Zopár slov na tému „Tisícročné kráľovstvo prišlo“

Čo si myslíte o vízii Tisícročného kráľovstva? Niektorí ľudia o ňom premýšľajú často a kladú si rôzne otázky: „Tisícročné kráľovstvo bude na zemi trvať tisíc rokov. Takže ak starší členovia cirkvi nebudú v manželstve, budú sa musieť oženiť alebo vydať? Moja rodina nemá žiadne peniaze, mal by som začať zarábať? …“ Čo je vlastne Tisícročné kráľovstvo? Viete to? Ľudia sú zaslepení a prechádzajú veľkým utrpením. Tisícročné kráľovstvo v skutočnosti ešte oficiálne nenastalo. Počas fázy zdokonaľovania ľudí je Tisícročné kráľovstvo ešte len v počiatkoch; v čase Tisícročného kráľovstva, o ktorom hovorí Boh, bude človek už zdokonalený. Predtým bolo povedané, že ľudia budú ako svätí a budú stáť pevne v krajine Sinim. Až keď budú ľudia zdokonalení – keď sa stanú svätými, o ktorých hovorí Boh –, nastane Tisícročné kráľovstvo. Keď Boh ľudí zdokonaľuje, očisťuje ich, a čím sú čistejší, tým sú dokonalejší. Keď sa zbavíš nečistoty, vzdorovitosti, odporu a telesných vecí a keď budeš očistený, potom budeš Božím milovaným (inými slovami, budeš svätý); keď ťa Boh zdokonalí a staneš sa svätým, budeš v Tisícročnom kráľovstve. Teraz je Vek kráľovstva. Vo Veku tisícročného kráľovstva bude život ľudí závisieť od Božích slov, všetky národy sa zhromaždia pod Božím menom a všetci budú čítať Božie slová. V tom čase budú niektorí telefonovať, niektorí faxovať… použijú všetky prostriedky, aby sa dostali k Božím slovám, a aj vy sa mu podriadite. To všetko sa stane po tom, keď budú ľudia zdokonalení. Dnes sú ľudia zdokonaľovaní, zušľachťovaní, osvecovaní a vedení prostredníctvom slov; toto je Vek kráľovstva, je to štádium zdokonaľovania ľudí a nemá žiadnu súvislosť s Vekom tisícročného kráľovstva. Vo Veku tisícročného kráľovstva už budú ľudia zdokonalení a ich skazené sklony budú očistené. V tom čase budú Božie slová viesť ľudí krok za krokom a odhaľovať všetky tajomstvá Božieho diela od stvorenia až po dnešok. Jeho slová budú ľuďom hovoriť o Jeho konaní v každom veku a v každom dni, o tom, ako vnútorne vedie ľudí, o dielach, ktoré koná v duchovnej oblasti, a bude im hovoriť o dynamike duchovnej oblasti. Až potom to bude skutočný Vek slova; teraz je len v začiatkoch. Ak ľudia nie sú zdokonalení a očistení, nebudú mať možnosť žiť tisíc rokov na zemi a ich telo sa neodvratne rozpadne. Ak budú ľudia vnútorne očistení a nebudú už patriť satanovi ani telu, zostanú na zemi živí. V tomto štádiu ste ešte stále slepí a všetko, čo prežívate, je láska k Bohu a svedectvo o Ňom za každý deň, ktorý prežijete na zemi.

Výrok „Tisícročné kráľovstvo prišlo“ je proroctvo; je to obdoba predpovede proroka, v ktorej Boh predpovedá, čo sa stane v budúcnosti. Slová, ktoré Boh vysloví v budúcnosti, a slová, ktoré hovorí dnes, nie sú rovnaké: slová budúcnosti budú usmerňovať dobu, zatiaľ čo slová, ktoré hovorí dnes, zdokonaľujú ľudí, zušľachťujú ich a zaoberajú sa nimi. Budúci Vek slova sa líši od dnešného Veku slova. Dnes sú všetky slová, ktoré Boh hovorí – bez ohľadu na spôsob, akým ich vyslovuje – určené na to, aby ľudí zdokonaľovali, aby očistili to, čo je v nich nečisté, aby ich urobili svätými a spravodlivými pred Bohom. Slová vyslovené dnes a slová vyslovené v budúcnosti predstavujú dve odlišné veci. Slová vyslovené vo Veku kráľovstva majú ľudí priviesť k vstupu do vzdelávania vo všetkom, čo by ich priviedlo na správnu cestu a aby z nich vyhnali všetko nečisté. Takto koná Boh v tomto veku. On v každom človeku buduje zo svojich slov akýsi základ, činí z nich život každého človeka a používa ich na to, aby človeka neustále osvecovali a vnútorne viedli. A keď človek nebude dbať na Božiu vôľu, Božie slová budú v ňom, aby ho pokarhali a disciplinovali. Slová dneška majú byť životom človeka. Priamo sa starajú o všetko, čo človek potrebuje. Všetko, čo ti vo vnútri chýba, ti poskytujú Božie slová, a všetci, ktorí ich prijímajú, sú osvietení tým, že jedia a pijú Jeho slová. Slová, ktoré Boh vysloví v budúcnosti, budú viesť ľudí z celého sveta; dnes tieto slová zaznievajú len v Číne a nepredstavujú slová vyslovené naprieč celým vesmírom. Boh prehovorí k celému vesmíru až po príchode Tisícročného kráľovstva. Vedzte, že všetky slová, ktoré Boh vyslovuje dnes, slúžia na to, aby boli ľudia zdokonalení; slová, ktoré Boh hovorí v tejto etape, slúžia na to, aby sa postaral o ľudské potreby, a nie na to, aby ti umožnil spoznať tajomstvá alebo vidieť Božie zázraky. Boh hovorí mnohými prostriedkami, aby uspokojil ľudské potreby. Vek Tisícročného kráľovstva ešte len nadíde – Vek Tisícročného kráľovstva, o ktorom sa hovorí, je dňom Božej slávy. Po dokončení Ježišovho diela v Judei Boh presunul svoje dielo na čínsku pevninu a vytvoril ďalší plán. On vo vás koná ďalšiu časť svojho diela, koná dielo zdokonaľovania ľudí prostredníctvom slov a používa ich tak, aby ľudia znášali veľa bolesti, ale zároveň získali veľa Božej milosti. V tejto etape svojho diela Boh vytvorí skupinu víťazov, ktorí potom budú svedčiť o Jeho skutkoch, budú žiť v realite, uspejú v Jeho očiach a budú Mu verní až do smrti. A tak Boh získa slávu. Keď ju dosiahne – teda keď zdokonalí túto skupinu ľudí, – nastane vek Tisícročného kráľovstva.

Ježiš pôsobil na zemi tridsaťtri a pol roka. Prišiel vykonať dielo ukrižovania a ukrižovaním získal jednu časť svojej slávy. Keď Boh prišiel v ľudskom tele, dokázal byť pokorný a skrytý a dokázal znášať nekonečné utrpenie. Hoci On sám bol Bohom, znášal každé poníženie, každé zlorečenie aj veľkú bolesť, keď bol pribitý na kríž, aby dokončil dielo vykúpenia. Po skončení tejto etapy svojho pôsobenia ľudia síce videli, že Boh získal veľkú slávu, ale to nebola celá Jeho sláva; bola to len jedna časť Jeho slávy, ktorú dosiahol prostredníctvom Ježiša. Hoci Ježiš dokázal znášať všetky ťažkosti, byť pokorný a skrytý, ukrižovaný pre Boha, Boh dosiahol len jednu časť svojej slávy a tú dosiahol v Izraeli. Boh má ešte získať ďalšiu časť slávy: prichádza na zem, aby prakticky vytvoril a zdokonalil určitú skupinu ľudí. Počas Ježišovho pôsobenia vykonal aj nejaké nadprirodzené veci, ale v žiadnom prípade to nebolo len preto, aby konal znamenia a zázraky. Išlo predovšetkým o to, aby ukázal, že Ježiš mohol trpieť a byť ukrižovaný pre Boha, že Ježiš bol schopný znášať nekonečnú bolesť, pretože miloval Boha, a že hoci ho Boh opustil, bol ochotný obetovať svoj život pre Jeho vôľu. Potom, čo Boh dokončil svoje dielo v Izraeli a Ježiš bol pribitý na kríž, získal slávu a vydal svedectvo pred satanom. Vy neviete ani ste nevideli, ako sa Boh stal telom v Číne, ako teda môžete vidieť, že Boh dosiahol slávu? Keď Boh vo vás vykoná veľké dielo podmanenia a vy budete stáť nohami pevne na zemi, potom bude táto etapa Božieho diela úspešná a bude súčasťou Jeho slávy. Vidíte len toto a Boh vás ešte bude musieť zdokonaliť, ešte budete musieť svoje srdce plne odovzdať Bohu. Túto slávu ešte v plnosti nevidíte; zatiaľ vidíte len to, že Boh si už podmanil vaše srdce, že Ho nikdy nemôžete opustiť a budete nasledovať Boha až do konca a vaše srdce sa nezmení, a to je Božia sláva. V čom vidíte Božiu slávu? V účinkoch Jeho diela v ľuďoch. Ľudia vidia, že Boh je taký milý, majú Ho vo svojom srdci a nechcú Ho opustiť, a to predstavuje Božiu slávu. Keď sa v bratoch a sestrách cirkví prebudí sila a dokážu vo svojich srdciach milovať Boha, keď uvidia najvyššiu moc diela, ktoré koná, neporovnateľnú moc Jeho slov, keď uvidia, že Jeho slová majú autoritu a že sa môže pustiť do svojho diela v meste duchov na čínskej pevnine, keď, hoci sú ľudia slabí, sa ich srdcia klaňajú pred Bohom a chcú prijať Jeho slová, a keď, hoci sú slabí a nehodní, sú schopní vidieť, že Jeho slová sú také úžasné a hodné úcty, to je Božia sláva. Keď príde ten deň, keď Boh zdokonalí ľudí a budú schopní odovzdať sa Mu, budú schopní úplne poslúchať Boha a zveriť svoje vyhliadky do budúcnosti a osud do Jeho rúk, vtedy sa dosiahne druhá časť Božej slávy. To znamená, že keď bude dielo praktického Boha úplne dokončené, Jeho dielo na čínskej pevnine sa skončí. Inými slovami, keď budú tí, ktorí boli Bohom predurčení a vyvolení, zdokonalení, Boh dosiahne svoju slávu. Boh povedal, že priniesol druhú časť svojej slávy, ktorá je však voľným okom neviditeľná, na východ. Boh priniesol svoje dielo na východ: už prišiel na východ, a to je Božia sláva. V súčasnosti Jeho dielo ešte nie je dokončené, ale Boh sa rozhodol konať, takže ho určite zavŕši. Boh sa rozhodol, že dokončí toto dielo v Číne, a rozhodol sa, že vás urobí úplnými. Preto vám nedáva žiadne východisko – už si podmanil vaše srdcia a vy musíte ísť ďalej, či chcete alebo nie, a keď vás Boh získa, dosiahne svoju slávu. Boh ešte musí dosiahnuť úplnú slávu, pretože vás ešte musí zdokonaliť. Hoci sa vaše srdcia vrátili k Bohu, vo vašom tele je prítomných ešte veľa slabostí. Nie ste schopní vyhovieť Bohu, dbať na Božiu vôľu a máte ešte priveľa negatívnych vecí, ktorých sa musíte zbaviť. Musíte ešte prejsť mnohými skúškami a zušľachťovaním. Iba tak sa môže zmeniť vaša povaha života a Boh si vás môže získať.

Predchádzajúci: Len milovať Boha znamená skutočne veriť v Boha

Ďalší: Svedectvo o Bohu môžu vydať len tí, ktorí Ho poznajú

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger