Dodatok 2: Boh určuje osud celého ľudstva

Našou zodpovednosťou a povinnosťou ako príslušníkov ľudskej rasy a oddaných kresťanov je ponúknuť naše telá a mysle v záujme naplnenia Božieho poverenia, pretože naše bytie pochádza od Boha a existuje vďaka Jeho zvrchovanej moci. Ak naše telá a mysle nebudú slúžiť naplneniu Božieho poverenia a spravodlivej veci ľudstva, naše duše budú cítiť, že nie sú hodné tých, ktorí boli umučení kvôli Božiemu povereniu, a že nie sú hodné Boha, ktorý nám dal všetko.

Boh stvoril tento svet, toto ľudstvo a navyše bol tvorcom starovekej gréckej kultúry a ľudskej civilizácie. Len Boh utešuje toto ľudstvo a len Boh sa oň vo dne v noci stará. Rozvoj a pokrok ľudstva sa nedajú oddeliť od zvrchovanosti Boha a minulosť a budúcnosť ľudstva nie je možné izolovať od Božích plánov. Ak si skutočný kresťan, potom určite veríš, že k vzostupu a pádu každého štátu alebo národa dochádza podľa Božích plánov. Len samotný Boh pozná osud krajiny alebo národa a len Boh riadi život ľudstva. Ak ľudstvo alebo krajina túži po dobrom osude, človek musí s úctou pokľaknúť pred Bohom, kajať sa a priznať svoje hriechy, pretože inak bude osud a konečný osud ľudstva katastrofou, ktorej sa nebude dať vyhnúť.

Obzrime sa späť do čias, keď Noe postavil svoju archu – ľudia boli hlboko skazení, odvrátili sa od Božieho požehnania, Boh sa o nich už nestaral a prišli o Jeho prísľuby. Žili v temnote, bez Božieho svetla. Začali žiť zhýralo a podľahli strašnej skazenosti. Takíto ľudia nemohli dostať Boží prísľub, neboli hodní toho, aby videli Jeho tvár alebo počuli Jeho hlas, pretože Boha opustili, zavrhli všetko, čo im dal a zabudli na Jeho učenie. Ich srdcia sa od Boha čoraz viac vzďaľovali, boli nepochopiteľne a nad ľudskú prirodzenosť zvrátení a čoraz horší. Potom sa dostali do blízkosti smrti viac než kedykoľvek predtým a pocítili Boží hnev a trest. Len Noe Boha uctieval a vyhýbal sa zlu, preto počul hlas Boha a Jeho pokyny. Postavil archu podľa Božieho slova a zhromaždil najrôznejšie živé bytosti. A keď už bolo všetko pripravené, Boh takýmto spôsobom poslal na svet skazu. Prežil ju len Noe a sedem ďalších členov jeho rodiny, pretože Noe uctieval Jehovu a vyhýbal sa zlu.

A teraz sa pozrime do súčasnosti – takí spravodliví ľudia, ako bol Noe, ktorý dokázal uctievať Boha a vyhýbať sa diablovi, dnes už neexistujú. Boh je napriek tomu voči ľudstvu milostivý a dáva mu v tejto poslednej epoche rozhrešenie. Hľadá tých, ktorí túžia po Jeho zjavení. Hľadá tých, ktorí dokážu počuť jeho slová, nezabudli na Jeho poverenie a ponúkajú Mu svoje srdcia a telá. Hľadá tých, ktorí ho poslúchajú ako deti a neodporujú Mu. Ak sa zasvätíš Bohu a nezabráni ti v tom žiadna sila, Boh sa na teba bude pozerať s láskou a požehná ti. Ak máš vysoké postavenie, ctihodnú povesť, množstvo vedomostí, veľa majetku a podporuje ťa veľa ľudí, aj tak sa budeš musieť postaviť pred Boha, aby si prijal jeho volanie a poverenie a urobil, čo ti prikáže. To, čo urobíš, bude mať najväčší význam na zemi a bude to tá najspravodlivejšia vec, ktorú ľudstvo kedy vykonalo. Ak volanie Boha odmietneš kvôli svojmu postaveniu a vlastným cieľom, budeš prekliaty a Boh tebou bude opovrhovať. Možno si prezident, vedec, pastor alebo starejší, na tvojej pozícii však nezáleží. Ak sa budeš počas svojich činov opierať o svoje vedomosti a schopnosti, vždy zlyháš a prídeš o Božie požehnanie, pretože Boh neakceptuje nič z toho, čo urobíš, a neprizná správnosť tvojho konania ani to, že pracuješ pre dobro ľudstva. Povie, že všetko, čo robíš, robíš preto, aby si využil vedomosti a silu ľudstva na to, aby si potlačil Božiu ochranu človeka a poprel Božie požehnanie. Povie, že vedieš ľudstvo do temnoty, v ústrety smrti a k začiatku neobmedzenej existencie, v ktorej človek stratil Boha a Jeho požehnanie.

Odkedy ľudstvo vynašlo spoločenské vedy, myseľ človeka sa zaoberá vedou a poznatkami. Z vedy a poznatkov sa potom stali nástroje na ovládanie ľudstva a človek už viac nemá dostatok priestoru na uctievanie Boha, ani priaznivú situáciu na túto činnosť. Boh sa v srdci človeka dostal na ešte nižšie miesto. Bez Boha v srdci je vnútorný svet človeka ponurý, beznádejný a prázdny. Mnohí vedci z oblasti spoločenských vied, historici a politici začali prichádzať s teóriami spoločenskej vedy, evolúcie ľudstva a ďalšími teóriami, ktoré vyvracajú pravdu, že Boh stvoril človeka, aby vyplnil srdcia a mysle ľudstva. A takto počet tých, ktorí veria, že Boh stvoril všetko, ešte klesol a narástlo množstvo tých, ktorí veria evolučnej teórii. Čoraz viac ľudí považuje záznamy o Božom diele a Jeho slovách z éry Starého zákona za mýty a legendy. Do sŕdc sa im vkradol nezáujem o vznešenosť a veľkosť Boha, o dogmu, že Boh existuje a má zvrchovanosť nad všetkým. Prežitie ľudstva a osud krajín a národov pre nich už nie sú dôležité a človek žije v prázdnom svete, zaujatý len jedlom, pitím a pôžitkami. … Len málo ľudí sa dnes snaží zistiť, kde Boh v súčasnosti vykonáva svoje dielo alebo ako ovláda a určuje konečný osud človeka. A ľudská civilizácia je takýmto spôsobom čoraz menej schopná držať sa želaní človeka, čo si aj veľa ľudí uvedomuje. Žijú v takomto svete a nie sú takí šťastní ako tí, ktorí už zomreli. Dokonca aj ľudia v krajinách, ktoré bývali veľmi civilizované, sa o týchto mrzutostiach vyjadrujú. Pretože bez Božieho vedenia si vládcovia a sociológovia zbytočne trápia svoje mozgy s cieľom zachovať ľudskú civilizáciu. Nikto nedokáže vyplniť prázdnotu v srdci človeka, pretože nikto nemôže byť životom človeka a žiadna sociálna teória človeka nevymaní z prázdnoty, ktorá ho sužuje. Veda, poznatky, sloboda, demokracia, voľný čas, pohodlie – toto všetko prináša človeku len dočasnú útechu. Napriek tomu, že tieto veci má, stále hreší a oplakáva neprávosti v spoločnosti. Tieto veci nedokážu obmedziť túžbu človeka po objavovaní. Je to spôsobené tým, že človeka stvoril Boh a nezmyselné obete a bádanie človeka vedú len k väčšiemu nešťastiu a nútia človeka byť stále v strachu nevediac, ako čeliť budúcnosti ľudstva alebo ceste, ktorá sa pred ním nachádza. Človek sa dokonca bojí vedy a poznatkov a ešte viac sa bojí pocitu prázdnoty. Je jedno, či žiješ v slobodnej krajine alebo v krajine bez ľudských práv, v tomto svete aj tak v konečnom dôsledku neunikneš osudu ľudstva. Či si vládcom alebo ťa ovládajú, nedokážeš uniknúť túžbe skúmať osud, záhady a konečný osud ľudstva. A ešte oveľa menej si schopný unikať pred ohromujúcim pocitom prázdnoty. Takéto javy, ktoré sú spoločné pre celé ľudstvo, nazývajú sociológovia sociálne javy. Nenašiel sa však nikto, kto by tieto problémy vyriešil. Človek je v konečnom dôsledku len človek a žiadny človek nedokáže nahradiť miesto a život Boha. Ľudstvo nepotrebuje len spravodlivú spoločnosť, v ktorej má každý čo jesť a všetci sú si rovní a slobodní. Potrebuje Božiu spásu a to, aby im dal život. Len keď Boh poskytne človeku život a svoju spásu, môžu sa vyriešiť jeho potreby, jeho túžba po bádaní a duchovná prázdnota. Ak ľudia z nejakej krajiny alebo národa nedokážu prijať Božiu spásu a starostlivosť, takáto krajina alebo národ sa vydá na cestu úpadku smerom k temnote a Boh ho zničí.

Je možné, že tvoja krajina dnes prosperuje, ak však dovolíš svojim ľuďom, aby sa odvrátili od Boha, bude mať čoraz menej Božieho požehnania. Civilizácia tvojej krajiny sa bude stále viac rozpadať pod nohami a ľudia onedlho povstanú proti Bohu a budú preklínať Nebesá. A takto, bez toho, aby o tom človek vedel, bude osud krajiny spečatený. Boh pozdvihne silné krajiny, aby sa porátali s tými, ktoré preklial. Boh ich dokonca môže vymazať z povrchu zemského. Vzostup a pád krajiny alebo národa závisí od toho, či jeho vládcovia uctievajú Boha a či vedú svojich ľudí k tomu, aby boli bližšie k Bohu a uctievali Ho. A napriek tomu, keďže tých, ktorí Boha skutočne hľadajú a uctievajú, je čoraz menej, Boh v tejto záverečnej epoche robí zvláštnu službu krajinám, v ktorých je kresťanstvo štátnym náboženstvom. Tieto krajiny zoskupuje do relatívne spravodlivého spolku, zatiaľ čo ateistické štáty a tie, ktoré neuctievajú pravého Boha, sa stávajú oponentmi tohto spolku. Boh má takto nielen miesto v ľudstve a môže vykonávať svoje dielo, ale zároveň získava krajiny, ktoré dokážu mať spravodlivú autoritu a umožňuje uvaľovanie sankcií a obmedzení na krajiny, ktoré Mu odporujú. Napriek tomu Boha neuctieva viac ľudí, pretože človek zblúdil priďaleko od Boha a na príliš dlhý čas na Neho zabudol. Na zemi zostanú len krajiny, v ktorých vládne spravodlivosť a ktoré odolávajú nespravodlivosti. To je však ďaleko od prianí Boha, pretože vládcovia žiadnej krajiny nedovolia Bohu, aby vládol ich ľuďom, a žiadna politická strana nespojí svojich ľudí, aby uctievali Boha. Boh stratil svoje oprávnené miesto v srdci všetkých krajín, národov, vládnucich strán, a dokonca aj v srdci všetkých ľudí. Aj keď v tomto svete existujú spravodlivé sily, vláda, v ktorej Boh nemá miesto v srdci človeka, je krehká. Bez Božieho požehnania bude na politickom bojisku zmätok a nebude schopné odolať žiadnej rane. Pretože ľudstvo je bez Božieho požehnania ako bez slnka. Je jedno, ako usilovne pracujú vládcovia v prospech svojich ľudí, koľko spravodlivých rokovaní bude ľudstvo mať, nič z toho nepovedie k zvratu ani nezmení osud ľudstva. Človek verí, že krajina, v ktorej majú ľudia čo jesť a čo si obliecť, v ktorej žijú spoločne v mieri, je dobre riadená. Boh si to ale nemyslí. Takú krajinu, v ktorej Ho nikto neuctieva, zničí. Spôsob myslenia človeka je v príliš veľkom rozpore s myslením Boha. Ak teda hlava krajiny neuctieva Boha, jej osud bude tragický a bez cieľa.

Boh sa nepodieľa na politike človeka, no ovláda osud krajiny a národa. Boh ovláda tento svet a celý vesmír. Osud človeka a Boží plán sú úzko prepojené a žiadny človek, krajina ani národ sa nevyhnú Božej zvrchovanosti. Ak chce človek poznať svoj osud, musí predstúpiť pred Boha. Boh sa postará o to, aby tí, ktorí Ho nasledujú a uctievajú, prosperovali, a tým, ktorí Mu odolávajú a odmietajú Ho, privodí skazu a záhubu.

Spomeňte si na scénu z Biblie, keď Boh zničil Sodomu a keď sa Lótova žena premenila na soľný stĺp. Zamyslite sa nad tým, ako ľudia z Ninive oľutovali svoje hriechy v odeve z vreca a popole a spomeňte si, čo nasledovalo, keď Židia pribili Ježiša pred 2 000 rokmi na kríž. Boli vyhnaní z Izraela a rozutekali sa do krajín po celom svete. Mnohých z nich zabili a celý židovský národ trpel nebývalou bolesťou kvôli vyhubeniu svojej krajiny. Pribili Boha na kríž – dopustili sa ťažkého hriechu – a Boh ich za to odsúdil. Museli zaplatiť za to, čo urobili a znášať dôsledky svojich činov. Odsúdili Boha, odmietli Boha, preto ich mohol stihnúť len jeden osud – Boží trest. Bol to krutý dôsledok a katastrofa, do ktorej krajinu a národ priviedli ich vládcovia.

Dnes sa Boh vrátil na svet, aby vykonal svoje dielo. Najprv sa zastavil v ukážkovej diktatúre – v Číne, neochvejnej bašte ateizmu. Boh si svojou múdrosťou a silou získal skupinu ľudí. Počas tohto obdobia na Neho všetkými prostriedkami poľovala vládnuca strana Číny a veľmi trpel. Nemal kde skloniť hlavu, nenašiel útočisko. Napriek tomu stále pokračuje v tom, čo chce urobiť – rozpráva a šíri evanjelium. Nikto nemôže dôkladne pochopiť všemohúcnosť Boha. V Číne, ktorá považuje Boha za svojho nepriateľa, Boh nikdy neprestal vykonávať svoje dielo. Jeho dielo a slovo prijalo viac ľudí, pretože Boh v maximálnej možnej miere zachraňuje každého príslušníka ľudstva. Veríme, že žiadna krajina ani sila nemôže stáť v ceste tomu, čo chce Boh dosiahnuť. Tých, ktorí kladú prekážky Jeho dielu, odporujú Jeho slovu a narúšajú a kazia Jeho plán, Boh nakoniec potrestá. Kto popiera Božie dielo, pôjde do pekla. Štát, ktorý popiera Božie dielo, bude zničený. Národ, ktorý odporuje Božiemu dielu, bude vymazaný zo zemského povrchu a prestane existovať. Nalieham na ľudí všetkých národov, všetkých krajín, ba dokonca všetkých odvetví, aby počúvali hlas Boží, vnímali Jeho dielo a venovali pozornosť osudu ľudstva, aby sa z Boha stal najsvätejší, najváženejší, najvyšší a jediný predmet uctievania zo strany ľudstva, a aby ľudstvo mohlo žiť v Božom požehnaní tak, ako potomkovia Abraháma žili pod prísľubom Jahveho a Adam a Eva, ktorých Boh stvoril ako prvých, v Rajskej záhrade.

Božie dielo pokračuje ďalej ako mohutná vlna. Nikto Ho nezadrží a nikto nemôže zastaviť Jeho kroky. Len tí, ktorí pozorne počúvajú Jeho slová, hľadajú Ho a túžia po Ňom, môžu sledovať Jeho kroky a získať Jeho prísľub. Tí, ktorí to nerobia, budú vystavení zničujúcej katastrofe a dostane sa im zaslúženého trestu.

Predchádzajúci: Dodatok 1: Zjavenie Boha ohlasuje nový vek

Ďalší: Dodatok 3: Človek môže byť spasený jedine v rámci Božieho riadenia

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger