D. O Bohu ako zdroji života všetkých vecí

583. Cesta života nie je niečo, čo môže prináležať hocikomu, a nikto ju nemôže poľahky dosiahnuť. Je to preto, že život môže pochádzať len od Boha, čo znamená, že len samotný Boh vlastní podstatu života a len Boh disponuje cestou života. Teda len Boh je zdrojom života a neustále tečúceho prameňa živej vody života. Odkedy stvoril svet, vykonal veľa práce týkajúcej sa vitality života, vykonal množstvo vecí, ktoré človeku prinášajú život, a zaplatil vysokú cenu za to, aby človek mohol život získať. Je to preto, lebo Boh sám je večný život a Boh sám je spôsob, ktorým dochádza k vzkrieseniu človeka. Boh nikdy nechýba v srdci človeka a vždy žije v človeku. Je hnacou silou života človeka, podstatou jeho existencie a veľkým vkladom v prospech existencie človeka po narodení. Vďaka nemu dochádza k znovuzrodeniu človeka a práve On umožňuje človeku, aby dokázal húževnato zvládnuť každú svoju rolu. Vďaka Jeho sile a Jeho nezničiteľnej životnej energii človek prežíva celé generácie, počas ktorých bola sila Božieho života hlavnou oporou existencie človeka, pričom Boh zaplatil cenu, ktorú obyčajný človek nezaplatil nikdy. Životná energia Boha dokáže prekonať všetky ostatné sily, ba dokonca ich prevyšuje. Jeho život je večný, Jeho sila je neobyčajná a Jeho životnú energiu nemôže poraziť žiadna stvorená bytosť ani nepriateľská sila. Životná energia Boha existuje a jasne žiari bez ohľadu na miesto či čas. Nebo a zem môžu podliehať veľkým zmenám, ale život Boha zostane navždy rovnaký. Všetko môže pominúť, ale život Boha zostane, pretože Boh je zdrojom a podstatou existencie všetkých vecí. Život človeka pochádza od Boha, nebo existuje kvôli Bohu a zem sa zrodila zo sily Božieho života. Nič živé nikdy neprevýši zvrchovanosť Boha a nič, čo má silu, nemôže uniknúť spod Božej autority. Takýmto spôsobom sa musí každý, bez ohľadu na to, o koho ide, podriadiť nadvláde Boha, každý musí žiť podľa Jeho príkazov a nikto nemôže uniknúť z Jeho rúk.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Len Kristus posledných dní môže dať človeku cestu večného života

584. Odkedy Boh stvoril všetky veci, fungujú a ďalej napredujú usporiadaným spôsobom a v súlade so zákonmi, ktoré stanovil. Ľudstvo prežilo pod Jeho upreným pohľadom, pod Jeho vládou, a všetky veci sa po celý čas vyvíjali usporiadaným spôsobom. Neexistuje nič, čo môže tieto zákony zmeniť alebo zničiť. Všetky stvorenia sa môžu rozmnožovať vďaka Božej vláde a vďaka Jeho vláde a riadeniu môžu všetky stvorenia prežiť. To znamená, že všetky stvorenia vznikajú pod Božou vládou a pod Božou vládou prosperujú, miznú a prevteľujú sa usporiadaným spôsobom. Keď príde jar, mrholenie prináša pocit nového ročného obdobia a pokropí zem. Zem sa začne roztápať, z pôdy vykukne klíčiaca tráva a stromy sa postupne zazelenajú. Všetky tieto živé veci prinášajú na zem sviežu vitalitu. Takto to vyzerá, keď vznikajú všetky stvorenia a darí sa im. Všetky druhy zvierat vychádzajú zo svojich brlohov, aby pocítili teplo jari a začali nový rok. V lete sa všetky stvorenia vyhrievajú za horúceho počasia a užívajú si teplo, ktoré toto ročné obdobie prináša. Rýchlo rastú. Stromy, tráva a všetky druhy rastlín rastú ohromným tempom, až nakoniec zakvitnú a zarodia. V lete majú všetky stvorenia vrátane ľudí plno práce. Na jeseň prichádza s dažďom chlad a všetky druhy živých stvorení začnú vnímať príchod zberu úrody. Všetky stvorenia dávajú plody a ľudia začnú tieto rôzne druhy plodov zbierať, aby si pripravili jedlo na zimu. V zime sa všetky stvorenia s príchodom chladného počasia postupne v tichosti uložia na odpočinok a aj ľudia si v tomto období spravia prestávku. Všetky tieto zmeny od jedného ročného obdobia k druhému, pri prechode z jari do leta a následne do jesene a zimy sa dejú podľa zákonov, ktoré zaviedol Boh. Pomocou týchto zákonov vedie všetky veci a ľudstvo a pre ľudstvo vymyslel bohatý a pestrofarebný spôsob života. Pripravil mu prostredie na prežitie, ktoré má rôzne teploty a ročné obdobia. V tomto usporiadanom prostredí na prežitie môžu ľudia usporiadaným spôsobom prežívať a rozmnožovať sa. Ľudia nemôžu tieto zákony zmeniť a žiadny človek ani stvorenie ich nemôže porušiť. Hoci došlo k nespočetným zmenám – z morí sa stali polia a z polí moria –, tieto zákony naďalej existujú. Existujú vďaka tomu, že existuje Boh, a vďaka Jeho vláde a riadeniu. Životy ľudí prebiehajú v tomto usporiadanom a rozsiahlom prostredí v medziach týchto zákonov a pravidiel. Za týchto zákonov vyrástli generácie ľudí, ktoré pod nimi aj prežili. Ľudia si užívali toto usporiadané prostredie na prežitie, ako aj všetky z tých mnohých vecí, ktoré Boh pre jednotlivé generácie stvoril. Majú pocit, že tieto druhy zákonov sú prirodzené, a pohŕdavo ich považujú za samozrejmosť, no aj keď nemôžu cítiť, že tieto zákony ovláda Boh a že Boh nad nimi vládne, nech sa deje, čo chce, Boh sa vždy zaoberá týmto nemenným dielom. Jeho úmyslom v tomto nemennom diele je prežitie ľudstva, a to tak, aby ľudstvo mohlo ďalej žiť.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný IX

585. Boh vydáva pravidlá, ktoré riadia fungovanie všetkého; vydáva pravidlá, ktoré riadia prežitie všetkého; ovláda všetky veci a nastavuje ich tak, aby sa navzájom posilňovali a záviseli od seba, aby nezahynuli ani nezmizli. Len tak môže ľudstvo žiť ďalej, len tak môže ďalej nažívať pod Božím vedením v takomto prostredí. Boh je pánom pravidiel fungovania a nikto ich nemôže narúšať ani meniť. Len samotný Boh pozná tieto pravidlá a len On sám ich riadi. Kedy začnú stromy klíčiť, kedy bude pršať, koľko vody a živín poskytne zem rastlinám, v ktorom ročnom období opadne lístie a v ktorom stromy zarodia plody, koľko živín dodajú stromom slnečné lúče, čo budú stromy vydychovať po tom, čo sa nasýtia slnečných lúčov – toto všetko predurčil Boh, keď stvoril všetky veci okolo nás, prostredníctvom pravidiel, ktoré nesmie nikto porušiť. Veci, ktoré Boh stvoril, či už živé alebo v ľudských očiach neživé, spočívajú na Jeho ruke, kde ich riadi a vládne nad nimi. Nikto nemôže tieto pravidlá zmeniť ani porušiť. To znamená, že keď Boh stvoril všetky veci, predurčil, že bez zeme strom nebude môcť zapustiť korene, klíčiť a vyrásť; že ak zem nebude mať žiadne stromy, vyschne; že strom sa stane domovom pre vtáctvo a miestom, kde sa môžu ukryť pred vetrom. Mohol by strom žiť bez zeme? Rozhodne nie. Mohol by žiť bez slnka či dažďa? Ani to by nemohol. Všetky tieto veci sú pre ľudstvo, pre jeho prežitie. Zo stromu človek dostáva čerstvý vzduch a žije na zemi, ktorú ochraňuje strom. Človek nedokáže žiť bez slnečných lúčov ani rozličných živých tvorov. Hoci sú tieto vzťahy spletité, musíš si zapamätať, že Boh stvoril pravidlá, ktoré riadia všetky veci, tak, aby sa navzájom posilňovali, boli na sebe závislé a spoločne existovali. Inými slovami, každá jedna vec, ktorú Boh stvoril, má svoju hodnotu a význam. Ak by Boh stvoril niečo, čo by nemalo žiaden význam, nechal by to zmiznúť. Toto je jedna z metód, ktoré Boh využíva na to, aby sa o všetky veci postaral.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný VII

586. Keď Boh stvoril všetky veci, použil najrôznejšie metódy a spôsoby, aby ich uviedol do rovnováhy, aby vyvážil životné podmienky hôr a jazier, rastlín a všetkých druhov zvierat, vtákov a hmyzu. Jeho cieľom bolo umožniť všetkým živým bytostiam žiť a rozmnožovať sa podľa zákonov, ktoré zaviedol. Žiadna z vecí stvorenia nemôže z týchto zákonov vybočiť a tieto zákony nemožno porušiť. Len v takomto základnom prostredí môžu ľudia bezpečne prežívať a rozmnožovať sa z generácie na generáciu. Ak niektorá živá bytosť prekročí Bohom stanovené množstvo alebo rozsah, alebo ak prekročí rýchlosť rastu, frekvenciu rozmnožovania alebo počet, ktorý Boh nadiktoval, prostredie na prežitie ľudstva utrpí zničenie rôzneho rozsahu. A zároveň by bolo ohrozené. Ak je jeden druh živých tvorov premnožený, okradne ľudí o potravu, zničí ich vodné zdroje a zruinuje im domáce prostredie. Malo by to okamžitý vplyv na rozmnožovanie ľudstva alebo stav jeho prežitia. … Ak sa premnoží čo i len jeden alebo niekoľko druhov živých bytostí, vzduch, teplota, vlhkosť a dokonca aj zloženie vzduchu v prostredí na prežitie ľudstva budú otrávené a zničené v rôznom rozsahu. Za takýchto okolností budú prežitie ľudstva a jeho osud tiež ohrozené týmito ekologickými faktormi. Ak sa teda táto rovnováha naruší, vzduch, ktorý ľudia dýchajú, bude zničený; voda, ktorú pijú, bude kontaminovaná a teploty, ktoré potrebujú, sa tiež zmenia a budú v rôznej miere ovplyvnené. Ak sa tak stane, prostredie na prežitie, ktoré neodmysliteľne patrí k ľudstvu, bude vystavené obrovským vplyvom a výzvam. Aký by bol osud a vyhliadky ľudstva podľa takéhoto scenára, v ktorom bolo zničené základné prostredie na prežitie ľudí? Je to veľmi vážny problém! Keďže Boh vie, z akého dôvodu existuje v prospech ľudstva každá vec stvorenia, aká je úloha každej veci, ktorú stvoril, aký vplyv má každá vec na ľudstvo a do akej miery ľudstvu prospieva, keďže v Božom srdci je plán pre to všetko a Boh riadi každý jeden aspekt všetkých vecí, ktoré stvoril, je to dôvod, prečo je každá jedna vec, ktorú koná, pre ľudstvo taká dôležitá a potrebná. Takže odteraz, kedykoľvek spozoruješ medzi vecami Božieho stvorenia nejaký ekologický jav alebo prírodný zákon pôsobiaci medzi vecami Božieho stvorenia, už viac nebudeš pochybovať o potrebe každej jednej veci, ktorú Boh stvoril. Už viac nebudeš používať slová bez znalosti veci na to, aby si vynášal svojvoľné súdy o Božích opatreniach pre všetky veci a o Jeho rôznych spôsoboch zabezpečovania ľudstva. A nedospeješ ani k svojvoľným záverom o Božích zákonoch pre všetky veci Jeho stvorenia.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný IX

587. Keby všetky stvorené veci prišli o svoje vlastné zákony, prestali by existovať. Keby sa stratili zákony všetkých vecí, potom by živé bytosti medzi všetkými vecami nemohli pokračovať. Ľudstvo by zároveň prišlo o svoje prostredie, od ktorého závisí jeho prežitie. Keby toto všetko stratilo, nemohlo by pokračovať ďalej ako predtým, nemohlo by prosperovať a rozmnožovať sa z generácie na generáciu. Dôvod, prečo ľudia prežili až doteraz, je ten, že Boh im poskytol všetky stvorené veci, aby ich živil, aby živil ľudstvo rôznymi spôsobmi. Ľudstvo prežilo do súčasnosti len preto, lebo Boh ho živí rôznymi spôsobmi. Keď majú všetky druhy ľudí na zemi, všetky rasy, stále a priaznivé prostredie na prežitie, v ktorom sú dobre usporiadané prírodné zákony, môžu prežiť vo svojich stanovených oblastiach. Nikto nemôže tieto oblasti alebo hranice medzi nimi prekročiť, pretože je to Boh, kto ich vymedzil.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný IX

588. Duchovný svet je dôležité miesto, ktoré je iné než materiálny svet. Prečo hovorím, že je dôležité? Budeme o tom podrobne hovoriť. Existencia duchovného sveta je nerozlučne spätá s materiálnym svetom ľudstva. Zohráva hlavnú rolu v cykle ľudského života a smrti v Božej nadvláde nad všetkými vecami. Toto je jeho rola a je to jeden z dôvodov, prečo je jeho existencia dôležitá. Keďže je to miesto, ktoré našimi piatimi zmyslami nevnímame, nikto nevie presne usúdiť, či duchovný svet existuje, alebo nie. Jeho rôzna dynamika úzko súvisí s ľudskou existenciou, v dôsledku čoho má duchovný svet zároveň obrovský vplyv na chod života ľudstva. Je súčasťou toho Božia zvrchovanosť? Áno, je. Keď to hovorím, rozumiete, prečo o tejto téme rozprávam – je to preto, lebo sa to týka Božej zvrchovanosti, ako aj Jeho správy. V takomto svete – vo svete, ktorý ľudia nevidia – je každé jeho nebeské nariadenie, ustanovenie a administratívny systém vysoko nad zákonmi a systémami ktoréhokoľvek národa z materiálneho sveta a žiadna živá bytosť žijúca v tomto svete by sa neodvážila mu odporovať alebo ho porušiť. Súvisí to s Božou zvrchovanosťou a správou? V duchovnom svete sú jasné správne ustanovenia, nariadenia a jasné zákony. Jeho účastníci na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach prísne dodržiavajú svoje pravidlá a ustanovenia, pretože vedia, aké sú dôsledky porušenia nebeského nariadenia. Jasne si uvedomujú, ako Boh trestá zlo a odmeňuje dobro a ako spravuje všetky veci a vládne im. Okrem toho jasne vidia, ako vykonáva svoje nebeské nariadenia a zákony. Líšia sa od materiálneho sveta, ktorý obýva ľudstvo? Skutočne je medzi nimi obrovský rozdiel. Duchovný svet je svet, ktorý je úplne iný ako materiálny svet. Keďže v ňom existujú nebeské nariadenia a zákony, dotýka sa to Božej zvrchovanosti, správy a navyše aj Jeho povahy, ako aj toho, čo má a čím je.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný X

589. Boh zaviedol v duchovnej oblasti rôzne nebeské nariadenia, ustanovenia a systémy, ktoré po ich vyhlásení veľmi striktne, ako to určil Boh, vykonávajú bytosti v rôznych oficiálnych pozíciách v duchovnom svete a ktoré by sa nikto neodvážil porušiť. Preto v cykle života a smrti ľudstva vo svete človeka platia zákony tak pre tých, čo sú prevtelení do zvierat, ako aj pre tých, čo sú prevtelení do ľudí. Keďže tieto zákony pochádzajú od Boha, nikto sa ich neodvažuje porušiť a ani ich porušiť nedokáže. Materiálny svet, ktorý ľudia vidia, je stály a usporiadaný len vďaka tejto Božej zvrchovanosti a vďaka existencii takýchto zákonov. Len vďaka tejto Božej zvrchovanosti môžu ľudia pokojne nažívať s druhým svetom, ktorý vôbec nevidia, a dokážu s ním žiť v harmónii – nič z toho nemožno oddeliť od Božej zvrchovanosti. Keď sa telesný život človeka skončí, jeho duša stále žije, takže čo by sa stalo, keby nebola pod Božou správou? Duša by sa potulovala kade-tade, všade by vyrušovala, a dokonca by ubližovala živým veciam v ľudskom svete. Takúto ujmu by neutrpelo len ľudstvo, ale mohli by ju utrpieť aj rastliny a živočíchy – najprv by však ublížila ľuďom. Ak by sa to stalo – ak by bola takáto duša bez správy, skutočne by ubližovala ľuďom a činila podlé veci –, duchovný svet by s ňou zaobchádzal náležitým spôsobom. Vo vážnych prípadoch by duša čoskoro prestala existovať a bola by zničená. Ak by to bolo možné, bola by niekam umiestnená a potom prevtelená. Tým chcem povedať, že to, ako duchovný svet spravuje rôzne duše, je nariadené a vykonáva sa to v súlade s krokmi a pravidlami. Materiálny svet človeka neupadol do chaosu len vďaka tejto správe a ľudia materiálneho sveta majú vďaka nej normálnu mentalitu, normálnu racionalitu a usporiadaný telesný život. Len keď má ľudstvo takýto normálny život, tí, čo žijú v tele, môžu po celé generácie ďalej prosperovať a rozmnožovať sa.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný X

590. Smrť živej bytosti – ukončenie telesného života – znamená, že živá bytosť prešla z materiálneho sveta do duchovného, zatiaľ čo zrodenie nového telesného života znamená, že živá bytosť prišla z duchovného sveta do materiálneho a začala prijímať a hrať svoju rolu. Odchod ani príchod bytosti nemožno oddeliť od práce duchovného sveta. Keď niekto príde do materiálneho sveta, Boh už v duchovnom svete prijal vhodné opatrenia a určil definície týkajúce sa toho, do akej rodiny dotyčná osoba pôjde, v ktorej ére a hodine príde a akú rolu bude hrať. Preto bude celý život tejto osoby – veci, ktoré bude robiť, a cesty, ktorými pôjde – prebiehať podľa opatrení prijatých v duchovnom svete, a to bez najmenšej odchýlky. Čas, keď sa telesný život skončí, a spôsob a miesto, na ktorom sa skončí, sú navyše duchovnému svetu jasné a sú preň rozpoznateľné. Boh ovláda materiálny svet a ovláda aj duchovný svet. Nespomalí normálny cyklus života a smrti duše ani by sa v usporiadaní tohto cyklu nikdy nedopustil žiadnych chýb. Každý účastník v oficiálnej pozícii v duchovnom svete vykonáva svoje individuálne úlohy a robí, čo by mal, v súlade s Božími pokynmi a pravidlami. Vo svete ľudstva je teda každý materiálny úkaz, ktorý človek zočí, usporiadaný a bez chaosu. To všetko je spôsobené usporiadanou nadvládou Boha nad všetkými vecami, ako aj tým, že Jeho autorita vládne nad všetkým. Pod Jeho nadvládu patrí materiálny svet, v ktorom žije človek, a navyše aj neviditeľný duchovný svet v pozadí ľudstva. Preto ak ľudia chcú mať dobrý život a dúfajú, že budú žiť v príjemnom prostredí, musia okrem toho, že dostanú k dispozícii celý viditeľný materiálny svet, dostať aj duchovný svet, ktorý nikto nevidí, ktorý riadi každú živú bytosť v záujme ľudstva a ktorý je usporiadaný.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný X

591. Len čo prídeš s plačom na tento svet, začneš plniť svoju povinnosť. Vykonávaš svoju úlohu a nastúpiš na svoju životnú cestu pre Boží plán a pre Jeho predurčenie. Bez ohľadu na to, aká je tvoja minulosť a aká cesta je pred tebou, nikto nemôže uniknúť ovládaniu a usporiadaniam neba. Nikto nemá kontrolu nad svojím osudom, lebo tú má len ten, ktorý vládne nad všetkým. Boh takto pôsobí, riadi vesmír, určuje pravidlá pre zmenu všetkých vecí a trajektóriu ich pohybu odo dňa, keď človek začal existovať. Podobne ako všetko, tak aj človeka v tichosti a nevedomky živí sladkosť, dážď i rosa od Boha. Podobne ako všetko, aj človek nevedome žije pod riadením Božej ruky. Srdce a duch človeka sú v Božích rukách. V Božích očiach vidno celý život človeka. Bez ohľadu na to, či tomu veríš, alebo nie, všetky veci, či už živé alebo mŕtve, sa budú pretvárať, meniť, obnovovať a miznúť v súlade s Božími myšlienkami. Takto Boh všetko riadi.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Boh je zdroj života človeka

592. Boh stvoril tento svet a priviedol naň človeka, živú bytosť, ktorej udelil život. Potom mal človek rodičov a príbuzných a už nebol sám. Len čo človek po prvýkrát uzrel tento hmotný svet, bol predurčený na to, aby existoval v rámci Božieho predurčenia. Dych života od Boha živí každú živú bytosť odmalička až do dospelosti. Počas tohto procesu si nik nemyslí, že človek rastie pod Božou opaterou. Skôr verí, že človek rastie pod láskyplnou opaterou svojich rodičov a jeho vlastný životný inštinkt riadi jeho rast. To preto, lebo človek nevie, kto mu dal život, ani odkiaľ pochádza, a už vôbec nie, akým spôsobom životný inštinkt vytvára zázraky. Vie len to, že jedlo je základ, vďaka ktorému žije ďalej, že vytrvalosť je zdroj jeho existencie a že presvedčenia, ktoré existujú v jeho mysli, sú kapitálom, od ktorého závisí jeho prežitie. O Božej milosti a Božej opatere človek vôbec nevie, a tak premrháva život, ktorý mu Boh dal… Bohu sa neklania ani jeden človek z toho ľudstva, o ktoré sa Boh stará dňom i nocou. Boh naďalej podľa svojho plánu pracuje na človeku, od ktorého nič neočakáva. Robí tak v nádeji, že raz sa človek prebudí zo sna a zrazu si uvedomí hodnotu a zmysel života, cenu, ktorú Boh zaplatil za všetko, čo mu dal. Uvedomí si ustarostenosť Boha, ktorý čaká, že sa k Nemu človek vráti…

Všetci, čo prichádzajú na tento svet, musia prejsť životom a smrťou. Väčšina z nich prešla cyklom smrti a znovuzrodenia. Tí, čo žijú, čoskoro zomrú, a mŕtvi sa čoskoro vrátia. To všetko je priebeh života, ktorý Boh usporiadal pre každú živú bytosť. Avšak tento priebeh a cyklus sú tou pravdou, ktorú Boh chce, aby človek videl: že život, ktorý Boh dal človeku, je nekonečný. Neobmedzuje ho fyzika, čas alebo priestor. Toto je tajomstvo života, ktorý Boh dal človeku. Je to dôkaz, že život pochádza od Neho. Hoci mnohí neveria, že život pochádza od Boha, človek sa nevyhnutne teší zo všetkého, čo pochádza od Boha, a to bez ohľadu na to, či verí v Jeho existenciu, alebo ju popiera. Keby Boh zrazu zmenil svoje srdce a chcel si vziať všetko, čo existuje na tomto svete, a vzal by život, ktorý dal, potom by všetko zaniklo. Boh používa svoj život na to, aby sa staral o všetko živé aj neživé. Privádza všetko do dobrého poriadku vďaka svojej moci a autorite. Toto je pravda, ktorú nik nemôže pochopiť ani jej porozumieť. Tieto nepochopiteľné pravdy sú prejavom a svedectvom o Božej životnej sile. A teraz Mi dovoľ, aby som ti prezradil tajomstvo: Veľkosť Božieho života a moc Jeho života sú pre akékoľvek stvorenie nepochopiteľné. Je to tak teraz, ako to bolo v minulosti, a bude to tak aj v budúcnosti. Druhé tajomstvo, ktoré ti prezradím, je toto: Zdroj života pre všetky stvorené bytosti pochádza od Boha bez ohľadu na to, ako sa líšia svojou životnou formou alebo štruktúrou. Bez ohľadu na to, akou si živou bytosťou, nemôžeš sa obrátiť proti životnej dráhe, ktorú určil Boh. V každom prípade si prajem len to, aby človek pochopil toto: Bez Božej starostlivosti, opatery a zabezpečenia človek nemôže prijať všetko, čo má prijať, bez ohľadu na to, ako sa usiluje alebo zápasí. Ak sa Boh nestará o život človeka, človek stráca zmysel pre hodnotu života a nevníma zmysel života. Ako by Boh mohol dovoliť, aby bol človek, ktorý ľahkovážne mrhá hodnotou svojho života, taký bezstarostný? Ako som už povedal: Nezabúdaj, že Boh je zdroj tvojho života.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Boh je zdroj života človeka

593. Boh je ten, kto vládne nad všetkými vecami a spravuje ich. Stvoril všetko, čo existuje, spravuje všetko, čo existuje, panuje nad všetkým, čo existuje, a zabezpečuje všetko, čo existuje. To je postavenie Boha a je to Jeho totožnosť. Pre všetky veci a všetko, čo existuje, je pravou totožnosťou Boha Stvoriteľ a Vládca nad všetkým tvorstvom. Takú totožnosť má Boh. Je jedinečný medzi všetkými vecami. Žiadne z Božích stvorení – či už v ľudstve alebo v duchovnom svete – nemôže použiť žiadny prostriedok ani výhovorku na falošné napodobňovanie alebo nahradenie totožnosti a postavenia Boha, pretože je len Jeden medzi všetkými vecami, kto má túto totožnosť, silu, autoritu a schopnosť panovať tvorstvu – náš sám jedinečný Boh. Žije a pohybuje sa medzi všetkými vecami. Dokáže vystúpiť na najvyššie miesto, nad všetky veci. Dokáže sa ponížiť a stať sa človekom, jedným z tých z mäsa a krvi, postaviť sa ľuďom zoči-voči a zdieľať s nimi radosť aj smútok, pričom zároveň prikazuje všetkému, čo existuje, rozhoduje o osude všetkého, čo existuje, a o tom, akým smerom sa všetko hýbe. Navyše riadi osud celého ľudstva a určuje jeho smerovanie. Takéhoto Boha by mali uctievať, poslúchať a poznať všetky živé bytosti. Preto bez ohľadu na to, do ktorej skupiny alebo medzi aký typ ľudí patríš, viera v Boha, Jeho nasledovanie, bázeň pred Ním, akceptovanie Jeho vlády a Jeho plánov pre tvoj osud je jediná voľba – potrebná voľba – pre každého človeka a každú živú bytosť. Ľudia v jedinečnosti Boha vidia, že Jeho autorita, Jeho spravodlivá povaha, podstata a prostriedky, ktorými zabezpečuje všetky veci, sú úplne jedinečné. Táto jedinečnosť určuje pravú totožnosť samého Boha a zároveň aj Jeho postavenie. Preto ak by spomedzi všetkých stvorení nejaká živá bytosť v duchovnom svete alebo medzi ľuďmi chcela stáť na mieste Boha, úspech by nebol možný, pretože by išlo o pokus falošne napodobniť Boha. To je fakt.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný X

594. Moje záverečné dielo nie je určené len ako trest pre človeka, ale aj na predurčenie konečného osudu človeka. Navyše slúži na to, aby všetci ľudia uznali Moje skutky a činy. Chcem, aby každý človek uvidel, že všetko, čo som vykonal, je správne a je prejavom Mojej povahy. Nie človek, a už vôbec nie príroda zrodila ľudstvo, ale Ja, ktorý živím každú stvorenú živú bytosť. Ľudstvo bez Mojej existencie zahynie a zasiahne ho pohroma. Žiadna ľudská bytosť už nikdy neuzrie nádherné slnko a mesiac, ani zelený svet; na ľudstvo dosadne len mrazivá noc a ocitne sa v údolí smrti. Som jedinou záchranou ľudstva. Som jedinou nádejou ľudstva, ba čo viac, som Ten, na ktorom spočíva existencia celého ľudstva. Bezo Mňa ľudstvo okamžite ustrnie. Bezo Mňa zasiahne ľudstvo pohroma a bude pošliapané rôznymi prízrakmi, no Mňa nikto nepočúva. Vykonal som dielo, ktoré nikto iný vykonať nedokáže, a dúfam, že sa Mi za to človek odvďačí určitými dobrými skutkami. Aj keď sa Mi iba málokto dokázal odvďačiť, aj tak dokončím svoju cestu v ľudskom svete a ďalším krokom vykročím do svojho rozvíjajúceho sa diela, pretože všetko Moje náhlenie sa medzi ľuďmi počas týchto mnohých rokov prinieslo ovocie a mňa to veľmi teší. Nezáleží Mi na počte ľudí, ale na ich dobrých skutkoch. V každom prípade dúfam, že vykonáte dostatok dobrých skutkov pre naplnenie vlastného konečného osudu. Až vtedy budem spokojný; inak nikto z vás nedokáže uniknúť pohrome, ktorá vás postihne. Pohroma má pôvod vo Mne a Ja ju, samozrejme, ovládam. Ak v Mojich očiach nebudete dobrí, tejto pohrome neuniknete.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vykonaj dostatok dobrých skutkov pre naplnenie svojho konečného osudu

Predchádzajúci: C. O Božej svätosti

Ďalší: XII. Slová o ústave, správnych ustanoveniach a prikázaniach Veku kráľovstva

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger