Poznanie dnešného Božieho diela

Poznať Božie dielo v týchto časoch znamená z väčšej časti vedieť, aká je hlavná služba vteleného Boha v posledných dňoch, a čo prišiel na zemi vykonať. Vo svojich slovách som už predtým spomenul, že Boh prišiel na zem (počas posledných dní), aby dal pred svojím odchodom príklad. Ako Boh dáva tento príklad? Robí to tak, že hovorí slová, pôsobí a reční po celej krajine. Toto je Božie dielo počas posledných dní. Hovorí iba preto, aby zo zeme urobil svet slov, aby tak bol každý človek zaopatrený a osvietený Jeho slovami, a aby sa duch človeka prebudil a nadobudol vo víziách jasno. Počas posledných dní prišiel vtelený Boh na zem hlavne preto, aby hovoril slová. Keď prišiel Ježiš, šíril evanjelium o nebeskom kráľovstve a dokonal dielo vykúpenia ukrižovania. Priniesol koniec Veku zákona a zrušil všetko staré. Príchod Ježiša ukončil Vek zákona a otvoril Vek milosti; príchod vteleného Boha posledných dní ukončil Vek milosti. Prišiel predovšetkým hovoriť svoje slová, používať slová tak, aby človeka zdokonalil, aby človeka osvetlil a osvietil a odstránil miesto nejasného Boha v ľudskom srdci. Toto nie je tá etapa diela, ktorú po svojom príchode vykonával Ježiš. Keď prišiel Ježiš, vykonal mnoho zázrakov, uzdravoval chorých, vyháňal démonov a vykonal dielo vykúpenia ukrižovania. V dôsledku toho ľudia v predstavách veria, že taký by mal byť Boh. Keď totiž Ježiš prišiel, nevykonával dielo, ktorým by odstránil obraz nejasného Boha z ľudského srdca. Keď prišiel, bol ukrižovaný, uzdravoval chorých, vyháňal démonov a šíril evanjelium o nebeskom kráľovstve. V jednom ohľade vtelenie Boha v posledných dňoch odstraňuje miesto, ktoré má nejasný Boh v predstavách človeka, takže v srdci človeka už viac nie je obraz nejasného Boha. Svojimi naozajstnými slovami a naozajstným dielom, svojím pohybom po všetkých krajinách a mimoriadne reálnym a normálnym dielom, ktoré vykonáva medzi ľuďmi, spôsobuje, že človek spoznáva realitu Boha, a tým odstraňuje miesto nejasného Boha v srdci človeka. V inom ohľade Boh používa slová, ktoré hovorí Jeho telo, aby urobil človeka úplným a dokonal všetky veci. To je dielo, ktoré Boh dokoná počas posledných dní.

Čo musíte vedieť:

1. Božie dielo nie je nadprirodzené a nemali by ste o ňom prechovávať predstavy.

2. Musíte pochopiť hlavné dielo, ktoré vtelený Boh prišiel tentokrát vykonať.

Neprišiel uzdravovať chorých, ani vyháňať démonov, ani robiť zázraky a neprišiel šíriť evanjelium pokánia, ani udeliť človeku vykúpenie. To preto, lebo Ježiš už toto dielo vykonal a Boh neopakuje to isté. Dnes Boh prišiel, aby ukončil Vek milosti a vyhnal všetky praktiky Veku milosti. Praktický Boh prišiel hlavne preto, aby ukázal, že je reálny. Keď prišiel Ježiš, povedal len málo slov; predovšetkým predvádzal zázraky, robil znamenia a divy, uzdravoval chorých a vyháňal démonov, alebo hovoril proroctvá, aby presvedčil ľudí a prinútil ich vidieť, že On je naozaj Boh a že je Bohom nezaujatým. Napokon zavŕšil dielo ukrižovania. Boh dneška nepredvádza znamenia a zázraky, ani nelieči chorých a nevyháňa démonov. Keď prišiel Ježiš, dielo, ktoré vykonával, predstavovalo jednu časť Boha, ale tentoraz Boh prišiel vykonať časť diela, ktoré je potrebné, lebo Boh neopakuje to isté dielo. On je Boh, ktorý je vždy novým, nikdy nie starým, a tak všetko, čo dnes vidíš, sú slová a dielo praktického Boha.

Vtelený Boh posledných dní prišiel najmä preto, aby hovoril svoje slová, aby vysvetlil všetko, čo je potrebné pre život človeka, aby poukázal na to, do čoho by mal človek vstúpiť, aby ukázal človeku Božie skutky a múdrosť, všemohúcnosť a zázračnosť Boha. Prostredníctvom mnohých spôsobov, ktorými Boh hovorí, človek pozoruje Božiu zvrchovanosť, Božiu veľkosť a navyše, Božiu pokoru a skrytosť. Človek vidí, že Boh je najvyšší, ale že je pokorný a skrytý a môže sa stať najmenším zo všetkých. Niektoré z Jeho slov sú vyslovené priamo z pohľadu Ducha, niektoré priamo z pohľadu človeka a niektoré z pohľadu tretej osoby. V tom možno vidieť, že spôsoby konania Božieho diela sú veľmi pestré, a práve prostredníctvom slov to Boh umožňuje človeku vidieť. Božie dielo počas posledných dní je normálne aj reálne, a preto je ľudstvo v posledných dňoch vystavené najväčšej zo všetkých skúšok. Vzhľadom k normálnosti a realite Boha všetci ľudia pristúpili na túto skúšku. To, že človek upadol do Božej skúšky, je spôsobené normálnosťou a realitou Boha. Počas Ježišovho veku neexistovali žiadne predstavy ani skúšky. Pretože bola väčšina diela, ktoré Ježiš vykonával, v súlade s ľudskými predstavami, ľudia Ho nasledovali a nemali o Ňom žiadne predstavy. Súčasné skúšky sú tými najťažšími, akým človek kedy čelil, a keď sa hovorí, že títo ľudia vyšli z veľkého súženia, hovorí sa o tomto súžení. Dnes Boh hovorí, aby v týchto ľuďoch vyvolal vieru, lásku, prijatie utrpenia a poslušnosť. Slová, ktoré vyslovil vtelený Boh posledných dní, sú vyslovené v súlade s prirodzenosťou-podstatou človeka, so správaním človeka a s tým, do čoho by mal človek dnes vstúpiť. Jeho slová sú reálne a normálne: Nehovorí o zajtrajšku, ani sa nepozerá späť na včerajšok. Hovorí len o tom, čo by sa malo prijať, uviesť do praxe a pochopiť dnes. Ak by sa počas dnešných dní objavil človek, ktorý by bol schopný ukazovať znamenia a zázraky, vyháňať démonov, uzdravovať chorých a robiť mnohé divy, a ak by tento človek tvrdil, že je Ježiš, ktorý prišiel, potom by to bol podvodník vyprodukovaný zlými duchmi, ktorí napodobňujú Ježiša. Pamätajte! Boh neopakuje to isté dielo. Ježišova etapa diela už bola dokončená a Boh už túto etapu nikdy znova nezapočne. Božie dielo je nezlučiteľné s predstavami človeka; napríklad Starý zákon predpovedal príchod Mesiáša a výsledkom tohto proroctva bol Ježišov príchod. Keďže sa to už stalo, bolo by nesprávne, aby prišiel ďalší Mesiáš. Ježiš už raz prišiel a bolo by nesprávne, keby prišiel aj tentoraz. Pre každý vek existuje jedno meno a každé meno obsahuje charakteristiku daného veku. V predstavách človeka musí Boh vždy ukazovať znamenia a zázraky, musí vždy uzdravovať chorých a vyháňať démonov a vždy musí byť ako Ježiš. Tentoraz však Boh taký vôbec nie je. Ak by Boh počas posledných dní stále ukazoval znamenia a zázraky a stále by vyháňal démonov a uzdravoval chorých, ak by robil presne to isté ako Ježiš, potom by Boh opakoval to isté dielo a Ježišovo dielo by nemalo žiaden význam či hodnotu. Boh teda vykonáva v každom veku jednu etapu diela. Len čo niektorú etapu svojho diela dokončí, čoskoro ju napodobnia zlí duchovia, a keď satan začne kráčať Bohu v pätách, Boh zmení postup. Keď Boh dokončí jednu etapu svojho diela, napodobňujú Ho zlí duchovia. V tomto musíte mať jasno. Prečo je dnešné Božie dielo iné ako dielo Ježišovo? Prečo Boh dnes neukazuje znamenia a zázraky, nevyháňa démonov a neuzdravuje chorých? Pokiaľ by bolo Ježišovo dielo rovnaké ako dielo konané počas Veku zákona, mohol by Ježiš reprezentovať Boha Veku milosti? Mohol by dokončiť dielo ukrižovania? Keby, ako vo Veku zákona, Ježiš vošiel do chrámu a zachovával sobotu, potom by Ho nikto neprenasledoval a všetci by Ho prijali. Ak by to tak bolo, mohol byť ukrižovaný? Mohol by dokončiť dielo vykúpenia? Aký zmysel by malo, keby vtelený Boh posledných dní ukazoval znamenia a zázraky, ako to robil Ježiš? Iba ak Boh počas posledných dní vykoná ďalšiu časť svojho diela, tú, ktorá predstavuje časť Jeho plánu riadenia, môže človek získať hlbšie poznanie Boha, a len potom môže byť Boží plán riadenia dokončený.

Počas posledných dní prišiel Boh hlavne preto, aby hovoril svoje slová. Hovorí z pohľadu Ducha, z pohľadu človeka a z pohľadu tretej osoby. Hovorí rôznymi spôsobmi, istý čas hovorí jedným spôsobom a tento spôsob rozprávania využíva tak, aby zmenil predstavy človeka a odstránil obraz neurčitého Boha z ľudského srdca. Toto je hlavná časť diela, ktoré Boh koná. Pretože človek verí, že Boh prišiel uzdravovať chorých, vyháňať démonov, konať zázraky a udeľovať ľuďom materiálne požehnania, Boh vykonáva túto etapu diela – dielo napomínania a súdu – preto, aby také veci vykorenil z predstáv človeka, aby človek spoznal realitu a normálnosť Boha a aby mohol byť obraz Ježiša odstránený z jeho srdca a nahradený novým obrazom Boha. Len čo obraz Boha v človeku zostarne, stane sa modlou. Keď Ježiš prišiel a vykonal túto etapu diela, nereprezentoval Boha v celistvosti. Urobil isté znamenia a zázraky, povedal niekoľko slov a nakoniec bol ukrižovaný. Predstavoval jednu časť Boha. Nemohol reprezentovať všetko, čo je od Boha, ale skôr reprezentoval Boha pri vykonávaní jednej časti Božieho diela. Je to tak preto, lebo Boh je taký veľký, taký úžasný a nevyspytateľný, a preto, lebo Boh koná v každom veku len jednu časť svojho diela. Dielom, ktoré vykonal Boh v tomto veku, je najmä poskytovanie slov pre život človeka, odhalenie ľudskej prirodzenosti-podstaty a jeho skazenej povahy a odstránenie náboženských predstáv, feudálneho myslenia a zastaraného myslenia. Poznanie a kultúra človeka musia byť očistené tým, že sú odhalené Božími slovami. V posledných dňoch Boh používa slová, nie znamenia a zázraky, na to, aby človeka zdokonalil. Svoje slová používa na odhaľovanie človeka, na súdenie človeka, na napomínanie človeka a na to, aby človeka zdokonalil, aby v Božích slovách človek uvidel Božiu múdrosť a milotu a pochopil Božiu povahu, a aby tak skrze Božie slová človek pozoroval Božie skutky. Počas Veku zákona Jahve svojimi slovami vyviedol Mojžiša z Egypta a prehovoril niekoľko slov k Izraelitom. V tom čase bola časť Božích skutkov objasnená, ale keďže kvalita človeka bola obmedzená a nič nemohlo doplniť jeho poznanie, Boh ďalej hovoril a konal. Vo Veku milosti človek opäť videl časť skutkov Božích. Ježiš dokázal ukazovať znamenia a zázraky, uzdravovať chorých a vyháňať démonov a byť ukrižovaný, na čo bol o tri dni vzkriesený a zjavil sa v tele pred ľuďmi. O Bohu človek nevedel viac než toto. Človek vie toľko, koľko mu Boh ukazuje a ak by Boh neukázal človeku nič viac, potom by bol rozsah ľudského vymedzenia Boha takýto. A tak Boh pokračuje v diele, aby sa poznanie človeka o Ňom prehĺbilo a aby človek postupne spoznal podstatu Boha. V posledných dňoch Boh používa svoje slová, aby človeka zdokonalil. Tvoja skazená povaha je odhalená Božími slovami a tvoje náboženské predstavy sú nahradené realitou Boha. Vtelený Boh posledných dní prišiel predovšetkým naplniť slová „Slovo sa stáva telom, Slovo prichádza do tela a Slovo sa zjavuje v tele“, a ak toto dobre nechápete, potom nebudete schopní stáť pevne. Počas posledných dní má Boh v prvom rade v úmysle uskutočniť tú etapu diela, v ktorej sa Slovo zjavuje v tele. A toto je jedna časť Božieho plánu riadenia. Takže v tomto musíte mať jasno; bez ohľadu na to, ako Boh koná, Boh nedovolí, aby Ho človek ohraničoval. Ak by Boh nekonal toto dielo počas posledných dní, potom by ľudské poznanie o Ňom nemohlo napredovať. Vedel by si len to, že Boha možno ukrižovať a že môže zničiť Sodomu, že Ježiš môže vstať z mŕtvych a zjaviť sa Petrovi… No nikdy by si nepovedal, že Božie slová môžu všetko dosiahnuť a môžu si podmaniť človeka. O takomto poznaní môžeš hovoriť iba prostredníctvom skúsenosti s Božími slovami, a čím viac Božie dielo zažiješ, tým dôkladnejšie bude tvoje poznanie o Ňom. Až potom prestaneš vymedzovať Boha vo svojich vlastných predstavách. Človek spoznáva Boha prežívaním Jeho diela; neexistuje iný správny spôsob, ako poznať Boha. Dnes je veľa ľudí, ktorí nerobia nič iné, len čakajú, až uvidia znamenia a zázraky a čas veľkých pohrôm. Veríš v Boha alebo veríš vo veľké pohromy? Keď prídu veľké pohromy, bude už neskoro, a ak Boh nezošle veľké pohromy, potom nie je Bohom? Veríš v znamenia a zázraky, alebo veríš v samotného Boha? Ježiš neukazoval znamenia a zázraky, keď sa Mu iní vysmievali, no vari nebol Bohom? Veríš v znamenia a zázraky, alebo veríš v podstatu Boha? Názory ľudí na vieru v Boha sú nesprávne! Jahve hovoril vo Veku zákona veľa slov, no niektoré z nich sa ešte ani dnes nenaplnili. Môžeš povedať, že Jahve nebol Bohom?

Dnes by vám všetkým malo byť jasné, že v posledných dňoch je to predovšetkým skutočnosť, že „Slovo sa telom stáva“, čo Boh vykonáva. Prostredníctvom svojho skutočného pôsobenia na zemi spôsobuje, že Ho človek spoznáva a zaoberá sa Ním a vidí Jeho skutočné skutky. Spôsobuje, že človek jasne vidí, že je schopný ukazovať znamenia a zázraky a že sú aj chvíle, keď toho schopný nie je; to závisí od veku. Z toho môžeš vidieť, že Boh nie je neschopný ukazovať znamenia a zázraky, ale namiesto toho mení svoj spôsob výkonu podľa diela, ktoré treba vykonať, a podľa veku. V súčasnom štádiu diela neukazuje znamenia a zázraky. To, že isté znamenia a zázraky ukázal v Ježišovom veku, bolo preto, lebo Jeho dielo v tom veku bolo iné. Boh dnes toto dielo nekoná a niektorí ľudia veria, že nie je schopný ukazovať znamenia a zázraky, alebo si myslia, že ak znamenia a zázraky neukazuje, potom nie je Bohom. Nie je to chybný záver? Prejavovať znamenia a zázraky Boh schopný je, ale koná v inom veku, a preto také dielo nekoná. Keďže toto je iný vek, a keďže toto je iná etapa Božieho diela, skutky, ktoré Boh vyjavil, sú tiež odlišné. Viera človeka v Boha nie je viera v znamenia a divy, ani viera v zázraky, ale viera v Jeho skutočné dielo v novom veku. Človek spoznáva Boha prostredníctvom spôsobu, akým Boh koná, a toto poznanie v človeku vytvára vieru v Boha, teda vieru v Božie dielo a skutky. V tejto fáze diela Boh najmä rozpráva. Nečakaj, že uvidíš znamenia a zázraky: žiadne neuvidíš! To preto, lebo si sa nenarodil vo Veku milosti. Keby áno, bol by si videl znamenia a zázraky, no narodil si sa počas posledných dní, a tak vidíš iba realitu a normálnosť Boha. Neočakávaj, že v posledných dňoch uvidíš nadprirodzeného Ježiša. Si schopný vidieť len praktického vteleného Boha, ktorý sa nelíši od žiadnej normálnej ľudskej bytosti. V každom veku Boh objasňuje rôzne skutky. V každom veku objasňuje časť Božích skutkov a dielo každého veku predstavuje jednu časť Božej povahy a jednu časť Božích skutkov. Skutky, ktoré objasňuje, sa menia podľa veku, v ktorom pôsobí, ale všetky dávajú človeku hlbšie poznanie Boha, vieru v Boha, ktorá je pravdivejšia a všednejšia. Človek verí v Boha pre všetky Božie skutky, pretože Boh je taký úžasný, taký veľký, pretože je všemohúci a nevyspytateľný. Ak veríš v Boha, pretože je schopný robiť znamenia a zázraky a môže uzdravovať chorých a vyháňať démonov, potom je tvoj pohľad nesprávny a niektorí ľudia ti povedia: „A či nie sú aj zlí duchovia schopní robiť takéto veci?“ Neznamená to zamieňať si obraz Boha s obrazom satana? Dnes spočíva viera človeka v Boha v Jeho mnohých skutkoch a veľkom množstve diela, ktoré vykonáva, a v mnohých spôsoboch, ktorými hovorí. Boh používa svoje výroky na to, aby človeka získal a zdokonalil ho. Človek verí v Boha pre Jeho mnohé skutky, nie preto, že je schopný ukazovať znamenia a zázraky. Ľudia spoznávajú Boha len tým, že sú svedkami Jeho skutkov. Len ak poznáte skutočné skutky Boha, to, ako koná, aké múdre metódy používa, ako hovorí a ako zdokonaľuje človeka – iba ak poznáte tieto aspekty, budete schopní pochopiť realitu Boha a Jeho povahu, vediac, čo má rád, čo nenávidí a ako pôsobí na človeka. Keď pochopíš to, čo Boh má a nemá rád, budeš vedieť rozlišovať medzi tým, čo je pozitívne a čo negatívne, a prostredníctvom tvojho poznania Boha dôjde v tvojom živote k napredovaniu. V krátkosti – musíš nadobudnúť poznanie o Božom diele a musíš si poopraviť svoje názory na vieru v Boha.

Predchádzajúci: Len vnesenie pravdy do praxe je vlastníctvom reality

Ďalší: Je Božie dielo také jednoduché, ako si človek predstavuje?

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger