Svedectvo o Bohu môžu vydať len tí, ktorí Ho poznajú

Veriť v Boha a poznať Ho je úplne prirodzené a oprávnené, pričom dnes – v čase, keď vtelený Boh koná svoje dielo osobne – je obzvlášť vhodný čas na spoznanie Boha. Uspokojenie Boha je niečo, čo sa dosahuje postupne na základe pochopenia Božej vôle, a ak ju chcete pochopiť, treba, aby ste do istej miery poznali Boha. Toto poznanie Boha je vízia, ktorú musí mať ten, kto v Neho verí. Je to základ ľudskej viery v Boha. Keby nebolo tohto poznania, ľudská viera v Boha by jestvovala v akomsi nejasnom stave, uprostred prázdnej teórie. Aj keby si títo ľudia predsavzali nasledovať Boha, nič by tým nezískali. Všetci, čo v tomto prúde nič nezískajú, budú vyhnaní – sú to príživníci. Bez ohľadu na to, aký krok Božieho diela zažívaš, mala by ťa sprevádzať mocná vízia. Inak by si len ťažko prijal každý krok nového diela, pretože nové Božie dielo presahuje predstavivosť človeka a vymyká sa jeho chápaniu. To znamená, že bez pastiera, ktorý by sa človeka ujal, bez pastiera, ktorý by sa tiež podieľal na duchovnom spoločenstve o víziách, človek nie je schopný toto nové dielo prijať. Ak človek nedokáže prijať vízie, potom nemôže prijať ani nové Božie dielo, a ak človek nedokáže poslúchať nové Božie dielo, nebude môcť pochopiť Božiu vôľu, a tak vo svojom poznaní Boha neuspeje. Skôr než človek vykoná Božie slovo, musí ho poznať; musí teda chápať Božiu vôľu. Len takto možno naplniť Božie slovo presne a v súlade s Božou vôľou. Toto musí vedieť každý, kto hľadá pravdu. Je to tiež proces, ktorý musí podstúpiť každý, kto sa snaží poznať Boha. Proces poznávania Božieho slova je procesom poznávania Boha a Božieho diela. Poznanie vízií sa teda nevzťahuje len na poznanie ľudskej prirodzenosti vteleného Boha, ale zahŕňa aj poznanie Božieho slova a diela. Z Božieho slova ľudia rozpoznávajú Božiu vôľu a z Božieho diela zasa Božiu povahu a to, čím Boh je. Viera v Boha je prvým krokom k Jeho poznaniu. Proces prechodu z tejto prvotnej viery v Boha k najhlbšej viere v Neho je procesom spoznávania Boha, procesom zažívania Božieho diela. Ak v Boha veríš len preto, aby si veril v Boha, a nie preto, aby si Ho spoznal, tvojej viere chýba realita a nemôže sa stať čistou – o tom niet pochýb. Ak človek počas procesu zažívania Božieho diela postupne spoznáva Boha, jeho povaha sa postupne mení a jeho viera je čoraz reálnejšia. Keď teda človek uspeje vo viere v Boha, úplne si Boha získa. Dôvodom, prečo Boh vynaložil také veľké úsilie, aby sa po druhýkrát stal telom a osobne vykonal svoje dielo, bolo, aby Ho mohol človek spoznať a vidieť. Poznanie Boha[a] je konečným cieľom, ktorý treba dosiahnuť na záver Božieho diela. Je to posledná požiadavka, ktorú Boh adresuje ľudstvu. Robí to v záujme svojho konečného svedectva. Toto dielo koná preto, aby sa k Nemu mohol človek napokon úplne obrátiť. Človek môže začať milovať Boha len tak, že Ho spozná, a na to, aby Ho mohol milovať, Ho musí poznať. Bez ohľadu na to, akým spôsobom hľadá alebo čo chce získať, musí byť schopný dosiahnuť poznanie Boha. Len tak môže človek uspokojiť Božie srdce. Iba skrze poznanie Boha môže v Neho človek skutočne veriť a iba skrze poznanie Boha sa Ho môže naozaj báť a poslúchať Ho. Tí, čo nepoznajú Boha, nikdy nedospejú k skutočnej poslušnosti a strachu z Boha. Poznanie Boha zahŕňa poznanie Jeho povahy, pochopenie Jeho vôle a toho, čím je. Nech už človek spozná akýkoľvek aspekt, každý jeden si vyžaduje, aby človek zaplatil cenu, ako aj vôľu poslúchať, bez ktorej by nik nevydržal nasledovať Boha až do konca. Božie dielo je príliš nezlučiteľné s predstavami človeka. Spoznať Božiu povahu a to, čím Boh je, je pre človeka priťažké a všetko, čo Boh hovorí a činí, je preňho príliš nepochopiteľné: ak človek túži nasledovať Boha, no zároveň nie je ochotný poslúchať Ho, nič tým nezíska. Božie dielo od stvorenia sveta až do dnešného dňa bolo pre človeka z veľkej časti nepochopiteľné a človek ho len ťažko dokázal prijať. Boh tiež vyslovil mnohé veci, v dôsledku ktorých je ťažké vyliečiť ľudské predstavy. Nikdy však neprestal konať svoje dielo len preto, lebo človek sa priveľmi trápi. Naopak, naďalej konal a hovoril, a hoci mnoho „bojovníkov“ zlyhalo, On stále koná svoje dielo a neprestajne si vyberá jednu skupinu ľudí za druhou, ktoré sú ochotné podriadiť sa Jeho novému dielu. Nemá zľutovania nad týmito padlými „hrdinami“ a váži si skôr tých, ktorí prijímajú Jeho nové dielo a slová. Čo však sleduje tým, že koná práve takýmto spôsobom, krok za krokom? Prečo stále niektorých ľudí odvrhuje a iných si vyberá? Prečo stále využíva túto metódu? Cieľom Jeho diela je umožniť človeku, aby spoznal Boha a aby Ho tak Boh získal. Princípom Jeho diela je konať ho na tých, ktorí sú schopní podriadiť sa dnešnému dielu, a nie na tých, ktorí sa podriaďujú dielu, ktoré vykonal v minulosti, a stavajú sa proti Jeho dnešnému dielu. V tom spočíva dôvod, prečo odvrhuje toľko ľudí.

Účinky lekcie spoznávania Boha sa nedostavia za deň či dva: človek musí nadobúdať skúsenosti, podstúpiť utrpenie a dosiahnuť skutočnú podriadenosť. Najprv treba začať od Božieho diela a Božích slov. Nevyhnutne musíš pochopiť, čo zahŕňa poznanie Boha, ako ho dosiahnuť a ako vidieť Boha vo svojich skúsenostiach. Toto musí urobiť každý, kto ešte nespoznal Boha. Nik nedokáže porozumieť Božiemu dielu a Božím slovám šmahom ruky ani nadobudnúť poznanie Boha v Jeho celistvosti v krátkom čase. Je nutný proces získavania skúseností, bez ktorého by nik nemohol poznať Boha ani Ho úprimne nasledovať. Čím viac diela Boh vykoná, tým viac Ho človek spozná. Čím viac je Božie dielo v rozpore s predstavami človeka, tým viac sa ľudské poznanie Boha obnovuje a prehlbuje. Keby Božie dielo zostalo navždy stále a nemenné, človek by o Bohu veľa nevedel. Medzi časom stvorenia a súčasnosťou, čo Boh konal počas Veku zákona, čo konal počas Veku milosti a čo koná počas Veku kráľovstva – musíte mať v týchto víziách veľmi jasno. Musíte poznať Božie dielo. Až po tom, čo Peter začal nasledovať Ježiša, sa postupne dozvedel o veľkej časti diela, ktoré Duch konal v Ježišovi. Povedal: „Na dosiahnutie úplného poznania sa nestačí spoliehať na ľudské skúsenosti; musí jestvovať mnoho nových vecí z Božieho diela, ktoré nám pomôžu spoznať Boha.“ Peter spočiatku veril, že Ježiš je ten, ktorého Boh zoslal ako apoštola, a nepovažoval Ho za Krista. V čase, keď začal nasledovať Ježiša, sa ho Ježiš spýtal: „Šimon, syn Jonášov, budeš Ma nasledovať?“ Peter odpovedal: „Musím nasledovať toho, ktorého poslal nebeský Otec. Musím prijať toho, ktorý je vyvolený Duchom Svätým. Budem Ťa nasledovať.“ Z jeho slov vyplýva, že Peter jednoducho vôbec nepoznal Ježiša. Zažil Božie slová, zaoberal sa sám sebou a znášal utrpenie pre Boha, ale nepoznal Božie dielo. Po istom období získavania skúseností Peter zazrel v Ježišovi mnohé Božie skutky, videl v Ňom Božiu milotu a veľa z Božieho bytia. Takže aj on si uvedomil, že slová, ktoré Ježiš vyslovil, nemohol vysloviť človek a že dielo, ktoré Ježiš vykonal, nemohol vykonať človek. V Ježišových slovách a činoch Peter ďalej postrehol veľa z Božej múdrosti a z diela božskej prirodzenosti. Počas získavania skúseností nespoznal len seba samého, ale pozorne tiež sledoval každý Ježišov skutok, na základe čoho zistil veľa nových skutočností, napríklad, že v diele, ktoré Boh konal prostredníctvom Ježiša, je veľa prejavov praktického Boha. Okrem toho sa dozvedel, že Ježiš sa od obyčajného človeka líši slovami, ktoré hovorí, skutkami, ktoré koná, ako aj spôsobom, ktorým sa stará o svoje cirkvi, a dielom, ktoré koná. Takže Peter sa naučil od Ježiša mnohé lekcie, ktoré sa mal naučiť, a v čase, keď sa chystali Ježiša ukrižovať, už nadobudol o Ježišovi určité poznanie – toto poznanie sa stalo základom jeho celoživotnej vernosti Ježišovi a jeho ukrižovania hlavou nadol, ktoré podstúpil pre Pána. Aj keď mal spočiatku isté predstavy a nejasné poznanie Ježiša, tieto veci sú nevyhnutnou súčasťou skazeného človeka. Keď bol Ježiš na odchode, povedal Petrovi, že Jeho ukrižovanie je dielom, ktoré prišiel vykonať: bolo potrebné, aby Ho tento vek zaprel, aby Ho tento nečistý a starý vek priklincoval na kríž. Prišiel dokončiť dielo vykúpenia a dokončením tohto diela sa Jeho služba končí. Keď to Peter začul, zachvátil ho žiaľ a ešte väčšmi priľnul k Ježišovi. Keď Ježiša ukrižovali, Peter v súkromí trpko plakal. Ešte predtým sa Ježiša spýtal: „Pane Môj! Hovoríš, že budeš ukrižovaný. Kedy Ťa po Tvojom odchode znova uvidíme?“ Neboli slová, ktoré vyslovil, čiastočne falošné? Neboli v nich obsiahnuté žiadne predstavy? Vo svojom srdci vedel, že Ježiš prišiel dokončiť časť Božieho diela a že po Ježišovom odchode s ním ostane Duch. Aj keď Ho pribijú na kríž a vystúpi do neba, bude Ho sprevádzať Boží Duch. V tom čase už Peter niečo o Ježišovi vedel: vedel, že Ježiša poslal Boží Duch, že Boží Duch je v Ňom, že Ježiš je samotný Boh a že On je Kristus. Napriek tomu Peter vyslovil tieto slová z lásky k Ježišovi a pre svoju ľudskú slabosť. Ak môže človek na každom kroku Božieho diela všetko pozorovať a starostlivo prežívať, potom bude môcť postupne objaviť Božiu milotu. A aká bola Pavlova vízia? Keď sa mu zjavil Ježiš, Pavol sa spýtal: „Kto si, Pane?“ Ježiš odpovedal: „Som Ježiš, ktorého prenasleduješ.“ To bola Pavlova vízia. Peter si vzal za svoju víziu Ježišovo zmŕtvychvstanie, Jeho zjavenie počas 40 dní a učenie o Ježišovom živote, až do konca svojej cesty.

Človek zažíva Božie dielo, spoznáva samého seba, zbavuje sa svojej skazenej povahy a snaží sa vo svojom živote rásť – to všetko v záujme poznania Boha. Ak sa snažíš poznať iba samého seba a vysporiadať sa so svojou skazenou povahou, no netušíš, aké dielo Boh koná na človeku, aká veľká je Jeho spása ani ako zažívaš Božie dielo a si svedkom Jeho skutkov, potom je táto tvoja skúsenosť biedna. Ak si myslíš, že človek v živote dosiahne zrelosť len preto, lebo je schopný uviesť pravdu do praxe a zniesť utrpenie, znamená to, že si ešte nepochopil skutočný zmysel života ani Boží zámer zdokonaľovania človeka. Jedného dňa, keď sa ocitneš v náboženských cirkvách, medzi členmi Cirkvi pokánia alebo Cirkvi života, narazíš na mnohých zbožných ľudí, ktorých modlitby obsahujú „vízie“ a ktorí sa vo svojom životnom snažení cítia dotknutí a sú vedení slovami. Navyše sú v mnohých veciach schopní vydržať a upustiť od svojich plánov, pričom sa nenechajú viesť telom. Vtedy nespoznáš rozdiel: budeš veriť, že všetko, čo robia, je správne, že je to prirodzený prejav života a že je veľká škoda, že meno, v ktoré veria, je nesprávne. Nie sú takéto názory hlúpe? Prečo sa vraví, že mnohí ľudia nemajú život? Pretože nepoznajú Boha. A tak sa vraví, že nemajú Boha vo svojich srdciach a nemajú život. Ak sa tvoja viera v Boha dostala do bodu, keď si schopný dôkladne poznať Božie skutky, Božiu skutočnosť a každú etapu Božieho diela, potom vlastníš pravdu. Ak nepoznáš Božie dielo ani Božiu povahu, potom tvojej skúsenosti niečo chýba. Ako Ježiš vykonal túto etapu svojho diela, ako sa vykonáva táto etapa, ako Boh konal svoje dielo vo Veku milosti, aké dielo bolo vykonané a aké dielo sa vykonáva práve v tejto etape – ak nemáš podrobné poznatky o týchto veciach, nikdy sa nebudeš cítiť istý a vždy budeš pochybovať. Ak si po období získavania skúseností schopný poznať Bohom vykonané dielo a každý jeho krok, ak si nadobudol dôkladné znalosti o tom, aké má Boh zámery pri vyslovovaní svojich slov a prečo sa toľko slov, ktoré vyslovil, nenaplnilo, potom môžeš odvážne a bez ďalších okolkov napredovať vo svojej ceste, bez obáv a zušľachťovania. Mali by ste vedieť, akými prostriedkami Boh dosahuje takú veľkú časť svojho diela. Používa na to slová, pričom zušľachťuje človeka a mení jeho predstavy prostredníctvom mnohých rôznych druhov slov. Všetko utrpenie, ktoré ste znášali, všetko zušľachťovania, ktoré ste podstúpili, zaoberanie, ktoré ste vnútorne prijali, osvietenie, ktoré ste zažili – to všetko bolo dosiahnuté prostredníctvom slov, ktoré Boh vyslovil. Na základe čoho človek nasleduje Boha? Nasleduje Ho na základe Božích slov! Božie slová sú nesmierne tajomné a okrem toho dokážu pohnúť ľudským srdcom, odhaliť veci skryté v hĺbke ľudského srdca, umožniť človeku poznať veci minulé a objaviť veci budúce. Človek teda znáša utrpenie skrze Božie slová a skrze ne sa tiež stáva dokonalým: len vtedy človek nasleduje Boha. To, čo by mal človek v tejto etape urobiť, je prijať Božie slová, a bez ohľadu na to, či sa stane dokonalým, alebo bude podrobený zušľachťovaniu, Božie slová sú zásadné. Toto je Božie dielo a to je aj vízia, ktorú by mal dnešný človek poznať.

Ako Boh zdokonaľuje človeka? Aká je Božia povaha? Čo je v Božej povahe obsiahnuté? Aby sme objasnili všetky tieto veci: niekto to nazýva šírenie Božieho mena, niekto vydávanie svedectva o Bohu a iný zasa vyvyšovanie Boha. Povaha života človeka sa na základe poznania Boha nakoniec zmení. Čím viac človek podstupuje zaoberanie a čím viac sa zdokonaľuje, tým je živší. Čím početnejšie sú kroky Božieho diela, tým viac sa človek zdokonaľuje. V rámci súčasnej skúsenosti človeka každý jeden krok Božieho diela naráža na jeho predstavy a všetko sa deje za hranicami rozumu človeka a jeho očakávaní. Boh poskytuje všetko, čo človek potrebuje, a to je v každom ohľade v rozpore s jeho predstavami. Boh vyslovuje slová v čase tvojej slabosti – iba tak ti môže dodať život. Narážaním na tvoje predstavy ťa núti prijať, že Boh sa tebou zaoberá – iba tak sa môžeš zbaviť svojej skazenosti. Vtelený Boh dnes koná v jednom ohľade v stave božskej prirodzenosti, no v druhom ohľade koná v stave normálnej ľudskej prirodzenosti. Keď prestaneš popierať akékoľvek Božie dielo, keď budeš schopný podriadiť sa bez ohľadu na to, čo Boh hovorí alebo robí v stave normálnej ľudskej prirodzenosti, keď budeš schopný podriadiť sa a chápať bez ohľadu na to, akú ľudskú prirodzenosť prejavuje, a keď získaš skutočnú skúsenosť, len vtedy si môžeš byť istý, že On je Boh, len vtedy v sebe prestaneš živiť predstavy a len vtedy Ho budeš schopný nasledovať až do konca. V Božom diele je obsiahnutá múdrosť. Boh vie, ako o Ňom človek môže vydávať pevné svedectvo. On vie, v čom tkvie zásadná slabosť človeka. Slová, ktoré hovorí, ťa môžu zasiahnuť v tvojej zásadnej slabosti, ale On tiež používa svoje majestátne a múdre slová na to, aby si stál pevne za svojím svedectvom. Také sú zázračné Božie skutky. Dielo, ktoré Boh koná, je pre ľudský rozum nepredstaviteľné. Akej skazenosti podlieha človek, ktorý je z tela, a čo tvorí ľudské jadro – to všetko odhalí Boží súd, ktorý nedáva človeku možnosť ukryť sa pred svojou hanbou.

Boh koná dielo súdu a napomínania, aby o Ňom človek mohol získať poznanie a tiež v záujme svojho svedectva. Bez Jeho súdu nad skazenou ľudskou povahou by človek nemohol spoznať Jeho spravodlivú povahu, ktorá nestrpí žiadne urážky, a ani by nebol schopný premeniť svoje staré poznanie Boha na nové. V záujme svojho svedectva a riadenia zverejňuje svoju úplnosť a umožňuje tak človeku – prostredníctvom svojho verejného zjavenia – dospieť k poznaniu Boha, zažiť zmenu povahy a vydať o Bohu hlasné svedectvo. Zmena povahy človeka sa dosahuje skrze rôzne druhy Božieho diela. Bez týchto zmien povahy by človek nebol schopný vydávať svedectvo o Bohu a byť podľa Božieho srdca. Zmena povahy človeka znamená, že človek sa oslobodil zo satanovho otroctva a z vplyvu temnoty a skutočne sa stal vzorom a príkladom Božieho diela, Božím svedkom a človekom podľa Božieho srdca. Vtelený Boh dnes prišiel konať svoje dielo na zem a chce, aby o Ňom človek získal poznanie, aby Ho poslúchal, svedčil o Ňom, spoznal Jeho praktické a normálne dielo, aby sa riadil Jeho dielom a všetkými slovami, ktoré nie sú v súlade s predstavami človeka, a aby vydával svedectvo o celom diele, ktoré koná na spasenie človeka, ako aj o všetkých skutkoch, ktoré koná, aby si človeka podmanil. Tí, ktorí vydávajú o Bohu svedectvo, musia mať o Ňom určité poznanie. Len takéto svedectvo je presné a reálne a len takéto svedectvo môže zahanbiť satana. Boh používa tých, ktorí Ho spoznali skrze Jeho súd a napomínanie, premenu a orezávanie, aby o Ňom vydali svedectvo. Na rovnaký účel používa tých, ktorých skazil satan, i tých, ktorých povaha sa zmenila a ktorí tak získali Jeho požehnania. Nepotrebuje, aby Ho človek chválil ústami, ani chválu a svedectvo ľudí podobných satanovi, ktorých nespasil. Právo vydávať o Ňom svedectvo majú iba tí, ktorí poznajú Boha a ktorých povaha sa zmenila. Boh nedovolí, aby človek zámerne hanobil Jeho meno.

Poznámky pod čiarou:

a. Pôvodný text znie „dielo poznania Boha“.

Predchádzajúci: Zopár slov na tému „prišlo tisícročné kráľovstvo“

Ďalší: Ako Peter spoznal Ježiša

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger