Ako poznať Boha na zemi

Vy všetci túžite pred Bohom po odmene a Jeho priazni. Všetci ľudia, keď ešte len začínajú veriť v Boha, v to dúfajú, lebo všetci sú zaujatí honbou za vyššími cieľmi a nikto nechce zaostať za druhými. Takí sú už raz ľudia. A práve z toho dôvodu sa mnohí z vás usilujú uchádzať o priazeň Boha na nebesiach, aj keď v skutočnosti je vaša oddanosť a úprimnosť voči Bohu oveľa menšia ako oddanosť a úprimnosť voči vám samým. Prečo to hovorím? Pretože vašu oddanosť Bohu vôbec neuznávam, a čo viac, popieram existenciu toho Boha, ktorý sídli vo vašich srdciach. A to znamená, že Boh, ktorého vy uctievate, ten neurčitý Boh, ktorého vy obdivujete, vôbec neexistuje! Môžem to povedať s takou istotou preto, lebo vy ste od skutočného Boha príliš ďaleko. A príčina vašej oddanosti tkvie v tom, že ste si vo vašich srdciach urobili modlu. Vy Boha nevnímate ani ako veľkého, ani ako malého a vyznávate Ho len slovne. Keď hovorím, že ste ďaleko od Boha, mám na mysli, že ste vzdialení od skutočného Boha, aj keď nejaký neurčitý Boh sa vám zdá byť blízko. Keď hovorím „nie veľký“, je to v súvislosti s tým, ako sa Boh, v ktorého vy v súčasnosti veríte, javí ako človek bez mimoriadnych schopností, človek, ktorý ani nie je až taký vznešený. Keď hovorím „nie malý“, znamená to, že aj keď nedokáže prikázať vetru, ani privolať dážď, predsa len je schopný privolať Ducha Božieho, aby otriasol nebesami i zemou a ľudí tak poriadne udivil. Navonok sa zdá, že vy všetci Krista poslúchate veľmi dôkladne, ale vy v podstate v Neho neveríte ani Ho nemilujete! Tým chcem povedať, že ten, v ktorého v skutočnosti veríte, je len vaším vnútorným vnímaním nejakého neurčitého Boha, a ten, ktorého v skutočnosti milujete, je Boh, po ktorom prahnete vo dne v noci, ale nikdy ste ho nevideli osobne. Vaša viera v Krista je len čiastočná a zanedbateľná a vy vlastne nemilujete nič! Viera znamená veriť v niečo a dôverovať tomu a láska znamená, že v srdci sídli uctievanie a obdiv, ktoré od seba nikdy nemožno oddeliť. Ale vaša viera a láska ku Kristovi sú od toho ďaleko! Ak ide o vieru, akým spôsobom v Neho veríte? A ak ide o lásku, akým spôsobom Ho milujete? Vy vôbec nerozumiete Jeho povahe a ešte menej viete o Jeho podstate. Tak ako môžete v Neho veriť? Kde zostala vaša skutočná viera v Neho? Akým spôsobom Ho vy milujete a kde je Vaša skutočná láska k Nemu?

Mnohí Ma bez váhania nasledujete dodnes, a preto ste počas niekoľkých posledných rokov aj dosť vyčerpaní. Ja som vašu prirodzenosť a zvyky každého z vás pochopil úplne jasne. Naše vzájomné vzťahy sú nesmierne náročné a namáhavé. Je mi ľúto, že aj keď Ja som vás pochopil do veľkej miery, vy Mi vôbec nerozumiete a nič o Mne neviete. Nečudo, že ľudia o vás hovoria, že ste len v slabej chvíľke niekomu naleteli. Lebo vy skutočne netušíte nič o Mojej povahe a už vôbec nedokážete vidieť do hĺbky Mojej mysle. V dnešnej dobe Mi rozumiete čím ďalej, tým menej, a preto máte vo viere zmätky. Namiesto toho, aby ste povedali, že vy vo Mňa veríte, bolo by oveľa vhodnejšie priznať, že všetci sa Mi snažíte zalíškať a pochlebovať Mi. Vaša motivácia je veľmi jednoduchá: Budem nasledovať kohokoľvek, kto ma odmení a veriť v kohokoľvek, kto mi umožní uniknúť pred veľkými pohromami, či už to bude skutočný Boh, alebo len nejaký Boh. V podstate je mi to jedno. Medzi vami je veľa takýchto ľudí. A tento stav je veľmi vážny. Ak by jedného dňa nastala skúška, a vy by ste mohli nahliadnuť do podstaty Krista, koľkí z vás by v Neho uverili? Obávam sa, že ani jeden z vás by ma svojou odpoveďou neuspokojil. Preto nikomu neuškodí, ak sa zamyslíte nad touto otázkou: Boh, v ktorého vy veríte, je odo Mňa úplne odlišný. Keď je to tak, v čom potom spočíva podstata vašej viery v Boha? Lebo čím viac veríte vo vášho takzvaného Boha, tým viac sa vzďaľujete odo Mňa. Kde potom zostala podstata veci? Je isté, že nikto z vás neuvažoval nad touto otázkou. Ale uvedomili ste si vôbec niekedy jej závažnosť? A ak budete v takomto spôsobe viery pokračovať, pomysleli ste na následky?

V dnešnej dobe čelíte mnohým problémom, ale nikto z vás nie je odborník na ich riešenie. Ak bude tento stav pokračovať ďalej, ten, kto prehrá, budete práve vy. Ja vám pomôžem zistiť, o čo v tejto záležitosti ide, ale jej vyriešenie už zostáva na vás.

Teším sa z tých, ktorí nepodozrievajú iných a mám rád tých, ktorí bez váhania prijímajú pravdu. Voči týmto dvom druhom ľudí prejavujem veľkú starostlivosť, pretože v Mojich očiach sú títo ľudia úprimní. Ak si klamlivý, potom budeš obozretný a podozrievavý voči všetkým ľuďom a všetkým záležitostiam, a preto tvoja dôvera vo Mňa sa bude zakladať na podozrievaní. Takúto dôveru by som nemohol nikdy schváliť. Ak chýba skutočná dôvera, ešte viac ti chýba skutočná láska. A ak si náchylný pochybovať o Bohu a špekulovať o Ňom podľa svojej vlastnej vôle, potom si bezpochyby najviac klamlivý zo všetkých ľudí. Mudruješ nad tým, či je Boh taký istý ako človek, neodpustiteľne hriešny, malomyseľný, nečestný, bez úsudku, s chýbajúcim zmyslom pre spravodlivosť, oddaný taktike násilia, falošný a prefíkaný, ktorého teší zlo, temnota a tak podobne. Netkvie príčina toho, že ľudia takto rozmýšľajú, v tom, že nemajú ani poňatia o tom, kto je Boh? Taká viera nie je nič iné, len hriech! Dokonca niektorí veria, že tí, ktorí Mi robia radosť, sú tí istí, ktorí Mi lichotia a pochlebujú a že tí, ktorým takéto „schopnosti“ chýbajú, nebudú v Božom dome vítaní a stratia v ňom miesto. Je toto vaše jediné poznanie, získané počas všetkých tých rokov? Toto ste dosiahli? A čo sa týka znalostí o Mne, nezostávate len pri týchto nedorozumeniach, ale ešte horšie je vaše rúhanie voči Božiemu Duchu a urážanie nebies. Preto tvrdím, že takáto dôvera, akou je vaša, spôsobí iba to, že sa ešte viac vzdialite odo Mňa a budete voči Mne ešte vo väčšej opozícii. Počas mnohých rokov práce ste uzreli veľa právd, ale viete čo vnímajú Moje uši? Koľkí z vás túžite prijať Pravdu? Všetci veríte, že ste ochotní zaplatiť cenu za Pravdu, ale koľkí z vás skutočne kvôli nej trpia? Vo vašich srdciach nie je nič iné ako nespravodlivosť, čo vás núti myslieť si, že všetci, bez ohľadu na to, kto to je, sú rovnako klamliví a nečestní až do tej miery, že dokonca veríte, že by vtelenému Bohu, podobne ako normálnemu človeku, chýbalo láskavé srdce či vľúdna dobroprajnosť. A čo viac, veríte, že ušľachtilý charakter, milosrdnú a dobroprajnú prirodzenosť má len Boh na nebi. Neveríte, že by mohol existovať svätec a myslíte si, že na zemi vládne len temnota a zlo, zatiaľ čo Boh je niekto, komu ľudia s dôverou zverujú svoju túžbu po dobrote a kráse. Že je to nejaká slávna postava, ktorú si sami vytvorili. Boha na nebi vnímate ako veľmi priameho, otvoreného, spravodlivého, veľkého, hodného uctievania a obdivu, zatiaľ čo tento Boh na zemi je len nejaká náhrada, nástroj Boha na nebi. Veríte, že tento Boh sa nemôže vyrovnať Bohu na nebi a už vôbec sa o tomto Bohu nedá hovoriť jedným dychom. Veľkosť a dôstojnosť Boha patria Božej sláve na nebi, ale na prirodzenosti a skazenosti človeka má účasť Boh na zemi. Boh na nebi je večne vznešený, zatiaľ čo Boh na zemi zostáva navždy slabý, neschopný a nie je dôležitý. Bohu na nebi sa nepripisujú žiadne emócie, len spravodlivosť, zatiaľ čo Boh na zemi má len sebecké pohnútky, je nečestný a jestvuje bezdôvodne. Boh na nebi nemá najmenší náznak nepoctivosti a je naveky verný, zatiaľ čo Boh na zemi je vždy v určitom ohľade nečestný. Boh na nebi miluje človeka vrúcne, zatiaľ čo Boh na zemi sa o človeka dostatočne nestará, dokonca ho úplne zanedbáva. Toto nepravdivé poznanie už dlho zostáva vo vašich srdciach a je možné, že v ňom zostane i naďalej. Vy všetky skutky Krista posudzujete z hľadiska nespravodlivých a rovnako celú Jeho prácu, identitu a podstatu hodnotíte z hľadiska podlých ľudí. Tým, že ste vykonali niečo, čo neurobil nikto nikdy pred vami, dopustili ste sa závažnej chyby! To znamená, že slúžite len vznešenému Bohu s korunou na hlave a Bohu, ktorého nepovažujete za dôležitého, pretože je pre vás neviditeľný, nikdy nevenujete pozornosť. Neznamená to, že ste hriešni? Nie je to klasický príklad urážky Božej povahy? Uctievate Boha na nebi. Obdivujete vznešené obrazy a vážite si tých, ktorí sú uznávaní za ich výrečnosť. Ochotne si necháš rozkazovať Bohom, ktorý ti dá za priehrštie bohatstva a dychtivo túžiš po Bohu, ktorý môže splniť každú tvoju túžbu. Jediný Boh, po ktorom netúžiš, je ten, ktorému chýba vznešenosť. Jediné, čo nenávidíš, je stýkanie sa s Bohom, ktorého si žiadny človek nemôže vysoko vážiť. Najviac zo všetkého si nepraješ slúžiť tomuto Bohu, ktorý ti nikdy nedal jediný cent. Jediný, ktorý nedokáže vyvolať tvoju túžbu po ňom, je tento nemilý Boh. Tento Boh nie je schopný rozšíriť tvoj obzor, vyvolať v tebe pocit, akoby si našiel poklad a len ťažko môže splniť tvoje prianie. Prečo ho potom nasleduješ? Už si sa niekedy zamyslel nad touto otázkou? To, čo robíš, nielenže uráža Krista, ale čo je dôležitejšie, uráža Boha v nebi. Myslím, že toto nie je dôvod, prečo by ste mali veriť v Boha!

Túžite po tom, aby mal Boh z vás radosť, aj keď ste od Neho ďaleko. O čo tu vlastne ide? Vy uznávate len Jeho slová, ale nie Jeho zaoberanie sa či orezávanie, a už oveľa menej ste schopní uznať všetky Jeho opatrenia tak, aby ste Mu mohli bezvýhradne veriť. O čo tu vlastne ide? Veď v konečnom dôsledku je vaša viera ako prázdna vaječná škrupinka, z ktorej sa nikdy nemôže vyliahnuť kuriatko. Pretože vaša viera vám nepriniesla pravdu, ani vám nedala život, ale len nejaký zdanlivý pocit útechy a nádeje. Cieľom vašej viery v Boha je pocítiť ilúziu a nádej a nie pravdu a život. Týmto zdôrazňujem, že príčina vašej viery v Boha spočíva len v snahe získať si Jeho priazeň podlízavosťou a trúfalosťou. A to sa v žiadnom prípade nemôže považovať za skutočnú vieru. Ako by mohla takáto viera priniesť plody? Inými slovami, čo sa dá dosiahnuť takouto vierou? Zmysel vašej viery v Boha tkvie v tom, že Ho používate na dosiahnutie svojich vlastných cieľov. Nie je to ďalšia skutočnosť, ktorá potvrdzuje, že urážate povahu Boha? Veríte v jestvovanie Boha na nebi a popierate Boha na zemi. Ale ja nechápem vaše zmýšľanie. Chválim len ľudí, ktorí sú nohami na zemi a slúžia Bohu, ale nie tých, ktorí nikdy neuznajú Krista na zemi. Nezáleží na tom, akí oddaní sú Bohu na nebi, nakoniec neujdú Mojej ruke, ktorá trestá skazených. To sú tí podlí, tí zlí, ktorí protirečia Bohu a nikdy ochotne neposlúchajú Krista. Samozrejme, patria medzi nich všetci tí, ktorí Krista nepoznajú a okrem toho ho ani neuznávajú. Nazdávaš sa, že pokým si oddaný Bohu na nebi, ku Kristovi sa môžeš správať, ako sa ti páči? Mýliš sa! Tvoja ľahostajnosť ku Kristovi znamená ľahostajnosť k Bohu na nebi. Bez ohľadu na to, aký oddaný si Bohu na nebi, sú to len prázdne reči a pretvárka. Pretože Boh na zemi nie je len akýsi pomocník človeka, ktorý prijíma pravdu a získava hlbšie poznanie, ale čo viac, je pomocníkom pri odsúdení človeka a následne chápe skutočnosť, že podlí musia byť potrestaní. Rozumieš, aké to má prospešné a aké škodlivé výsledky? Už si to zažil? Prajem si, aby si jedného dňa čoskoro pochopil túto pravdu: Aby si poznal Boha, musíš poznať nielen Boha na nebi, ale čo je ešte dôležitejšie, Boha na zemi. Nezamieňaj si priority, ani nedovoľ, aby to, čo je vedľajšie, nahradilo hlavné. Len takýmto spôsobom môžeš skutočne budovať dobrý vzťah s Bohom, viac sa k Nemu priblížiť a svoje srdce pritiahnuť k Nemu bližšie. Ak praktizuješ vieru už veľa rokov a stýkaš sa so mnou, ale napriek tomu si odo mňa vzdialený, potom určite často urážaš povahu Boha a bude veľmi ťažké odhadnúť, aký bude tvoj koniec. Ak po mnoho rokov, počas ktorých si sa so mnou stýkal, sa nepodarilo zmeniť ťa na človeka, ktorému vládne ľudskosť a pravda, ale čo viac, hlboko si si do svojej prirodzenosti zakorenil podlé, skazené spôsoby a nielenže si raz toľko arogantný ako predtým, ale tvoje nepochopenie toho, kto som, sa znásobilo do tej miery, že Ma pokladáš za nejakého tvojho prisluhovača, potom tvoje súženie nezostáva len povrchné, ale preniká až do špiku tvojich kostí. Môžeš už len čakať na svoj pohreb. Nepros úpenlivo, aby som bol tvojim Bohom, pretože si spáchal neodpustiteľný hriech, ktorý si zaslúži smrť. Dokonca aj keby som sa mohol nad tebou zmilovať, Boh na nebi bude trvať na tom, aby som ti zobral život. Pretože tvoja urážka povahy Boha nie je obyčajný, ale veľmi závažný problém. Keď príde tvoj čas, neobviňuj Ma za to, že som ti to nepovedal skôr. Z toho všetkého vyplýva: Keď sa stýkaš s Kristom-Bohom na zemi, ako keby to bola nejaká obyčajná osoba, teda ak sa nazdávaš, že tento Boh nie je nič viac ako len osoba, znamená to, že zahynieš. To je Moje jediné varovanie pre všetkých!

Predchádzajúci: Je veľmi dôležité pochopiť povahu Boha

Ďalší: Veľmi závažný problém: Zrada (1)

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger