8. kapitola

Keď Moje zjavenia dosiahnu svoj vrchol a keď sa Môj súd priblíži ku koncu, nastane čas, keď sa všetok Môj ľud zjaví a stane sa úplným. Vydávam sa do všetkých kútov vesmíru a ustavične hľadám tých, ktorí vyhovujú Môjmu úmyslu a sú spôsobilí na to, aby som ich mohol použiť. Kto povstane a bude so Mnou spolupracovať? Ľudská láska ku Mne je mizivá a ľudská viera vo Mňa je tiež žalostne malá. Keby som nenasmeroval svoje ostré slová na ľudské nedostatky, ľudia by sa chválili a preháňali, moralizovali by a vymýšľali pyšné teórie, akoby boli všeznalí a vševediaci, pokiaľ ide o pozemské záležitosti. Kto z tých, ktorí Mi boli v minulosti „verní“, a tých, ktorí dnes „pevne stoja“ predo Mnou, sa ešte odváži hovoriť vystatovačne? Kto sa tajne neteší zo svojich vlastných vyhliadok? Keď som ľudí neodhaľoval priamo, nemali sa kam skryť a mučila ich hanba. O čo viac by to tak bolo, keby som hovoril iným spôsobom? Ľudia by mali ešte väčší pocit zadlženosti, verili by, že im nič nemôže pomôcť, a všetci by boli pevne spútaní svojou pasivitou. Keď ľudia strácajú nádej, formálne zaznie kráľovský pozdrav, čo je, ako ľudia hovoria, „doba, keď začína pôsobiť sedemnásobne zosilnený Duch“. Inými slovami, vtedy sa na zemi oficiálne začína uskutočňovať život kráľovstva. Je to vtedy, keď prichádza Moja božská prirodzenosť, aby pôsobila priamo (bez akéhokoľvek rozumového „spracovávania“). Všetci ľudia sa horúčkovito ponáhľajú, akoby ich niekto oživil alebo zobudil zo sna, a po prebudení sa čudujú, že sa ocitli v takejto situácii. V minulosti som veľa hovoril o budovaní cirkvi; odkrýval som mnoho tajomstiev, ale keď toto dielo dosiahlo svoj vrchol, zrazu sa skončilo. Budovanie kráľovstva je však iné. Až keď vojna v duchovnom svete dosiahne svoju konečnú etapu, začnem svoje dielo na zemi budovať odznova. To znamená, že formálne začínam a pozdvihujem svoje nové dielo až vtedy, keď sú všetci ľudia na pokraji síl. Rozdiel medzi budovaním kráľovstva a budovaním cirkvi je v tom, že pri budovaní cirkvi som konal prostredníctvom ľudskej prirodzenosti, ktorú riadila božská prirodzenosť. Zaoberal som sa priamo starou povahou ľudí, priamo som odhaľoval ich škaredé ja a odhaľoval ich jadro. Výsledkom bolo, že ľudia na základe toho spoznali sami seba, a tak si boli vo svojich srdciach a slovách istí. Pri budovaní kráľovstva konám priamo prostredníctvom svojej božskej prirodzenosti a všetkým ľuďom dovoľujem spoznať, čo mám a kto som, na základe ich znalosti Mojich slov, čo im napokon umožňuje získať vedomosti o Mne ako o vtelenom tele. Tak sa končí hľadanie toho hmlistého Boha, ktorého hľadá celé ľudstvo. Ľudia si vo svojich srdciach už nestrážia miesto pre Boha, ktorý je v nebi. To znamená, že dávam ľudstvu poznať skutky, ktoré konám, kým som vtelený, a tak završujem svoj čas na zemi.

Budovanie kráľovstva je zamerané konkrétne na duchovný svet. To znamená, že boj v duchovnom svete sa jasne odohráva medzi celým Mojím ľudom, a to stačí na potvrdenie toho, že nielen v cirkvi, ale rovnako, ba ešte viac, vo Veku kráľovstva je každý človek neprestajne vo vojne. Napriek fyzickému telu sa duchovný svet ľudí priamo odhaľuje a oni prichádzajú do kontaktu s jeho životom. Keď sa teda stanete veriacimi, musíte sa náležite pripraviť na ďalšiu etapu Môjho diela. Mali by ste sa Mi odovzdať celým svojím srdcom, lebo len tak môžete uspokojiť Moje srdce. Nezaujíma Ma, čo sa dialo v cirkvi predtým; dnes ide o kráľovstvo. V Mojom pláne satan po celý čas číhal na každom kroku a ako protipól Mojej múdrosti sa vždy snažil nájsť spôsoby a prostriedky, ako narušiť Môj pôvodný plán. Môžem však jeho prefíkaným plánom podľahnúť? Všetko na nebi aj na zemi Mi slúži. Mohlo by to byť so zákernými plánmi satana inak? Práve tu sa ukrýva Moja múdrosť; práve to je na Mojich skutkoch podivuhodné a presne to je základný princíp fungovania celého Môjho plánu riadenia. Ani počas obdobia budovania kráľovstva sa nevyhýbam satanovým ľstivým plánom, ale pokračujem v diele, ktoré musím uskutočniť. Spomedzi všetkých vecí vo vesmíre si ako svoj protipól vyberám skutky satana. Nie je to prejav Mojej múdrosti? Nie je to azda presne to, čo je na Mojom diele obdivuhodné? Pri príležitosti vstupu do Veku kráľovstva sa všetky veci na nebi a na zemi úplne premenia, oslavujú a radujú sa. Ste vy niečím iní? V koho srdci nie je sladkosť medu? Kto neprekypuje radosťou? Kto od radosti netancuje? Kto nehovorí slová chvály?

Chápete ciele a pôvod všetkého, čo som hovoril a rozoberal vyššie, alebo nie? Keby som sa na to nepýtal, väčšina ľudí by si myslela, že sú to len prázdne reči, a nedokázali by pochopiť zmysel Mojich slov. Ak sa nad nimi pozorne zamyslíte, spoznáte ich dôležitosť. Urobíte dobre, ak si ich pozorne prečítate: ktoré z Mojich slov nie sú pre vás osožné? Ktoré z nich nie sú určené na to, aby ste v živote rástli? Ktoré nehovoria o skutočnosti duchovného sveta? Väčšina ľudí sa domnieva, že Moje slová nemajú žiadnu logiku ani význam, že im chýba vysvetlenie a výklad. Sú Moje slová naozaj také abstraktné a nepochopiteľné? Skutočne sa im podriaďujete? Naozaj ich prijímate? Nezaobchádzate s nimi ako s hračkami? Nepoužívate ich ako odev, aby ste zakryli svoj nepekný vzhľad? Koho v tomto šírom svete som osobne preskúmal? Kto osobne počul slová Môjho Ducha? Toľko ľudí tápe a hľadá v temnote, toľko ľudí sa modlí uprostred nešťastia, toľko ľudí, hladných a premrznutých, bdie v nádeji, a toľko z nich spútal satan. Napriek tomu toľkí nevedia, kam sa obrátiť, toľkí Ma zrádzajú uprostred svojho šťastia, toľkí sú nevďační a toľkí sú verní klamlivým satanovým plánom. Kto z vás je Jób? Kto je Peter? Prečo som opakovane spomínal Jóba? Prečo som toľkokrát hovoril o Petrovi? Pýtali ste sa vôbec niekedy, akú nádej vo vás vidím? Nad týmito vecami by ste mali viac uvažovať.

Peter Mi bol verný dlhé roky, ale nikdy nereptal ani sa na nič nesťažoval. Ani Jób sa mu nevyrovnal a všetci svätí v priebehu dejín sa Petrovi ani zďaleka nepriblížili. Nielenže Ma chcel poznať, ale spoznal Ma aj v čase, keď satan uskutočňoval svoje ľstivé plány. To viedlo Petra k tomu, aby Mi počas mnohých rokov slúžil, vždy v súlade s Mojou vôľou, a preto ho satan nikdy nezneužil. Peter čerpal ponaučenie z Jóbovej viery, ale jasne vnímal aj jeho slabosti. Hoci mal Jób veľkú vieru, chýbali mu znalosti duchovného sveta, preto vyslovil mnoho slov, ktoré nezodpovedali realite. To poukazuje na to, že Jóbovo poznanie bolo plytké a nezodpovedalo dokonalosti. Peter sa preto vždy sústredil na spoznávanie ducha a pozorovanie dynamiky duchovného sveta. Následne sa mohol nielen uistiť o tom, aké sú Moje želania, ale disponoval aj malou dávkou vedomostí o zradných intrigách satana. Vďaka tomu jeho poznanie o Mne vzrástlo tak, že bolo väčšie než u kohokoľvek iného v priebehu vekov.

Z Petrovej skúsenosti nie je ťažké odpozorovať, že ak Ma chcú ľudia poznať, musia sa vo svojom duchu zamerať na dôkladné uvažovanie. Nežiadam od vás, aby ste Mi navonok niečo „dávali“; to je druhoradé. Ak Ma nepoznáte, potom je všetka viera, láska a vernosť, o ktorých hovoríte, len ilúziou. Je to len pena a buďte si istí, že sa stanete ľuďmi, ktorí sa predo Mnou vychvaľujú, ale samých seba nepoznajú. Tak sa opäť dostanete do osídiel satana a nebudete schopní sa z nich vymaniť. Stanete sa synmi záhuby a predmetom zničenia. Ak ste však voči Mojim slovám chladní a ľahostajní, potom ste nepochybne proti Mne. Je to tak a bolo by dobré, keby ste sa pozreli cez bránu duchovného sveta na početných a rôznych duchov, ktorých som napomenul. Ktorý z nich, keď stál tvárou v tvár Mojim slovám, nebol nečinný, ľahostajný a odmietavý? Ktorý z nich nebol vo vzťahu k Mojim slovám cynický? Ktorý z nich sa nesnažil kritizovať Moje slová a hľadať v nich chyby? Ktorý z nich nepoužíval Moje slová ako „obranné zbrane“, aby sa nimi „chránil“? Obsah Mojich slov nepoužívali na to, aby Ma mohli spoznávať, ale len ako hračky, s ktorými sa môžu pohrať. Neodporovali Mi snáď priamo? Kto sú Moje slová? Kto je Môj Duch? Tieto otázky som vám položil už toľkokrát, no získali ste už o nich nejaké vyššie a jasné poznanie? Skutočne ste ich niekedy prežili? Ešte raz vám pripomínam: ak nepoznáte Moje slová, neprijímate ich ani neuvádzate do praxe, potom sa neodvratne stanete predmetom Môjho napomínania! Nepochybne sa stanete obeťami satana!

29. februára 1992

Predchádzajúci: 7. kapitola

Ďalší: 9. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger