XII. Slová o ústave, správnych ustanoveniach a prikázaniach Veku kráľovstva

595. Dielo, ktoré som naplánoval, sa neprestajne posúva dopredu. Keď nastane Vek kráľovstva a po tom, čo vás privediem do svojho kráľovstva ako svoj ľud, budem mať na vás ďalšie požiadavky. Potom pred vami vyhlásim ústavu, podľa ktorej budem tento nový vek riadiť:

Keďže sa nazývate Mojím ľudom, mali by ste byť schopní oslavovať Moje meno. To znamená, že by ste mali o Mne podať svedectvo a obstáť v skúške. Ak sa Ma niekto pokúsi oklamať a zatajiť predo Mnou pravdu, alebo sa za Mojím chrbtom zapojí do nečestných obchodov, bude bez výnimky vyhnaný a odstránený z Môjho domu, a počká, kým sa s ním vysporiadam. Tí, ktorí Mi v minulosti boli neverní a boli voči Mne nelojálni, a ktorí dnes opäť povstanú, aby Ma otvorene súdili, budú tiež vyhnaní z Môjho domu. Tí, ktorí sú Mojím ľudom, musia brať neustále ohľad na Moje bremená a zároveň sa snažiť spoznať Moje slová. Iba takýchto ľudí osvietim a oni budú žiť pod Mojím vedením a osvietením v istote a nikdy nebudú napomínaní. Tí, ktorí neberú ohľad na Moje bremená a sústreďujú sa na plánovanie vlastnej budúcnosti, teda tí, ktorí sa svojimi činmi nesnažia uspokojiť Moje srdce, ale hľadajú almužny – tieto žobrácke tvory absolútne odmietam, pretože od narodenia nevedia nič o tom, čo znamená brať ohľad na Moje bremená. Sú to ľudia, ktorým chýba normálny zmysel. Takíto ľudia trpia „podvýživou“ mozgu a potrebujú sa vrátiť domov, aby sa trochu „najedli“. Takíto ľudia nie sú pre mňa užitoční. Od každého z Môjho ľudu budem vyžadovať, aby poznanie Mňa považoval za základnú povinnosť, ktorú treba dotiahnuť do konca, podobne ako jedenie, obliekanie a spánok, teda niečo, na čo človek ani na chvíľu nezabudne. Poznanie Mňa sa nakoniec stane rovnako samozrejmé ako jedenie, teda niečo, čo človek robí bez námahy, automaticky. Pokiaľ ide o slová, ktoré vyslovujem, každé jedno z nich treba prijať s najhlbšou vierou a plne si ho osvojiť. Žiadne povrchné a polovičaté počínanie sa nepočíta. Každý, kto Mojim slovám nebude venovať pozornosť, bude považovaný za Môjho odporcu a každý, kto Moje slová nebude prijímať alebo sa ich nebude snažiť poznať, bude považovaný za toho, kto Mi nevenuje pozornosť, a bude okamžite vyhnaný z dverí Môjho domu. Ako som už povedal v minulosti, je to preto, že Mi nejde o veľký počet ľudí, ale o dokonalosť. Ak zo sto ľudí bude len jeden schopný spoznať Ma prostredníctvom Mojich slov, potom ochotne odvrhnem všetkých ostatných, aby som sa sústredil na osvietenie a osvetlenie toho jediného človeka. Z tohto je zrejmé, že na to, aby sa Mi ľudia prejavili a žili Ma, netreba nevyhnutne väčšie zástupy. Ja chcem pšenicu (aj keď zrná nemusia byť plné), nie kúkoľ (aj keď by zrná boli dostatočne plné na to, aby sa dali obdivovať). Tí, ktorí sa namiesto sústredenia na hľadanie správajú lajdácky, by mali odísť z vlastnej vôle. Už sa viac nechcem na nich dívať, ako naďalej robia hanbu Môjmu menu.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, 5. kapitola

596. Nikoho netrestám unáhlene ani sa k nikomu nesprávam nespravodlivo – som spravodlivý ku všetkým. Rozhodne milujem svojich synov a bezpochyby nenávidím tých, ktorí sú zlí a vzpierajú sa Mi – to je princíp Môjho konania. Každý z vás by mal mať prehľad o Mojich správnych ustanoveniach; ak ho nemáte, potom nebudete mať ani štipku hrôzy a budete predo Mnou konať nedbanlivo. Tiež nebudete vedieť, čo chcem dosiahnuť, čo chcem vykonať, čo chcem získať ani akého človeka Moje kráľovstvo potrebuje.

Toto sú moje správne ustanovenia:

1) Ak Mi vo svojom srdci odporujete, budem vás súdiť bez ohľadu na to, kto ste.

2) Tí, ktorých som si vyvolil, budú okamžite disciplinovaní za akékoľvek nesprávne zmýšľanie.

3) Tých, ktorí vo Mňa neveria, postavím na jednu stranu. Nechám ich hovoriť a konať nedbanlivo až do úplného konca, keď ich dôkladne potrestám a roztriedim.

4) O tých, ktorí vo Mňa veria, sa budem vždy starať a ochraňovať ich. Vždy im budem poskytovať život cestou spásy. Títo ľudia budú mať Moju lásku a určite nepadnú ani nezablúdia. Akákoľvek ich slabosť bude len dočasná a ich slabé stránky si určite nebudem pamätať.

5) Tí, ktorí zdanlivo veria, ale v skutočnosti tak nečinia – veria, že Boh existuje, ale nehľadajú Krista, no ani nekladú odpor –, sú najžalostnejší zo všetkých a skrze Moje skutky im umožním jasne vidieť. Svojimi skutkami týchto ľudí zachránim a privediem ich späť.

6) Prvorodení synovia, prví, ktorí prijmú Moje meno, budú požehnaní! Vám určite udelím tie najlepšie požehnania a dovolím vám vychutnať si ich do sýtosti; nikto sa tomu neopováži zabrániť. To všetko je pre vás úplne pripravené, pretože také je Moje správne ustanovenie.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výroky Krista na začiatku, 56. kapitola

597. Teraz vyhlasujem správne ustanovenia Môjho kráľovstva: všetko je v rámci Môjho súdu, v rámci Mojej spravodlivosti a Môjho majestátu a voči všetkým uplatňujem svoju spravodlivosť. Tí, ktorí hovoria, že vo Mňa veria, ale v hĺbke duše Mi odporujú, alebo tí, ktorých srdcia Ma opustili, vyhodím – ale všetko v Mojom vlastnom čase. Ľudia, ktorí o Mne hovoria sarkasticky, ale tak, aby si to ostatní nevšimli, okamžite zomrú (zahynú v duchu, na tele i v duši). Tí, ktorí utláčajú alebo ignorujú Mojich milovaných, okamžite odsúdim svojím hnevom. To znamená, že ľudia, ktorí žiarlia na tých, ktorých milujem, a ktorí Ma považujú za nespravodlivého, budú vydaní na súd Mojimi milovanými. Všetci, ktorí sú slušní, jednoduchí a čestní (vrátane tých, ktorým chýba múdrosť) a ktorí sa ku Mne správajú s oddanou úprimnosťou, všetci títo zostanú v Mojom kráľovstve. Tí, ktorí neprešli školením, teda tí čestní ľudia, ktorým chýba múdrosť a vhľad, budú mať v Mojom kráľovstve moc. Aj s nimi sa však zaoberalo a boli zlomení. To, že neprešli školením, nie je absolútne. Skôr naopak, práve prostredníctvom nich všetkým ukážem svoju všemohúcnosť a múdrosť. Vyhodím všetkých, ktorí o Mne ešte pochybujú, nechcem ani jedného z nich (nenávidím ľudí, ktorí o Mne pochybujú ešte aj v tomto čase). Prostredníctvom skutkov, ktoré konám v celom vesmíre, ukážem úprimným ľuďom obdivuhodnosť svojich činov, čím spôsobím, že ich múdrosť, vhľad a schopnosť rozlišovať len porastú. Takisto spôsobím, že klamliví ľudia budú v dôsledku Mojich podivuhodných skutkov v okamihu zničení. Všetci prvorodení synovia, ktorí ako prví prijali Moje meno (to znamená tí svätí a nepoškvrnení, čestní ľudia), budú prví, ktorí získajú vstup do kráľovstva a budú vládnuť všetkým národom a všetkým ľuďom spolu so Mnou. Budú vládnuť ako králi v kráľovstve a súdiť všetky národy a všetkých ľudí (to sa týka všetkých prvorodených synov v kráľovstve a žiadnych iných). Tí spomedzi všetkých národov a všetkých ľudí, ktorí boli súdení a ktorí sa kajali, vstúpia do Môjho kráľovstva a stanú sa Mojím ľudom, zatiaľ čo tí, ktorí sú tvrdohlaví a nečinia pokánie, budú uvrhnutí do bezodnej jamy (aby zahynuli naveky). Súd v kráľovstve bude posledný a bude to Moje dôkladné očistenie sveta. Potom už nebude existovať žiadna nespravodlivosť, žiaľ, slzy ani vzdychy, ba čo viac, nebude už ani žiaden svet. Všetko bude prejavom Krista a všetko bude Jeho kráľovstvom. Taká sláva! Taká sláva!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výroky Krista na začiatku, 79. kapitola

598. Teraz vám vydávam svoje správne ustanovenia (platné odo dňa ich vyhlásenia, priraďujúce rôznym ľuďom rôzne napomínania):

Plním svoje sľuby a všetko je v Mojich rukách: Ktokoľvek pochybuje, určite zahynie. Nie je tu miesto pre pochybnosti; budú vyhubení, čím sa Moje srdce zbaví nenávisti. (Odteraz platí, že ktokoľvek bude usmrtený, nesmie byť členom Môjho kráľovstva, ale musí byť potomkom satana.)

Ako prvorodení synovia by ste si mali zachovať svoje postavenie a dobre plniť svoje povinnosti, a nemali by ste byť všeteční. Mali by ste sa obetovať pre Môj plán riadenia a všade, kam pôjdete, by ste mali vydávať dobré svedectvo o Mne a oslavovať Moje meno. Nekonajte hanebné skutky. Buďte vzorom pre Mojich synov a Mojich ľudí. Nebuďte ani len na chvíľu zhýralí: vždy musíte pred všetkými vystupovať ako nositelia identity prvorodených synov a nesmiete byť servilní; radšej rázne kráčajte vpred s hlavou zdvihnutou dovysoka. Žiadam vás, aby ste oslavovali Moje meno a nerobili Mu hanbu. Každý z prvorodených synov má svoju vlastnú úlohu a nemôže robiť všetko. Toto je zodpovednosť, ktorú som vám dal, a nesmiete sa jej vyhýbať. Musíte sa Mi oddať celým srdcom, celou mysľou a celou silou, aby ste naplnili to, čo som vám zveril.

Odteraz a počas trvania vesmíru bude pastierstvo Mojich synov a Môjho ľudu zverené Mojim prvorodeným synom, a Ja napomeniem každého, kto nebude môcť venovať celé svoje srdce a myseľ jeho plneniu. Toto je Moja spravodlivosť. Svojich prvorodených synov nebudem šetriť, ani k nim nebudem zhovievavý.

Ak je medzi Mojimi synmi a Mojím ľudom niekto, kto sa vysmieva a uráža jedného z Mojich prvorodených synov, potrestám ho tvrdo, pretože Moji prvorodení synovia zastupujú Mňa samého. To, čo niekto urobí im, robí aj Mne. Toto je Moje najprísnejšie správne ustanovenie. Svojim prvorodeným synom umožním podľa ich priania vykonávať spravodlivosť voči Mojim synom a Môjmu ľudu, ktorí porušia toto ustanovenie.

Postupne opustím každého, kto so Mnou jedná ľahkovážne a zameriava sa len na pokrm, odev a spánok pochádzajúci odo Mňa, zúčastňuje sa len Mojich vonkajších záležitostí, nezaujíma sa o Moje bremeno a nevenuje potrebnú pozornosť správnemu naplneniu svojej vlastnej úlohy. Toto je určené všetkým, čo majú uši.

Ktokoľvek ukončí službu pre Mňa, musí poslušne odísť bez rozruchu. Dávajte si pozor, inak s vami urobím poriadok. (Toto je doplňujúce ustanovenie.)

Moji prvorodení synovia si odteraz vezmú železný prút a začnú vykonávať Moju autoritu, aby vládli všetkým národom a ľuďom, aby kráčali medzi všetkými národmi a ľuďmi a aby vykonávali Môj súd, spravodlivosť a majestát medzi všetkými národmi a ľuďmi. Moji synovia a Môj ľud sa Ma budú báť, volať Mi na slávu a oslavovať Ma na veky vekov, pretože Môj plán riadenia sa naplnil a Moji prvorodení synovia môžu vládnuť so Mnou.

Toto je časť Mojich správnych ustanovení. Neskôr vám ich budem oznamovať podľa toho, ako bude napredovať Moje dielo. Z vyššie uvedených správnych ustanovení vidíte tempo, akým konám svoje dielo, ako aj kroky, ktoré Moje dielo dosiahlo. Toto bude potvrdením.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výroky Krista na začiatku, 88. kapitola

599. Desať správnych ustanovení, ktoré musí dodržiavať Boží vyvolený ľud vo Veku kráľovstva

(Vybraná kapitola Božieho slova)

1) Človek by sa nemal zvelebovať ani sa vyvyšovať. Mal by uctievať a vyvyšovať Boha.

2) Rob všetko, čo je prospešné pre Božie dielo, a nič, čo je na úkor záujmov Božieho diela. Bráň Božie meno, Božie svedectvo a Božie dielo.

3) Peniaze, hmotné statky a všetok majetok v Božej domácnosti sú obety, ktoré by mal človek prinášať. Z týchto obiet sa nemôže tešiť nikto okrem kňaza a Boha, pretože obety človeka slúžia na potešenie Boha. Boh zdieľa tieto obety iba s kňazom. Nikto iný nie je spôsobilý ani oprávnený využívať akúkoľvek ich časť. Všetky obety človeka (vrátane peňazí a materiálnych statkov, z ktorých sa možno tešiť) sa prinášajú Bohu, nie človeku, a preto by sa človek z týchto vecí tešiť nemal. Ak by si ich mal užívať človek, potom by tieto obety kradol. Každý, kto tak robí, je Judáš, lebo Judáš, okrem toho, že zradil, si aj pomáhal tým, čo mu vložili do mešca.

4) Človek má skazenú povahu a navyše ho ovládajú emócie. Preto je absolútne zakázané, aby dvaja príslušníci opačného pohlavia spoločne slúžili Bohu bez sprievodu. Každý, kto bude takto odhalený, bude bez výnimky vyhnaný.

5) Nesúď Boha ani nehovor o veciach súvisiacich s Bohom len tak. Konaj, ako by mal konať človek, a hovor, ako by mal hovoriť človek. Neprekračuj hranice ani neporušuj pravidlá. Dávaj si pozor na jazyk a dávaj pozor, kam šliapeš, aby si sa nedopustil niečoho, čo by urazilo Božiu povahu.

6) Rob to, čo by mal robiť človek, a vykonávaj svoje záväzky, plň svoje zodpovednosti a drž sa svojich povinností. Keďže veríš v Boha, mal by si prispieť k Božiemu dielu. Ak tak nerobíš, potom nemáš právo jesť a piť Božie slová a nemáš právo žiť v Božej domácnosti.

7) V konaní a v záležitostiach cirkvi sa okrem poslúchania Boha riaď pokynmi človeka, ktorého vo všetkom používa Duch Svätý. Aj ten najmenší priestupok je neprijateľný. Buď pri dodržiavaní toho dôsledný a neanalyzuj, čo je správne a čo nesprávne. To, čo je správne a čo je nesprávne, nemá s tebou nič spoločné. Musíš sa sústrediť len na bezvýhradnú poslušnosť.

8) Ľudia, ktorí veria v Boha, by Ho mali poslúchať a uctievať. Nevyvyšuj sa a nevzhliadaj k žiadnej osobe. Nedávaj Boha na prvé miesto a ľudí, ku ktorým vzhliadaš, až na druhé a seba samotného na tretie miesto. Žiadny človek by nemal zastávať miesto v tvojom srdci a nemal by si považovať ľudí – najmä nie tých, ktorých uctievaš – za rovnocenných s Bohom alebo za Jemu rovných. To je pre Boha neprijateľné.

9) Sústreď svoje myšlienky na prácu pre cirkev. Odlož chúťky svojho vlastného tela, buď rozhodný, ak ide o rodinné záležitosti, z celého srdca sa oddaj Božiemu dielu a dávaj Božie dielo na prvé miesto a svoj život až na druhé. To je mravnosť svätca.

10) Tvoji príbuzní, ktorí nectia vieru (tvoje deti, tvoj manžel alebo tvoja manželka, tvoje sestry alebo tvoji rodičia a tak ďalej), by nemali byť nútení vstupovať do cirkvi. Božia domácnosť nemá nedostatok členov a nie je potrebné dopĺňať spoločenstvo ľuďmi, ktorí sú bez úžitku. Nik, kto neverí z presvedčenia, nemá mať voľnú cestu do cirkvi. Toto ustanovenie je určené všetkým ľuďom. Mali by ste to kontrolovať, sledovať a navzájom si to pripomínať. Nikto to nesmie porušovať. Aj keď príbuzní, ktorí nie sú veriaci, s nevôľou vstúpia do cirkvi, nesmú im byť vydané knihy ani nesmú prijať nové meno. Takíto ľudia nepatria do Božej domácnosti a ich vstupu do cirkvi treba zabrániť všetkými možnými prostriedkami. Ak cirkvi prinesú problémy v dôsledku invázie démonov, potom budeš ty sám vylúčený alebo budú na teba uvalené reštrikcie. Stručne povedané, každý má v tejto záležitosti svoju zodpovednosť. Nemal by si však byť bezohľadný, ani to využívať na vyrovnávanie osobných účtov.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo

600. Ľudia musia dodržiavať mnohé povinnosti, ktoré by mali plniť. To je to, čo by mali ľudia dodržiavať, a čo musia plniť. Nech Duch Svätý koná to, čo musí robiť Duch Svätý; človek v tom nemôže hrať žiadnu úlohu. Človek by sa mal držať toho, čo má robiť človek, čo nemá žiadnu spojitosť s Duchom Svätým. Nie je to nič iné ako to, čo by mal robiť človek, a toho by sa mal držať ako prikázania, rovnako ako sa držal zákona v Starom zákone. Hoci v súčasnosti nežijeme vo Veku zákona, stále existuje mnoho slov, ktorých sa treba pridŕžať a ktoré sú rovnakého druhu ako slová vyslovené vo Veku zákona. Tieto slová sa nevykonávajú len na základe toho, že sa spoliehame na dotyk Ducha Svätého, ale skôr predstavujú niečo, čo by mal človek dodržiavať, ako napríklad:

Nebudeš súdiť dielo praktického Boha.

Nebudeš odporovať človeku, o ktorom svedčí Boh.

Pred Bohom budeš poznať svoje miesto a neprepadneš skazenosti.

Mal by si byť umiernený v reči a tvoje slová a činy sa musia podriadiť plánom človeka, o ktorom svedčí Boh.

Boj sa svedectva o Bohu. Neodvrátiš sa od Božieho diela a slov vychádzajúcich z Jeho úst.

Nebudeš napodobňovať tón a zámery Božích výrokov.

Navonok nebudeš konať nič, čo očividne odporuje človeku, o ktorom svedčí Boh.

Tieto by mal dodržiavať každý človek.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Prikázania Nového veku

601. V súčasnosti nie je pre človeka nič dôležitejšie, čo by mal dodržiavať, ako nasledovné pravidlá:

Nesmieš sa pokúšať oklamať Boha, ktorý stojí pred tvojimi očami, alebo pred Ním hocičo zatajovať.

Pred Bohom, ktorý stojí pred tebou, nebudeš hovoriť oplzlosti ani arogantné reči.

Nebudeš klamať Boha, ktorý stojí pred tvojimi očami, medovými rečami a peknými slovami, aby si si získal Jeho dôveru.

Pred Bohom sa nebudeš správať neúctivo. Budeš poslúchať všetko, čo vychádza z Božích úst, a nebudeš sa vzpierať, odporovať ani spochybňovať Jeho slová.

Nebudeš si vykladať slová vyslovené z Božích úst tak, ako uznáš za vhodné. Svoj jazyk si stráž, aby si nepadol za obeť lživým úkladom hriešnikov.

Mal by si si kontrolovať svoje kroky, aby si neprekročil hranice, ktoré ti určil Boh. Ak tieto hranice prekročíš, postavíš sa do pozície Boha a vyriekneš slová, ktoré sú márnomyseľné a naduté, čím sa Bohu sprotivíš.

Nebudeš ľahkomyseľne šíriť slová vyslovené z Božích úst, aby sa ti iní posmievali a diabli si z teba robili blázna.

Budeš poslúchať všetky diela súčasného Boha. Aj keď im nerozumieš, nebudeš ich odsudzovať; môžeš sa iba snažiť a spolupodieľať sa na nich.

Nikto nesmie prekročiť prvotné miesto Boha. Nemôžeš urobiť nič iné, ako slúžiť súčasnému Bohu z pozície človeka. Nemôžeš učiť súčasného Boha z pozície človeka – robiť to je scestné.

Nikto nemôže stáť na mieste človeka, o ktorom svedčí Boh; vo svojich slovách, skutkoch a vnútorných myšlienkach stojíte v pozícii človeka. Toto treba dodržiavať, je to zodpovednosť človeka a nikto to nesmie meniť; pokus o to by porušil správne ustanovenia. Toto by si mali všetci pamätať.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Prikázania Nového veku

602. Každá veta, ktorú vyslovím, v sebe nesie autoritu a súd, a nikto nemôže Moje slová zmeniť. Po vyslovení Mojich slov budú veci s určitosťou vykonané v súlade s Mojimi slovami. Taká je Moja povaha. Moje slová sú autorita a ktokoľvek ich pozmení, uráža Moje napomínanie a musím ho zraziť k zemi. Vo vážnych prípadoch si takíto ľudia zničia vlastné životy a sami seba uvrhnú do podsvetia alebo do bezodnej jamy. Toto je jediný spôsob, akým sa zaoberám ľudstvom a človek to nemôže zmeniť – je to Moje správne ustanovenie. Toto si zapamätajte! Nikto nesmie uraziť Moje ustanovenie; veci musia byť vykonané podľa Mojej vôle! V minulosti som k vám bol príliš mierny a stretli ste sa len s Mojimi slovami. Slová, ktoré som povedal o zrazení ľudí na zem, sa ešte nestali. Ale oddnes nastanú jedna po druhej všetky pohromy (tie, ktoré súvisia s Mojimi správnymi ustanoveniami), aby boli potrestaní všetci tí, ktorí nie sú podriadení Mojej vôli. Musia prísť fakty – inak by ľudia neboli schopní vidieť Môj hnev, len by neustále hýrili. Toto je krok Môjho plánu riadenia a je to spôsob, ktorým vykonávam ďalší krok svojho diela. Hovorím vám to vopred, aby ste sa nedopúšťali urážok a nedostali sa do záhuby. To znamená, že od dnešného dňa zabezpečím, aby všetci ľudia okrem Mojich prvorodených synov zaujali svoje náležité miesta v súlade s Mojou vôľou a budem ich jedného po druhom napomínať. Ani jeden Mi neunikne. Len sa opovážte znovu hýriť! Len sa opovážte byť znovu vzdorovití! Už som povedal, že som spravodlivý ku všetkým, že vo Mne niet ani kúska citu a cieľom tohto je ukázať, že Moju povahu nesmie nik uraziť. Toto je Moja osoba. Nikto to nemôže zmeniť. Všetci ľudia počujú Moje slová a všetci ľudia vidia Moju nádhernú tvár. Všetci ľudia Ma musia úplne a absolútne poslúchať – toto je Moje správne ustanovenie. Všetci ľudia v celom vesmíre aj vo všetkých končinách zeme by Ma mali velebiť a oslavovať, pretože som sám jedinečný Boh, pretože som osoba Boha. Nikto nemôže zmeniť Moje slová a výroky, Moju reč a správanie, pretože sú to záležitosti len pre Mňa a sú to veci, ktoré vlastním od najdávnejších čias a ktoré budú existovať naveky.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výroky Krista na začiatku, 100. kapitola

603. Môj súd postretne každého, Moje správne ustanovenia sa dotýkajú každého a Moje slová a Moja osoba sa zjavujú každému. Toto je čas veľkého diela Môjho Ducha (v súčasnosti sa od seba odlišujú tí, ktorí budú požehnaní, a tí, ktorých postihne nešťastie). Len čo vyslovím svoje slová, odlíšim tých, ktorí budú požehnaní, od tých, ktorých postihne nešťastie. Toto je nadovšetko jasné a Ja to všetko vidím na prvý pohľad. (Hovorím to s ohľadom na svoju ľudskú podstatu, preto tieto slová nie sú v rozpore s Mojím predurčením a výberom.) Putujem po horách, brodím sa cez rieky a prechádzam všetkými vecami, po celom vesmíre, pozorujem a očisťujem každé miesto, aby všetky nečisté miesta a zhýralé krajiny viac neexistovali a aby sa v dôsledku Mojich slov rozplynuli v prázdnote. Pre Mňa je všetko ľahké. Keby teraz nastal čas, ktorý som vopred určil na zničenie sveta, mohol by som ho pohltiť vyslovením jediného slova. Ten čas však zatiaľ nenadišiel. Všetko musí byť pripravené ešte predtým, ako vykonám toto dielo, aby sa nevyrušil Môj plán a nenarušilo Moje riadenie. Viem, ako to urobiť rozumne. Mám svoju múdrosť a svoje vlastné opatrenia. Ľudia nemusia pohnúť ani prstom. Dávajte pozor, aby vás Moja ruka nezabila. To sa už čiastočne prejavilo v Mojich správnych ustanoveniach. V tom pramení prísnosť Mojich správnych ustanovení, ako aj zásad, z ktorých tieto správne ustanovenia vychádzajú a ktoré majú dve základné pravidlá. Na jednej strane zabíjam všetkých, ktorí sa neriadia Mojou vôľou a ktorí porušujú Moje správne ustanovenia. Na druhej strane preklínam vo svojom hneve všetkých, ktorí porušujú Moje správne ustanovenia. Tieto dva aspekty sú nevyhnutné a sú to výkonné princípy, ktoré stoja za Mojimi správnymi ustanoveniami. S každým sa zaobchádza podľa týchto dvoch zásad, bez emócií, bez ohľadu na to, aký lojálny daný človek bol. Je to dosť na to, aby sa prejavila Moja spravodlivosť, Môj majestát a Môj hnev, ktorý spáli všetko pozemské, všetko svetské, a vôbec, všetko, čo sa neriadi Mojou vôľou. Moje slová zahŕňajú tajomstvá, ktoré zostávajú skryté, a tiež také, ktoré boli odhalené. Podľa ľudských predstáv a v ľudskej mysli zostávajú však Moje slová a Moje srdce navždy nepochopiteľné. To znamená, že musím ľudí vytrhnúť z ich predstáv a z ich spôsobu myslenia. Tento bod je najdôležitejší v celom Mojom pláne riadenia. Musím to takto urobiť, aby som získal svojich prvorodených synov a dosiahol, čo chcem.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výroky Krista na začiatku, 103. kapitola

604. Kým jestvuje starý svet, vrhnem na jeho národy svoj hnev, otvorene vyhlásim svoje správne ustanovenia do celého vesmíru a napomeniem každého, kto ich poruší:

Keď obraciam svoju tvár k vesmíru, aby som prehovoril, celé ľudstvo počuje Môj hlas a vidí všetky diela, ktoré som uskutočnil v celom vesmíre. Tých, ktorí sa stavajú proti Mojej vôli, teda tých, ktorí sa stavajú proti Mne ľudskými skutkami, zastihne Moje napomínanie. Vezmem nepreberné množstvo hviezd na nebi a stvorím ich nanovo, a vďaka Mne bude nové slnko a mesiac. Obloha už nebude taká, aká bola, a nespočetné veci na zemi sa obnovia. Všetko sa naplní podľa Mojich slov. Mnohé národy vo vesmíre nanovo rozdelím a nahradím Mojím kráľovstvom, takže národy na zemi navždy zmiznú a všetky sa stanú kráľovstvom, ktoré Ma bude uctievať. Všetky národy zeme budú zničené a zaniknú. Z ľudských bytostí vo vesmíre vyhubím všetky, ktoré patria diablovi, a všetci, ktorí uctievajú satana, zahynú Mojím spaľujúcim ohňom. To znamená, že okrem tých, ktorí sú teraz so Mnou, premením všetkých na popol. Keď napomeniem mnohé národy, tí z nábožného sveta sa v rôznej miere vrátia do Môjho kráľovstva, podmanení Mojimi skutkami, pretože uvidia príchod Svätého, ktorý sa nesie na bielom oblaku. Všetkých rozdelím podľa ich druhu a dostanú napomenutia primerané ich skutkom. Všetci, ktorí boli proti Mne, zahynú. Čo sa týka tých, ktorí Ma do svojich skutkov na zemi nezapájali, tí budú – podľa toho, ako sa správali – naďalej existovať na zemi pod vládou Mojich synov a Môjho ľudu. Zjavím sa nespočetnému množstvu ľudí a národom a Môj vlastný hlas zaznie nad zemou. Oznámim, že som dokončil svoje veľké dielo, aby ho celé ľudstvo videlo na vlastné oči.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, 26. kapitola

Predchádzajúci: D. O Bohu ako zdroji života všetkých vecí

Ďalší: XIII. Slová o Božích požiadavkách, nabádaní, úteche a varovaniach

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger