Ako sa Boh môže zjavovať človeku, ktorý Boha vymedzil vo svojich predstavách?

Dielo Boha sa vždy pohybuje smerom dopredu, a hoci sa jeho účel nemení, neustále sa mení Jeho spôsob konania diela, čo znamená, že sa neustále menia aj tí, ktorí Boha nasledujú. Čím väčšie dielo Boh koná, tým dôkladnejšie sú poznatky človeka o Ňom. V dôsledku Božieho diela dochádza aj k zodpovedajúcim zmenám v povahe človeka. Tí, ktorí dielo Ducha Svätého nepoznajú a nerozumní ľudia, ktorí nepoznajú pravdu, začnú Bohu vzdorovať preto, lebo dielo Boha sa neustále mení. Dielo Boha nikdy nezodpovedá predstavám človeka, pretože Jeho dielo je vždy nové. Nikdy nezostarne a Boh staré dielo nikdy neopakuje. Namiesto toho ide vpred, aby konal dielo, ktoré ešte doteraz nevykonal. Keďže Boh svoje dielo neopakuje a človek vždy súdi Jeho súčasné dielo podľa diela, ktoré vykonal v minulosti, pre Boha je nevýslovne ťažké vykonávať každú fázu diela nového veku. Človek má príliš veľa ťažkostí! Jeho myslenie je príliš konzervatívne! Nikto nepozná dielo Boha, no napriek tomu ho každý vymedzuje. Keď človek Boha opustí, stratí život, pravdu a Božie požehnania. Napriek tomu neprijíma život, ani pravdu, a už vôbec nie väčšie požehnania, ktoré Boh ľudstvu poskytuje. Všetci ľudia chcú Boha získať, nedokážu však tolerovať žiadne zmeny v Jeho diele. Tí, ktorí neprijímajú nové dielo Boha, veria, že je nemenné a navždy zostane nehybné. Podľa ich presvedčenia stačí na získanie večnej Božej spásy dodržiavať zákon, a keď sa budú kajať a priznajú svoje hriechy, vôľa Boha bude vždy uspokojená. Zastávajú názor, že Boh môže byť Bohom len podľa zákona a Bohom, ktorý bol kvôli človeku pribitý na kríž. Tiež si myslia, že Boh by nemal a nedokáže prekonať Bibliu. Práve kvôli týmto názorom sú pevne pripútaní k zákonom minulosti a lipnú na mŕtvych pravidlách. Viacerí ešte dokonca veria, že nech je nové dielo Boha akékoľvek, musí byť podložené proroctvami, a že všetci tí, ktorí Ho nasledujú s „pravým“ srdcom, musia byť v každej fáze takéhoto diela svedkami zjavení. V opačnom prípade nemôže byť takéto dielo dielom Boha. Už len samotné poznanie Boha nie je pre človeka ľahkou úlohou. Ak k tomu pripočítame nerozumné srdce človeka a jeho vzdorovitú povahu charakterizovanú domýšľavosťou a namyslenosťou, je pre neho o to ťažšie prijať nové dielo Boha. Človek nové dielo Boha neskúma pozorne ani ho neprijíma s pokorou. Namiesto toho zaujíma pohŕdavý postoj, pretože od Boha očakáva zjavenia a usmernenia. Nesprávajú sa takto tí, ktorí Bohu vzdorujú a odporujú Mu? Ako môžu takíto ľudia získať súhlas Boha?

Ježiš povedal, že dielo Jahveho vo veku milosti upadalo. Rovnako tak ja dnes hovorím, že dielo Ježiša tiež upadlo. Keby existoval len vek zákona, a nie vek milosti, Ježiš by nebol ukrižovaný a ľudstvo by nevykúpil. Keby existoval len vek zákona, bolo by ľudstvo tak ďaleko, ako je dnes? História sa vyvíja. Nie je prirodzeným zákonom Božieho diela? Nie je to obraz Jeho riadenia človeka v rámci celého vesmíru? História sa vyvíja a vyvíja sa aj dielo Boha. Božia vôľa sa neustále mení. Nemohol šesťtisíc rokov zotrvať v jednej fáze diela, pretože ako každý vie, Boh je vždy nový. Nie je nikdy starý a nemohol naďalej konať dielo v pozícii ukrižovaného, teda pribitého na kríž raz, dvakrát, trikrát… Bolo by smiešne takto uvažovať. Boh nekoná stále rovnaké dielo. Jeho dielo sa stále mení a je vždy nové, rovnako ako vám Ja hovorím nové slová a každý deň vykonám niečo nové. Toto je dielo, ktoré konám, a dôležité sú „nové“ a „obdivuhodné“ slová. „Boh sa nemení a bude vždy Bohom“ – toto tvrdenie naozaj platí. Jadro Boha sa nemení, Boh je vždy Boh a nikdy by sa nemohol stať satanom. To však nedokazuje, že Jeho dielo je rovnako stále a nemenné ako Jeho jadro. Vyhlasuješ, že Boh sa nemení, no ako potom vysvetlíš, že Boh je vždy nový, a nikdy nie starý? Dielo Boha sa neustále šíri a vždy sa mení, a Jeho vôľa sa stále prejavuje a dáva na známosť človeku. Keď sa človek stretne s Božím dielom, jeho povaha sa neprestajne mení, rovnako ako jeho vedomosti. Odkiaľ teda táto zmena pochádza? Nie náhodou z neustále sa meniaceho Božieho diela? Ak sa povaha človeka môže zmeniť, prečo človek nedovolí, aby sa neustále menilo Moje dielo a Moje slová? Musia sa na Mňa vzťahovať obmedzenia človeka? Nepoužívaš v tejto súvislosti vynútené argumenty a obrátenú logiku?

Ježiš sa po vzkriesení zjavil učeníkom a povedal: „Prinášam vám odkaz od Môjho otca – počkajte v Jeruzaleme, kým nedostanete silu zhora.“ Vieš, ako možno tieto slová vysvetliť? Máš teraz Jeho silu? Chápeš, čo slovo „sila“ znamená? Ježiš vyhlásil, že počas posledných dní príde k človeku Duch pravdy. Posledné dni sú teraz tu – rozumieš, ako Duch pravdy vyjadruje slová? Kde sa zjavuje a koná dielo? V knihe proroctiev proroka Izaiáša sa nikdy nespomínalo, že vo veku Nového zákona sa narodí dieťa menom Ježiš. Bolo tam len napísané, že sa narodí chlapec menom Emanuel. Prečo sa meno „Ježiš“ nespomínalo? Toto meno sa neobjavuje nikde v Starom zákone, tak prečo v Ježiša stále veríš? Určite si v Ježiša nezačal veriť, až keď si Ho uvidel na vlastné oči, však? Alebo si začal veriť až po zjavení? Urobil by ti Boh skutočne takú láskavosť? Dal by ti také veľké požehnania? Na čom zakladáš svoju vieru v Ježiša? Prečo neveríš, že Boh sa dnes stal telom? Prečo hovoríš, že ak sa ti Boh nezjaví, je to dôkaz, že sa nestal telom? Musí Boh ľudí pred začatím svojho diela informovať? Musí najskôr získať ich súhlas? Izaiáš len povedal, že sa narodí chlapec v jasliach. Nikdy nevyslovil proroctvo, že Mária porodí Ježiša. Na čom presne zakladáš svoju vieru v Ježiša, ktorý sa narodil Márii? Si si istý, že tvoja viera nie je zmätočná? Niekto hovorí, že meno Boh sa nemení. Prečo sa potom z mena Jahve stal Ježiš? Podľa proroctva mal prísť Mesiáš, tak prečo prišiel človek menom Ježiš? Prečo sa meno Boha zmenilo? Nebolo takéto dielo vykonané dávno v minulosti? Nemôže Boh dnes vykonať novšie dielo? Dielo včerajška možno zmeniť a dielo Ježiša môže nadväzovať na dielo Jahveho. Nemôže teda po diele Ježiša nasledovať iné dielo? Keď sa meno Jahve môže zmeniť na meno Ježiš, nemôže sa zmeniť aj meno Ježiš? Nič z tohto nie je čudné, len ľudia sú príliš hlúpi. Boh bude vždy Boh. Je jedno, ako sa jeho dielo zmení a nezáleží na tom, ako sa môže zmeniť Jeho meno. Jeho povaha a múdrosť sa nezmenia nikdy. Ak veríš, že Boha možno volať len Ježiš, máš veľmi obmedzené znalosti. Dovoľuješ si tvrdiť, že Boh sa bude vždy volať Ježiš, že Mu budú vždy hovoriť Ježiš, a že sa to nikdy nezmení? Dovolíš si s istotou tvrdiť, že meno Ježiš ukončilo vek zákona a ukončí aj posledný vek? Kto môže povedať, že vek môže ukončiť Ježišova milosť? Ak týmto pravdám poriadne nerozumieš, nebudeš schopný kázať evanjelium, a navyše ty sám nebudeš môcť stáť pevne. Keď nadíde deň, kedy vyriešiš všetky ťažkosti pobožných ľudí a vyvrátiš všetky ich omyly, bude to dôkaz, že si si touto fázou diela úplne istý a nemáš najmenšie pochybnosti. Ak ich omyly nedokážeš vyvrátiť, falošne ťa obvinia a budú ťa ohovárať. Nebolo by to hanebné?

Všetci Židia čítajú Starý zákon a vedeli o proroctve Izaiáša, že sa v jasliach narodí chlapec. Keď o tomto proroctve vedeli, prečo potom Ježiša prenasledovali? Nebolo to kvôli ich vzdorovitej povahe a ignorovaniu diela Ducha Svätého? Farizeji v tom čase verili, že dielo Ježiša sa líši od ich poznatkov o chlapcovi z proroctva. Dnes ľudia Boha odmietajú, pretože dielo vteleného Boha nie je v súlade s Bibliou. Nie je podstata ich vzdorovitosti voči Bohu rovnaká? Dokážeš bez akýchkoľvek otázok prijať celé dielo Ducha Svätého? Ak je to dielo Ducha Svätého, je to správny prúd a mal by si ho prijať bez akýchkoľvek pochybností. Nemal by si si vyberať a rozhodovať sa, čo prijmeš. Ak Boha viac spoznáš a budeš Mu venovať viac pozornosti, nie je to nežiaduce? Nemusíš v Biblii hľadať ďalšie odôvodnenia. Ak je to dielo Ducha Svätého, musíš ho prijať, pretože v Boha veríš, aby si Ho nasledoval a nemal by si Ho skúmať. Nemal by si odo Mňa žiadať ďalšie dôkazy toho, že som tvoj Boh. Mal by si však vedieť rozlíšiť, či som pre teba prínosom – toto je najdôležitejšie. Aj keď v Biblii nájdeš veľa nevyvrátiteľných dôkazov, nemôžeš Ma vďaka tomu predbehnúť. Žiješ len v medziach Biblie, a nie predo Mnou. Biblia ti nepomôže spoznať Ma, ani neprehĺbi tvoju lásku ku Mne. Hoci Biblia predpovedala, že sa narodí chlapec, nikto nechápal, na koho sa to proroctvo bude vzťahovať, pretože človek nepoznal dielo Boha. A práve preto sa farizeji postavili proti Ježišovi. Niektorí vedia, že Moje dielo je v záujme človeka, no napriek tomu naďalej veria, že Ježiš a Ja sme dve úplne oddelené, navzájom nezlučiteľné bytosti. Ježiš v tom čase vo veku milosti venoval svojim učeníkom len niekoľko kázní o tom, ako praktizovať vieru, ako sa zhromažďovať, ako prosiť v modlitbe, ako zaobchádzať s inými a podobne. Dielo, ktoré vykonal, bolo dielo veku milosti. Vysvetľoval len to, ako by mali učeníci a tí, ktorí Ho nasledujú, praktizovať vieru. Konal len dielo veku milosti, nie dielo posledných dní. Keď Jahve vo veku zákona stanovil právo Starého zákona, prečo nevykonal dielo veku milosti? Prečo dielo veku milosti vopred neobjasnil? Nepomohlo by to človeku prijať ho? Vyslovil len proroctvo, že sa narodí chlapec, ktorý sa dostane k moci, vopred však nevykonal dielo veku milosti. Dielo Boha v každom veku má jasné hranice. Koná len dielo aktuálneho veku a nikdy dopredu nevykonáva ďalšiu fázu diela. Len takto sa môže Jeho reprezentatívne dielo každého veku dostať do popredia. Ježiš hovoril len o znakoch posledných dní, ako byť trpezlivý a zachránený, ako sa kajať a priznať hriechy, a ako niesť kríž a znášať utrpenie. Nikdy nehovoril o tom, ako by mal človek v posledných dňoch dosiahnuť vstup, ani ako by sa mal snažiť uspokojiť Božiu vôľu. Nie je preto smiešne hľadať v Biblii Božie dielo posledných dní? Čo zistíš, keď siahneš po Biblii? Či už máme na mysli vykladača Biblie alebo kazateľa, kto mohol vopred vidieť dielo dneška?

„Kto má uši, ten nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.“ Počuli ste teraz slová Ducha Svätého? Oslovili vás slová Boha. Počujete ich? Boh koná dielo slov v posledných dňoch a tieto slová sú slovami Ducha Svätého, pretože Boh je Duch Svätý a tiež sa stal telom. Preto sú slová Ducha Svätého, ako sa o nich hovorilo v minulosti, slovami vteleného Boha dneška. Je mnoho nerozumných ľudí, ktorí veria, že keďže Duch Svätý hovorí, Jeho hlas by mal znieť z nebies, aby ho ľudia počuli. Ten, kto takto rozmýšľa, nepozná dielo Boha. Výroky Ducha Svätého sú v skutočnosti výroky Boha, ktorý sa stal telom. Duch Svätý nemôže hovoriť priamo k človeku. Dokonca ani vo veku zákona Jahve nehovoril priamo k ľuďom. Nie je oveľa menej pravdepodobné, že by to robil v dnešnom veku? Aby Boh mohol kvôli vykonaniu diela vyslovovať výroky, musí sa stať telom. Inak by Jeho dielo nedosiahlo svoje ciele. Tí, ktorí popierajú vteleného Boha, nepoznajú Ducha ani princípy, na základe ktorých Boh koná svoje dielo. Tí, ktorí veria, že teraz je vek Ducha Svätého, no neprijímajú Jeho nové dielo, žijú v nejasnej a abstraktnej viere. Takíto ľudia dielo Ducha Svätého nikdy nezískajú. Tí, ktorí žiadajú len to, aby Duch Svätý hovoril a vykonával svoje dielo priamo, a neprijímajú slová alebo dielo vteleného Boha, nikdy nedokážu vkročiť do nového veku, ani nezískajú úplnú Božiu spásu!

Predchádzajúci: Mali by ste odložiť požehnania spojené s postavením a pochopiť Božiu vôľu, ktorou je spása človeka

Ďalší: Len tí, ktorí poznajú Boha a Jeho dielo, môžu Boha uspokojiť

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger