XV. Slová o prorokovaní krásy kráľovstva a konečného osudu ľudstva a o Božích prísľuboch a požehnaniach

686. Moje dielo trvá len šesťtisíc rokov a sľúbil som, že ani vláda zla nad celým ľudstvom nebude trvať dlhšie ako šesťtisíc rokov. To znamená, že už nadišiel čas. Už stačí, už to viac nebudem odkladať: v posledných dňoch porazím satana, vezmem si späť všetku svoju slávu a získam späť všetky duše, ktoré Mi na zemi patria, aby tieto utrápené duše mohli uniknúť bezbrehému utrpeniu, a tak sa zavŕši celé Moje dielo na zemi. Od tohto dňa sa už nikdy nestanem telom na zemi a Môj všeovládajúci Duch už nikdy nebude pôsobiť na zemi. Na zemi urobím len jedno: pretvorím ľudstvo, ľudstvo, ktoré je sväté a je Mojím verným mestom na zemi. Vedzte však, že nezničím celý svet ani celé ľudstvo. Zachovám tú zvyšnú tretinu – tú tretinu, ktorá Ma miluje a ktorú som si úplne podmanil. Zabezpečím, aby táto tretina bola plodná a množila sa na zemi tak, ako to podľa Božieho zákona robili Izraeliti, živiac ich hojnosťou oviec a dobytka a všetkým bohatstvom zeme. Toto ľudstvo so Mnou zostane naveky, nebude to však to žalostne skazené ľudstvo dnešných čias, ale ľudstvo tvorené tými, ktorých som si získal. Takéto ľudstvo nebude poškodené, vyrušené ani posadnuté satanom a bude to jediné ľudstvo, ktoré bude žiť na zemi po tom, čo zvíťazím nad satanom. Je to ľudstvo, ktoré som si dnes podmanil a ktoré si získalo Moje zasľúbenie. A tak ľudstvo, ktoré bolo počas posledných dní podmanené, je tiež ľudstvom, ktoré bude ušetrené a získa Moje večné požehnanie. Bude to jediný dôkaz Môjho triumfu nad satanom a jediná korisť z Môjho boja so satanom. Túto vojnovú korisť som uchránil pred mocou satana a je jediným výsledkom a ovocím Môjho šesťtisícročného plánu riadenia. Ľudia, ktorí ju tvoria, pochádzajú z každého národa a vyznania a zo všetkých miest a krajín v celom vesmíre. Sú rôznych rás, hovoria rôznymi jazykmi, majú rôzne zvyky a farbu pleti a žijú v každom národe a každom vierovyznaní zemegule, a dokonca aj v každom kúte sveta. Nakoniec sa spoja, aby vytvorili kompletné ľudstvo, zhromaždenie ľudí, na ktoré satan svojimi silami nedosiahne.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Nikto, kto pochádza z tela, nemôže uniknúť dňu hnevu

687. Keď sa Moje slová naplnia, na zemi postupne vznikne kráľovstvo a človek sa postupne vráti k normálnej prirodzenosti. A tak bude na zemi ustanovené kráľovstvo v Mojom srdci. V tomto kráľovstve všetok Boží ľud obnoví život normálneho človeka. Už tu nebude mrazivá zima, ale nahradí ju jarný svet miest, v ktorých jar trvá po celý rok. Ľudia už nebudú musieť žiť v pochmúrnom, biednom ľudskom svete a už viac nebudú musieť znášať jeho ľadový chlad. Ľudia už medzi sebou nebudú bojovať, krajiny proti sebe nebudú viesť vojny, nebude už žiadne zabíjanie človeka človekom a žiadne krviprelievanie. Všetky krajiny naplní šťastie a medzi ľuďmi všade zavládne vrúcnosť. Pohybujem sa po svete, jasám z vrcholu svojho trónu a žijem medzi hviezdami. Anjeli Mi núkajú nové piesne a nové tance. Už im nestekajú slzy pre ich krehkosť. Už predo Mnou nepočuť plač anjelov, nikto sa Mi už nesťažuje na utrpenie. Dnes všetci žijete v Mojej prítomnosti, zajtra budete všetci žiť v Mojom kráľovstve. Nie je to najväčšie požehnanie, aké môžem dať človeku?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, 20. kapitola

688. Keď kráľovstvo úplne zostúpi na zem, všetci ľudia nadobudnú svoju pôvodnú podobu. Boh teda hovorí: „Jasám z vrcholu svojho trónu a žijem medzi hviezdami. Anjeli Mi núkajú nové piesne a nové tance. Už im nestekajú slzy pre ich krehkosť. Už predo Mnou nepočuť plač anjelov, nikto sa Mi už nesťažuje na utrpenie.“ To značí, že deň, v ktorom Boh získa úplnú slávu, je dňom, keď sa človek teší zo svojho odpočinku; ľudia sa už v dôsledku satanovho vyrušovania nenáhlia, svet prestane napredovať a oni nažívajú v pokoji – obnoví sa nespočetné množstvo hviezd na nebi, slnko, mesiac, hviezdy a všetky pohoria a rieky v nebi a na zemi sa zmenia. A vzhľadom na to, že sa zmenili človek aj Boh, zmenia sa aj všetky veci. To je konečný cieľ Božieho plánu riadenia a to, čo sa napokon dosiahne.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výklad záhad „Slová Boha celému vesmíru“, 20. kapitola

689. V záblesku sa každé zviera zjaví vo svojej pravej podobe. Tak aj človek, osvetlený Mojím svetlom, znovu získal posvätnosť, ktorú kedysi mal. Ó, skazený starý svet! Konečne sa zvalil do špinavej vody a klesajúc pod hladinu sa rozplynul v bahne! Ó, celé ľudstvo, ktoré som sám stvoril! Konečne sa znovu vrátilo do života na svetle, našlo základ existencie a prestalo sa prebíjať bahnom! Ó, nespočetné množstvo stvorených vecí, ktoré držím vo svojich rukách! Ako by mohli nebyť obnovené prostredníctvom Mojich slov? Ako by mohli plne nerozvinúť svoje funkcie na svetle? Zem už nie je mŕtvolne nehybná a tichá, nebo už nie je pusté a smutné. Nebo a zem, ktoré už neoddeľuje prázdny priestor, sú spojené do jedného celku, aby sa už nikdy nerozdelili. Pri tejto radostnej príležitosti, v tejto triumfálnej chvíli, sa Moja spravodlivosť a Moja svätosť rozšírili po celom vesmíre a celé ľudstvo ich neustále velebí. Mestá neba sa smejú od radosti a kráľovstvo zeme od radosti tancuje. Kto sa v tejto chvíli neteší a kto zároveň neplače? Zem vo svojom prvotnom stave patrí nebu a nebo je spojené so zemou. Človek je šnúrou, ktorá spája nebo a zem, a pre jeho svätosť a obnovu sa nebo už neskrýva pred zemou a zem už nemlčí pred nebom. Tváre ľudstva zdobia radostné úsmevy a vo všetkých jeho srdciach je skrytá ľúbeznosť, ktorá nepozná žiadne hranice. Ľudia sa spolu nehádajú, ani sa do seba navzájom nepúšťajú. Existujú takí, čo v Mojom svetle nenažívajú pokojne s ostatnými? Existujú takí, ktorí za Mojich dní zneucťujú Moje meno? Všetci ľudia ku Mne upriamujú svoj bojazlivý pohľad a vo svojich srdciach ku Mne tajne volajú. Preskúmal som každé konanie ľudstva: medzi tými, ktorí boli vyčistení, nie je nikto, kto je voči Mne neposlušný, nikto, kto nado Mnou vynáša súd. Celé ľudstvo je presiaknuté Mojou povahou. Všetci ľudia Ma spoznávajú, približujú sa ku Mne a zbožňujú Ma. V duchu človeka mám pevné miesto, v jeho očiach som pozdvihnutý na ten najvyšší vrchol a prúdim krvou v jeho žilách. Radostné nadšenie v srdci človeka zapĺňa každé miesto na povrchu zeme, vzduch je ostrý a svieži, zem už nepokrýva hustá hmla a slnko oslnivo žiari.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, 18. kapitola

690. V Mojom svetle ľudia opäť vidia svetlo. V Mojom slove nájdu to, čo ich teší. Prichádzam z východu, z východu volám na pozdrav. Keď zažiari Moja sláva, osvieti všetky národy, všetko vyjde na svetlo, nič nezostane v tme. Boží ľud žije s Bohom v kráľovstve nesmierne šťastný život. Vody plesajú radosťou nad blaženým životom ľudu, hory sa tešia s ľudom z Mojej hojnosti. V Mojom kráľovstve sa všetci ľudia usilujú, tvrdo pracujú a preukazujú svoju vernosť. V kráľovstve už niet vzdoru ani odporu. Nebesia a zem závisia jeden od druhého, s človekom k sebe prechovávame hlboké city, skrze sladkého šťastia života, opierajúc sa jeden o druhého… V tomto čase formálne začínam svoj život v nebi. Satan už viac nevyrušuje a ľudia vstupujú do odpočinku. V celom vesmíre žije Môj vyvolený ľud v Mojej sláve, nadovšetko požehnaný, nie ako žije človek s človekom, ale ako žije človek s Bohom. Celé ľudstvo prešlo satanovou skazenosťou a okúsilo horké aj sladké z pozemského života. Teraz žije v Mojom svetle. No akoby sa človek nemohol radovať? Ako sa môže človek ľahko vzdať tohto krásneho okamihu a nechať ho uniknúť? Hej, ľudia! Spievajte pieseň vo svojich srdciach a tancujte pre Mňa s radosťou. Pozdvihnite ku Mne svoje úprimné srdcia a darujte Mi ich. Bubnujte a hrajte pre Mňa s radosťou. Svoju radosť vyžarujem do celého vesmíru. Ľuďom zjavím svoju žiarivú tvár. Budem hlasno volať. Presiahnem celý vesmír. Už vládnem medzi ľuďmi! Ľud Ma velebí! Vznášam sa na modrom nebi a ľudia kráčajú so Mnou. Kráčam medzi ľuďmi a Môj ľud sa okolo mňa zhromažďuje! Ľudské srdcia sú radostné, ich piesne otriasajú vesmírom, prerážajú nebesá! Vesmír už nie je zahalený v hmle, už nie je žiadne bahno, žiadne splašky. Svätý ľud vesmíru! Pod Mojím dohľadom ukazuješ svoju pravú tvár. Už ťa nepokrýva špina, ale si svätý, čistý ako nefrit. Všetci ste Moji milovaní, všetci ste Moje potešenie! Všetko sa vracia k životu. Všetci svätí sa vrátili, aby Mi slúžili v nebi, utiahli sa do Môjho vrúcneho objatia. Už neplačú, nestrachujú sa. Ponúkajú Mi seba, vracajú sa ku Mne domov a v tejto svojej domovine Ma budú neprestajne milovať! Nikdy za celú večnosť sa to nezmení! Kde je smútok?! Kde sú slzy?! Kde je telo?! Zem sa pominie, ale nebesá sú večné. Zjavujem sa všetkým národom a všetky národy Ma velebia. Tento život, táto krása, od nepamäti až do konca času, sa nezmení. Taký je život kráľovstva.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, Radujte sa, všetci ľudia!

691. Toto kráľovstvo sa medzi ľuďmi rozrastá, formuje sa a uprostred nich povstáva. Niet sily, ktorá by mohla Moje kráľovstvo zničiť. Kto z Môjho ľudu, ktorý je dnes v kráľovstve, nie je medzi ľuďmi ľudskou bytosťou? Kto z vás nespadá do ľudského stavu? Keď zástupom oznámim svoje nové východisko, ako zareagujú? Na vlastné oči ste videli, v akom stave je ľudstvo. Určite ešte stále neprechovávate nádej, že na tomto svete zotrváte naveky? Teraz sa prechádzam medzi svojimi ľuďmi a žijem uprostred nich. Dnes sú požehnaní tí, ktorí ku Mne prechovávajú úprimnú lásku. Požehnaní sú tí, ktorí sa Mi podriaďujú, lebo určite zotrvajú v Mojom kráľovstve a tí, ktorí Ma poznajú, lebo oni tam budú mať moc. Požehnaní sú tí, ktorí Ma hľadajú, lebo sa určite vymania zo satanových pút a budú sa tešiť z Môjho požehnania a tiež tí, ktorí sú schopní zrieknuť sa seba samých, lebo určite prejdú do Môjho vlastníctva a zdedia hojnosť Môjho kráľovstva. Tých, ktorí za Mnou utekajú, si budem pamätať, tých, ktorí pre Mňa utrácajú, radostne objímem, a tým, ktorí Mi prinášajú obety, udelím dobrodenia. Tých, ktorí nájdu záľubu v Mojich slovách, požehnám. Určite budú piliermi, ktoré podopierajú hrebeňový trám Môjho kráľovstva. V Mojom dome budú mať nesmiernu hojnosť a nikto sa im nebude môcť vyrovnať. Prijali ste niekedy požehnania, ktoré ste dostali? Usilovali ste sa niekedy o prisľúbenia, ktoré boli pre vás určené? Pod vedením Môjho svetla určite prelomíte zovretie síl temnoty. Medzi temnotami istotne nestratíte svetlo, ktoré vás vedie. Určite budete pánmi všetkého stvorenia a premožiteľmi satana. Pri páde kráľovstva veľkého červeného draka sa celkom iste postavíte doprostred nespočetných davov, aby ste svedčili o Mojom víťazstve. S istotou budete stáť pevne a neochvejne v krajine Siním. Skrze utrpenie, ktoré znášate, zdedíte Moje požehnania a určite budete vyžarovať Moju slávu do celého vesmíru.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, 19. kapitola

692. Moja múdrosť je všade na zemi a v celom vesmíre. Medzi všetkými vecami sú plody Mojej múdrosti, medzi všetkými ľuďmi sa hemžia majstrovské diela Mojej múdrosti; všetko je tak, ako v Mojom kráľovstve a všetci ľudia prebývajú v pokoji pod Mojimi nebesami ako ovce na Mojich pastvinách. Pohybujem sa nad všetkými ľuďmi a všetko všade pozorujem. Nič nikdy nevyzerá staro a žiadny človek nie je taký, ako býval. Spočívam na tróne, nakláňam sa nad celým vesmírom a som úplne spokojný, lebo všetky veci opäť nadobudli svoju svätosť, Ja môžem opäť pokojne prebývať na Sione a ľudia na zemi môžu viesť spokojný a ničím nerušený život pod Mojím vedením. Všetky národy riadia všetko pod Mojou rukou, všetky národy získali späť svoju pôvodnú inteligenciu a pôvodný vzhľad, už nie sú pokryté prachom, ale v Mojom kráľovstve sú sväté ako nefrit a ich tváre sú podobné tvári svätca v srdci človeka, pretože medzi ľuďmi bolo ustanovené Moje kráľovstvo.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, 16. kapitola

693. „Pohybujem sa nad všetkými ľuďmi a všetko všade pozorujem. Nič nikdy nevyzerá staro a žiadny človek nie je taký, ako býval. Spočívam na tróne, nakláňam sa nad celým vesmírom…“ Toto je výsledok terajšieho Božieho diela. Celý Boží vyvolený národ sa vracia do svojej pôvodnej podoby, vďaka čomu sú anjeli, ktorí toľko rokov trpeli, oslobodení, keď Boh hovorí: „ich tváre sú podobné tvári svätca v srdci človeka“. Keďže anjeli pracujú na zemi a slúžia Bohu na zemi, a keďže Božia sláva sa šíri po celom svete, nebo prichádza na zem a zem je vyzdvihnutá do neba. Človek je teda článok, ktorý spája nebo so zemou. Nebo a zem už nie sú od seba oddelené, už nie sú rozdelené, ale spojené v jedno. Na celom svete existujú len Boh a človek. Nie je tam prach ani špina a všetko je obnovené ako malé jahniatko, ktoré leží na zelenej lúke pod oblohou a teší sa z celej Božej milosti. Práve vďaka príchodu zelene zažiari dych života, lebo Boh prichádza na svet, aby žil po boku človeka po celú večnosť, ako keď odznelo z Božích úst, že „môžem opäť pokojne prebývať na Sione“. Je to symbol satanovej porážky, je to deň Božieho odpočinku a tento deň budú všetci ľudia velebiť a hlásať a budú si ho pripomínať. Keď bude Boh odpočívať na tróne, bude to zároveň čas, keď Boh zavŕši svoje dielo na zemi, a práve v tej chvíli sa človeku ukážu všetky Božie tajomstvá. Boh a človek budú navždy v harmónii, nikdy sa nerozdelia – také sú krásne výhľady kráľovstva!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výklad záhad „Slová Boha celému vesmíru“, 16. kapitola

694. Na základe rozličných funkcií a svedectiev budú víťazi v kráľovstve slúžiť ako kňazi alebo nasledovatelia, a všetci tí, čo vyjdú zo súženia víťazne, sa stanú zborom kňazov v kráľovstve. Zbor kňazov sa utvorí, keď sa zakončí dielo evanjelia v celom vesmíre. Keď ten čas nadíde, to, čo by mal človek vykonať, bude plnenie jeho povinnosti v Božom kráľovstve a jeho spoločným životom s Bohom v kráľovstve. Zbor kňazov budú tvoriť hlavní kňazi a kňazi, a zvyšok budú Boží synovia a ľud Boží. O tomto všetkom rozhodnú ich svedectvá Bohu počas súženia. Nie sú to tituly, ktoré sa udeľujú len tak z rozmaru. Akonáhle sa stanoví postavenie človeka, Božie dielo sa zastaví, pretože každý sa zaradí podľa typu človeka a vráti sa na svoju pôvodnú pozíciu. To je znakom dokončenia Božieho diela, konečným výsledkom Božieho diela a praktizovania človeka ako i vykryštalizovaním vízií Božieho diela a spolupráce človeka. Na konci človek nájde pokoj v Božom kráľovstve a aj Boh sa vráti do svojho príbytku, aby si odpočinul. Takýto bude konečný výsledok šesťtisíc ročnej spolupráce medzi Bohom a človekom.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Božie dielo a praktizovanie človeka

695. Akonáhle bude dielo podmanenia dokončené, človek sa ocitne v krásnom svete. Samozrejme, že tento život bude stále na zemi, ale bude úplne odlišný od dnešného života človeka. Je to život, ktorý ľudstvo získa po podmanení celého ľudstva, bude to nový začiatok pre človeka na zemi a pre ľudstvo bude taký život dôkazom, že vstúpilo do novej a krásnej ríše. Bude to začiatok života človeka a Boha na zemi. Predpokladom takého krásneho života je to, že po očistení a podmanení sa človek podriadi Stvoriteľovi. Dielo podmanenia je teda poslednou etapou Božieho diela predtým, ako ľudstvo vstúpi do tohto nádherného konečného osudu. Takýto život je budúcim životom človeka na zemi, najkrajším životom na zemi, životom, po ktorom človek túži, životom, ktorý človek nikdy predtým v dejinách sveta nedosiahol. Je to konečný výsledok šesťtisícročného diela riadenia, niečo, po čom ľudstvo najviac túži a je to tiež Boží prísľub človeku. Tento prísľub sa však nedá splniť okamžite. Človek vstúpi do budúceho konečného osudu až vtedy, keď sa dokončí dielo posledných dní a bude úplne podmanený, to znamená, keď satan bude úplne porazený. Človek po zušľachtení nebude mať viac hriešnu prirodzenosť, pretože Boh porazí satana, čo znamená, že nedôjde k žiadnym zásahom nepriateľských síl a nebudú existovať žiadne nepriateľské sily, ktoré by mohli napadnúť ľudské telo. A tak bude človek slobodný a svätý – vstúpi do večnosti.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Obnoviť normálny život človeka a priviesť ho do nádherného konečného osudu

696. Keď človek dosiahne pravý ľudský život na zemi a všetky satanove sily budú uväznené, človeku sa bude na zemi žiť ľahko. Veci nebudú také zložité ako dnes – ľudské vzťahy, spoločenské vzťahy, zložité rodinné vzťahy – prinášajú toľko problémov, toľko bolesti! Ľudský život je tu taký biedny! Len čo bude človek podmanený, jeho srdce a myseľ sa zmenia: bude mať bohabojné srdce a srdce milujúce Boha. Len čo všetci tí vo vesmíre, ktorí sa snažia milovať Boha, budú podmanení, teda len čo bude satan porazený, a len čo satan – všetky sily temnoty – bude uvrhnutý do otroctva, potom ľudský život na zemi bude nerušený a človek bude môcť slobodne žiť na zemi. Ak by bol ľudský život bez telesných vzťahov a zložitosti tela, potom by to bolo oveľa jednoduchšie. Ľudské telesné vzťahy sú príliš zložité a to, že človek má také veci, je dôkazom toho, že sa ešte musí oslobodiť od vplyvu satana. Ak by si mal rovnaký vzťah s každým zo svojich bratov a sestier, ak by si mal rovnaký vzťah s každým členom svojej rodiny, potom by si nemal žiadne obavy a nemusel by si sa o nikoho obávať. Nič by nemohlo byť lepšie a človek by sa tak zbavil polovice svojho utrpenia. Človek, ktorý bude žiť normálnym ľudským životom na zemi, sa bude podobať anjelom. Síce bude mať naďalej telo, bude veľmi podobný anjelovi. Toto je posledný prísľub, posledný prísľub daný človeku.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Obnoviť normálny život človeka a priviesť ho do nádherného konečného osudu

697. Tí, ktorých Boh chce zdokonaliť, dostanú Jeho požehnania a Jeho dedičstvo. Teda prijmú to, čo Boh má a čím je a to budú nosiť v sebe. Majú v sebe vpísané všetky Božie slová. Ste schopní prijať to, čím Boh je, a preto žijete pravdu. Takéhoto človeka Boh zdokonaľuje a získava. Len takýto človek je schopný prijať požehnania, ktoré dáva Boh:

1) Získať celú Božiu lásku.

2) Konať vo všetkom v súlade s Božou vôľou.

3) Nechať sa Bohom viesť, žiť v Božom svetle a získať Božie osvietenie.

4) Žiť na zemi podľa obrazu, ktorý Boh miluje. Milovať naozaj Boha tak, ako ho miloval Peter. Bol ukrižovaný pre Boha a bol hodný zomrieť za Božiu lásku. Mať tú istú slávu ako Peter.

5) Byť milovaný, rešpektovaný a obdivovaný všetkými na zemi.

6) Prekonať každú stránku otroctva smrti a podsvetia. Nedať satanovi žiadnu možnosť, aby konal svoje dielo. Byť posadnutý Bohom. Žiť v sviežom a živom duchu a neunaviť sa.

7) Mať nevýslovný pocit povznesenia a radosti po celý život, ako keby človek uzrel príchod dňa Božej slávy.

8) Získavať slávu spolu s Bohom a mať tvár podobnú Božím milovaným svätým.

9) Stať sa tým, čo Boh na zemi miluje, teda milovaným synom Božím.

10) Zmeniť podobu a vystúpiť s Bohom do tretieho neba a premeniť svoje telo.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Prísľuby tým, ktorí boli zdokonalení

698. Keď človek vstúpi do večného konečného osudu, bude uctievať Stvoriteľa, a pretože človek získal spásu a vstúpil do večnosti, nebude sa usilovať o žiadne ciele a navyše sa nebude musieť obávať, že ho bude obliehať satan. V tom čase človek spozná svoje miesto a splní si svoju povinnosť, a aj keď ľudia nebudú napomínaní alebo súdení, každý si splní svoju povinnosť. V tom čase sa človek stane stvorením, čo sa týka totožnosti ako aj postavenia. Nebudú sa robiť rozdiely medzi vysoko a nízko postavenými, každý bude jednoducho vykonávať inú funkciu. Avšak človek bude naďalej žiť na mieste konečného osudu, ktoré je usporiadané a pre ľudstvo vhodné. Človek bude plniť svoju povinnosť kvôli uctievaniu Stvoriteľa a práve toto ľudstvo sa stane ľudstvom večnosti. V tom čase človek získa život osvetlený Bohom, život pod Božou ochranou a starostlivosťou, život spojený s Bohom. Ľudstvo povedie normálny život na zemi a všetci ľudia vstúpia na správnu cestu. Šesťtisíc ročný plán riadenia úplne porazí satana, čo znamená, že Boh obnoví pôvodný obraz človeka pri jeho stvorení, a tým sa naplní pôvodný Boží zámer.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Obnoviť normálny život človeka a priviesť ho do nádherného konečného osudu

699. Žiť v odpočinku znamená žiť bez vojny, bez nečistoty a bez pretrvávajúcej nespravodlivosti. To znamená, že ide o život bez satanových vyrušení (tu sa pod „satanom“ myslia nepriateľské sily) a satanovej skazenosti. Nie je náchylný ani na preniknutie akejkoľvek sily, ktorá by bola v opozícii voči Bohu. Je to život, v ktorom všetko nasleduje svoj vlastný druh a môže uctievať Pána tvorstva, a v ktorom sú nebo i zem úplne pokojné – toto znamenajú slová „život ľudí v odpočinku“. Keď bude Boh odpočívať, na zemi už nebude pretrvávať nespravodlivosť, ani nebude dochádzať k prenikaniu nepriateľských síl, a ľudstvo vstúpi do novej ríše – nebude to už ľudstvo skazené satanom, ale ľudstvo zachránené po tom, čo ho skazil satan. Deň odpočinku ľudstva bude aj dňom Božieho odpočinku. Boh prišiel o odpočinok v dôsledku neschopnosti ľudstva vstúpiť do odpočinku, nie preto, že pôvodne nedokázal odpočívať. Vstúpiť do odpočinku neznamená, že všetko prestane napredovať alebo rozvíjať sa. Neznamená to ani to, že Boh prestane konať alebo ľudia prestanú žiť. Znamením vstúpenia do odpočinku bude, keď bude zničený satan, keď budú potrestaní a vyhladení tí podlí ľudia, ktorí sa k nemu pridali a konali zlo, a keď prestanú existovať všetky sily nepriateľské voči Bohu. Keď Boh vstúpi do odpočinku, znamená to, že už viac nebude vykonávať svoje dielo spásy ľudstva. Keď ľudstvo vstúpi do odpočinku, znamená to, že celé ľudstvo bude žiť v Božom svetle a Jeho požehnaní, zbavené satanovej skazenosti, a už sa nebude diať žiadna nespravodlivosť. V rukách Božej starostlivosti budú ľudia na zemi žiť normálne. Keď Boh a ľudstvo spolu vstúpia do odpočinku, znamená to, že ľudstvo je zachránené a satan zničený, a že je úplne dokončené Božie dielo v človeku. Boh už nebude ďalej konať v ľuďoch a oni už nebudú žiť v satanovej moci. Boh tak už nebude zaneprázdnený a ľudia už nebudú v neustálom pohybe. Boh a ľudstvo naraz vstúpia do odpočinku. Boh sa vráti na svoje pôvodné miesto a rovnako sa na svoje príslušné miesto vráti aj každý človek. To sú konečné osudy, kde budú Boh a ľudia prebývať po skončení Božieho riadenia. Boh má svoj konečný osud a ľudstvo má svoj konečný osud. Počas odpočinku bude Boh naďalej viesť všetkých ľudí v ich životoch na zemi a kým budú v Jeho svetle, budú uctievať jediného skutočného Boha v nebi. Boh už viac nebude žiť medzi ľuďmi a ani ľudia nebudú môcť žiť s Bohom v mieste Jeho konečného osudu. Boh a ľudia nemôžu žiť v tej istej ríši, majú totiž svoje vlastné spôsoby života. Boh je Ten, kto riadi celé ľudstvo, a celé ľudstvo je kryštalizáciou Božieho diela riadenia. Ľudia sú tými, ktorí sú vedení, a nie sú tej istej podstaty ako Boh. „Odpočívať“ znamená vrátiť sa na svoje pôvodné miesto. Preto keď Boh vstúpi do odpočinku, znamená to, že sa vrátil na svoje pôvodné miesto. Už nebude ďalej žiť na zemi alebo medzi ľuďmi, aby zdieľal ich radosť a utrpenie. Keď ľudia vstúpia do odpočinku, znamená to, že sa stali ozajstnými predmetmi stvorenia. Budú uctievať Boha zo zeme a žiť normálnym ľudským životom. Ľudia už nebudú voči Bohu neposlušní a nebudú Mu vzdorovať, ale vrátia sa k pôvodnému životu Adama a Evy. Také budú jednotlivé životy a konečné osudy Boha a ľudí po tom, čo vstúpia do odpočinku. Vojna medzi satanom a Bohom nevyhnutne smeruje k porážke satana. Podobne nevyhnutne vstúpi Boh do odpočinku po tom, čo dokončí svoje dielo riadenia, a po tom, čo bude ľudstvo úplne spasené a tiež vstúpi do odpočinku. Miesto odpočinku ľudstva je na zemi a Božie miesto odpočinku je v nebi. Kým ľudia uctievajú Boha v odpočinku, budú žiť na zemi, a kým Boh vedie ľudstvo v odpočinku, bude ho viesť z neba, nie zo zeme. Boh bude naďalej Duchom, zatiaľ čo ľudia budú naďalej telom. Boh a ľudia odpočívajú rôznym spôsobom. Pokiaľ odpočíva Boh, príde a zjaví sa medzi ľuďmi; pokiaľ odpočívajú ľudia, Boh ich bude viesť k návšteve neba, ako aj radosti zo života tam.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Boh a človek vstúpia spolu do odpočinku

700. Keď budú ľudia obnovení na svoju pôvodnú podobu a budú si môcť plniť svoje príslušné povinnosti, keď sa budú zdržiavať na svojich vlastných miestach a podriadia sa všetkým Božím nariadeniam, Boh získa na zemi skupinu ľudí, ktorí Ho budú uctievať, a tiež na zemi založí kráľovstvo, ktoré Ho bude uctievať. Získa na zemi večné víťazstvo a všetci tí, ktorí sa Mu postavia na odpor, na celú večnosť zahynú. Obnoví sa tak Jeho pôvodný úmysel pri stvorení ľudstva. Obnoví sa tak Jeho pôvodný úmysel pri stvorení všetkých vecí. Obnoví sa aj Jeho autorita na zemi, medzi všetkými vecami a medzi Jeho nepriateľmi. Budú to symboly Jeho úplného víťazstva. Ľudstvo od toho okamihu vstúpi do odpočinku a začne kráčať životom po správnej ceste. Boh tiež vstúpi do večného odpočinku spolu s ľudstvom a začne večný život, ktorý bude žiť On sám aj ľudia. Nečistota a neposlušnosť na zemi zmiznú a rozplynie sa aj všetko kvílenie. Na svete zanikne všetko, čo sa stavia proti Bohu. Zostanú len Boh a tí ľudia, ktorým priniesol spásu; zostane len Jeho stvorenstvo.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Boh a človek vstúpia spolu do odpočinku

Predchádzajúci: XIV. Slová o Božích normách na určenie výsledku človeka a o konci jednotlivých druhov ľudí

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger