Dodatok 1: Zjavenie Boha ohlasuje nový vek

Boží šesťtisícročný plán riadenia sa chýli ku koncu a brána kráľovstva sa už otvorila pre všetkých, ktorí túžia po tom, aby sa Boh zjavil. Drahí bratia a sestry, na čo čakáte? Po čom túžite? Očakávate zjavenie Boha? Hľadáte Jeho stopy? Božie zjavenie sa tak túžobne očakáva! A ako ťažké je nájsť Božie stopy! Čo musíme urobiť v tomto veku a v tomto svete, aby sme sa stali svedkami zjavenia Boha? Čo musíme urobiť, aby sme kráčali v Božích šľapajach? Tieto otázky si kladú všetci, ktorí očakávajú Božie zjavenie. Viackrát ste už o nich všetci premýšľali, no k akému výsledku ste dospeli? Kde sa Boh zjaví? Kde sú Božie stopy? Dostali ste odpoveď? Mnohí by odpovedali: „Boh sa zjavuje medzi všetkými svojimi nasledovníkmi a Jeho stopy sú medzi nami, je to také jednoduché!“ Každý môže sformulovať nejakú frázu, no rozumiete, čo zjavenie Boha alebo Jeho stopy vlastne znamenajú? Zjavenie Boha znamená Jeho príchod na zem, aby osobne vykonal svoje dielo. Odhalí vlastnú tvár a povahu, sebe vlastným spôsobom zostúpi medzi ľudstvo a vykoná dielo, ktorým začne nový vek a ukončí starý. Toto zjavenie nebude žiadna ceremónia. Nie je to znamenie, obraz, zázrak ani žiadna veľkolepá vízia, a už vôbec nie druh náboženského obradu. Je to pravé a skutočné a ktokoľvek sa toho môže dotknúť a uvidieť to. Tento druh zjavenia nie je len gestom či krátkodobým záväzkom; je to skôr etapa diela v Jeho pláne riadenia. Božie zjavenie je vždy zmysluplné a vždy nejako súvisí s Božím plánom riadenia. To, čo sa tu nazýva zjavením, je úplne odlišné od toho druhu „zjavenia“, ktorým Boh človeka vedie, usmerňuje a osvecuje. Vždy, keď sa Boh odhalí, vykonáva nejakú etapu svojho veľkého diela. Je to iné dielo, než aké vykonával v ktoromkoľvek inom veku. Človek si to nedokáže predstaviť a nikdy také niečo nezažil. Je to dielo, ktorým sa začína nový vek a ukončuje ten starý a je to nová, dokonalejšia forma diela pre spásu ľudstva; okrem toho je to dielo, ktoré privádza ľudstvo do nového veku. Toto je to čo znamená zjavenie Boha.

Keď už chápete, čo znamená zjavenie Boha, ako by ste mali hľadať Božie stopy? Na túto otázku existuje jednoduché vysvetlenie: Kdekoľvek sa Boh zjaví, tam nájdete Jeho stopy. Znie to jednoducho, ale v praxi to vôbec nie je také ľahké, pretože mnohí ľudia nevedia, kde sa Boh zjaví a ešte menej, kde sa chce alebo kde by sa mal objaviť. Niektorí podvedome veria, že Boh sa zjavuje všade tam, kde pôsobí Duch Svätý. Iní sa zase domnievajú, že Boh sa zjavuje tam, kde sa nachádzajú duchovné postavy. No a ďalší zase veria, že Boh sa zjavuje tam, kde sú významní ľudia. Nateraz nechajme bokom, či je takáto viera správna alebo nesprávna. Na vysvetlenie tejto otázky musíme mať najskôr jasný cieľ: hľadáme Božie stopy. Nehľadáme duchovné postavy, a už vôbec nie slávne osobnosti; hľadáme stopy Boha. Z toho dôvodu, keďže hľadáme Božie stopy, mali by sme hľadať Božiu vôľu, Božie slová a Božie výroky – pretože všade tam, kde Boh vysloví nové slová, je Boží hlas, a kde sú Božie stopy, tam sú aj Božie skutky. Kde je výraz Boha, tam sa Boh zjavuje, a kde sa zjavuje Boh, tam existuje pravda, cesta a život. Pri hľadaní Božích stôp ste si nevšímali slová „Boh je pravda, cesta a život“. A tak mnohí ľudia, aj keď prijmú pravdu, neveria, že našli Božie stopy, a ešte menej dokážu uznať Božie zjavenie. Aká veľká chyba! Zjavenie Boha je nezmieriteľné s ľudskými predstavami, a už vôbec sa Boh nemôže zjaviť na príkaz človeka. Boh sa rozhoduje sám a pri vykonávaní svojho diela má svoje vlastné plány. Takisto má svoje vlastné ciele a svoje vlastné metódy. Bez ohľadu na to, čo robí, nemusí o tom diskutovať s človekom ani hľadať jeho radu, a už vôbec nie informovať každého človeka o svojom diele. Toto je povaha Boha, ktorú by mali všetci uznať. Ak túžite byť svedkami Božieho zjavenia a kráčať v Božích šľapajach, musíte najprv zanechať svoje predstavy. Nesmiete žiadať Boha, aby urobil to či ono, a už vôbec by ste Ho nemali vtesnávať do svojich vlastných hraníc a okliešťovať Ho vlastnými predstavami. Namiesto toho by ste sa mali sami seba pýtať, ako máte hľadať Božie stopy, ako prijať Božie zjavenie a ako sa podriadiť novému Božiemu dielu. Toto by mal človek robiť. Keďže človek nie je pravdou ani pravdu nevlastní, mal by hľadať, prijímať a podriadiť sa.

Nezáleží na tom, či patríš medzi Američanov, Britov alebo máš inú národnosť, mal by si prekročiť hranice svojej vlastnej národnosti, vykročiť z vlastného ja a sledovať Božie dielo z identity stvorenej bytosti. Takto nebudeš klásť na Božie stopy svoje vlastné obmedzenia. Mnoho ľudí si dnes totiž myslí, že nie je možné, aby sa Boh zjavil určitému národu alebo určitým ľuďom. Aký hlboký je význam Božieho diela a aké dôležité je zjavenie Boha! Ako by sa to dalo zmerať ľudskými predstavami a názormi? Preto hovorím, že ak chceš uvidieť Božie zjavenie, treba, aby si prelomil hranice vlastnej národnosti a etnickej príslušnosti. Len tak ťa nebudú obmedzovať vlastné predstavy, len tak budeš spôsobilý prijať zjavenie Boha. Inak zostaneš vo večnej temnote a nikdy nezískaš Boží súhlas.

Boh je Bohom celého ľudského pokolenia. Nepovažuje sám seba za súkromný majetok žiadneho národa alebo ľudu, koná len svoje dielo podľa plánu, neupína sa na žiadnu podobu, národ či ľud. Možno si si Ho nikdy nepredstavoval v takejto podobe alebo sa k tomu staviaš zamietavo, alebo možno národ, ktorému sa Boh zjavuje a ľudia, medzi ktorými sa zjavuje, každý diskriminuje a patrí medzi najzaostalejšie na zemi. No Boh je múdry. Z pozície svojej veľkej moci a svojou pravdou a vlastnou povahou si skutočne získal skupinu ľudí, ktorá je s Ním jedna myseľ, a ktorú chcel urobiť úplnou – skupinu, ktorú si podmanil, ktorá znášala všetky možné skúšky a súženia a všetky druhy prenasledovania, a môže Ho nasledovať až do samého konca. Cieľom Božieho zjavenia, ktoré sa neobmedzuje na žiadnu podobu či národ, je dokončiť svoje dielo podľa plánu. Ako keď sa Boh stal telom v Judei: Jeho cieľom bolo dovŕšiť dielo ukrižovania pre vykúpenie celého ľudského pokolenia. Židia však neverili, že Boh to dokáže a že by sa Boh mohol premeniť na telo a vziať na seba podobu Pána Ježiša. Keďže to bolo pre nich „nemožné“, odsúdili Boha a odporovali Mu, čo nakoniec viedlo k zničeniu Izraela. Dnes sa veľa ľudí dopúšťa podobnej chyby. Vyhlasujú zo všetkých síl bezprostredné zjavenie Boha, no zároveň Jeho zjavenie odsudzujú; ich „nemožné“ opäť obmedzuje Božie zjavenie v medziach ich predstavivosti. A tak som videl mnohých ľudí, ako prepukli do divokého a drsného smiechu, keď prišlo na Božie slová. Líši sa tento smiech od odsúdenia a rúhania sa Židov? Nesprávate sa zbožne v prítomnosti pravdy, a už vôbec po nej netúžite. Len bezhlavo študujete a bezstarostne čakáte. Čo môžete získať takýmto štúdiom a čakaním? Myslíte si, že vás Boh bude osobne viesť? Ak nedokážete rozoznať Božie výroky, v čom ste spôsobilí byť svedkami Božieho zjavenia? Kdekoľvek sa Boh zjaví, tam bude vyjadrená pravda a tam bude aj Boží hlas. Iba tí, ktorí dokážu prijať pravdu, budú schopní počuť Boží hlas a iba títo ľudia sú spôsobilí svedčiť o Božom zjavení. Vzdajte sa svojich predstáv! Upokojte sa a pozorne si prečítajte tieto slová. Ak túžiš po pravde, Boh ťa osvieti a pochopíš Jeho vôľu a Jeho slová. Zbavte sa svojich názorov o tom, čo je „nemožné“! Čím viac ľudia veria, že je niečo nemožné, tým pravdepodobnejšie sa to stane, pretože Božia múdrosť stúpa nad nebesia, Božie myšlienky sú vyššie ako ľudské a Božie dielo presahuje hranice ľudského myslenia a predstáv. Čím viac je niečo nemožné, tým je v tom viac pravdy, ktorú možno hľadať; čím viac niečo presahuje ľudské predstavy a fantáziu, tým viac to obsahuje Božiu vôľu. Bez ohľadu na to, kde sa zjaví, Boh bude stále Bohom a Jeho podstata sa nikdy nezmení v dôsledku toho, kde a ako sa zjaví. Božia povaha zostáva rovnaká bez ohľadu na to, kde sú Jeho stopy. Bez ohľadu na to, kde sú Božie stopy, On je Bohom celého ľudstva, rovnako ako Pán Ježiš je nielen Bohom Izraelitov, ale je aj Bohom všetkých ľudí z Ázie, Európy a Ameriky, ba čo viac, On je jediný Boh v celom vesmíre. Hľadajme teda Božiu vôľu, objavme Jeho zjavenie v Jeho slovách a držme sa v Jeho šľapajach! Boh je pravda, cesta a život. Jeho slová a Jeho zjavenie existujú súčasne a Jeho povaha a stopy sa naveky otvárajú ľudstvu. Drahí bratia a sestry, dúfam, že v týchto slovách uvidíte zjavenie Boha, začnete kráčať v Jeho šľapajach, vstúpite do nového veku a nádherného nového neba a zeme, ktoré Boh pripravil pre tých, ktorí očakávajú Jeho zjavenie!

Predchádzajúci: Desať správnych ustanovení, ktoré musí dodržiavať Boží vyvolený ľud vo Veku kráľovstva

Ďalší: Dodatok 2: Boh vládne osudu celého ľudstva

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger