, ktorí páchnu zlom a majú podobu satana, do Môjho kráľovstva alebo ich vziať do novej éry.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Priestupky privedú človeka do pekla

653. Teraz nastal čas, keď môj Duch činí veľké dielo, a zároveň čas, keď začínam konať svoje dielo medzi pohanskými národmi. Ba čo viac, je to čas, keď roztriedim všetky stvorenia a každé zaradím do príslušnej triedy, aby Moje dielo mohlo prebiehať rýchlejšie a efektívnejšie. A tak od vás stále žiadam, aby ste obetovali celú svoju bytosť Môjmu dielu, a aby ste navyše jasne rozoznávali a upevňovali všetko dielo, ktoré som vo vás vykonal, a aby ste do neho vložili všetky svoje sily, nech sa stane účinnejším. Toto musíš pochopiť. Nebojujte medzi sebou, nehľadajte cestu späť ani telesné útechy, ktoré by zdržiavali Moje dielo a odďaľovali tvoju nádhernú budúcnosť. Takéto konanie by ťa ani zďaleka neochránilo, ale prinieslo by ti zničenie. Nebolo by to od teba pochabé? To, čo si dnes lačne užívaš, je práve to, čo ničí tvoju budúcnosť, zatiaľ čo bolesť, ktorú dnes znášaš, je práve to, čo ťa chráni. Musíš si tieto veci jasne uvedomovať, aby si sa vyvaroval pokušeniam, ktorým budeš len ťažko odolávať, a aby si sa vyhol tomu, že zablúdiš do hustej hmly a nebudeš vedieť nájsť slnko. Keď sa hustá hmla rozplynie, ocitneš sa uprostred súdu veľkého dňa. V tom čase sa už bude k ľudstvu blížiť Môj deň. Ako unikneš pred Mojím súdom? Ako vydržíš spaľujúcu páľavu slnka? Keď človeka obdarujem svojou hojnosťou, nebude ju opatrovať vo svojom lone, ale odhodí ju na miesto, kde si ju nikto nevšimne. Keď na človeka zostúpi Môj deň, už viac nedokáže objaviť Moju hojnosť ani nájsť trpké slová pravdy, ktoré som mu kedysi dávno povedal. Bude nariekať a plakať, pretože stratil jas svetla a upadol do tmy. To, čo dnes vidíte, je len ostro namierený meč z Mojich úst. Nevideli ste palicu v Mojej ruke ani plameň, ktorým spaľujem človeka, a preto ste v Mojej prítomnosti stále pyšní a neskrotní. Preto so Mnou stále bojujete v Mojom dome a ľudským jazykom spochybňujete to, čo som vyslovil svojimi ústami. Človek sa Ma neobáva, a hoci je aj dnes Mojim nepriateľom, naďalej zostáva bez obáv. V ústach máte jazyk a zuby nespravodlivých. Vaše slová a skutky sú ako slová a skutky hada, ktorý zviedol Evu k hriechu. Vyžadujete jeden od druhého oko za oko a zub za zub a v Mojej prítomnosti bojujete, aby ste si vydobyli postavenie, slávu a zisk, ale neviete, že Ja tajne sledujem vaše slová a skutky. Ešte predtým, ako ste vstúpili do Mojej prítomnosti, som sa dostal na dno vašich sŕdc. Človek chce vždy uniknúť z dosahu Mojej ruky a vyhnúť sa pohľadu Mojich očí, ale Ja som nikdy neuhýbal pred jeho slovami ani skutkami. Naopak, zámerne dopúšťam, aby tieto slová a skutky vstúpili do Mojich očí, a tak môžem napomínať ľudskú nespravodlivosť a vykonať súd nad ľudským vzdorom. Takto skryté slová a skutky človeka zostávajú vždy pred Mojou súdnou stolicou a Môj súd nikdy neopustil človeka, pretože jeho vzdor je príliš veľký. Mojím dielom je spáliť a očistiť všetky ľudské slová a skutky, ktoré vyslovil a vykonal v prítomnosti Môjho Ducha. Takto,[a] keď opustím zem, ľudia si stále zachovajú voči Mne vernosť a stále Mi budú slúžiť ako Moji svätí služobníci v Mojom diele, čím umožnia, aby sa Moje dielo na zemi rozvíjalo až do úplného konca.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dielo šírenia evanjelia je súčasne dielom záchrany človeka

Poznámky pod čiarou:

a. Pôvodný text neobsahuje slovo „Takto“.


654. Všelijakí zlí duchovia si na zemi večne hľadajú miesto na odpočinok a donekonečna hľadajú ľudské telá, ktoré by mohli zničiť. Môj ľud! Musíte zostať pod Mojou starostlivosťou a ochranou. Nikdy nebuďte zhýralí! Nikdy sa nesprávajte bezohľadne! Obetuj svoju vernosť v Mojom dome, lebo len s ňou dokážeš podniknúť protiútok proti diablovým nástrahám. V žiadnom prípade sa nesmiete správať tak, ako ste sa správali v minulosti, keď ste robili jedno predo Mnou a druhé za Mojím chrbtom. Ak sa takto správate, potom už pre vás niet spásy. Nevyslovil som takýchto slov viac než dosť? Práve preto, že stará ľudská povaha je nenapraviteľná, musím im to opakovane pripomínať. Nenechajte sa unaviť! Všetko, čo hovorím, je pre zabezpečenie vášho osudu! Hnusné a hriešne miesto je presne to, čo satan potrebuje, čím viac ste beznádejne nenapraviteľní, a čím viac ste zhýralí a odmietate sa podriadiť zdržanlivosti, tým viac tí nečistí duchovia budú využívať každú príležitosť, aby do vás prenikli. Ak ste sa dostali až tam, potom vaša oddanosť bude len prázdnym rečnením bez akejkoľvek reality a nečistí duchovia pohltia vaše odhodlanie a premenia ho na neposlušnosť a satanské sprisahania, ktoré budú použité na prerušenie Môjho diela. Potom na vás môžem kedykoľvek udrieť. Nikto nechápe vážnosť tejto situácie, všetci ľudia sa jednoducho tvária, že nepočujú, a nie sú ani trochu opatrní. Nepamätám sa na to, čo sa stalo v minulosti, naozaj ešte stále čakáš, že budem k tebe zhovievavý a opäť „zabudnem“?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, 10. kapitola

655. Mnohí ľudia radšej pôjdu do pekla, ako by mali hovoriť a konať čestne. Niet divu, že s tými, ktorí sú nečestní, sa chystám zaobchádzať inak. Samozrejme, viem veľmi dobre, aké je pre vás ťažké byť čestní. Pretože ste všetci takí šikovní a tak dobre dokážete posudzovať ľudí podľa svojich vlastných úzkoprsých štandardov. To Mi uľahčuje prácu. A keďže si všetci tak starostlivo strážite svoje tajomstvá, dobre teda: Jedného po druhom vás pošlem do pohromy, kde vás „vyškolí“ oheň a napokon dospejete k pevnému rozhodnutiu, čo sa týka vašej viery v Moje slová. Nakoniec vám z úst vypáčim slová, že „Boh je verným Bohom“. Potom sa budete biť do pŕs a nariekať: „Ľudské srdce je zvodné!“ Aké bude vtedy vaše vnútorné rozpoloženie? Viem si predstaviť, že sa už nebudete tváriť tak víťazoslávne ako teraz. A už vôbec nebudete takí „hlbokomyseľní a ťažko pochopiteľní“, ako ste teraz. Pred Bohom niektorí ľudia vystupujú veľmi rezervovane a korektne a starostlivo sa snažia „správať slušne“, v prítomnosti Ducha však ceria tesáky a vyťahujú pazúry. Zaradili by ste takýchto ľudí medzi čestných? Ak si pokrytec, človek zručný v „medziľudských vzťahoch“, potom si jednoznačne aj človekom, ktorý sa pokúša zahrávať sa s Bohom. Ak máš reči plné výhovoriek a zbytočných ospravedlnení, musím povedať, že si človekom, ktorý nerád uvádza pravdu do praxe. Ak máš veľa tajností, o ktoré sa zdráhaš podeliť, ak sa ti vôbec nechce odhaľovať svoje tajomstvá a svoje ťažkosti pred ostatnými a hľadať cestu svetla, potom len tak ľahko nedosiahneš spasenie a sotva unikneš z temnoty. … To, ako sa osud človeka nakoniec vyvinie, závisí od toho, či má úprimné a „mäsité“ srdce a či má čistú dušu. Ak vôbec nežiješ čestne, máš srdce plné zloby a nečistú dušu, potom určite skončíš na mieste, kde ľudia dostanú svoj trest, ako je to napísané v knihe tvojho osudu. Ak o sebe tvrdíš, že si čestný človek, a pritom nikdy nedokážeš konať v súlade s pravdou alebo povedať pravdivé slovo, vari ešte stále čakáš, že ťa Boh odmení? Stále dúfaš, že si ťa Boh bude chrániť ako zrenicu svojho oka? Nie je to absurdná úvaha? Veď Boha vo všetkom klameš; ako by v Božom dome mohlo byť miesto pre niekoho ako si ty, kto má nečisté ruky?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tri napomenutia

656. To, či bolo vaše hľadanie účinné, sa stanoví podľa toho, čo v súčasnosti vlastníte. Práve to sa používa na určenie vášho výsledku; znamená to, že váš výsledok sa zjavuje v obetiach, ktoré ste priniesli, a vo veciach, ktoré ste urobili. Váš výsledok vyjde najavo prostredníctvom vášho hľadania, vašej viery a vašich činov. Medzi vami všetkými je mnoho takých, ktorých už nemožno spasiť, pretože dnes je deň zjavenia ľudských výsledkov a Ja vo svojom diele nebudem zmätený; nebudem viesť do ďalšieho veku tých, ktorých už vôbec nemožno spasiť. Príde čas, keď bude Moje dielo ukončené. Nebudem vykonávať dielo na tých zapáchajúcich, bezduchých mŕtvolách, ktoré sa vôbec nedajú zachrániť; teraz sú posledné dni ľudskej spásy a Ja nebudem vykonávať zbytočné dielo. Nepreklínajte nebo a zem – koniec sveta prichádza. Je nevyhnutný. Veci sa dostali do tohto bodu a ty ako ľudská bytosť nemôžeš urobiť nič, aby si ich zastavil; nemôžeš veci meniť, ako si želáš. Včera si nezaplatil za hľadanie pravdy a nebol si verný, dnes nastal ten čas a nemožno ťa spasiť; a zajtra budeš odvrhnutý a nebude priestor na tvoju spásu. Aj keď mám láskavé srdce a robím, čo môžem, aby som ťa zachránil, ak sa nebudeš snažiť sám za seba alebo o sebe nepopremýšľaš, čo s tým mám Ja spoločné? Tí, ktorí myslia len na svoje telo a užívajú si pohodlie; tí, ktorí zdanlivo veria, no v skutočnosti neveria; zaoberajú sa šarlatánstvom a čiernou mágiou; striedajú partnerov, majú otrhaný a obnosený odev; kradnú obete Jahvemu a Jeho vlastníctvo; milujú úplatky; nečinne snívajú, že vystúpia na nebo; sú arogantní a namyslení; usilujú sa len o osobnú slávu a bohatstvo; šíria bezočivé slová; rúhajú sa samotnému Bohu; nerobia nič, len vynášajú súdy proti samotnému Bohu a očierňujú Ho; vytvárajú kliky a hľadajú nezávislosť; povyšujú sa nad Boha; tí povrchní muži a ženy v mladom, strednom a staršom veku, ktorí uviazli v pasci nemravnosti; muži a ženy, ktorým robí radosť osobná sláva a bohatstvo a hľadajú osobné postavenie medzi inými; nehanební ľudia uväznení v hriechu – nie sú to všetko ľudia, ktorých nemožno spasiť? Bujnie medzi vami nemravnosť, hriešnosť, šarlatánstvo, čierna mágia, vulgárnosť a bezočivé slová, kým pravda a slová života sú vo vašich radoch udupané a svätá reč zneuctená. Vy pohania, na prasknutie plní špiny a neposlušnosti! Aký bude váš konečný výsledok? Ako môžu mať tí, ktorí milujú telo, venujú sa čiernej mágii tela a uviazli v nemravnom hriechu, odvahu ďalej žiť?! Nevieš, že ľudia ako ty sú larvy, ktoré nemožno spasiť? Čo ťa oprávňuje požadovať rôzne veci? Tí, ktorí nemilujú pravdu a milujú len telo, sa dodnes ani trochu nezmenili – ako môžu byť takíto ľudia zachránení? Tí, ktorí nemilujú cestu života, nevelebia Boha a nesvedčia o Ňom, intrigujú v záujme vlastného postavenia a vychvaľujú sa – nie sú aj dnes stále rovnakí? Akú hodnotu má ich záchrana? To, či ťa možno zachrániť, nezávisí od tvojho vyššieho postavenia alebo počtu odpracovaných rokov a už vôbec to nezávisí od toho, koľko dokladov o svojej kvalifikácii si získal. Závisí to skôr od toho, či tvoje hľadanie prinieslo ovocie. Mal by si vedieť, že tí, ktorí sú zachránení, sú „stromami“ rodiacimi ovocie, nie stromami s bujným lístím a množstvom kvetov, ktoré však nerodia. Čo na tom záleží, že si mnoho rokov blúdil ulicami? Kde je tvoje svedectvo? Tvoje srdce je oveľa menej bohabojné a oveľa viac miluje seba samého a svoje žiadostivé túžby – nie je takýto človek zdegenerovaný? Ako by mohol byť ukážkou a vzorom spásy? Tvoju prirodzenosť nemožno napraviť, si príliš vzdorovitý a nemožno ťa spasiť! Nebudú takíto ľudia odvrhnutí? Nepríde v čase, keď sa skončí moje vykonávanie diela, tvoj posledný deň? Toľko som toho medzi vami vykonal a vyriekol som toľko slov – koľko z nich sa ti naozaj dostalo do uší? Koľko si ich poslúchol? Keď sa Moje dielo skončí, bude to chvíľa, keď Mi prestaneš odporovať, prestaneš stáť proti Mne. Keď vykonávam dielo, stále konáte proti Mne; nikdy nesplníte Moje slová. Konám svoje dielo a ty konáš svoje vlastné „dielo“, vytváraš si vlastné malé kráľovstvo. Ste len svorka líšok a psov, ktorá robí všetko proti Mne! Neustále sa pokúšate priviesť do svojho náručia tých, ktorí vám obetujú svoju úplnú lásku – kde je vaše bojazlivé srdce? Všetko, čo robíte, je klamlivé! Nie ste poslušní ani sa nebojíte, a všetko, čo robíte, je klamlivé a rúhačské! Možno takýchto ľudí zachrániť? Muži, ktorí sú sexuálne nemorálni a chlipní, chcú k sebe pre vlastné potešenie vždy pritiahnuť koketné prostitútky. Takýchto sexuálne nemorálnych démonov v žiadnom prípade nezachránim. Nenávidím vás, nečistí démoni, a vaša chlipnosť a koketnosť vás uvrhnú do pekla. Čo poviete na svoju obhajobu? Vy nečistí démoni a zlí duchovia, ste odpudiví! Ste nechutní! Ako by mohol byť takýto odpad zachránený? Možno ešte zachrániť tých, ktorí uviazli v hriechu? Dnes vás táto pravda, cesta a život nepriťahujú; priťahujú vás skôr hriešnosť; peniaze; postavenie, sláva a zisk; pôžitky tela; krása mužov a pôvab žien. Čo vás oprávňuje na vstup do Môjho kráľovstva? Váš obraz je ešte väčší než obraz Boha, ani nehovoriac o prestíži medzi ľuďmi – stali ste sa modlou, ktorú ľudia uctievajú. Nestal sa z teba archanjel? Po zjavení ľudských výsledkov, čo je zároveň chvíľa, keď sa dielo spásy priblíži k svojmu koncu, budú mnohí spomedzi vás mŕtvolami bez možnosti spasenia a musia byť odvrhnutí. Počas diela spásy som ku všetkým ľuďom láskavý a dobrý. Po skončení diela budú zjavené výsledky rôznych druhov ľudí a vtedy už nebudem láskavý a dobrý, pretože výsledky ľudí budú zjavené, každý z nich bude zaradený podľa svojho druhu a nebude mať význam konať viac diela spásy, lebo vek spásy uplynie a už sa nevráti.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Praktizovanie (7)

657. Mnohokrát som vás varoval a odhalil som mnoho právd, aby som si vás podmanil. Všetci sa teraz cítite oveľa bohatší ako v minulosti, pochopili ste mnoho princípov, ako by sa mal človek správať, a nadobudli ste toľko zdravého rozumu, ako by mali mať veriaci ľudia. Túto celú úrodu ste zožali v priebehu mnohých rokov. Vaše úspechy nepopieram, no musím byť úprimný, že nepopieram ani početné prejavy neposlušnosti a vzbury, ktoré ste proti Mne za tie roky spáchali, pretože tu medzi vami nie je ani jeden svätý. Všetci bez výnimky ste skazení satanom; ste nepriateľmi Krista. Do dnešného dňa ste sa dopustili nespočetných priestupkov a neposlušnosti, preto sa nedivte, že vás stále sužujem. Nechcem s vami takto spolunažívať – ale v záujme vašej budúcnosti a konečných osudov vás budem znovu tu a teraz trápiť. Dúfam, že Mi to dovolíte a budete schopní uveriť každému Môjmu výroku a z Mojich slov vyvodíte hlboký zmysel. Nepochybujte o Mojich slovách, a už vôbec si z nich ľubovoľne nevyberajte ani ich nezavrhujte; to nepripustím. Nesúďte Moje slová a v žiadnom prípade ich neberte na ľahkú váhu ani nehovorte, že vás stále pokúšam, ba čo je horšie, že Moje slová sú nepresné. Toto tiež nepripustím. Keď budete spochybňovať to, čo hovorím, a nebudete brať Moje slová vážne a budete Ma ignorovať, každému z vás so všetkou vážnosťou poviem: nespájajte to, čo hovorím, s filozofiou, nespájajte Moje slová s klamstvami šarlatánov. A už vôbec by ste Mojimi slovami nemali pohŕdať. Možno vám nikto v budúcnosti nebude môcť povedať to, čo vám hovorím Ja, ani sa s vami nebude môcť rozprávať tak láskavo, ani vás tak trpezlivo neprevedie touto cestou. Nasledujúce dni strávite spomienkami na dobré časy, alebo budete nahlas vzlykať či stonať v bolestiach, alebo budete živoriť v temných nociach bez kúska pravdy či života, alebo len čakať v beznádeji, či prežívať v takej trpkej ľútosti, až stratíte všetok rozum… Nikto z vás pred tým neunikne. Nikto z vás totiž neobsadil miesto, z ktorého skutočne uctieva Boha, ale všetci sa ponárate do sveta zhýralosti a zla, vnášate do svojej viery, do svojich osobností, duší a tiel toľko vecí, ktoré nemajú nič spoločné so životom a pravdou, a ktoré sú s nimi v skutočnosti v rozpore. Dúfam však, že dokážete nájsť cestu svetla. Mojou jedinou nádejou je, že sa dokážete o seba postarať, a že nebudete klásť taký dôraz na svoj konečný osud, a pritom s ľahostajnosťou pozerať na svoje správanie a priestupky.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Priestupky privedú človeka do pekla

658. Čím viac priestupkov spáchaš, tým menej príležitostí dostaneš na dosiahnutie dobrého konečného osudu. Naopak, čím menej priestupkov sa dopustíš, tým viac šancí získaš na chválu od Boha. Ak tvoje priestupky narastú do tej miery, že ti nebudem môcť odpustiť, potom si svoje šance na odpustenie úplne premárnil. A tvoj konečný osud nebude hore, ale dole. Ak Mi neveríš, buď odvážny a páchaj zlo a uvidíš, čo ťa zastihne. Ak úprimne praktizuješ pravdu, potom určite dostaneš príležitosť na odpustenie tvojich priestupkov, a tak budeš menej neposlušný a nie tak často. Ak nie si ochotný praktizovať pravdu, potom sa tvoje priestupky pred Bohom určite rozrastú a budeš čoraz častejšie neposlušný, kým nedosiahneš hranicu, ktorá ťa úplne zničí. To nastane vtedy, keď sa rozplynie tvoj krásny sen o prijatí požehnania. Nepovažuj svoje priestupky za chyby nezrelého či pochabého človeka; nevyhováraj sa, že si nepraktizoval pravdu, pretože ti to neumožnila tvoja nízka kvalita. Neber priestupky, ktorých si sa dopustil, za činy niekoho, kto by to neurobil lepšie. Ak dokážeš sám sebe odpustiť a si k sebe štedrý, potom ťa považujem za zbabelca, ktorý nikdy nedosiahne pravdu, a tvoje priestupky ťa nikdy neprestanú prenasledovať; zabránia ti splniť požiadavky pravdy a spôsobia, že navždy zostaneš verným spoločníkom satana. Takto znie Moja rada: nezameraj sa len na svoj konečný osud, pričom si nebudeš všímať svoje skryté priestupky; ber priestupky vážne a žiadny neprehliadni len z obavy o dosiahnutie svojho konečného osudu.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Priestupky privedú človeka do pekla

659. Hoci Božia podstata obsahuje prvok lásky a Boh je milosrdný ku každému jednému človeku, ľudia prehliadli a zabudli na to, že Jeho podstata je tiež dôstojná. To, že je láskavý, neznamená, že Ho ľudia môžu slobodne urážať bez toho, aby v Ňom vyvolali nejaké pocity alebo reakciu. A to, že je milosrdný, neznamená, že neuplatňuje žiadne zásady v tom, ako sa správa k ľuďom. Boh je živý, skutočne existuje. Nie je ani vymyslenou bábkou, ani žiadnym iným predmetom. Keďže skutočne existuje, mali by sme vždy pozorne načúvať hlasu Jeho srdca, venovať plnú pozornosť Jeho postojom a pochopiť Jeho pocity. Na definovanie Boha by sme nemali používať ľudské predstavy, ani by sme Mu nemali vnucovať ľudské myšlienky či priania, čím by sme Ho nútili správať sa k ľuďom ľudským spôsobom na základe ľudských predstáv. Ak to robíš, potom Boha hneváš, pokúšaš Jeho hnev a spochybňuješ Jeho dôstojnosť! Keď ste teda pochopili závažnosť tejto záležitosti, každého z vás vyzývam, aby ste boli vo svojom konaní opatrní a prezieraví. Buďte opatrní a prezieraví aj vo svojej reči – čím ste opatrnejší a prezieravejší v rámci svojho správania sa k Bohu, tým lepšie! Ak nechápeš, aký je postoj Boha, zdrž sa ľahkovážnych slov, nebuď neopatrný vo svojom konaní a svojvoľne neškatuľkuj. A čo je ešte dôležitejšie, nerob žiadne náhodné závery. Namiesto toho by si mal čakať a hľadať; aj takéto konanie je prejavom bázne pred Bohom a vyhýbania sa zlu. A predovšetkým, ak to dokážeš a ak máš takýto postoj, Boh ti nebude dávať za vinu tvoju hlúposť, nevedomosť a nedostatočné pochopenie príčin vecí. Ba naopak, vďaka tvojmu postoju strachu z urážky Boha, úcte k Jeho úmyslom a ochote poslúchať Ho si Boh na teba spomenie, bude ťa viesť a osvieti ťa alebo bude tolerovať tvoju nezrelosť a nevedomosť. Naopak, ak by bol tvoj postoj k Nemu neúctivý – posudzoval by si Ho podľa seba alebo by si si ľubovoľne domýšľal a definoval Jeho myšlienky – Boh ťa odsúdi, zdisciplinuje a dokonca aj potrestá; alebo ti môže ponúknuť svoje propomienky. Tie sa okrem iného budú týkať aj tvojho výsledku. Preto chcem ešte raz zdôrazniť: každý z vás by mal byť opatrný a prezieravý ohľadom všetkého, čo pochádza od Boha. Nerozprávaj nedbanlivo a nebuď neopatrný vo svojich činoch. Skôr než niečo povieš, mal by si sa zastaviť a zamyslieť: Mohol by tento môj čin nahnevať Boha? Bojím sa Boha tým, že tak konám? Aj v jednoduchých veciach by si sa mal snažiť prísť na odpovede na tieto otázky a venovať svojim úvahám viac času. Ak dokážeš skutočne praktizovať vieru podľa týchto princípov vo všetkých aspektoch, vo všetkých veciach a za každých okolností a zaujať takýto postoj najmä vtedy, keď niečomu nerozumieš, Boh ťa vždy povedie a ukáže ti cestu, po ktorej máš ísť. Bez ohľadu na divadlo, ktoré ľudia hrajú, Boh ich vidí celkom jasne a zreteľne. Ponúkne ti presné a primerané zhodnotenie týchto tvojich prejavov. Keď prejdeš poslednou skúškou, Boh vezme celé tvoje správanie a kompletne ho zosumarizuje, aby určil tvoj výsledok. Tento výsledok celkom iste presvedčí každého jedného človeka. Na tomto mieste by som vám chcel povedať toto: každý váš skutok, každý váš čin a každá vaša myšlienka rozhodujú o vašom osude.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Ako spoznať Božiu povahu a výsledky, ktoré má dosiahnuť Jeho dielo

660. Čo sa týka toho, ako ľudia hľadajú Boha a ako k Nemu pristupujú, v prvom rade sú dôležité ich postoje. Nezanedbávaj Boha, akoby bol len prázdnym vzduchom, ktorý sa vznáša v zadnej časti tvojej hlavy. Vždy mysli na Boha, v ktorého veríš, ako na živého Boha, pravého Boha. Nesedí tam hore v treťom nebi so založenými rukami. Naopak, neustále skúma srdce každého človeka, sleduje, čo robíš, pozoruje každé tvoje slovo a každý drobný skutok, skúma, ako sa správaš, a zisťuje, aký je tvoj postoj k Nemu. Či už si ochotný odovzdať sa Bohu alebo nie, celé tvoje správanie a všetky tvoje najvnútornejšie myšlienky a predstavy sú pred Ním obnažené a On ich pozoruje. Boží názor na teba a Jeho postoj k tebe sa ustavične menia na základe tvojho správania, tvojich skutkov a tvojho postoja k Nemu. Rád by som niektorým ľuďom poskytol zopár rád: nevkladaj sa do Božích rúk ako nemluvňa, akoby mal na tebe lipnúť, akoby ťa nikdy nemal opustiť a akoby Jeho postoj voči tebe mal byť pevný a nemenný. Radím ti tiež, aby si prestal snívať! Boh je spravodlivý vo svojom prístupe ku každému človeku a úprimný vo svojom prístupe k dielu podmanenia a spásy ľudí. Také je Jeho riadenie. S každým jedným človekom zaobchádza vážne, a nie ako s domácim miláčikom na hranie. Božia láska k ľuďom nerozmaznáva ani nekazí a Jeho milosrdenstvo a tolerancia voči ľudstvu nie sú benevolentné ani bezohľadné. Naopak, Božia láska k ľuďom zahŕňa láskyplnú starostlivosť, súcit a úctu k životu. Jeho milosrdenstvo a tolerancia vyjadrujú Jeho očakávania voči nim a práve to ľudstvo potrebuje, aby prežilo. Boh je živý a naozaj existuje. Jeho postoj k ľudstvu je zásadový, no vôbec nepredstavuje balík dogmatických pravidiel a môže sa meniť. Jeho úmysly s ľudstvom sa postupne menia a vyvíjajú v čase v závislosti od konkrétnych okolností a od postoja každého človeka. Preto by si si mal byť vo svojom srdci úplne istý, že Božia podstata je nemenná a že Jeho povaha sa prejaví v rôznych časoch a v rôznych súvislostiach. Možno si nemyslíš, že ide o vážnu vec, a možno máš svoje osobné predstavy a predstavuješ si, ako by mal Boh konať. Niekedy je však pravdou pravý opak tvojho názoru, a tým, že používaš svoje osobné predstavy na posudzovanie Boha, si Ho už nahneval. Dôvodom je to, že Boh nefunguje tak, ako si myslíš, že funguje, a ani nebude s touto záležitosťou nakladať tak, ako povieš. Preto ti pripomínam, aby si bol opatrný a prezieravý vo svojom prístupe ku všetkému, čo ťa obklopuje, a naučil sa vo všetkom riadiť princípom kráčania po Božej ceste, teda báť sa Boha a vyhýbať sa zlu. Musíš skutočne pochopiť záležitosti týkajúce sa Božej vôle a Božieho postoja, musíš nájsť osvietených ľudí, ktorí ti tieto záležitosti vysvetlia, a musíš mať úprimnú snahu. Nepozeraj sa na Boha svojho presvedčenia ako na bábku – neposudzuj Ho podľa seba, nevytváraj o Ňom náhodné závery a správaj sa k Nemu s rešpektom, aký si zaslúži. Zatiaľ čo ti Boh prináša spásu a určuje tvoj výsledok, môže ti preukázať milosrdenstvo, toleranciu alebo súd a napomínanie, ale v každom prípade Jeho postoj k tebe nie je pevný. Závisí od tvojho postoja k Nemu, ako aj od toho, ako Ho chápeš. Nedovoľ, aby jeden prchavý aspekt tvojho poznania alebo chápania Boha definoval Boha nastálo. Never v mŕtveho Boha; ver v živého Boha.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Ako spoznať Božiu povahu a výsledky, ktoré má dosiahnuť Jeho dielo

661. Túžite po tom, aby sa z vás Boh tešil, aj keď ste od Neho ďaleko. O čo tu vlastne ide? Vy uznávate len Jeho slová, ale nie Jeho zaoberanie sa či orezávanie, a už vôbec nie ste schopní uznať všetky Jeho opatrenia tak, aby ste Mu mohli bezvýhradne veriť. O čo tu teda vlastne ide? Veď v konečnom dôsledku je vaša viera ako prázdna vaječná škrupinka, z ktorej sa nikdy nemôže vyliahnuť kuriatko. Vaša viera vám totiž nepriniesla pravdu, ani vám nedala život, ale len nejaký zdanlivý pocit útechy a nádeje. Cieľom vašej viery v Boha je zakúsiť tento pocit útechy a nádeje, a nie pravdu a život. Týmto zdôrazňujem, že príčina vašej viery v Boha spočíva len v snahe získať si Jeho priazeň podlízavosťou a trúfalosťou. A to sa v žiadnom prípade nemôže považovať za pravú vieru. Ako by mohla takáto viera priniesť ovocie? Inými slovami, čo sa dá dosiahnuť takouto vierou? Zmysel vašej viery v Boha tkvie v tom, že Ho používate na dosiahnutie svojich vlastných cieľov. Nie je to ďalšia skutočnosť, ktorá potvrdzuje, že urážate Božiu povahu? Veríte v jestvovanie Boha na nebi a popierate Boha na zemi, no Ja vaše zmýšľanie nechápem. Chválim len ľudí, ktorí sú nohami na zemi a slúžia Bohu, ale nie tých, ktorí nikdy neuznajú Krista na zemi. Nezáleží na tom, akí oddaní sú Bohu na nebi, nakoniec neujdú Mojej ruke, ktorá trestá skazených. To sú tí podlí, tí zlí, ktorí protirečia Bohu a nikdy ochotne neposlúchajú Krista. Samozrejme, patria medzi nich všetci tí, ktorí Krista nepoznajú a okrem toho Ho ani neuznávajú. Nazdávaš sa, že pokým si oddaný Bohu na nebi, ku Kristovi sa môžeš správať, ako sa ti páči? Mýliš sa! Tvoja ľahostajnosť ku Kristovi znamená ľahostajnosť k Bohu na nebi. Bez ohľadu na to, aký oddaný si Bohu na nebi, sú to len prázdne reči a pretvárka. Boh na zemi totiž nie je len akýsi pomocník človeka, ktorý prijíma pravdu a získava hlbšie poznanie, ale je skôr pomocníkom pri odsúdení človeka a následne chápe skutočnosť, že podlí musia byť potrestaní. Rozumieš, čo prospešné a čo škodlivé z toho vyplýva? Už si to zažil? Prajem si, aby si jedného dňa čoskoro pochopil túto pravdu: aby si poznal Boha, musíš poznať nielen Boha na nebi, ale čo je ešte dôležitejšie, Boha na zemi. Nezamieňaj si priority ani nedovoľ, aby to, čo je vedľajšie, nahradilo to hlavné. Len takýmto spôsobom môžeš skutočne budovať dobrý vzťah s Bohom, viac sa k Nemu priblížiť a svoje srdce pritiahnuť k Nemu bližšie. Ak praktizuješ vieru už veľa rokov a stýkaš sa so Mnou, ale napriek tomu si odo mňa vzdialený, potom určite často urážaš Božiu povahu a bude veľmi ťažké odhadnúť, aký bude tvoj koniec. Ak po mnoho rokov, počas ktorých si sa so Mnou stýkal, sa nepodarilo zmeniť ťa na človeka, ktorému vládne ľudskosť a pravda, ba čo viac, hlboko si si do svojej prirodzenosti zakorenil podlé, skazené spôsoby a nielenže si dvojnásobne arogantnejší ako predtým, ale tvoje nepochopenie toho, kto som, sa znásobilo do tej miery, že Ma pokladáš za nejakého svojho prisluhovača. Potom vravím, že tvoje súženie nezostáva len povrchné, ale preniká až do špiku tvojich kostí. Môžeš už len čakať na svoj pohreb. Nepros úpenlivo, aby som bol tvojím Bohom, pretože si spáchal neodpustiteľný hriech, ktorý si zaslúži smrť. Dokonca aj keby som sa mohol nad tebou zmilovať, Boh na nebi bude trvať na tom, aby som ti zobral život. Tvoja urážka Božej povahy totiž nie je obyčajný, ale veľmi závažný problém. Keď príde tvoj čas, neobviňuj Ma za to, že som ti to nepovedal skôr. Z toho všetkého vyplýva, že keď sa stýkaš s Kristom – Bohom na zemi –, ako keby to bola nejaká obyčajná osoba, teda ak sa nazdávaš, že tento Boh je len prostý človek, znamená to, že zahynieš. To je Moje jediné varovanie pre vás všetkých!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako poznať Boha na zemi

662. Každý človek počas svojho života viery v Boha urobil veci, ktoré sa Bohu protivili a boli voči Nemu klamlivé. Niektoré takéto skutky sa nemusia zapísať ako urážka, ale niektoré sú neodpustiteľné, pretože je mnoho skutkov, ktoré porušujú správne ustanovenia a sú urážlivé voči Božej povahe. Mnohí, ktorí sa obávajú o svoj vlastný osud, si môžu klásť otázky, ktoré sú to skutky. Treba si uvedomiť, že ste od prírody arogantní a povýšeneckí a neradi sa podriaďujete faktom. Preto vám to poviem postupne, až sa nad sebou zamyslíte. Vyzývam vás: snažte sa lepšie pochopiť obsah správnych ustanovení a usilujte sa spoznať Božiu povahu. Inak bude pre vás ťažké držať si jazyk na uzde, budete sa príliš oháňať vznešenými rečami, a tak nechtiac urazíte Božiu povahu, upadnete do temnoty a stratíte svetlo a prítomnosť Ducha Svätého. Pretože ste vo svojom konaní bezzásadoví a pretože robíš a hovoríš to, čo by si nemal, dostaneš primeranú odplatu. Treba si uvedomiť, že hoci ty si vo svojich slovách aj skutkoch bezzásadový, Boh je v obidvoch veľmi zásadový. Dôvodom, prečo dostaneš trest, je urážka Boha, nie človeka. Ak sa vo svojom živote dopustíš mnohých urážok Božej povahy, potom sa určite staneš dieťaťom pekla. Človeku sa môže zdať, že sa dopustil len niekoľkých skutkov, ktoré sú v rozpore s pravdou, a nič viac. Uvedomuješ si však, že v Božích očiach si sa už stal niekým, pre koho viac neexistuje obeta za hriech? Keďže si opakovane porušil správne ustanovenia a navyše si neprejavil žiadnu známku pokánia, nezostáva ti nič iné, len sa ponoriť do pekla, kde Boh trestá človeka. Malý počet ľudí sa pri nasledovaní Boha dopustil určitých skutkov, ktorými porušili zásady, ale keď sa s nimi zaoberali a dostali patričné usmernenie, postupne si uvedomili svoju vlastnú skazenosť, vstúpili na správnu cestu reality a dnes sú už na nej dobre zakorenení. Takíto ľudia nakoniec zostanú. No jednako hľadám čestných ľudí; ak si čestný človek a konáš podľa zásad, potom môžeš byť Božím dôverným priateľom. Ak pri svojich činoch neurážaš Božiu povahu, hľadáš Božiu vôľu a máš bohabojné srdce, potom tvoja viera stojí za to. Ktokoľvek sa nebojí Boha a jeho srdce sa nechveje zdesením, s veľkou pravdepodobnosťou poruší správne ustanovenia. Mnohí slúžia Bohu silou svojho nadšenia, ale nerozumejú Jeho správnym ustanoveniam a už vôbec nie dôsledkom Jeho slov. A tak sa často stáva, že aj pri dobrých úmysloch konajú tak, že vyrušujú Božie riadenie. V horších prípadoch sú vyhodení, zbavení akejkoľvek ďalšej možnosti nasledovať Ho, sú uvrhnutí do pekla a viac sa už nijako nespájajú s Božím domom. Takíto ľudia pracujú v Božom dome s dobrými úmyslami, ale sú neznalí a nakoniec rozhnevajú Božiu povahu. Ľudia vnášajú do Božieho domu svoje vlastné spôsoby prevzaté zo služby úradníkom a pánom, lebo si myslia, že sa tu dajú bez problémov uplatniť. Vôbec si neuvedomujú, že Boh nemá povahu baránka, ale leva. Preto tí, ktorí sa s Bohom stretávajú po prvýkrát, nie sú schopní s Ním komunikovať, lebo Božie srdce je iné ako srdce človeka. Až keď pochopíš viaceré pravdy, môžeš postupne spoznávať Boha. Toto poznanie nespočíva v slovách a učení, ale môže sa stať pokladom, vďaka ktorému vstúpiš do dôverného vzťahu s Bohom, a dôkazom, že On má z teba radosť. Ak ti chýba skutočné poznanie a nie si vyzbrojený pravdou, potom môže tvoja vášnivá služba priniesť Bohu len odpor a znechutenie.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tri napomenutia

663. Každá veta, ktorú som vyslovil, v sebe stelesňuje Božiu povahu. Dobre a dôkladne o Mojich slovách popremýšľajte, zaiste vám padnú na úžitok. Podstatu Boha je veľmi ťažké pochopiť, no verím, že všetci máte určitú predstavu o Božej povahe. A tak dúfam, že Mi budete môcť ukázať viac vecí, ktoré ste urobili a ktoré neurážajú Božiu povahu. Takto ma ubezpečíte. Napríklad, majte Boha vždy vo svojom srdci. Keď konáte, konajte podľa Jeho slov. Hľadajte vo všetkom Jeho úmysly a chráňte sa pred tým, čo Boha zneucťuje a znevažuje. Nemali by ste odsúvať Boha do úzadia svojej mysle, len aby ste vyplnili budúcu prázdnotu vo svojom srdci. Ak to robíte, urážate Božiu povahu. Predpokladajme, že počas svojho života nikdy nevyslovujete rúhavé poznámky voči Bohu a že sa na Neho nesťažujete, že ste schopní riadne plniť všetko, čím vás poveril, a tiež že ste schopní podriadiť sa všetkým Jeho slovám počas celého svojho života. Len tak sa vyhnete porušeniu správnych ustanovení. Napríklad, ak si si niekedy povedal: „Prečo si myslím, že On nie je Boh?“, „Myslím si, že tieto slová nie sú ničím iným ako osvietením Ducha Svätého“, „Podľa mňa nie všetko, čo Boh robí, je nevyhnutne správne“, „Božia ľudská prirodzenosť mi nie je nadradená“, „Božím slovám sa jednoducho nedá veriť“, alebo iné takéto odsudzujúce poznámky, tak potom ťa vyzývam, aby si svoje hriechy častejšie priznával a ľutoval ich. Inak ti nikdy nebude odpustené, lebo neurážaš človeka, ale samotného Boha. Azda sa nazdávaš, že súdiš človeka, ale Duch Boží to takto nevníma. Tvoja neúcta k Jeho telu sa rovná neúcte voči Nemu. Ak je to tak, neurazil si Božiu povahu? Musíš mať na pamäti, že všetko, čo koná Duch Boží, vykonáva preto, aby sa zachovalo Jeho dielo v tele a aby sa toto dielo dobre vykonalo. Ak toto zanedbávaš, tak ti vravím, že si ten, čo nikdy neuspeje vo viere v Boha. A keďže si vyvolal Boží hnev, nájde vhodný trest, aby ťa poučil.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Je veľmi dôležité pochopiť povahu Boha

664. Dospeli ste po tom, ako ste porozumeli Božej povahe a tomu, čo Boh má a čím je, k nejakým záverom, ktoré by sa týkali toho, ako by ste sa mali správať k Bohu? V odpovedi na túto otázku by som vám na záver rád dal tri rady: po prvé, neskúšaj Boha. Je jedno, do akej miery Bohu rozumieš a koľko toho vieš o Jeho povahe, v žiadnom prípade Ho neskúšaj. Po druhé, nezápas s Bohom o postavenie. Nezáleží na tom, aké postavenie ti Boh dá, alebo akú prácu ti zverí, akú povinnosť ti uloží a nakoľko si sa Mu vydal a obetoval, v žiadnom prípade s Ním nebojuj o postavenie. Po tretie, nesúťaž s Bohom. Je jedno, či rozumieš alebo sa dokážeš podriadiť tomu, čo s tebou Boh robí, čo pre teba zariaďuje, a veciam, ktoré ti prináša, v žiadnom prípade s Ním nesúťaž. Ak dokážeš dodržiavať tieto tri rady, budeš relatívne v bezpečí a nebudeš mať sklon Boha nahnevať.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Božie dielo, Božia povaha a samotný Boh III

665. Možno si vo svojom živote veľa trpel, stále však nič nechápeš, nevieš nič o živote. Hoci si bol napomínaný a súdený, vôbec si sa nezmenil a hlboko vo vnútri si nezískal život. Keď príde čas overiť tvoje dielo, zažiješ skúšku ohňom a ešte väčšie utrpenie. Tento oheň ťa celého zmení na prach. Ako by si nemohol byť odvrhnutý, keď budeš niekto, kto nevlastní život, nemá v sebe ani trochu čistého zlata, lipne na starej, skazenej povahe a nedokáže byť ani protipólom? Môže byť človek, ktorý nie je hodný ani grajciara a nevlastní život, nejako použiteľný na dielo podmanenia? Keď príde ten čas, vaše dni budú ťažšie než dni Noema a Sodomy! Tvoje modlitby ti vtedy nepomôžu. Ako sa môžeš neskôr vrátiť a začať sa kajať nanovo, keď sa dielo spásy už skončilo? Keď bude vykonané celé dielo spásy, bude to koniec. Začne sa dielo trestania zlých. Odporuješ, vzdoruješ a robíš veci, o ktorých vieš, že sú zlé. Nie si cieľom najväčšieho trestu? Dnes ti to vysvetľujem. Ak sa rozhodneš nepočúvať a neskôr ťa postihne nešťastie, nebude príliš neskoro, keď začneš až vtedy pociťovať ľútosť a začneš veriť? Dávam ti možnosť kajať sa dnes, nie si však ochotný to urobiť. Ako dlho chceš čakať? Do dňa napomínania? Dnes si nespomínam na tvoje minulé priestupky. Odpúšťam ti zas a znova, odvraciam sa od tvojej zápornej stránky, aby som videl len tú kladnú, pretože všetky Moje súčasné slová a dielo ťa majú zachrániť. Nemám vo vzťahu k tebe žiadny zlý úmysel. Ty však odmietaš vstúpiť, nedokážeš rozlíšiť dobré od zlého a nevieš, ako oceniť dobrotu. Nečakajú takíto ľudia jednoducho na trest a spravodlivú odplatu?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vnútorná pravda o diele podmanenia (1)

666. Moje pôsobenie medzi vami nie je vôbec také isté ako pôsobenie Jahveho v Izraeli. A už vôbec nie je rovnaké ako dielo, ktoré Ježiš vykonal v Judei. Hovorím a konám veľmi tolerantne a s hnevom a posudzovaním si podmaňujem týchto zvrhlíkov. Vôbec sa to nepodobá tomu, keď Jahve viedol svoj ľud v Izraeli. Jeho dielom v Izraeli bolo poskytovať pokrm a živú vodu, bol plný súcitu a lásky k svojmu ľudu a staral sa oň. Súčasné dielo sa vykonáva medzi prekliatym národom, ktorý nie je vyvolený. Niet v ňom hojnosti jedla ani živej vody hasiacej smäd, a už vôbec nie dostatku hmotných statkov; je tu len veľa súdov, prekliatia a napomínania. Tieto červy žijúce v kope hnoja si vôbec nezaslúžia množstvo dobytka a oviec, veľké bohatstvo či najkrajšie deti v celej krajine, akými som obdaril Izrael. Súčasný Izrael obetuje na oltári dobytok a ovce, zlaté a strieborné predmety, ktorými vyživujem jeho ľud, pričom prevyšuje desiatok, ktorý Jahve vyžaduje podľa zákona, tak som im dal ešte viac – viac ako stonásobok toho, čo prislúchalo Izraelu podľa zákona. To, čím vyživujem Izrael, prevyšuje všetko, čo získali Abrahám aj Izák. Rodinu Izraela urobím plodnou a hojnou a svoj izraelský ľud rozšírim po celej zemi. Týchto ľudí požehnám a postarám sa o nich, sú totiž stále vyvoleným izraelským ľudom – teda ľudom, ktorý Mi všetko obetuje a ktorý odo Mňa všetko získal. Práve preto, že na Mňa pamätajú, obetujú svoje čerstvo narodené teliatka a jahniatka na Mojom svätom oltári a obetujú predo Mnou všetko, čo majú, ba v očakávaní Môjho návratu obetujú dokonca aj svojich vlastných prvorodených synov. A čo vy? Vy vzbudzujete Môj hnev, kladiete Mi požiadavky a kradnete obety tých, ktorí Mi ich prinášajú – a ani si neuvedomujete, že Ma tým urážate. A tak jediné, čo získate, je plač a trest temnoty. Veľakrát ste vo Mne vzbudili hnev a Ja som zoslal svoj spaľujúci oheň, ktorý spôsobil, že nemálo ľudí postretol tragický koniec a šťastné domovy sa stali opustenými hrobkami. Pre týchto červov mám len nekonečný hnev a nemám vôbec v úmysle dať im svoje požehnanie. Len v záujme svojho diela som urobil výnimku a pozdvihol som vás, znášal som veľké poníženie a pôsobil som medzi vami. Keby nebolo vôle Môjho Otca, ako by som mohol žiť v tom istom príbytku s červami, ktoré sa váľajú v kope hnoja? Všetky vaše činy a slová sa Mi nesmierne hnusia, no tak či onak, keďže mám istý „záujem“ o vašu špinavosť a vzdorovitosť, vznikla z nich veľká zbierka Mojich slov. Inak by som medzi vami určite nezostal tak dlho. Preto by ste mali vedieť, že voči vám pociťujem len súcit a ľútosť, necítim ku vám ani trochu lásky. Iba vás tolerujem, pretože konám len v záujme svojho diela. A Moje skutky ste videli len preto, že som si špinavosť a vzdorovitosť vybral ako „suroviny“. Inak by som týmto červom určite nevyjavil svoje skutky. Konám vo vás len s nechuťou, vôbec nie s takou vôľou a ochotou, ako som konal svoje dielo v Izraeli. Znášam svoj hnev a zároveň sa nútim prehovárať ku vám. Keby nebolo Môjho väčšieho diela, ako by som sa mohol naďalej dívať na takéto červy? Keby nebolo Môjho mena, už dávno by som vystúpil do najvyšších výšin a úplne spálil tieto červy aj s kopou hnoja! Keby nebolo Mojej slávy, ako by som mohol týmto zlomyseľným démonom s hlavami krútiacimi sa pred Mojimi očami dovoliť otvorene Mi vzdorovať? V záujme toho, aby Moje dielo prebiehalo hladko a bez najmenších prekážok, ako by som mohol dovoliť, aby Ma tieto červy bezohľadne zneužívali? Keby sa v nejakej izraelskej dedine takto vzbúrilo hoci aj sto ľudí, aj keby Mi prinášali obety, aj tak by som ich vyhladil a uvrhol do puklín zeme. Tak by som zabránil ľuďom v iných mestách, aby sa ešte niekedy vzbúrili. Som všetko spaľujúci oheň a netolerujem urážky. Keďže som stvoril všetkých ľudí, nech poviem alebo urobím čokoľvek, musia Ma poslúchať a nesmú Mi vzdorovať. Ľudia nemajú právo miešať sa Mi do diela a už vôbec nie sú oprávnení analyzovať, čo je v rámci Môjho diela a Mojich slov správne a čo nie. Ja som Pánom stvorenstva a stvorené bytosti by mali urobiť všetko, čo od nich žiadam, so srdcom plným strachu voči Mne. Nemali by sa snažiť so Mnou vyjednávať a hlavne by Mi nemali odporovať. Svojou autoritou riadim svoj ľud a všetci, ktorí sú súčasťou Môjho stvorenstva, by sa jej mali podvoliť. Hoci ste dnes voči Mne trúfalí a bez ostychu, hoci sa neriadite slovami, ktorými vás poučujem, a neobávate sa, na vašu vzdorovitosť odpovedám len toleranciou. Nebudem strácať trpezlivosť a neovplyvním svoje dielo len preto, že drobné, bezvýznamné červy rozryli špinu v kope hnoja. Kvôli Môjmu Otcovi tolerujem pretrvávajúcu existenciu všetkého, čo neznášam, a všetkých vecí, ktoré sa Mi protivia, a budem to robiť, až kým Moje výroky nebudú úplné, až do Mojej poslednej chvíle. Neboj sa! Nemôžem klesnúť na rovnakú úroveň ako červ bez mena a s tebou si svoju úroveň zručností porovnávať nebudem. Nenávidím ťa, ale vydržím to. Neposlúchaš Ma, ale nemôžeš uniknúť dňu, keď ťa budem napomínať, čo Mi prisľúbil Môj Otec. Môže sa stvorený červ porovnávať s Pánom stvorenstva? Na jeseň sa padajúce lístie vracia k svojim koreňom. Ty sa vrátiš do domu svojho „otca“ a ja sa vrátim k svojmu Otcovi. Bude Ma sprevádzať Jeho nežná náklonnosť a teba bude prenasledovať pošliapavanie tvojho otca. Ja budem mať slávu svojho Otca a ty budeš mať hanbu toho svojho. Použijem napomínanie, ktoré som dlho odkladal, aby ťa sprevádzalo, a ty podstúpiš Moje napomínanie so svojím zhnitým telom, ktoré je skazené už desiatky tisíc rokov. Ukončím v tebe svoje dielo slov sprevádzané toleranciou a ty začneš plniť úlohu utrpenia v dôsledku Mojich slov. Budem sa nesmierne radovať a konať v Izraeli, kým ty budeš plakať a škrípať zubami, jestvovať a umierať v bahne. Opäť nadobudnem svoju pôvodnú podobu a už viac nezotrvám s tebou v špine, zatiaľ čo ty opäť nadobudneš svoju pôvodnú ohavnosť a budeš sa naďalej hrabať v kope hnoja. Keď sa skončí Moje dielo a ustanú Moje slová, bude to pre Mňa radostný deň. Keď sa skončí tvoj odpor a vzdorovitosť, bude to pre teba deň nárekov. Nebudem s tebou súcitiť a ty Ma už nikdy neuvidíš. Už sa s tebou nebudem zhovárať a ty Ma už nikdy nestretneš. Budem nenávidieť tvoju vzdorovitosť a tebe bude chýbať Moja láskavosť. Udriem ťa a ty budeš po Mne túžiť. S radosťou od teba odídem a ty si uvedomíš svoj dlh voči Mne. Už ťa nikdy neuvidím, ale ty budeš vo Mňa navždy dúfať. Budem ťa nenávidieť, pretože Mi momentálne vzdoruješ, a Ja ti budem chýbať, pretože ťa momentálne napomínam. Nebudem chcieť žiť po tvojom boku, ale ty po tom budeš náramne túžiť a budeš naveky nariekať, pretože oľutuješ všetko, čo si Mi urobil. Budeš si vyčítať svoju vzdorovitosť a odpor, dokonca si s ľútosťou ľahneš tvárou k zemi a padneš predo Mnou na kolená a zaprisaháš sa, že už Ma budeš naveky poslúchať. Vo svojom srdci Ma budeš milovať, no nikdy nebudeš môcť počuť Môj hlas. Prinútim ťa hanbiť sa za seba.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Keď sa padajúce lístie vráti ku koreňom, budeš ľutovať všetko zlo, ktoré si napáchal

667. Teraz sa dívam na tvoje zhovievavé telo, ktorým Ma chceš prekabátiť, a mám pre teba malé varovanie, hoci ti „neposlúžim“ napomínaním. Mal by si vedieť, akú úlohu zohrávaš v Mojom diele. Potom budem spokojný. Ak ide o iné záležitosti, ak Mi budeš vzdorovať alebo míňať Moje peniaze, alebo požívať obety určené pre Mňa, Jahveho, alebo ak sa vy, červy, budete navzájom hrýzť, alebo ak vy, psovité tvory, budete mať medzi sebou konflikty a zvady – nič z toho Ma nebude zaujímať. Stačí, aby ste vedeli, čo ste zač, a Ja budem spokojný. Okrem toho všetkého, ak chcete na seba vytiahnuť zbrane alebo bojovať slovne, je to v poriadku. Vôbec sa netúžim miešať do takých vecí a ľudské záležitosti Ma ani trochu nezaujímajú. Neznamená to, že sú Mi konflikty medzi vami ľahostajné. Ide len o to, že Ja nie som jedným z vás, a preto sa nezúčastňujem toho, čo je medzi vami. Ja sám nie som stvorená bytosť a nepochádzam zo sveta, takže nenávidím rušný život ľudí a komplikované, nevhodné vzťahy medzi nimi. Obzvlášť sa Mi protivia hlučné davy. Mám však rozsiahle vedomosti o nečistých srdciach všetkých stvorených bytostí a skôr, než som vás stvoril, som už poznal nespravodlivosť, ktorá existuje hlboko v ľudskom srdci, a vedel som o jeho nečestnosti a pokrivenosti. Takže aj keď nejestvujú vôbec žiadne stopy po tom, keď ľudia konajú nespravodlivo, Ja predsa viem, že nespravodlivosť ukrytá v ich srdciach prevyšuje bohatstvo všetkého, čo som stvoril. Každý jeden z vás vystúpil na vrchol zástupov. Stali ste sa predkami más. Rozhodujete sa úplne náhodne a vyvádzate uprostred všetkých červov, hľadajúc miesto pokoja, a snažíte sa zožrať tie červy, ktoré sú menšie ako vy. Ste zlomyseľní a zlovestní vo svojich srdciach, prevyšujete dokonca aj duchov, ktorí klesli na dno mora. Prebývate na spodku kopy hnoja, vyrušujete červy odhora nadol, až kým sa nerozrušia a nezačnú medzi sebou na chvíľu bojovať, a potom sa upokoja. Nepoznáte svoje miesto, no i tak stále medzi sebou v tomto hnoji bojujete. Čo týmto bojom získate? Keby ste sa Ma vo svojich srdciach skutočne báli, ako by ste mohli medzi sebou bojovať za Mojím chrbtom? Bez ohľadu na výšku tvojho postavenia, nie si stále len malý smradľavý červ v hnoji? Narastú ti azda krídla a staneš sa holubicou na nebi? Vy, malé smradľavé červy, kradnete obety z Môjho, Jahveho oltára. Môžete tým zachrániť svoju zničenú, zlú povesť a stať sa vyvoleným izraelským národom? Ste nehanební darebáci! Tieto obety na oltári Mi priniesli ľudia ako prejav láskavosti od tých, ktorí sa Ma boja. Sú určené na Moje riadenie a Moje použitie, ako sa teda opovažuješ okradnúť Ma o tie drobné hrdličky, ktoré Mi ľudia dali? Nebojíš sa, že sa z teba stane Judáš? Nebojíš sa, že sa z tvojej krajiny stane krvavé pole? Ty nehanebník! Myslíš si snáď, že tie hrdličky, ktoré Mi ľudia obetovali, majú slúžiť ako potrava pre teba, červa? To, čo som ti dal, je to, čo som ti chcel a bol ochotný dať; to, čo som ti nedal, mám u seba. Nemôžeš jednoducho kradnúť Moje obety. Ja som ten, kto koná, Jahve – Pán stvorenstva –, a ľudia prinášajú obety kvôli Mne. Myslíš si, že toto je odmena za tvoju činorodosť? Ty naozaj nemáš hanby! Pre koho to všetko robíš? Nie náhodou pre seba? Prečo kradneš Moje obety? Prečo kradneš peniaze z Môjho mešca? Nie si ty synom Judáša Iškariotského? Obety Mne, Jahvemu, majú užívať kňazi. Si kňaz? Opovažuješ sa samoľúbo požívať Moje obety a dokonca ich predkladáš na stôl. Nestojíš za nič! Ty bezcenný darebák! Môj oheň, Jahveho oheň, ťa spáli!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Keď sa padajúce lístie vráti ku koreňom, budeš ľutovať všetko zlo, ktoré si napáchal

668. Takto som medzi vami konal a hovoril, vynaložil som toľko energie a úsilia, no kedy ste počúvali, čo vám priamo hovorím? Kde ste sa Mne, Všemohúcemu, poklonili? Prečo sa ku Mne takto správate? Prečo všetko, čo hovoríte alebo robíte, vyvoláva Môj hnev? Prečo sú vaše srdcia také zatvrdené? Už som vás niekedy zrazil na zem? Prečo ma stále len zarmucujete a znepokojujete? Čakáte, že na vás dopadne deň Môjho hnevu, hnevu Jahveho? Čakáte, že na vás zošlem hnev vyvolaný vašou neposlušnosťou? Nie je všetko, čo robím, pre vás? No i napriek tomu ste sa vždy ku Mne, Jahvemu, správali takto: kradli ste Moje obety, brali ste si obety z Môjho oltára domov do vlčieho brlohu, aby ste nakŕmili mláďatá a mláďatá mláďat. Ľudia proti sebe bojujú, nahnevane stoja proti sebe so zlobnými pohľadmi, mečmi a kopijami, pričom Moje slová, slová Všemohúceho, hádžu do latríny, kde sa pošpinia výkalmi. Kde je vaša poctivosť? Vaša ľudskosť sa premenila na zverskosť! Vaše srdcia sa už dávno premenili na kameň. Vari neviete, že keď nadíde Deň môjho hnevu, vynesiem svoj súd nad zlom, ktoré dnes voči Mne, Všemohúcemu, konáte? Azda si myslíte, že ak Ma takto oklamete, ak vrhnete Moje slová do bahna a nebudete ich počúvať – azda si myslíte, že ak budete takto konať za Mojím chrbtom, uniknete Môjmu rozhorčenému pohľadu? Vari neviete, že Moje oči, oči Jahveho, vás už videli, keď ste kradli Moje obety a prahli po Mojom majetku? Vari neviete, že keď ste kradli Moje obety, urobili ste tak pred oltárom, na ktorý sa tieto obety kladú? Ako ste si mohli myslieť, že ste dostatočne múdri na to, aby ste Ma takto podviedli? Ako by sa mohol Môj hnev vzdialiť od vašich odporných hriechov? Ako by mohol Môj zúrivý hnev prehliadnuť vaše zlé skutky? Zlo, ktoré dnes páchate, vám neotvára žiadne dvere, ale hromadí napomínanie pre váš zajtrajšok. Vyvoláva Moje napomínanie, napomínanie Všemohúceho, pre vás. Ako by mohli vaše zlé skutky a zlé slová uniknúť Môjmu napomínaniu? Ako by mohli vaše modlitby preniknúť k Mojim ušiam? Ako by som mohol podporovať vašu nespravodlivosť? Ako by som mohol ignorovať vaše zlé skutky, ktorými Mi vzdorujete? Ako by som vám mohol neodrezať jazyky, ktoré sú rovnako jedovaté ako tie hadie? Nevzývate ma pre svoju spravodlivosť, práve naopak, hromadíte Môj hnev v dôsledku svojej nespravodlivosti. Ako by som vám mohol odpustiť? V Mojich očiach, očiach Všemohúceho, sú vaše slová a činy odporné. Moje oči, oči Všemohúceho, vidia vašu nespravodlivosť ako nemilosrdný trest. Ako by sa od vás mohlo vzdialiť Moje spravodlivé napomínanie a súd? Keď Mi toto spôsobujete, zarmucujete Ma a zlostíte, ako by som vám mohol dovoliť ujsť z Mojich rúk a vyhnúť sa dňu, keď vás Ja, Jahve, napomeniem a prekľajem? Vari neviete, že všetky vaše zlé slová a vety sa už dostali do Mojich uší? Vari neviete, že vaša nespravodlivosť už poškvrnila Moje sväté rúcho spravodlivosti? Vari neviete, že vaša neposlušnosť už vo Mne vyvolala silný hnev? Vari neviete, že už dávno to vo Mne vrie a už dávno skúšate Moju trpezlivosť? Vari neviete, že už ste poničili Moje telo a urobili z neho handry? Trpel som to až doteraz, ale uvoľňujem Môj hnev, už k vám nebudem tolerantný. Vari neviete, že vaše zlé skutky už dorazili k Môjmu zraku a že sa Môj nárek už dostal do uší Môjho Otca? Ako by vám On mohol dovoliť, aby ste sa ku Mne takto správali? Nie je snáď celé dielo, ktoré vo vás konám, pre vaše dobro? No kto z vás si viac zamiloval Moje dielo, dielo Jahveho? Mohol by som byť neverný vôli svojho Otca, pretože som slabý, a kvôli utrpeniu, ktoré som prežil? Nerozumiete snáď Môjmu srdcu? Prehováram k vám tak ako Jahve – neobetoval som toho toľko pre vás? Aj keď som ochotný znášať všetko toto utrpenie v záujme diela Môjho Otca, ako by ste mohli byť oslobodení od napomínania, ktoré vám uložím v dôsledku svojho utrpenia? Azda ste si Ma dosť neužili? Dnes som pre vás darom od Môjho Otca – vari neviete, že sa môžete tešiť z oveľa viac než len z Mojich hojných slov? Vari neviete, že Môj život bol výmenou za váš život a to, čo máte radi? Vari neviete, že Môj Otec použil Môj život na boj so satanom a že vám daroval Môj život, aby ste dostali stonásobok a vyhli sa mnohým pokušeniam? Vari neviete, že len vďaka Môjmu dielu ste sa vyhli mnohým pokušeniam a mnohým krutým napomínaniam? Vari neviete, že len vďaka Mne vám Môj Otec dovoľuje tešiť sa až doteraz? Ako dnes môžete byť stále takí tvrdí a neústupčiví, akoby vám na srdci narástli mozole? Ako by mohlo zlo, ktoré dnes páchate, uniknúť dňu hnevu, ktorý bude nasledovať po Mojom odchode zo sveta? Ako by som mohol dovoliť, aby tí, čo sú takí tvrdí a neústupčiví, unikli Jahveho hnevu?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Nikto, kto pochádza z tela, nemôže uniknúť dňu hnevu

669. Spomeňte si na minulosť. Kedy som na vás hľadel s hnevom a kedy bol Môj hlas prísny? Kedy som bol voči vám prehnane puntičkársky? Kedy som vás bezdôvodne karhal? Kedy som vás pokarhal priamo do očí? Vari nie v záujme svojho diela žiadam svojho Otca, aby vás uchránil od každého pokušenia? Prečo sa ku Mne takto správate? Použil som niekedy svoju autoritu na to, aby som vás zrazil na zem? Prečo sa Mi takto odplácate? Ste nerozhodní, raz o Mňa máte záujem a inokedy nie, potom sa Ma snažíte prekabátiť a skrývate predo Mnou veci a vaše ústa sú plné slín nespravodlivých. Myslíte si snáď, že vaše jazyky môžu oklamať Môjho Ducha? Myslíte si, že vaše jazyky uniknú Môjmu hnevu? Myslíte si, že vaše jazyky môžu vynášať rozsudky nad Mojimi skutkami, Jahveho skutkami, ako sa im zachce? Som snáď Boh, nad ktorým človek vynáša rozsudok? Mohol by som dovoliť, aby sa voči Mne takto rúhal malý červ? Ako by som mohol večne požehnať takýchto synov neposlušnosti? Vaše slová a činy vás už dávno odhalili a odsúdili. Keď som rozprestrel nebesá a stvoril všetky veci, neumožnil som žiadnemu stvoreniu, aby sa na nich podieľalo, ako sa mu zachce, a už vôbec som nedovolil, aby čokoľvek narúšalo Moje dielo a Moje riadenie, ako sa mu zachce. Netoleroval som nič a nikoho – ako by som mohol ušetriť tých, ktorí sú voči Mne krutí a neľudskí? Ako by som mohol odpustiť tým, ktorí vzdorujú Mojim slovám? Ako by som mohol ušetriť tých, ktorí Ma neposlúchajú? Či nie je ľudský osud v Mojich rukách, rukách Všemohúceho? Ako by som mohol považovať tvoju nespravodlivosť a neposlušnosť za sväté? Ako by mohli tvoje hriechy poškvrniť Moju svätosť? Nepoškvrňuje ma nečistota nespravodlivých, ani sa neteším z obetí nespravodlivých. Ak by si Mne, Jahvemu, bol verný, mohol by si si prisvojiť obety na Mojom oltári? Mohol by sa tvoj jedovatý jazyk rúhať Môjmu svätému menu? Mohol by si takto vzdorovať Mojim slovám? Mohol by si Moju slávu a Moje sväté meno považovať za nástroj na službu satanovi, tomu zlému? Môj život je daný na potešenie svätých. Ako by som mohol dovoliť, aby si sa s Mojím život zahrával, ako sa ti zachce, a použil ho ako nástroj konfliktu medzi vami? Ako by ste mohli byť tak bezcitní a ľahostajní voči dobru v tom, ako sa ku Mne správate? Vari neviete, že som už vaše zlé skutky zapísal do týchto slov života? Ako by ste mohli uniknúť dňu hnevu, keď napomeniem Egypt? Ako by som mohol dopustiť, aby ste sa Mi takto vzopreli a vzdorovali Mi, zas a znova? Hovorím vám celkom úprimne, že keď nadíde ten deň, váš trest bude ešte neznesiteľnejší ako napomínanie Egypta! Ako môžete uniknúť dňu Môjho hnevu? Vravím vám otvorene: Moja výdrž bola pripravená na vaše zlé skutky, a existuje, aby som vás v tento deň mohol napomenúť. Nie ste vy tými ľuďmi, čo zažijú hnevlivý súd vo chvíli, keď sa Moja trpezlivosť vyčerpá? Nie sú všetky veci v Mojich rukách, rukách Všemohúceho? Ako by som mohol dovoliť, aby ste Ma takto, pod nebesami, neposlúchali? Budete mať veľmi ťažký život, pretože ste stretli Mesiáša, ktorého príchod bol predpovedaný, ale ktorý nikdy neprišiel. Nie ste vy Jeho nepriateľmi? Ježiš sa s vami priatelil, a predsa ste vy nepriateľmi Mesiáša. Vari neviete, že aj napriek priateľstvu s Ježišom vaše zlé skutky naplnili nádoby tých, ktorí sú odporní? Aj keď ste veľmi blízki Jahvemu, vari neviete, že vaše zlé slová sa dostali Jahvemu do uší a vzbudili v Ňom hnev? Ako by ti mohol byť tak blízko a nespáliť všetky tvoje nádoby, ktoré sú plné zlých skutkov? Ako by mohol nebyť tvojím nepriateľom?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Nikto, kto pochádza z tela, nemôže uniknúť dňu hnevu

670. Všetci sedíte na elegantných kreslách, poučujete mladšie generácie, ktoré sú vám také podobné, a chceš, aby všetci sedeli pri tebe. Ani len netušíte, že vašim „potomkom“ už dávno došiel dych a prišli o Moje dielo. Moja sláva žiari od krajín na východe až po krajiny na západe, ale keď sa rozšíri až na kraj zeme a začne stúpať a žiariť, vezmem svoju slávu z východu a prinesiem ju na západ, aby ľudia temnoty, ktorí Ma opustili na východe, boli od tej chvíle zbavení osvetlenia. Keď sa tak stane, budete žiť v údolí tieňa. Aj keď sú dnešní ľudia stokrát lepší ako predtým, stále nedokážu splniť Moje požiadavky a stále nie sú svedectvom Mojej slávy. To, že dokážete byť stokrát lepší ako predtým, je výlučne výsledkom Môjho diela, je to ovocie, ktoré prinieslo Moje dielo na zemi. Stále sa Mi však hnusia vaše slová a skutky, ako aj vaša povaha, a cítim neuveriteľný odpor k tomu, ako sa predo Mnou správate, pretože Mi vôbec nerozumiete. Ako teda môžete začať žiť v Mojej sláve a ako môžete byť úplne verní Môjmu budúcemu dielu? Vaša viera je veľmi krásna, hovoríte, že ste ochotní venovať celý svoj život Môjmu dielu a obetovať zaň svoje životy, ale vaše povahy sa veľmi nezmenili. Vyjadrujete sa len povýšenecky, napriek tomu, že vaše skutočné správanie je veľmi úbohé. Je to, akoby jazyky a ústa ľudí boli v nebi, ale ich nohy boli celkom dole na zemi, a v dôsledku toho sú ich slová, skutky a povesť stále v troskách a ruinách. Vaša povesť je zničená, vaše správanie je skazené, váš spôsob vyjadrovania je úbohý a vaše životy sú opovrhnutiahodné; dokonca celá vaša ľudskosť klesla na najnižšiu úroveň. Ste plní predsudkov voči iným a hašteríte sa za každú maličkosť. Hádate sa pre vlastnú povesť a postavenie až do takej miery, že ste ochotní zostúpiť do pekla a jazera ohňa. Vaše súčasné slová a skutky Mi stačia na to, aby som usúdil, že ste hriešni. Vaše postoje k Môjmu dielu Mi stačia na to, aby som usúdil, že ste nespravodliví, a všetky vaše povahy Mi stačia na to, aby som skonštatoval, že ste skazené duše plné ohavností. Vaše prejavovanie a to, čo odhaľujete, je dostatočné na to, aby sa dalo povedať, že ste ľudia, ktorí sa napili krvi nečistých duchov. Keď sa spomína vstúpenie do kráľovstva, neodhaľujete svoje pocity. Veríte, že vaše terajšie správanie je dostatočné na to, aby ste mohli prejsť bránou do Môjho nebeského kráľovstva? Veríte, že môžete získať možnosť vstúpiť do svätej zeme Môjho diela a Mojich slov bez toho, aby som vaše slová a skutky najprv preskúšal? Kto Ma dokáže oklamať? Ako mohlo vaše podlé, úbohé správanie a rozhovory uniknúť Môjmu zraku? Vaše životy som predurčil na to, aby ste pili krv a jedli mäso týchto nečistých duchov, pretože ich predo Mnou každý deň napodobňujete. Predo Mnou bolo vaše správanie obzvlášť zlé, tak ako by som vás nemal považovať za odporných? Vaše slová obsahujú špinavosti nečistých duchov: Chlácholíš, zatajuješ a pochlebuješ ako tí, čo sa venujú čarodejníctvu, a ako tí, ktorí sú zákerní a pijú krv nespravodlivých. Všetky prejavy človeka sú nesmierne nespravodlivé, ako teda môžu byť všetci ľudia uvedení do svätej zeme, kde sú tí spravodliví? Myslíš si, že toto tvoje opovrhnutiahodné správanie ťa môže v porovnaní s tými nespravodlivými odlíšiť ako svätého? Tvoj jazyk podobný hadiemu nakoniec zničí toto tvoje telo, ktoré rozsieva skazu a koná ohavnosti, a tie tvoje ruky, ktoré sú pokryté krvou nečistých duchov, nakoniec stiahnu aj tvoju dušu do pekla. Prečo sa teda nechopíš tejto príležitosti a neočistíš svoje ruky pokryté špinou? A prečo nevyužiješ túto príležitosť, aby si si vyrezal ten jazyk, ktorý vyslovuje nespravodlivé slová? Je možné, že si ochotný trpieť v pekelných plameňoch pre svoje ruky, jazyk a ústa? Obozretne bdiem nad srdcom každého človeka, pretože dávno predtým, ako som stvoril ľudstvo, som uchopil ich srdcia do svojich rúk. Už dávno som prezrel ľudské srdcia, tak ako by mohli ich myšlienky uniknúť Môjmu pohľadu? Ako by nemohlo byť už príliš neskoro na to, aby unikli spáleniu Mojím Duchom?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Všetci máte takú nemorálnu povahu!

671. Bol som medzi vami, stýkal som sa s vami mnoho jarí a jesení, žil som medzi vami dlhý čas a žil som spoločne s vami. Koľko z vášho podlého správania Mi uniklo priamo spred očí? Tie vaše srdcervúce slová Mi neustále znejú v ušiach, milióny a milióny vašich túžob boli predložené na Môj oltár – príliš veľa, aby sa dali spočítať. Čo sa však týka vašej oddanosti a toho, čo obetujete, nedávate ani štipku. Na Môj oltár nedávate ani len najmenšiu kvapku úprimnosti. Kde sú plody vašej viery vo Mňa? Dostali ste odo Mňa nekonečné milosrdenstvo a videli ste nekonečné nebeské tajomstvá, ukázal som vám dokonca nebeské plamene, ale nemal som to srdce, aby som vás spálil. Koľko ste Mi toho však dali na oplátku? Koľko ste ochotní Mi dať? S jedlom, ktoré som vám dal do rúk, sa vraciate a ponúkate Mi ho, dokonca zachádzaš tak ďaleko, že hovoríš, že to bolo niečo, čo si dostal na oplátku za pot vlastnej tvrdej práce, a že Mi ponúkaš všetko, čo vlastníš. Ako to, že nevieš, že všetky tvoje „dary“ pre Mňa sú len veci, ktoré boli ukradnuté z Môjho oltára? Navyše, keď Mi ich teraz ponúkaš, vari Ma nepodvádzaš? Ako to, že nevieš, že to, z čoho sa dnes teším, sú všetky dary na Mojom oltári, a nie to, čo si si vydobyl svojou tvrdou prácou a potom Mi to ponúkal? Vy ste sa skutočne odvážili Ma takto podvádzať, tak ako vám mám odpustiť? Ako môžete očakávať, že to budem ďalej znášať? Dal som vám všetko. Všetko som pre vás sprístupnil, zabezpečil som vám vaše potreby a otvoril som vám oči, a napriek tomu Ma takto podvádzate, ignorujúc svoje svedomie. Všetko som vám nezištne daroval, takže aj keď trpíte, predsa ste odo Mňa získali všetko, čo som vám priniesol z neba. Napriek tomu nie ste vôbec oddaní, a aj keď ste prispeli len nepatrnou čiastkou, snažíte sa so Mnou následne „vyrovnať účty“. Azda sa tvoj príspevok nebude rovnať nule? To, čo si Mi dal, je len zrnko piesku, ale to, čo si odo Mňa žiadal, je tona zlata. Nie je to od teba nerozumné? Pracujem medzi vami. Po desiatich percentách, ktoré by som mal dostať, niet ani stopy, nehovoriac o nejakých ďalších obetách. Navyše, tých desať percent, ktorými prispievajú tí, čo sú zbožní, sa zmocňujú hriešnici. Vari ste sa všetci odo Mňa nerozutekali? Nie ste všetci proti Mne nevraživí? Azda všetci neničíte Môj oltár? Ako môžu byť takíto ľudia v Mojich očiach považovaní za poklady? Nie sú to práve tie prasatá a psy, ktoré neznášam? Ako by som mohol vaše zlé skutky označiť za poklad? Pre koho vlastne konám svoje dielo? Je možné, že jeho účelom je len to, aby som vás všetkých zničil a odhalil svoju autoritu? Nezávisí váš život od jediného Môjho slova? Prečo som použil iba slová, aby som vás poučil, a nepremenil som ich na skutočnosť, ktorou by som vás čo najskôr zničil? Je cieľom Mojich slov a diela iba zničiť ľudstvo? Som Boh, ktorý bez rozdielu zabíja nevinných? Koľkí z vás práve teraz prichádzajú predo Mňa celou svojou bytosťou, aby hľadali správnu cestu ľudského života? Predo Mnou sú len vaše telá, vaše srdcia sú ešte stále inde a sú ďaleko, ďaleko odo Mňa. Pretože neviete, čo je vlastne Moje dielo, je medzi vami veľa takých, ktorí chcú odo Mňa odísť a vzdialiť sa odo Mňa, a dúfajú, že radšej budú žiť v raji, kde niet trestu ani súdu. Nie je práve toto, čo si ľudia želajú vo svojich srdciach? Určite sa ťa nesnažím nútiť. Je na tebe, akú cestu si zvolíš. Dnes je to cesta, ktorú sprevádzajú súdy a napomínania, ale všetci by ste mali vedieť, že všetko, čím som vás obdaril – či už sú to súdy alebo pokarhania – sú tie najlepšie dary, ktoré vám môžem dať, a sú všetko, čo naliehavo potrebujete.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Všetci máte takú nemorálnu povahu!

672. Všetky duše, ktoré skazil satan, sa nachádzajú v jeho moci. Iba tí, ktorí veria v Krista, sa od neho odlúčili, ušli z jeho poroby a vstúpili do dnešného kráľovstva. Títo ľudia už viac nežijú pod satanovým vplyvom. Aj napriek tomu je ľudská prirodzenosť stále zakorenená v tele z mäsa a kostí, čo znamená, že aj keď boli vaše duše spasené, vaša prirodzenosť ostáva taká, aká bola predtým, a šanca, že Ma zradíte, je aj naďalej stopercentná. Preto Moje dielo trvá tak dlho, lebo vaša prirodzenosť je neústupná. Pri plnení povinností všetci prechádzate útrapami, snažíte sa, ako najlepšie viete, no každý z vás je schopný zradiť Ma a vrátiť sa do satanovej moci, do jeho zajatia, aj k svojmu starému životu – to je nepopierateľný fakt. No v tom čase vám už bude chýbať terajšia ľudská prirodzenosť i podoba. Vo vážnych prípadoch vás zničím, ba čo viac, odsúdim naveky, prísne potrestám, aby ste sa už nikdy nereinkarnovali. Toto je problém, ktorý stojí pred vami. Pripomínam vám to, aby Moje dielo nebolo márne a aby ste všetci mohli žiť v časoch svetla. V skutočnosti nie je podstatné, či bude Moje dielo zbytočné. Rozhodujúce je, aby ste mohli viesť šťastný život a prežiť nádhernú budúcnosť. Moja práca spočíva v záchrane ľudských duší. Ak sa tvoja duša dostane do satanových rúk, tvoje telo nebude žiť v pokoji. Ak budem ochraňovať tvoje telo, tvoja duša bude takisto pod Mojou ochranou. Ak ťa budem naozaj nenávidieť, tvoje telo a duša padnú naraz do satanových rúk. Vieš si to predstaviť? Ak sa z teba jedného dňa vytratia Moje slová, potom ťa buď celého vydám satanovi, ktorý ťa podrobí neznesiteľnému mučeniu, kým sa Môj hnev úplne rozplynie, alebo ťa osobne potrestám ako nenapraviteľného človeka, lebo tvoje srdce, ktoré Ma zrádza, sa nikdy nezmení.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Veľmi závažný problém: Zrada (2)

673. Dúfam len, že v poslednej etape Môjho diela budete schopní podať svoj najlepší výkon a že sa oddáte celým srdcom, a už nie polovičatým. Samozrejme tiež dúfam, že všetci budete mať dobrý konečný osud. No trvám na tom, aby ste urobili to najlepšie rozhodnutie a ponúkli Mi svoju výhradnú a definitívnu oddanosť. Ak niekto nie je schopný prejaviť túto výhradnú oddanosť, potom je určite v osídlach satana a už sa ním nebudem ďalej používať, ale pošlem ho domov, aby sa o neho starali jeho rodičia. Moja práca je pre vás veľkou pomocou. Dúfam, že si získam vaše srdcia, ktoré budú úprimné, a ktoré sa budú usilovať napredovať, no Moje ruky zatiaľ ostávajú prázdne. Uvažujte o tom: Ak budem jedného dňa stále taký roztrpčený, že sa to slovami nedá vyjadriť, aký bude potom Môj postoj voči vám? Budem voči vám taký prívetivý, ako som teraz? Bude Moje srdce také pokojné, ako je teraz? Rozumiete pocitom človeka, ktorý starostlivo obrábal pole a nezožal ani jedno zrnko? Chápete, ako veľmi je zranené srdce človeka, keď mu bola zasadená veľká rana? Dokážete pocítiť horkosť človeka, kedysi tak plného nádeje, ktorý musel odísť v zlom? Videli ste hnev vychádzajúci z človeka, ktorého vyprovokovali? Poznáte tú túžbu po pomste u človeka, s ktorým sa zaobchádzalo nepriateľsky a v klamstve? Ak rozumiete zmýšľaniu týchto ľudí, potom som presvedčený, že by pre vás nemalo byť náročné predstaviť si postoj, ktorý bude mať Boh v čase svojej odplaty! Napokon, dúfam, že vynaložíte vážne úsilie o dosiahnutie svojho konečného osudu, no nemali by ste pritom využívať klamstvo. Inak budem z vás vo svojom srdci naďalej sklamaný. A k čomu vedie takéto sklamanie? Nezavádzate sami seba? Tí, ktorí sa zamýšľajú nad svojím konečným osudom, a potom ho zruinujú, sú ľudia najmenej schopní záchrany. Hoci by zúrili a rozčuľovali sa, kto by sa ľutoval takého človeka? Zhrniem to tak, že si stále prajem, aby ste mali svoj konečný osud, ktorý je vhodný aj dobrý, a ešte väčšmi dúfam, že nikto z vás neskončí v katastrofe.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. O konečnom osude

674. Moje záverečné dielo nie je určené len ako trest pre človeka, ale aj na predurčenie konečného osudu človeka. Navyše slúži na to, aby všetci ľudia uznali Moje skutky a činy. Chcem, aby každý človek uvidel, že všetko, čo som vykonal, je správne a je prejavom Mojej povahy. Nie človek, a už vôbec nie príroda zrodila ľudstvo, ale Ja, ktorý živím každú stvorenú živú bytosť. Ľudstvo bez Mojej existencie zahynie a zasiahne ho pohroma. Žiadna ľudská bytosť už nikdy neuzrie nádherné slnko a mesiac, ani zelený svet; na ľudstvo dosadne len mrazivá noc a ocitne sa v údolí smrti. Som jedinou záchranou ľudstva. Som jedinou nádejou ľudstva, ba čo viac, som Ten, na ktorom spočíva existencia celého ľudstva. Bezo Mňa ľudstvo okamžite ustrnie. Bezo Mňa zasiahne ľudstvo pohroma a bude pošliapané rôznymi prízrakmi, no Mňa nikto nepočúva. Vykonal som dielo, ktoré nikto iný vykonať nedokáže, a dúfam, že sa Mi za to človek odvďačí určitými dobrými skutkami. Aj keď sa Mi iba málokto dokázal odvďačiť, aj tak dokončím svoju cestu v ľudskom svete a ďalším krokom vykročím do svojho rozvíjajúceho sa diela, pretože všetko Moje náhlenie sa medzi ľuďmi počas týchto mnohých rokov prinieslo ovocie a mňa to veľmi teší. Nezáleží Mi na počte ľudí, ale na ich dobrých skutkoch. V každom prípade dúfam, že vykonáte dostatok dobrých skutkov pre naplnenie vlastného konečného osudu. Až vtedy budem spokojný; inak nikto z vás nedokáže uniknúť pohrome, ktorá vás postihne. Pohroma má pôvod vo Mne a Ja ju, samozrejme, ovládam. Ak v Mojich očiach nebudete dobrí, tejto pohrome neuniknete. Uprostred súženia neboli vaše činy a skutky považované za celkom vhodné, pretože vaša viera a láska boli prázdne a vy ste sa správali bojazlivo alebo hrubo. V súvislosti s tým vynesiem len súd o dobre a zle. Naďalej Ma znepokojuje len to, akým spôsobom každý z vás koná a vyjadruje sa, na základe čoho určím váš koniec. Musím to však objasniť: voči tým, ktorí Mi v časoch súženia nepreukázali ani najmenší prejav vernosti, už nebudem milosrdný, lebo Moje milosrdenstvo siaha len do určitej miery. Okrem toho nemám rád nikoho, kto Ma raz zradil, a už vôbec nechcem mať nič spoločné s tými, ktorí dokážu zapredať záujmy svojich priateľov. To je Moja povaha, bez ohľadu na človeka. Musím vám povedať, že druhýkrát neudelím milosť nikomu, kto Mi zlomí srdce, a všetci, ktorí Mi zostali verní, budú mať v Mojom srdci navždy miesto.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vykonaj dostatok dobrých skutkov pre naplnenie svojho konečného osudu

Predchádzajúci: B. Božie nabádanie a útecha človeka

Ďalší: XIV. Slová o Božích normách na určenie výsledku človeka a o konci jednotlivých druhov ľudí

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger