Je Božie dielo také jednoduché, ako si človek predstavuje?

Ako veriaci v Boha by ste všetci mali pochopiť, ako ste skutočne dosiahli najvyššie povznesenie a spásu prijatím Božieho diela v posledných dňoch a prijatím diela Jeho plánu, ktoré dnes v tebe koná. Z tejto skupiny ľudí Boh spravil stredobod svojho diela v celom vesmíre. Obetoval za vás všetku krv svojho srdca, znovu získal a dal vám všetky diela Ducha v celom vesmíre. Ste teda šťastlivci. Okrem toho preniesol svoju slávu z Izraela, zo svojho vyvoleného ľudu, na vás a prostredníctvom vás naplno zjaví zámer svojho plánu. Práve vy teda dostanete Božie dedičstvo, a čo viac, vy ste dedičmi Božej slávy. Možno si všetci pamätáte tieto slová: „Lebo naše ľahké súženie, ktoré je len na chvíľu, nám prinesie omnoho väčšiu a večnú slávu.“ Určite ste už všetci počuli tieto slová, ale nikto z vás nechápal ich pravý význam. Dnes už dôkladne chápete, čo skutočne znamenajú. Tieto slová Boh naplní v posledných dňoch. Naplnia sa u tých, ktorí boli brutálne prenasledovaní veľkým červeným drakom v zemi, kde leží stočený. Veľký červený drak prenasleduje Boha a je Jeho nepriateľom. A preto tí, ktorí veria v Boha, sú v tejto zemi ponižovaní a utláčaní. A tak sa tieto slová naplnia práve vo vás, v tejto skupine ľudí. Celé Božie dielo veľmi sťažuje to, že Boh ho koná v zemi, ktorá sa proti Nemu vzpiera. Naplnenie mnohých Jeho slov si vyžaduje čas. Jeho slová tak ľudí zušľachťujú, čo je tiež súčasťou utrpenia. Pre Boha je nesmierne ťažké konať svoje dielo v krajine veľkého červeného draka. Ale práve cez tieto ťažkosti Boh koná jednu časť svojho diela: prejavuje svoju múdrosť a svoje úžasné skutky a využíva túto príležitosť, aby túto skupinu ľudí urobil celistvou. Práve prostredníctvom utrpenia ľudí, cez ich kvalitu a celú satanskú povahu ľudí tejto špinavej zeme Boh koná svoje dielo očistenia a dobývania, aby bol oslávený a aby získal tých, ktorí budú svedčiť o Jeho skutkoch. To je celý význam všetkých obetí, ktoré Boh urobil pre túto skupinu ľudí. To znamená, že práve cez tých, ktorí sa mu vzpierajú, Boh koná svoje dielo podmanenia a len tak sa môže prejaviť veľká Božia moc. A teda len tí, ktorí žijú v poškvrnenej zemi, sú hodní zdediť Božiu slávu. Len tak sa môže ukázať veľká Božia moc. Preto sa Božia sláva získava z poškvrnenej zeme a cez tých, čo v nej žijú. Taká je Božia vôľa. Aj Ježišovo dielo sa prejavilo takto: slávu mohol získať len medzi farizejmi, ktorí Ho prenasledovali. Keby nebolo prenasledovania farizejmi a Judášovej zrady, Ježiš by nebol zosmiešňovaný ani ohováraný. A už vôbec by nebol ukrižovaný a nemohol by teda získať slávu. Boh získava slávu a tých, ktorých chce prijať, tam, kde koná, v každom veku, v tele človeka. Taký je Boží plán a také je Božie riadenie.

V Božom pláne, ktorý trvá niekoľko tisíc rokov, prebiehajú v tele človeka dve časti diela: prvá je dielo ukrižovania, za ktoré získava slávu, druhá je dielo podmanenia a zdokonalenia v posledných dňoch, za ktoré získava slávu. Také je Božie riadenie. Nepovažujte teda Božie dielo ani Božie poverenie za niečo jednoduché. Vy všetci ste dedičmi omnoho väčšej a večnej Božej slávy, ako to Boh zámerne ustanovil. Z týchto dvoch častí Jeho slávy sa jedna prejavuje vo vás. Daroval vám celú jednu časť svojej slávy, aby bola vaším dedičstvom. Takto vás Boh povyšuje, takýto plán určil už dávno. Veď Boh vykonal v krajine, kde žije veľký červený drak, také veľké dielo, že keby sa toto dielo uskutočnilo inde, dávno by prinieslo veľa ovocia a človek by ho ochotne prijal. Toto dielo by duchovní Západu, ktorí veria v Boha, prijali veľmi ľahko, keďže už boli svedkami Ježišovho diela. Preto Boh nemôže svoje dielo slávy vykonať inde. Tam, kde dielo ľudia podporujú a národy ho uznávajú, Božia sláva sa nemôže uchytiť. Práve v tom spočíva mimoriadny význam tejto časti diela v tejto krajine. Medzi vami nie je ani jeden človek, ktorý by bol chránený zákonom. Namiesto toho vás zákon trestá. Ešte väčším problémom je, že vám nikto nerozumie – vaši príbuzní, vaši rodičia, vaši priatelia ani vaši kolegovia, nikto z nich vám nerozumie. Keď vás Boh opustí, je nemožné, aby ste ďalej žili na zemi. Ľudia však aj tak neznesú byť ďaleko od Boha. A práve taký je význam Božieho podmanenia si človeka, taká je Božia sláva. Dnes ste dostali viac ako apoštoli a proroci vekov, dokonca viac ako Mojžiš a Peter. Požehnanie sa nedá získať za deň ani za dva, dá sa zaslúžiť len veľkou obetou. To znamená, že musíte mať lásku, ktorá bola zušľachtená, musíte mať veľkú vieru a musíte pochopiť mnoho právd, ako to od vás Boh vyžaduje. Okrem toho musíte čeliť spravodlivosti bez toho, aby ste boli vyhýbaví a nechali sa zastrašiť, a musíte k Bohu cítiť lásku, ktorá bude rovnaká až do smrti. Musíte mať odhodlanie. Musíte zmeniť svoj postoj k životu, vaša skazenosť sa musí vyliečiť, musíte prijať všetko Božie ovládanie bez reptania a musíte byť poslušní až do smrti. Toto by ste mali dosiahnuť, toto je konečný zámer Božieho diela a toto Boh žiada od tejto skupiny ľudí. Ako vám dal, tak bude od vás žiadať a bude vám klásť primerané požiadavky. Nič, čo Boh robí, nie je bezdôvodné. To nám ukazuje, prečo Boh svojím dielom znova a znova stanovuje také prísne normy a požiadavky. Je to preto, aby vás naplnila viera v Neho. Všetko, čo Boh robí, je totiž len pre vaše dobro, aby ste boli hodní prijať Jeho dedičstvo. Nie je to kvôli Jeho vlastnej sláve, ale kvôli vašej spáse a kvôli zdokonaleniu tejto skupiny ľudí, ktorá tak veľmi trpela v poškvrnenej zemi. Mali by ste chápať Božiu vôľu. Preto vyzývam všetkých tých nevedomých ľudí, ktorí nemajú pochopenie ani rozum: nepokúšajte Boha a už viac nevzdorujte. Boh už podstúpil utrpenie, ktoré žiadny človek nikdy nezažil. Už dávno pretrpel ešte väčšie poníženie namiesto človeka. Čoho iného sa nemôžete vzdať? Čo môže byť dôležitejšie ako Božia vôľa? Čo môže byť vyššie ako Božia láska? Už tak je ťažké vykonávať Božie dielo v tejto poškvrnenej zemi. Ak človek ešte navyše vedome a úmyselne pácha priestupky, Božie dielo sa bude musieť oddialiť. To nikomu neslúži na úžitok, nie je to v záujme nikoho. Boh nie je viazaný časom, jedine Jeho dielo a sláva sú podstatné. Preto urobí všetko, čo je potrebné, bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať. Taká je Božia prirodzenosť: neodpočinie si, kým nedokončí svoje dielo. A to bude až vtedy, keď dosiahne druhú časť svojej slávy. Ak Boh nedokončí druhú časť svojho diela a nedosiahne slávu v celom vesmíre, Jeho deň nikdy nepríde, Jeho ruka nikdy neopustí Jeho vyvolený ľud, Jeho sláva nikdy nezostúpi na Izrael a Jeho plán sa nikdy neuskutoční. Mali by ste byť schopní vidieť Božiu vôľu a mali by ste chápať, že v Božom diele nejde len o stvorenie neba, zeme a všetkého. Jeho dnešným dielom je totiž premena tých, ktorí boli skazení, ktorí sú úplne otupení. Jeho dielom je očistenie tých, ktorých On stvoril, ale ktorých ovládol satan. Nejde teda len o stvorenie Adama či Evy, dokonca ani o stvorenie svetla či každej rastliny a zvieraťa. Boh očisťuje veci, ktoré boli poškvrnené satanom, a potom ich znovu získava. Všetky mu potom patria a stávajú sa Jeho slávou. Nie je to tak, ako si človek predstavuje, nejde len o stvorenie neba a zeme a všetkého, čo je v nich, ani o prekliatie satana až do bezodnej priepasti. Skôr je to dielo premeny človeka, premeny vecí, ktoré sú negatívne a Bohu nepatria, na veci, ktoré sú pozitívne a patria Mu. To je pravda, ktorá je podstatou tejto časti Božieho diela. Musíte to pochopiť a nepozerať na veci príliš zjednodušene. Božie dielo totiž nie je ako iné bežné dielo. Jeho veľkoleposť a múdrosť ďaleko presahujú ľudskú myseľ. Táto časť Božieho diela nie je o stvorení všetkých vecí, ale ani o ich zničení. Je to premena všetkého, čo stvoril, a očistenie všetkého, čo satan poškvrnil. Boh tu teda koná niečo veľké a to je celá podstata Jeho diela. Zdá sa ti po týchto slovách Božie dielo stále také jednoduché?

Predchádzajúci: Poznanie dnešného Božieho diela

Ďalší: Keď veríš v Boha, treba žiť pre pravdu

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger