Vymaňte sa spod vplyvu temnoty a budete získaní Bohom

Čo je to vplyv temnoty? Tento takzvaný „vplyv temnoty“ predstavuje vplyv satanovho zavádzania, skazenosti, spútania a ovládania ľudí. Vplyv satana v sebe nesie auru smrti. Všetci tí, ktorí žijú v moci satana, sú odsúdení na zahynutie. Ako sa dá vymaniť spod vplyvu temnoty, keď uveríte v Boha? Keď sa úprimne pomodlíš k Bohu, obrátiš k Nemu svoje celé srdce, v tom momente tvojím srdcom pohne Boží Duch. Začneš pociťovať čoraz väčšiu ochotu sa Mu úplne oddať a v tej chvíli unikneš spod vplyvu temnoty. Ak všetko, čo človek koná, prináša Bohu potešenie a je v súlade s Jeho požiadavkami, potom je tým, kto žije podľa Božích slov a pod Jeho starostlivými a ochrannými rukami. Ak ľudia nedokážu praktizovať slová Boha, ak sa Ho zakaždým pokúšajú oklamať, správajú sa k Nemu povrchne a neveria v Jeho existenciu – potom sú to všetko ľudia, ktorí žijú pod vplyvom temnoty. Ľudia, ktorí neprijali Božiu spásu, žijú v moci satana, čo znamená, že všetci žijú pod vplyvom temnoty. Tí, ktorí neveria v Boha, žijú v moci satana. Dokonca ani tí, čo veria v existenciu Boha, nemusia nevyhnutne žiť v Jeho svetle, pretože tí, ktorí v Boha veria, nemusia skutočne žiť podľa Jeho slov ani byť schopní sa mu podriadiť. Človek je obmedzený na vieru v Boha, a pretože Boha nepozná, žije aj naďalej v medziach starých pravidiel, obklopený mŕtvymi slovami, životom, ktorý je temný a neistý, Boh ho úplne neočistil ani si ho nezískal. Preto, zatiaľ čo je samozrejmé, že tí, čo v Boha neveria, žijú pod vplyvom temnoty, tak aj tí ktorí v Boha veria, môžu byť stále pod jej vplyvom, pretože im chýba dielo Ducha Svätého. Všetci, ktorí neprijali Božiu milosť a milosrdenstvo a tí, čo nedokážu vidieť dielo Ducha Svätého, žijú pod vplyvom temnoty. Najčastejšie sú to ľudia, ktorí sa len tešia z Božej milosti, ale Boha vskutku nepoznajú. Ak človek verí v Boha, ale aj tak strávi väčšinu svojho života pod vplyvom temnoty, potom existencia takéhoto človeka stratila zmysel – a načo potom spomínať ľudí, ktorí neveria, že Boh existuje?

Všetci, ktorí nedokážu prijať Božie dielo alebo tí, ktorí Božie dielo prijímajú, ale nie sú schopní splniť Jeho požiadavky, žijú pod vplyvom temnoty. Len tí, ktorí sa usilujú o pravdu a sú schopní plniť Božie požiadavky, príjmu od Neho požehnania, a jedine oni sa vymania spod vplyvu temnoty. Tí, ktorí neboli oslobodení, ktorí sú stále obmedzovaní určitými vecami a nie sú schopní odovzdať svoje srdcia Bohu, sú satanovými otrokmi žijúcimi v aure smrti. Tí, ktorí nie sú verní svojim vlastným povinnostiam, nie sú verní Božiemu povereniu, a tí, ktorí si neplnia svoje funkcie v cirkvi, žijú pod vplyvom temnoty. Tí, ktorí zámerne narúšajú cirkevný život, úmyselne zasievajú nesvár medzi svojich bratov a sestry, alebo tí, ktorí utvárajú skupiny, ktoré spájajú spoločné egoistické záujmy, vedú hlbší život, ale i tak pod vplyvom temnoty, v satanovom otroctve. Tí, ktorí nemajú normálny vzťah s Bohom, ktorí majú zakaždým výstredné túžby, chcú vždy získať výhodu a nikdy nehľadajú cestu k premene svojej povahy, žijú pod vplyvom temnoty. Tí, ktorí sú zakaždým nedbalí, ktorí praktizovanie pravdy nikdy nemyslia vážne, a tí, ktorí sa neusilujú uspokojiť Božiu vôľu, ale namiesto toho chcú len uspokojiť svoje telá, žijú pod vplyvom temnoty, zahalení smrťou. Tí, ktorí sa pri práci pre Boha zapájajú do nečestnosti a zradnosti, ktorí sa k Bohu správajú povrchne, klamú Ho, a ktorí zakaždým splietajú svoje vlastné plány, žijú pod vplyvom temnoty. Všetci tí, ktorí nedokážu Boha úprimne milovať, ktorí sa neusilujú o pravdu, a ktorí sa nesústredia na premenu svojej povahy, žijú pod vplyvom temnoty.

Ak chceš získať Božiu chválu, musíš sa najprv vymaniť zo satanovho vplyvu, tak, že otvoríš svoje srdce Bohu a úplne ho k Nemu obrátiš. Chválil by Boh veci, ktoré teraz robíš? Obrátil si svoje srdce k Bohu? Konal si podľa toho, čo od teba Boh vyžaduje? Je tvoje konanie v súlade s pravdou? V každej chvíli sa skúmaj a sústreď sa na jedenie a pitie Božích slov, vylož pred Neho svoje srdce, úprimne Ho miluj a bezhranične sa Bohu vydaj. Ľudia, ktorí tak učinia, sa určite dočkajú Božej chvály. Všetci tí, ktorí veria v Boha, ale neusilujú sa o pravdu, nemajú možnosť vymaniť sa zo satanovho vplyvu. Všetci tí, ktorí nežijú život v čestnosti, ktorí sa pred očami ostatných správajú inak, než za ich chrbtom, ktorí predstierajú pokoru, trpezlivosť a lásku, hoci sú v jadre zákerní, podlí a chýba im oddanosť Bohu – takéto osoby sú typickým príkladom ľudí žijúcich pod vplyvom temnoty. Sú „z rovnakého cesta“ ako had. Tí, ktorí stále veria v Boha len pre svoj vlastný prospech, ktorí sú samospravodliví a nadutí, ktorí sa predvádzajú a chránia si svoje postavenie, sú ľudia, ktorí milujú satana a stavajú sa proti pravde. Takíto ľudia odporujú Bohu a patria výhradne satanovi. Tí, ktorí neberú ohľad na Božie bremená, ktorí Bohu neslúžia bezvýhradne celým svojím srdcom, ktorých vždy zaujímajú len ich vlastné záujmy a záujmy ich rodín, ktorí nedokážu všetko zanechať a vydať sa Bohu, a ktorí nikdy nežijú podľa Jeho slov, sú ľuďmi, ktorí nežijú Jeho slovami. Takíto ľudia nemôžu prijať Božiu chválu.

Keď Boh stvoril ľudí, bolo to preto, aby sa mohli tešiť z Jeho hojnosti a úprimne Ho milovať. Týmto spôsobom by ľudia žili v Jeho svetle. Dnes, pokiaľ ide o všetkých tých, ktorí nedokážu Boha milovať, neberú ohľad na Jeho bremená, nie sú Mu schopní úplne odovzdať svoje srdce, nedokážu prijať Jeho srdce za svoje ani niesť na pleciach Jeho bremená ako svoje vlastné – na takýchto ľudí nedopadá Božie svetlo, a preto všetci žijú pod vplyvom temnoty. Nachádzajú sa na ceste, ktorá je diametrálne odlišná od Božej vôle, a v akomkoľvek ich konaní nie je ani kúsok pravdy. Váľajú sa v bahne so satanom. Sú to ľudia, ktorí žijú pod vplyvom temnoty. Ak dokážeš často jesť a piť Božie slová a pozorne vnímať Jeho vôľu, či praktizovať Jeho slová, potom patríš Bohu a si človekom, ktorý žije podľa Jeho slov. Chceš sa vymaniť z moci satana a žiť v Božom svetle? Ak žiješ podľa slov Boha, potom bude mať Duch Svätý príležitosť vykonať svoje dielo. Ak žiješ pod vplyvom satana, potom nedáš Duchu Svätému na to žiadnu príležitosť. Dielo, ktoré Duch Svätý koná na ľuďoch, svetlo, ktoré na nich zosiela a sebadôvera, ktorú im poskytuje, trvá len okamih. Ak nie sú ľudia opatrní a nedávajú pozor, tak ich dielo Ducha Svätého minie. Ak ľudia žijú podľa Božích slov, potom bude stáť Duch Svätý po ich boku a vykoná na nich svoje dielo. Ak však ľudia podľa Božích slov nežijú, žijú v satanových okovách. Ak ľudia žijú so skazenou povahou, potom nezažívajú prítomnosť ani dielo Ducha Svätého. Ak žiješ v medziach Božích slov a v stave, aký požaduje Boh, potom si tým, ktorý patrí Bohu a On na tebe vykoná svoje dielo. Ak nežiješ v medziach Božích požiadaviek, ale namiesto toho žiješ v moci satana, potom rozhodne žiješ v medziach satanovej skazenosti. Len ak budeš žiť podľa Božích slov a odovzdáš svoje srdce Bohu, môžeš splniť Jeho požiadavky. Musíš konať tak, ako hovorí Boh, urobiť z Jeho výrokov základ svojej existencie a realitu svojho života – len vtedy budeš patriť Bohu. Ak v praxi skutočne konáš v súlade s Božou vôľou, Boh na tebe vykoná svoje dielo a ty budeš následne žiť v Jeho požehnaniach, vo svetle Jeho podpory. Pochopíš dielo, ktoré koná Duch Svätý a pocítiš radosť z Božej prítomnosti.

Aby ste sa vymanili spod vplyvu temnoty, musíte byť najprv oddaní Bohu a celým svojím srdcom dychtiť po hľadaní pravdy – len vtedy môžete dosiahnuť správny stav. Život v správnom stave je predpokladom pre vymanenie sa spod vplyvu temnoty. Nemať správny stav znamená nebyť oddaný Bohu a nedychtiť celým srdcom po hľadaní pravdy, a v takom prípade neprichádza vymanenie sa spod vplyvu temnoty do úvahy. Moje slová sú základom pre vymanenie sa človeka spod vplyvu temnoty, a ľudia, ktorí nedokážu v praxi konať v súlade s Mojimi slovami, nebudú schopní utiecť z okov vplyvu temnoty. Žiť v správnom stave znamená žiť pod vedením Božích slov, žiť v stave oddanosti k Bohu, žiť v stave hľadania pravdy, žiť v realite úprimného vydávania sa Bohu a žiť v stave skutočného milovania Boha. Tí, ktorí žijú v týchto stavoch a v medziach tejto reality sa pomaly premenia po tom, čo vstúpia do hlbín pravdy. Čím sa dielo bude prehlbovať, tým sa bude prehlbovať aj ich premena, a nakoniec sa určite stanú ľuďmi, ktorých si Boh získa, a ktorí Ho úprimne milujú. Tí, ktorí sa vymanili spod vplyvu temnoty, môžu postupne spoznávať Božiu vôľu a krok po kroku sa približovať k jej porozumeniu, a napokon sa stať Božími dôverníkmi. Nielenže neskrývajú žiadne predstavy o Bohu a nevzdorujú Mu, ale taktiež ešte viac nenávidia predstavy a vzdor, ktoré ich predtým ovládali, a v srdciach im rozkvitá úprimná láska k Bohu. Ľudia, ktorí sa nedokážu vymaniť spod vplyvu temnoty, sú celkom zaujatí telom a plní vzdoru. Ich srdcia sú naplnené ľudskými predstavami a filozofiami pre svetské záležitosti, ako aj vlastnými úmyslami a úvahami. To, čo Boh od človeka vyžaduje, je jedinečná láska. To, čo vyžaduje, je, aby boli ľudia zaujatí Jeho slovami a ich srdcia naplnila láska k Nemu. Žiť podľa slov Boha, hľadať v Jeho slovách to, čo by mali hľadať, milovať Boha pre Jeho slová, bežať pre Jeho slová, žiť pre Jeho slová – toto sú ciele, ktoré by sa mal človek usilovať dosiahnuť. Všetko musí byť postavené na Božích slovách, len vtedy bude človek schopný splniť Božie požiadavky. Ak nie je človek vybavený Božími slovami, potom nie je nič viac než červ posadnutý satanom! Zváž nasledovné slová: Koľko z Božích slov sa zakorenilo v tvojom vnútri? V ktorých smeroch žiješ v súlade s Jeho slovami? V ktorých smeroch si s nimi nežil v súlade? Ak ťa Božie slová úplne neovládli, čo presne potom zamestnáva tvoje srdce? Si vo svojom každodennom živote ovládaný satanom alebo si zaujatý slovami Boha? Sú Jeho slová základom, na ktorom stoja tvoje modlitby? Dostal si sa zo svojho negatívneho stavu pomocou osvietenia Božích slov? Prijať Božie slová ako základ tvojej existencie – do tohto stavu by mal vstúpiť každý človek. Ak nie sú Jeho slová prítomné v tvojom živote, potom žiješ pod vplyvom temnoty, vzdoruješ Bohu, odporuješ Mu a hanobíš Jeho meno. Viera v Boha u takýchto ľudí je potom čistým darebáctvom a vyrušením. Akú časť svojho života si žil v súlade s Jeho slovami? Akú časť svojho života si nežil v súlade s Jeho slovami? Koľko z toho, čo od teba požadovalo slovo Boha, sa v tebe naplnilo? Koľko sa v tebe stratilo? Premýšľal si dôkladne nad takýmito vecami?

Vymanenie sa spod vplyvu temnoty si vyžaduje konanie Ducha Svätého a oddanú spoluprácu človeka. Prečo tvrdím, že človek nie je na správnej ceste? Ľudia, ktorí sú na správnej ceste, najprv dokážu odovzdať svoje srdcia Bohu. Je to úloha, do ktorej sa vstupuje veľmi dlho, pretože ľudstvo odjakživa žilo pod vplyvom temnoty a tisíce rokov bolo v satanovom zajatí. Z toho dôvodu nie je možné tento vstup dosiahnuť len za jeden či dva dni. Touto otázkou som chcel dosiahnuť, aby ľudia dokázali uchopiť svoj vlastný stav. Keď človek dokáže rozlíšiť, čo je vplyv temnoty, a čo znamená žiť vo svetle, potom sa celý vstup značne zjednoduší. Pretože ešte predtým, ako sa zo satanovho vplyvu dokážeš vymaniť, musíš vedieť, čo to vlastne je, a len potom nájdeš spôsob, ako ho odvrhnúť. Čo robiť potom, to je už vec ľudí. K všetkému pristupujte pozitívne a nikdy pasívne nečakajte. Len takýmto spôsobom môžete byť získaní Bohom.

Predchádzajúci: Základný rozdiel medzi vteleným Bohom a ľuďmi, ktorých Boh používa

Ďalší: Vo viere sa treba sústrediť na realitu – účasť na náboženských rituáloch nie je viera

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger