C. O Božej svätosti

569. Boh sa stal telom na najzaostalejšom a najšpinavšom mieste zo všetkých a len takto môže jasne ukázať celú svoju svätú a spravodlivú povahu. A prostredníctvom čoho sa ukazuje Jeho spravodlivá povaha? Ukazuje sa, keď súdi ľudské hriechy a satana, keď sa Mu hnusí hriech a pohŕda nepriateľmi, ktorí sa Mu protivia a búria sa proti Nemu. Slová, ktoré dnes hovorím, majú súdiť ľudské hriechy, ľudskú neprávosť a preklínať neposlušnosť človeka. Ľudská nepoctivosť a klamlivosť, ľudské slová a skutky – všetko, čo je v rozpore s Božou vôľou, musí byť podrobené súdu a všetka ľudská neposlušnosť musí byť označená za hriech. Jeho slová sa sústreďujú na princípy súdu; používa odsúdenie ľudskej nespravodlivosti, prekliatie ľudskej vzdorovitosti a odkrytie škaredých ľudských tvárí, aby prejavil svoju vlastnú spravodlivú povahu. Svätosť je stvárnením Jeho spravodlivej povahy a Božia svätosť je v skutočnosti Jeho spravodlivou povahou. Vaše skazené povahy sú v kontexte dnešných slov – používam ich na to, aby som hovoril, súdil a uskutočňoval dielo podmanenia. Len toto je skutočné dielo a len vďaka nemu zažiari Božia svätosť naplno. Ak v tebe nie je ani náznak skazenej povahy, potom ťa Boh nebude súdiť, ani ti nebude ukazovať svoju spravodlivú povahu. Keďže máš skazenú povahu, Boh ťa nenechá odísť, a práve tým sa prejavuje Jeho svätosť. Ak by Boh videl, že ľudská špina a vzdorovitosť sú príliš veľké, ale neprehovoril by, ani ťa nesúdil, ani ťa nenapomínal za tvoju nespravodlivosť, potom by to dokazovalo, že nie je Bohom, pretože by nechoval nenávisť voči hriechu; bol by rovnako špinavý ako človek. Dnes ťa súdim pre tvoju špinavosť a napomínam ťa pre tvoju skazenosť a vzdorovitosť. Nevystatujem sa pred vami svojou mocou ani vás úmyselne neutláčam; robím to preto, lebo vy, ktorí ste sa narodili v tejto krajine špiny, ste tak vážne poznačení špinou. Jednoducho ste stratili svoju bezúhonnosť a ľudskosť ako prasatá, ktoré žijú na špinavých miestach. To pre vašu špinu a skazenosť vás súdim a vylievam si na vás svoj hnev. Práve vďaka súdu týchto slov ste mohli pochopiť, že Boh je spravodlivým Bohom a že Boh je svätým Bohom. Práve pre svoju svätosť a spravodlivosť vás súdi a rozpútava na vás svoj hnev. Práve preto, že vidí vzdorovitosť ľudstva, zjavuje svoju spravodlivú povahu. Špina a skazenosť ľudstva zviditeľňujú Jeho svätosť. To stačí na to, aby sa ukázalo, že On sám je Boh, ktorý je svätý a nedotknutý, a predsa žije v krajine špiny. Ak sa človek váľa v bahne spolu s ostatnými, nie je na ňom nič sväté a nemá spravodlivú povahu, potom nie je spôsobilý súdiť ľudskú neprávosť a nie je ani vhodný na vynášanie súdu nad človekom. Ako by mohli byť ľudia, ktorí sú rovnako špinaví ako ostatní, oprávnení súdiť tých, ktorí sú im podobní? Iba sám svätý Boh môže súdiť celé pošpinené ľudstvo. Ako by mohol človek súdiť ľudské hriechy? Ako by mohol človek vidieť hriechy človeka a ako by mohol byť spôsobilý tieto hriechy odsúdiť? Ak by Boh nebol spôsobilý súdiť hriechy človeka, ako by potom mohol byť samotným spravodlivým Bohom? Boh hovorí, aby ľudí súdil, pretože oni odhaľujú svoje skazené povahy, a len potom môžu pochopiť, že Boh je svätý. Keď súdi a napomína človeka za jeho hriechy, pričom po celý čas odhaľuje jeho hriechy, žiadna osoba ani vec nemôže tomuto súdu uniknúť; súdi všetko, čo je špinavé, a len tak sa ukazuje, že Jeho povaha je spravodlivá. Keby to bolo inak, ako by sa dalo povedať, že ste protipóly podľa mena i skutočnosti?

… Práve prostredníctvom ľudí, ktorí pochádzajú zo zeme špiny, sa ukazuje Božia svätosť; dnes Boh používa špinu, ktorá sa prejavuje v ľuďoch zo zeme špiny, a súdi, a tak sa zjavuje uprostred súdu. Prečo súdi? Dokáže vyslovovať slová súdu, pretože pohŕda hriechom. Ako by sa mohol tak hnevať, keby sa Mu nehnusila vzdorovitosť ľudstva? Keby v Ňom nebolo hnusu, odporu a keby nevenoval pozornosť ľudskej vzdorovitosti, potom by to dokazovalo, že je rovnako špinavý ako človek. Môže ho súdiť a napomínať preto, že sa Mu hnusí špina, a to, čo sa Mu hnusí, v Ňom nejestvuje. Keby v Ňom bol aj odpor a vzdorovitosť, nepohŕdal by tými, ktorí sú nepriateľskí a vzdorovití. Keby sa dielo posledných dní uskutočnilo v Izraeli, nemalo by to zmysel. Prečo sa dielo posledných dní vykonáva v Číne, najtemnejšom a najzaostalejšom mieste zo všetkých? Je to preto, aby sa ukázala Jeho svätosť a spravodlivosť. Skrátka, čím je miesto temnejšie, tým jasnejšie sa môže ukázať Božia svätosť. V skutočnosti sa to všetko deje kvôli Božiemu dielu.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako sa dosiahnu účinky druhého kroku diela podmanenia

570. Už dlho jasne vidím rôzne skutky zlých duchov. A ľudí, ktorých využívajú zlí duchovia (tých, ktorí majú zlé úmysly, túžia po tele alebo bohatstve, povyšujú sa, narúšajú cirkev atď.), som tiež všetkých prezrel. Nečakajte, že keď budú zlí duchovia odohnaní, všetko sa skončí. Niečo ti poviem! Odteraz sa týchto ľudí zbavím jedného po druhom a nikdy ich nepoužijem! To znamená, že nikoho, koho skazili zlí duchovia, nevyužijem, ale vyhodím! Nemyslite si, že som bezcitný! Vedzte! Som svätý Boh a nebudem bývať v nečistom chráme! Používam len čestných a múdrych ľudí, ktorí sú voči Mne úplne lojálni a vedia byť ohľaduplní k Môjmu bremenu. To preto, lebo takíto ľudia boli Mnou predurčení a nepôsobia na nich vôbec žiadni zlí duchovia. Dovoľte Mi vysvetliť jednu vec: Všetci, ktorí nie sú naplnení Duchom Svätým, sú odteraz v područí zlých duchov. Zopakujem to ešte raz: Nechcem jediného človeka, na ktorého pôsobia zlí duchovia. Každého z nich uvrhnem do podsvetia spolu s jeho telom!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výroky Krista na začiatku, 76. kapitola

571. Telo, ktoré používa Duch Boží, je vlastným telom Boha. Zvrchovaný Boží Duch je všemohúci, svätý a spravodlivý. A rovnako zvrchované, všemohúce, sväté a spravodlivé je aj Jeho telo. Takéto telo môže konať len to, čo je spravodlivé a prospešné pre ľudstvo, čo je sväté, vznešené a mocné. Nedokáže robiť nič, čo by sa priečilo pravde, čo by narušovalo morálku alebo spravodlivosť, a už vonkoncom nie je schopné ničoho, čo by zrádzalo Božieho Ducha. Duch Boží je svätý, a preto Jeho telo satan ničím neskazil. Jeho telo má inú podstatu ako ľudské. Satan totiž skazil človeka, nie Boha. Satan by predsa nemohol skaziť Božie telo. A tak napriek tomu, že človek a Kristus prebývajú v tom istom priestore, je to len človek, koho satan ovláda, využíva a zotročuje. Kristus je voči jeho skaze naopak navždy odolný, pretože satan nikdy nedokáže vystúpiť na najvyššie miesto ani sa nikdy nepriblíži k Bohu. Dnes by ste mali všetci pochopiť, že satan skazil ľudstvo, ktoré Ma zrádza. Zrada sa ani v najmenšom netýka Krista.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Veľmi závažný problém: Zrada (2)

572. Samotný Boh nevlastní prvky neposlušnosti. Jeho podstata je dobrá. Je výrazom všetkej krásy a dobra, ako aj všetkej lásky. Boh ani v tele nerobí nič, čím by neposlúchol Boha Otca. Dokonca aj za cenu obetovania svojho života by to bol z celého srdca ochotný urobiť a nerozhodol by sa inak. Boh nemá žiadne prvky samospravodlivosti a domýšľavosti alebo prvky namyslenosti a arogancie. Nemá žiadne prvky nečestnosti. Všetko, čo neposlúcha Boha, pochádza od satana. Satan je zdrojom všetkej škaredosti a zloby. Dôvod, prečo má človek vlastnosti podobné tým satanovým, je ten, že satan skazil a ovládal človeka. Satan Krista neskazil, keďže Kristus má len Božie vlastnosti a žiadne satanove vlastnosti.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Kristovou podstatou je poslušnosť vôli nebeského Otca

573. Božia svätosť znamená, že Božia podstata je bezchybná, že Božia láska je nesebecká a že všetko, čo Boh poskytuje človeku, je nesebecké. Božia svätosť je dokonalá a bezúhonná. Tieto aspekty Božej podstaty nie sú len slová, ktoré Boh používa, aby okázalo predvádzal svoje postavenie. Boh používa svoju podstatu skôr na to, aby s každým jedným človekom zaobchádzal s tichou úprimnosťou. Inak povedané, Božia podstata nie je prázdna a nie je ani teoretická alebo dogmatická a určite to nie je nejaký druh poznatkov. Nie je to vzdelávanie človeka, ale pravé zjavenie vlastných Božích činov a zjavená podstata toho, čo Boh má a čím je.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný VI

574. Čoho sa týka Božia svätosť, o ktorej sa zmieňujem? Porozmýšľajte o tom chvíľu. Je Božia svätosť Jeho pravdivosť? Je Božia svätosť Jeho vernosť? Je Božia svätosť Jeho nesebeckosť? Je to Jeho pokora? Jeho láska k človeku? Boh človeku slobodne udeľuje pravdu a život – je to Jeho svätosť? Áno, to všetko je Jeho svätosť. Toto všetko, čo Boh zjavuje, je jedinečné a neexistuje to v skazenej ľudskej prirodzenosti ani to v ľudskej prirodzenosti nemôžeme vidieť. Niet po tom ani najmenšej stopy tam, kde satan kazí človeka, ani v satanovej skazenej povahe, jeho podstate či prirodzenosti. Všetko, čo Boh má a čím je, je jedinečné. Len sám Boh má túto podstatu a je touto podstatou. … Podstatou svätosti je pravá láska, no aj viac než to. Je to podstata pravdy, spravodlivosti a svetla. Slovo svätý je primerané, len keď sa použije vo vzťahu k Bohu. Nič, čo bolo stvorené, nie je hodné, aby sa nazývalo sväté. Človek tomu musí porozumieť.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný VI

575. Keď Boh prišiel na zem, nepochádzal zo sveta a nestal sa telom, aby si na svete užíval. Miesto, kde by konaním odhalil svoju povahu a kde by to malo najväčší význam, je miesto, kde sa narodil. Či už je to svätá, alebo nečistá krajina a bez ohľadu na to, kde pôsobí, je svätý. Stvoril všetko na svete, hoci to satan všetko skazil. Stále Mu však patria všetky veci, všetko je v Jeho rukách. Prichádza do nečistej krajiny a tam koná, aby odhalil svoju svätosť. Činí tak len pre svoje dielo, čo znamená, že znáša veľké poníženie, keď vykonáva také dielo, aby zachránil ľudí tejto nečistej krajiny. Deje sa to s cieľom podať svedectvo v záujme celého ľudstva. Také dielo ukazuje ľuďom Božiu spravodlivosť a môže lepšie znázorniť Božiu zvrchovanosť. Jeho veľkosť a bezúhonnosť sa prejavuje v spáse skupiny podradných ľudí, ktorými iní pohŕdajú. Jeho narodenie v nečistej krajine vôbec nedokazuje, že je podradný; jednoducho umožňuje celému stvorenstvu vidieť Jeho veľkosť a Jeho pravú lásku k ľudstvu. Čím viac tak koná, tým viac sa odhaľuje Jeho čistá láska, Jeho bezchybná láska k človeku. Boh je svätý a spravodlivý. Aj keď sa narodil v nečistej krajine a žije s ľuďmi, ktorí sú skrz-naskrz nečistí, podobne, ako žil Ježiš s hriešnikmi vo Veku milosti, nie je každý kúsok Jeho diela vykonaný v záujme prežitia celého ľudstva? Nedeje sa to všetko preto, aby ľudstvo získalo veľkú spásu? Pred dvetisíc rokmi prežil s hriešnikmi niekoľko rokov. Dôvodom bolo vykúpenie. Dnes žije so skupinou nečistých, podradných ľudí. Je to v záujme spásy. Nie je celé Jeho dielo určené vám ľuďom? Ak nie pre záchranu ľudstva, prečo by po narodení v jasliach žil a trpel toľké roky s hriešnikmi? A ak nie preto, aby zachránil ľudstvo, prečo by sa vrátil do tela druhýkrát, narodil sa v tejto krajine, kde sa zhromažďujú démoni, a žil s týmito ľuďmi, ktorých satan úplne skazil? Nie je Boh verný? Ktorá časť Jeho diela nebola vykonaná pre ľudstvo? Ktorá časť nebola určená pre váš osud? Boh je svätý – to je nemenné! Ostáva nedotknutý špinou, hoci prišiel do nečistej krajiny. To všetko môže znamenať len to, že Božia láska k ľudstvu je nesmierne nesebecká a utrpenie a poníženie, ktoré znáša, sú nesmierne veľké!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Význam záchrany potomkov Moába

576. Tvoje predstavy, myšlienky, správanie, slová a skutky – nepredstavujú všetky tieto výrazy protipól Božej spravodlivosti a svätosti? Nie sú vaše výrazy prejavom skazenej povahy, ktorú zjavujú Božie slová? Tvoje myšlienky a nápady, motivácie a skazenosť, ktorá sa v tebe zjavuje, poukazujú na spravodlivú Božiu povahu, ako aj na Jeho svätosť. Aj Boh sa narodil v krajine špiny, ale napriek tomu ostáva špinou nepoškvrnený. Žije v tom istom špinavom svete ako ty, ale má rozum a všímavosť a opovrhuje špinou. Vo svojich slovách a skutkoch možno ani nevieš rozpoznať nič špinavé, ale On áno a upozorňuje ťa na to. Tie tvoje staré veci – tvoj nedostatok kultivovanosti, pochopenia a rozumu a tvoj zaostalý spôsob života – teraz vyniesli na svetlo dnešné zjavenia; len vďaka tomu, že Boh prišiel na zem, aby takto pôsobil, ľudia vidia Jeho svätosť a spravodlivú povahu. On ťa súdi a napomína, čím ťa vedie k pochopeniu. Niekedy sa prejaví tvoja démonická prirodzenosť a On ťa na ňu upozorní. Podstatu človeka pozná ako vlastnú dlaň. Žije medzi vami, jedáva tú istú stravu ako ty a žije v tom istom prostredí, ale aj tak vie viac. Dokáže ťa odhaliť a prekuknúť skazenú podstatu ľudskej prirodzenosti. Ničím nepohŕda viac ako ľudskými filozofiami života, nepoctivosťou a klamlivosťou. Obzvlášť sa Mu hnusia telesné interakcie ľudí. Síce nepozná ľudské filozofie života, ale jasne vidí a odhaľuje skazené povahy, ktoré ľudia zjavujú. Prostredníctvom týchto vecí koná, aby človeka oslovil a učil, používa ich na súdenie ľudí a na to, aby prejavil svoju vlastnú spravodlivú a svätú povahu. Takto sa ľudia stávajú protipólmi Jeho diela. Iba vtelený Boh môže objasniť skazené ľudské povahy a všetky škaredé tváre satana. Hoci ťa netrestá a používa ťa len ako protipól svojej spravodlivosti a svätosti, cítiš sa zahanbene a nenachádzaš miesto, kde by si sa mohol ukryť, pretože si príliš špinavý. Prehovára prostredníctvom tých vecí, ktoré sú v človeku odhalené, a až keď sa tieto veci dostanú na svetlo, ľudia si uvedomia, aký je Boh svätý. V ľuďoch neprehliadne ani najmenšiu nečistotu, dokonca ani nečisté myšlienky v ich srdciach. Ak sú ich slová a skutky v rozpore s Jeho vôľou, neospravedlňuje ich. V Jeho slovách nie je miesto pre ľudskú špinu ani pre špinu čohokoľvek iného – všetko musí vyjsť na svetlo.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako sa dosiahnu účinky druhého kroku diela podmanenia

577. Nikdy neuvidíte, že Boh má podobné názory na veci ako ľudské bytosti a navyše Ho neuvidíte používať ľudské názory, vedomosti, vedu, filozofiu ani predstavivosť na riešenie vecí. Naopak, všetko, čo Boh robí a čo zjavuje, je spojené s pravdou. To znamená, že každé slovo, ktoré povedal, a každý čin, ktorý urobil, sú zviazané s pravdou. Táto pravda nie je produktom nejakej neopodstatnenej fantázie. Túto pravdu a tieto slová vyjadruje Boh na základe svojej podstaty a svojho života. Keďže tieto slová a podstata všetkého, čo Boh urobil, sú pravdou, môžeme povedať, že Božia podstata je svätá. Inými slovami, všetko, čo Boh hovorí a robí, prináša ľuďom vitalitu a svetlo, umožňuje ľuďom vidieť pozitívne veci a realitu týchto pozitívnych vecí a ukazuje ľudstvu správnu cestu, aby po nej mohlo kráčať. Všetky tieto veci určuje Božia podstata a podstata Jeho svätosti.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný V

578. Keď pochopíš Božiu svätosť, potom môžeš v Boha skutočne veriť. Keď pochopíš Božiu svätosť, potom môžeš skutočne spoznať pravý zmysel slov „sám Boh, jedinečný“. Nebudeš viac fantazírovať, myslieť si, že okrem tejto jednej existujú iné cesty, po ktorých by si sa mohol rozhodnúť kráčať, a už viac nebudeš ochotný zradiť všetko, čo pre teba Boh pripravil. Keďže Božia podstata je svätá, znamená to, že len prostredníctvom Boha môžeš kráčať životom na spravodlivej ceste svetla. Len prostredníctvom Boha môžeš spoznať zmysel života, len prostredníctvom Boha môžeš prežívať skutočnú ľudskú prirodzenosť a vlastniť a poznať pravdu. Len prostredníctvom Boha môžeš získať život z pravdy. Len sám Boh ti môže pomôcť vyhýbať sa zlu a oslobodiť ťa od toho, aby ti satan ubližoval a ovládal ťa. Okrem Boha ťa nikto a nič nemôže zachrániť pred morom utrpenia, aby si už viac netrpel. To je dané Božou podstatou. Len sám Boh ťa zachráni tak nesebecky, len Boh je v konečnom dôsledku zodpovedný za tvoju budúcnosť, za tvoj osud a za tvoj život a všetky veci pre teba pripraví. To je niečo, čo nemôže dosiahnuť nič stvorené ani nestvorené. Keďže nič stvorené ani nestvorené nemá takú podstatu, akou je Božia podstata, žiadny človek ani žiadna vec nemajú schopnosť zachrániť ťa alebo ťa viesť. To je dôležitosť Božej podstaty pre človeka.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný VI

579. Vždy som bol voči ľuďom prísny. Ak sa vaša lojalita spája s úmyslami a podmienkami, potom by som bol radšej bez vašej takzvanej lojality, pretože neznášam ľudí, ktorí Ma klamú svojimi úmyslami a vydierajú svojimi podmienkami. Prajem si len to, aby bol človek ku Mne absolútne lojálny a robil všetko kvôli viere a aby preukázal jediné: vieru. Neznášam, keď sa Ma snažíte získať peknými slovami, pretože Ja som sa k vám vždy správal úprimne, a preto očakávam, že aj vy sa ku Mne budete správať s pravou vierou.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Veríš skutočne v Boha?

580. Musíš vedieť, po akých ľuďoch túžim; tým, ktorí sú nečistí, nie je dovolené vstúpiť do kráľovstva, tým, ktorí sú nečistí, nie je dovolené poškvrňovať svätú pôdu. Aj keď si možno vykonal veľa skutkov a snažil sa mnoho rokov, ak si nakoniec stále žalostne nečistý, potom ti nebeský zákon nedovolí, aby si vstúpil do Môjho kráľovstva! Od stvorenia sveta až dodnes som nikdy neponúkal ľahký vstup do svojho kráľovstva tým, ktorí si u Mňa získavajú priazeň. To je nebeské pravidlo a nikto ho nesmie porušiť! Musíš hľadať život. Dnes sú tí, ktorí budú zdokonalení, rovnakí ako Peter: sú to tí, ktorí hľadajú spôsob, ako zmeniť svoju povahu, a ktorí sú ochotní vydať svedectvo o Bohu a plniť si svoje povinnosti ako Božie stvorenie. Iba takíto ľudia budú zdokonalení. Ak hľadáš len odmeny a neusiluješ sa o zmenu povahy tvojho života, potom bude všetko tvoje úsilie márne – to je nemenná pravda!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Úspech alebo neúspech závisí od cesty, po ktorej človek kráča

581. Boh je taký, aký je, a má to, čo má. Všetko, čo vyjadruje a odhaľuje, je stelesnením Jeho podstaty a identity. To, čím je a čo má, ako aj Jeho podstata a identita sú niečo, čo nemôže nahradiť žiadny človek. Jeho povaha predstavuje lásku k ľudstvu, útechu k ľudstvu, nenávisť k ľudstvu, ba ešte viac – dôkladné pochopenie ľudstva. Osobnosť človeka však môže byť optimistická, temperamentná alebo aj bezcitná. Božia povaha patrí Vládcovi všetkých vecí a živých bytostí, patrí Pánovi všetkého tvorstva. Jeho povaha má v sebe česť, moc, ušľachtilosť, veľkosť a predovšetkým autoritu. Jeho povaha je symbolom najvyššej moci, symbolom všetkého, čo je spravodlivé, symbolom všetkého, čo je krásne a dobré. Ba čo viac, je symbolom Toho, ktorého nemôže premôcť ani prekonať temnota ani nijaká nepriateľská sila, ako aj symbolom Toho, ktorého nemôže uraziť (ani neznesie, aby ho urážala) nijaká stvorená bytosť. Jeho povaha je symbolom najvyššej moci. Žiadny človek či ľudia nemôžu ani nesmú narušiť Jeho dielo alebo Jeho povahu. Osobnosť človeka však nie je ničím iným ako symbolom maličkej nadradenosti človeka nad zvieraťom. Človek sám nemá žiadnu autoritu, žiadnu autonómiu ani schopnosť prekročiť svoje ja. Vo svojej podstate je len vydaný na milosť a nemilosť ostatným ľuďom, udalostiam a veciam. Božia radosť je výsledkom existencie a vzniku spravodlivosti a svetla, výsledkom záhuby temnoty a zla. On sa teší z toho, že prináša ľudstvu svetlo a dobrý život. Jeho radosť je spravodlivou radosťou, symbolom existencie všetkého pozitívneho, ba čo viac – je symbolom priazne. Boží hnev je výsledkom zla, ktoré vyrušovanie nespravodlivosti a jej dôsledky prinášajú ľudstvu, výsledkom existencie zla a temnoty, výsledkom existencie vecí, ktoré vyháňajú pravdu, a výsledkom existencie vecí, ktoré sú v rozpore s tým, čo je dobré a krásne. Jeho hnev je symbolom toho, že nič negatívne už neexistuje, a nielen to, je symbolom Jeho svätosti. Jeho smútok spôsobuje ľudstvo, do ktorého vkladá nádeje, ale ktoré upadlo do temnoty, pretože dielo, ktoré koná na človeku, nespĺňa Jeho očakávania a pretože ľudstvo, ktoré miluje, nevie žiť vo svetle. Cíti smútok za nevinné ľudstvo, za čestného, ale nevedomého človeka a za človeka, ktorý je síce dobrý, no chýbajú mu vlastné názory. Jeho smútok je symbolom Jeho dobroty a milosrdenstva, symbolom krásy a láskavosti. Jeho šťastie, prirodzene, pochádza z porážky Jeho nepriateľov a získania dobrej viery človeka. A nielen to. Vzniká z vyhnania a zničenia všetkých nepriateľských síl a z toho, že ľudstvo bude mať dobrý a pokojný život. Božia radosť nie je ako radosť človeka. Skôr sa podobá pocitu zo získania dobrých plodov, ktorý je ešte silnejší ako radosť. Jeho šťastie je symbolom toho, že ľudstvo sa odteraz zbavuje utrpenia, a symbolom toho, že ľudstvo vstupuje do sveta svetla. Na druhej strane, všetky emócie ľudstva vznikajú kvôli jeho vlastným záujmom, nie kvôli spravodlivosti, svetlu alebo tomu, čo je krásne, a už vôbec nie kvôli milosti, ktorú mu udelilo nebo. Emócie ľudstva sú sebecké a patria do sveta temnoty. Neexistujú kvôli vôli, a už vôbec nie kvôli Božiemu plánu, a preto sa o človeku a Bohu nikdy nedá hovoriť jedným dychom. Boh je naveky zvrchovaný a naveky úctyhodný, zatiaľ čo človek je naveky nízky, naveky bezcenný. Je to tak preto, lebo Boh vždy prináša obete a venuje sa ľudstvu, no človek vždy len berie a usiluje sa len za seba. Boh sa večne usiluje o prežitie ľudstva, no človek však nikdy ničím neprispieva v prospech svetla alebo spravodlivosti. Aj keď sa človek istý čas usiluje, nevydrží ani jediný úder, lebo jeho úsilie sa vždy týka jeho vlastného prospechu, a nie iných. Človek je vždy sebecký, zatiaľ čo Boh je vždy nezištný. Boh je zdrojom všetkého, čo je spravodlivé, dobré a krásne, kým človek je ten, kto prijíma a prejavuje všetku ohavnosť a zlo. Boh nikdy nezmení svoju podstatu spravodlivosti a krásy, kým človek je schopný kedykoľvek a v akejkoľvek situácii zradiť spravodlivosť a vzdialiť sa od Boha.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Je veľmi dôležité pochopiť povahu Boha

582. Božia neznášanlivosť voči urážkam je Jeho jedinečnou podstatou; Boží hnev je Jeho jedinečnou povahou; Boží majestát je Jeho jedinečnou podstatou. Princípom za Božím hnevom je prejav identity a postavenia, ktoré má len On. Je jasné, že tento princíp je tiež symbolom podstaty samého jedinečného Boha. Božia povaha je Jeho vlastnou vrodenou podstatou, ktorá sa postupom času vôbec nemení – a nemenia ju ani zmeny geografickej polohy. Jeho vrodená povaha je Jeho vnútornou podstatou. Bez ohľadu na to, na kom vykonáva svoje dielo, Jeho podstata sa nemení a nemení sa ani Jeho spravodlivá povaha. Keď Boha niekto rozčúli, prejaví svoju vrodenú povahu; vtedy sa princíp za Jeho hnevom nemení a nemenia sa ani Jeho jedinečná identita a postavenie. Nerozčúli sa preto, lebo by sa zmenila Jeho podstata alebo by z Jeho povahy vyplynuli iné prvky, ale preto, lebo ľudský odpor voči Nemu uráža Jeho povahu. Keď človek očividne provokuje Boha, je to vážne spochybňovanie vlastnej Božej identity a postavenia. Z Božieho pohľadu platí, že keď Ho človek spochybňuje, napáda Ho tým a skúša Jeho hnev. Keď človek odporuje Bohu, napáda Ho, neustále skúša Boží hnev – pričom práve v takýchto chvíľach hriech bujnie –, Boží hnev sa prirodzene zjaví a prejaví. Preto je prejav Božieho hnevu symbolom toho, že všetky zlé sily zaniknú, a tiež toho, že všetky nepriateľské sily budú zničené. V tom spočíva jedinečnosť spravodlivej Božej povahy a Božieho hnevu. Keď sa spochybňuje Božia dôstojnosť a svätosť, keď sa hatia pre človeka neviditeľné sily spravodlivosti, vtedy Boh prejaví svoj hnev. Vzhľadom na Božiu podstatu sú všetky sily na zemi, ktoré napádajú Boha, odporujú Mu a súperia s Ním, zlé, skazené a nespravodlivé; pochádzajú od satana a aj mu patria. Keďže je Boh spravodlivý, pochádza zo svetla a je dokonale svätý, všetko zlé, skazené a patriace satanovi sa vytratí, keď sa rozpúta Boží hnev.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný II

Predchádzajúci: B. O spravodlivej Božej povahe

Ďalší: D. O Bohu ako zdroji života všetkých vecí

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger