Si niekto, kto ožil?

Až keď sa zbavíš svojej skazenej povahy a budeš žiť podľa normálnej ľudskej prirodzenosti, budeš zdokonalený. Hoci nebudeš vedieť prorokovať ani odkrývať tajomstvá, budeš žiť a odhaľovať obraz človeka. Boh stvoril človeka, ale potom ho skazil satan a z ľudí sa stali „mŕtvi ľudia“. Keď sa zmeníš, už nebudeš viac ako oni. Božie slová podnietia ľudského ducha a prinesú mu znovuzrodenie, a keď sa ľudský duch znovuzrodí, potom ľudia prídu k životu. Keď hovorím o „mŕtvych ľuďoch“, mám na mysli mŕtve telá bez ducha a ľudí bez duše. Keď sa v ľudských dušiach zapáli iskra života, potom ľudia ožijú. Svätí, o ktorých sa hovorilo predtým, sú ľudia, ktorí prišli k životu a žili pod satanovým vplyvom, ale porazili ho. Vyvolený čínsky ľud znášal kruté a neľudské prenasledovanie i klamstvá veľkého červeného draka, ktoré ho duševne spustošili a zobrali mu odvahu žiť. Aby sa ich duch prebudil, musia začať od svojej podstaty: duch sa musí prebúdzať postupne počínajúc svojou podstatou. Keď jedného dňa ožije, všetko pôjde hladko a bez prekážok. V súčasnosti je také niečo nedosiahnuteľné. Väčšina ľudí žije životom, ktorý so sebou prináša mnoho podôb smrti; sú zahalení v aure smrti a je toho toľko, čo im chýba. Slová niektorých ľudí prinášajú smrť, ich činy prinášajú smrť a takmer všetko, čo prinášajú svojím životom, predstavuje smrť. Ak dnes ľudia verejne vydávajú svedectvo o Bohu, potom v tom neuspejú, pretože ešte úplne neprišli k životu, je medzi nimi príliš veľa mŕtvych. Mnohí sa pýtajú, prečo Boh neukazuje nejaké znamenia a nečiní zázraky, aby rýchlo rozšíril svoje dielo medzi pohanmi. Mŕtvi nemôžu vydávať svedectvo o Bohu. Je to niečo, čo môžu robiť len živí, a dnes je predsa väčšina ľudí „mŕtva“. Príliš veľa ich žije pod rúškom smrti, pod vplyvom satana, a nemôžu zvíťaziť. Ako by teda mohli vydávať svedectvo o Bohu? Ako by mohli šíriť evanjelium?

Všetci, ktorí žijú pod vplyvom temnoty, žijú uprostred smrti a vlastní ich satan. Ľudia nie sú schopní uniknúť smrti bez Božej záchrany, súdu a napomínania; nemôžu sa stať živými. Títo „mŕtvi“ nemôžu vydávať svedectvo o Bohu ani ich Boh nemôže použiť, a už vôbec nemôžu vstúpiť do kráľovstva. Boh chce svedectvo živých, nie mŕtvych, a žiada, aby pre Neho pracovali živí, nie mŕtvi. „Mŕtvi“ sú tí, ktorí sa vzbúrili proti Bohu; sú to tí, ktorí sú otupení na duchu a nerozumejú Božím slovám; sú to tí, ktorí neuvádzajú pravdu do praxe a nie sú verní Bohu; a sú to tí, ktorí žijú pod nadvládou satana a on ich využíva. Mŕtvi sa prejavujú tým, že stoja proti pravde, búria sa proti Bohu a tým, že sú prízemní, opovrhnutiahodní, zlomyseľní, krutí, falošní a zákerní. Aj keď jedia a pijú Božie slová, nie sú schopní podľa nich žiť; hoci sú nažive, sú len chodiacimi mŕtvolami. Mŕtvi nedokážu uspokojiť Boha a už vôbec Ho nedokážu bezpodmienečne poslúchať. Dokážu Ho iba klamať, rúhať sa Mu a zradiť Ho, a celý ich život odhaľuje satanovu prirodzenosť. Ak sa ľudia chcú stať živými bytosťami, vydávať svedectvo o Bohu a ak chcú, aby ich Boh odobril, potom musia prijať Božiu spásu; musia sa s radosťou podriadiť Jeho súdu aj napomínaniu, s radosťou prijať Božie orezávanie i to, že Boh sa s nimi bude zaoberať. Iba vtedy budú schopní uviesť všetky pravdy, ktoré Boh vyžaduje, do praxe; až potom ich Boh spasí a stanú sa skutočnými živými bytosťami. Tých, ktorí žijú, Boh spasil; súdil ich a napomínal, sú ochotní oddať sa a sú šťastní, že môžu položiť vlastný život za Boha, zasvätiť mu svoj život. Iba keď živí vydávajú svedectvo o Bohu, môžu zahanbiť satana; iba živí môžu šíriť Božie evanjelium, iba živí sú podľa Božieho srdca a iba živí sú reálni ľudia. Pôvodne bol človek, ktorého stvoril Boh, živý, ale keďže ho skazil satan, človek sa ocitol uprostred smrti a pod vplyvom satana. Tak sa ľudia stali bezduchými mŕtvolami, stali sa nepriateľmi, ktorí sa stavajú proti Bohu, stali sa nástrojmi a zajatcami satana. Všetci živí ľudia, ktorých stvoril Boh, sa stali mŕtvymi, a tak Boh stratil svoje svedectvo, ako aj ľudstvo, ktoré stvoril a ktorému ako jedinému vdýchol život. Ak si má Boh vziať späť svoje svedectvo a tých, ktorých vytvoril vlastnou rukou, ale ktorých sa zmocnil satan, potom ich musí vzkriesiť, aby sa stali živými bytosťami, a musí ich získať späť, aby žili v Jeho svetle. Mŕtvi sú tí, ktorí nemajú ducha, tí, ktorí sú mimoriadne otupení a ktorí sa protivia Bohu. Sú to predovšetkým tí, ktorí nepoznajú Boha. Nemajú najmenší úmysel poslúchať Ho; len proti Nemu vzdorujú a odporujú Mu a nie sú Mu vôbec verní. Živí sú tí, ktorých duše sa znovuzrodili, ktorí vedia poslúchať Boha a ktorí sú Bohu verní. Vlastnia pravdu a svedectvo, a títo jediní sú vrelo vítaní v Božom dome. Boh zachraňuje tých, ktorí môžu prísť k životu, ktorí môžu vidieť Božiu spásu, ktorí môžu byť verní Bohu a ktorí sú ochotní hľadať Boha. Zachraňuje tých, ktorí veria v Božie vtelenie a v Jeho zjavenie. Niektorí ľudia môžu prísť k životu a niektorí nie; to závisí od toho, či ich prirodzenosť môže byť zachránená alebo nie. Mnohí si vypočuli veľa Božích slov, ale nerozumejú Božej vôli a stále nie sú schopní ich uviesť do praxe. Takíto ľudia nie sú schopní žiť pravdu a tiež úmyselne zasahujú do Božieho diela. Nie sú schopní nič urobiť pre Boha, nedokážu sa Mu oddať a tiež tajne utrácajú peniaze cirkvi a jedia v Božom dome zadarmo. Títo ľudia sú mŕtvi a nebudú spasení. Boh zachraňuje všetkých, ktorí sú uprostred Jeho diela, ale existuje časť ľudí, ktorá nedokáže prijať Jeho spásu; iba malý počet môže prijať Jeho spasenie. To preto, lebo väčšina ľudí je skazená až do hĺbky; stali sa z nich mŕtvoly, ktoré nemožno spasiť. Satan ich využil a ich prirodzenosť je až príliš zhubná. Nedokážu ani úplne poslúchať Boha. Nie sú to tí, ktorí boli Bohu absolútne verní od počiatku alebo ktorí Ho od počiatku milovali; naopak, spoznali Boha vďaka Jeho najväčšej láske, stali sa poslušnými kvôli Jeho víťazstvu. Božia spravodlivá povaha mení ich povahu, spoznali Boha cez Jeho dielo, Jeho dielo, ktoré je reálne a zároveň normálne. Bez Božieho diela, bez ohľadu na to, akí dobrí sú títo ľudia, stále by patrili satanovi, stále by patrili smrti a boli by mŕtvi. Títo ľudia dnes môžu prijať Božiu spásu len preto, že sú ochotní spolupracovať s Bohom.

Živí budú patriť Bohu pre svoju vernosť a budú žiť podľa Jeho prísľubov. Mŕtvi budú pre svoj odpor voči Bohu nenávidení a Bohom zavrhnutí a budú žiť uprostred Jeho trestu a kliatby. Toto je spravodlivá Božia vôľa, ktorú človek nezmení. Tým, ktorí hľadajú, Boh udelí súhlas a budú žiť vo svetle. Kvôli svojim chytráckym plánom budú prekliati a potrestaní. Kvôli svojim zločinom budú potrestaní a kvôli svojej túžbe a vernosti dostanú Božie požehnanie. Boh je spravodlivý: žehná živým a preklína mŕtvych, takže sú stále uprostred smrti a nikdy nebudú žiť v Božom svetle. Boh vezme živých do svojho kráľovstva a požehná ich, aby boli s Ním naveky. Mŕtvych potrestá a vydá do večnej smrti. Budú predmetom Jeho záhuby a budú vždy patriť satanovi. Boh s nikým nezaobchádza nespravodlivo. Všetci, ktorí skutočne hľadajú Boha, určite zostanú v Božom dome a všetci, ktorí Boha neposlúchajú a odporujú Mu, budú znášať Jeho trest. Možno pochybuješ o Božom diele v tele, no nebude to Božie telo, čo jedného dňa určí koniec ľudstva. Bude to Jeho Duch a v tom čase budú ľudia vedieť, že Božie telo a Jeho Duch sú jedno, že ani Jeho telo ani Jeho Duch sa nemôžu dopustiť omylu. Nakoniec určite vezme tých, ktorí prišli k životu, do svojho kráľovstva. Ani o jedného viac, ani o jedného menej. Mŕtvych, ktorí však k životu neprišli, uvrhne do satanovho brlohu.

Predchádzajúci: Varovanie pre tých, ktorí neuvádzajú pravdu do praxe

Ďalší: Nezmeniť svoju povahu znamená znepriateliť si Boha

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger