Obnoviť normálny život človeka a priviesť ho do nádherného konečného osudu

Človek trochu rozumie dielu dneška a dielu budúcnosti, ale nepozná konečný osud, do ktorého ľudstvo vstúpi. Ako stvorenie má človek plniť povinnosť stvorenia: človek má nasledovať Boha vo všetkom, čo robí. Mali by ste vo všetkom postupovať tak, ako vám poviem. Nemáš žiadnu možnosť riadiť veci podľa seba a nemáš nad sebou žiadnu moc. Všetko sa musí ponechať na Božie riadenie a Boh všetko drží vo svojich rukách. Ak by Božie dielo určilo človeku v predstihu koniec, nádherný konečný osud, a ak by toto Boh použil na zvádzanie človeka a tým ho prinútil, aby Ho nasledoval – ak by s človekom uzavrel dohodu – potom by to nebolo podmanenie ani dielo na ľudskom živote. Keby Boh použil ľudský koniec, aby ho ovládal a získal jeho srdce, potom by človeka nezdokonaľoval ani by nebol schopný ho získať, ale namiesto toho by na jeho ovládanie použil konečný osud. Človek sa nestará o nič viac ako o budúci koniec, o konečný osud a o to, či je alebo nie je niečo dobré, v čo môže dúfať. Ak by mal človek počas diela podmanenia krásnu nádej a pred podmanením by sa dozvedel o vlastnom konečnom osude, o ktorý by sa mal usilovať, potom by nielenže podmanenie človeka nedosiahlo svoj účinok, ale bol by ovplyvnený aj účinok diela podmanenia. To znamená, že dielo podmanenia dosiahne svoj účinok tým, že človeku zoberie údel a vyhliadky, a odsúdi a bude napomínať jeho vzdorovitú povahu. Nedosiahne sa tak, že sa s človekom uzavrie dohoda, čo znamená, že sa človeku udelí požehnanie a milosť, ale skôr tým, že sa vernosť človeka odhalí vzatím jeho „slobody“ a odstránením jeho vyhliadok. To je podstata diela podmanenia. Ak by človek dostal krásnu nádej na samom začiatku a dielo napomínania a súdu by sa vykonalo až potom, človek by prijal toto napomínanie a súd na základe svojich vyhliadok, a nakoniec by nebolo možné dosiahnuť bezpodmienečnú poslušnosť a uctievanie Stvoriteľa všetkými Jeho stvoreniami. Existovala by len slepá, nevedomá poslušnosť alebo by človek len slepo kládol na Boha požiadavky a tak bolo by nemožné úplne si podmaniť ľudské srdce. V dôsledku toho by si takéto dielo podmanenia nezískalo človeka, a už vôbec by nevydávalo svedectvo o Bohu. Takéto stvorenia by neboli schopné plniť svoju povinnosť a s Bohom by len uzatvárali dohody. Nebolo by to podmaňovanie, ale milosrdenstvo a požehnanie. Najväčším problémom človeka je, že nemyslí na nič iné ako na svoj údel a vyhliadky a robí si z nich modlu. Človek hľadá Boha kvôli svojmu údelu a vyhliadkam, neuctieva Boha kvôli svojej láske k Nemu. A tak je pri podmanení človeka potrebné zaoberať sa, a tým aj odstrániť, ľudskú sebeckosť, chamtivosť a veci, ktoré najviac bránia tomu, aby uctieval Boha. Týmto spôsobom sa dosiahnu účinky podmanenia človeka. V dôsledku toho je v prvých etapách podmanenia človeka nevyhnutné zbaviť ho divokých ambícií a najfatálnejších slabostí a tým odhaliť jeho lásku k Bohu a zmeniť jeho poznanie ľudského života, jeho pohľad na Boha a zmysel jeho existencie. Tak sa očistí láska človeka k Bohu, čiže ľudské srdce bude podmanené. Postoj Boha voči všetkým stvoreniam nespočíva v tom, že Boh podmaňuje iba preto, aby dosiahol podmanenie. Podmaňuje preto, aby získal človeka, pre svoju vlastnú slávu a aby znovu nadobudol prvotnú, pôvodnú podobizeň človeka. Keby podmaňoval iba pre samotné podmanenie, potom by sa význam diela podmanenia stratil. To znamená, že ak by si Boh po podmanení človeka umyl ruky a nevenoval pozornosť jeho životu alebo smrti, potom by nešlo o riadenie ľudstva, ani o podmanenie človeka kvôli jeho spáse. Jadrom celého diela spásy je iba získanie človeka po jeho podmanení a jeho záverečný príchod do nádherného konečného osudu, a len tak sa môže dosiahnuť cieľ ľudskej spásy. Inými slovami, iba príchod človeka do krásneho konečného osudu a jeho vstup do odpočinku sú vyhliadky, ktoré by mali mať všetky stvorenia, a dielo, ktoré by mal vykonať Stvoriteľ. Ak by človek vykonával tieto skutky, bolo by to príliš obmedzujúce: človek by mohol dospieť do určitého bodu, ale nebol by schopný dosiahnuť večný konečný osud. Človek nie je schopný rozhodovať o svojom osude a už vôbec si nedokáže zabezpečiť vyhliadky a budúci konečný osud. Dielo, ktoré koná Boh, je však iné. Keďže stvoril človeka, vedie ho. Keďže zachraňuje človeka, spasí ho úplne a celkom si ho získa. Keďže vedie človeka, privedie ho do správneho konečného osudu a keďže stvoril a riadi človeka, musí prevziať zodpovednosť za jeho údel a vyhliadky. Toto je dielo, ktoré koná Stvoriteľ. Hoci dielo podmanenia sa dosiahne zbavením človeka jeho vyhliadok, ten nakoniec musí dosiahnuť svoj vlastný konečný osud, ktorý pre neho pripravil Boh. Človek má zaistený konečný osud a údel práve preto, že Boh na človeku koná svoje dielo. Vhodným konečným osudom nie sú nádeje ani vyhliadky človeka, ktorých sa zbavil v minulosti – obe sú odlišné. To, v čo človek dúfa a o čo sa usiluje, sú túžby vyplývajúce z jeho snahy o extravagantné túžby tela, a nie konečný osud, ktorý mu prináleží. To, čo Boh pripravil pre človeka, sú požehnania a zasľúbenia, ktoré mu prináležia, len čo sa stane čistým, ktoré Boh pripravil pre človeka po stvorení sveta a ktoré nie sú poškvrnené jeho voľbami, predstavami, nápadmi alebo telom. Tento konečný osud nie je pripravený pre konkrétnu osobu, ale je miestom odpočinku celého ľudstva. A tak je tento konečný osud najvhodnejším konečným osudom pre ľudstvo.

Stvoriteľ má v úmysle riadiť všetky stvorené bytosti. Nič z toho, čo robí, nesmieš odmietnuť alebo neposlúchnuť, ani Mu nesmieš vzdorovať. Keď svojím dielom nakoniec dosiahne vlastné ciele, získa tým slávu. Prečo sa dnes nehovorí, že si potomok Moába alebo pochádzaš z veľkého červeného draka? Prečo sa nehovorí o vyvolenom národe, ale len o stvorených bytostiach? Stvorená bytosť – to bol pôvodný názov človeka a práve to je jeho vrodená identita. Mená sa menia len preto, pretože sa menia veky a obdobia diela. V skutočnosti je človek obyčajným stvorením. Všetky stvorenia, či už sú najskazenejšie alebo najsvätejšie, musia plniť povinnosť stvorenej bytosti. Keď Boh vykonáva dielo podmanenia, neovláda ťa pomocou tvojich vyhliadok, údelu alebo konečného osudu. V skutočnosti nemusí konať týmto spôsobom. Cieľom diela podmanenia je prinútiť človeka, aby plnil povinnosť stvorenej bytosti, aby uctieval Stvoriteľa; až potom môže vstúpiť do nádherného konečného osudu. Údel človeka ovládajú Božie ruky. Nedokážeš sa sám ovládať. Napriek tomu, že sa človek vždy náhli a je zaneprázdnený sám sebou, nie je schopný ovládať seba samého. Ak by si poznal svoje vlastné vyhliadky, ak by si mohol ovládať svoj vlastný údel, bol by si naďalej stvorenou bytosťou? Skrátka, bez ohľadu na to, ako Boh koná, celé Jeho dielo vytvára kvôli človeku. Vezmime si napríklad nebo, zem a všetko, čo Boh stvoril, aby to slúžilo človeku: mesiac, slnko a hviezdy, ktoré stvoril pre človeka, zvieratá a rastliny, jar, leto, jeseň a zimu a tak ďalej – všetko je stvorené kvôli ľudskej existencii. Bez ohľadu na to, ako Boh napomína a súdi človeka, všetko sa deje pre ľudskú spásu. Aj keď zbavuje človeka jeho telesných nádejí, je to kvôli očisťovaniu človeka a očistenie človeka sa deje preto, aby prežil. Konečný osud človeka je v rukách Stvoriteľa, tak ako by mohol človek ovládať sám seba?

Akonáhle bude dielo podmanenia dokončené, človek sa ocitne v krásnom svete. Samozrejme, že tento život bude stále na zemi, ale bude úplne odlišný od dnešného života človeka. Je to život, ktorý ľudstvo získa po podmanení celého ľudstva, bude to nový začiatok pre človeka na zemi a pre ľudstvo bude taký život dôkazom, že vstúpilo do novej a krásnej ríše. Bude to začiatok života človeka a Boha na zemi. Predpokladom takého krásneho života je to, že po očistení a podmanení sa človek podriadi Stvoriteľovi. Dielo podmanenia je teda poslednou etapou Božieho diela predtým, ako ľudstvo vstúpi do tohto nádherného konečného osudu. Takýto život je budúcim životom človeka na zemi, najkrajším životom na zemi, životom, po ktorom človek túži, životom, ktorý človek nikdy predtým v dejinách sveta nedosiahol. Je to konečný výsledok šesťtisíc ročného diela riadenia, niečo, po čom ľudstvo najviac túži a je to tiež Boží prísľub človeku. Tento prísľub sa však nedá splniť okamžite. Človek vstúpi do budúceho konečného osudu až vtedy, keď sa dokončí dielo posledných dní a bude úplne podmanený, to znamená, keď satan bude úplne porazený. Človek po zušľachtení nebude mať viac hriešnu prirodzenosť, pretože Boh porazí satana, čo znamená, že nedôjde k žiadnym zásahom nepriateľských síl a nebudú existovať žiadne nepriateľské sily, ktoré by mohli napadnúť ľudské telo. A tak bude človek slobodný a svätý – vstúpi do večnosti. Iba ak nepriateľské sily temnoty budú držané v otroctve, človek bude slobodný kamkoľvek pôjde, a tak nebude vzdorovať alebo odporovať. Avšak satan musí byť držaný v otroctve a potom bude s človekom všetko v poriadku. Súčasný stav existuje, pretože satan neustále vyvoláva všade na zemi problémy a celé dielo Božieho riadenia ešte nedosiahlo svoj koniec. Po porážke satana bude človek úplne oslobodený. Keď človek získa Boha a vyjde z područia satana, uzrie slnko spravodlivosti. Obnoví sa život, ktorý prináleží normálnemu človeku. Všetko, čo by mal mať normálny človek – ako schopnosť rozlíšiť dobro od zla, vedieť ako jesť a obliekať sa a schopnosť žiť normálne – to všetko sa znovu získa. Keby Evu nepokúšal had, človek by mal takýto druh normálneho života hneď od začiatku, hneď po stvorení. Mohol by jesť, obliecť sa a viesť normálny ľudský život na zemi. Ale po skazení človeka sa tento život stal nedosiahnuteľnou ilúziou a dokonca ani dnes sa človek neodváži predstaviť si takéto veci. V skutočnosti je tento krásny život, po ktorom človek túži, nevyhnutnosťou. Ak by človek nemal takýto konečný osud, potom by jeho skazený život na zemi nikdy neskončil, a ak by neexistoval taký krásny život, potom by nedošlo k ukončeniu satanovho údelu ani veku, v ktorom satan drží nad zemou moc. Človek musí prísť do ríše, kam nesiahajú sily temnoty, a keď sa tak stane, bude to dôkaz o porážke satana. Len čo už satan nebude stáť v ceste, Boh sám bude ovládať ľudstvo a bude prikazovať a kontrolovať celý život človeka. Až vtedy bude satan skutočne porazený. Dnešný život človeka je prevažne životom špiny. Je to život utrpenia a súženia. Toto sa nedá nazvať porážkou satana. Človek musí uniknúť z mora súženia, musí utiecť z utrpenia ľudského života alebo vplyvu satana, no naďalej má len nepatrné poznanie Boha. Všetky ľudské útrapy vytvoril satan. Bol to satan, ktorý priniesol utrpenie do života človeka, a len keď sa satan ocitne v otroctve, bude človek schopný úplne uniknúť z mora súženia. Satanovo zotročenie sa však dosiahne podmanením a získaním ľudského srdca tým, že sa človek stane korisťou v bitke so satanom.

Úsilie stať sa premožiteľom a byť zdokonaleným je dnes tým, o čo sa človek usiluje skôr, než začne viesť normálny ľudský život na zemi. Sú to ciele, ktoré nasleduje skôr, než bude satan uvrhnutý do otroctva. Úsilie človeka stať sa premožiteľom, byť zdokonalený alebo byť užitočným v podstate spočíva v tom, aby unikol satanovmu vplyvu – úsilie človeka je stať sa premožiteľom, ale konečným výsledkom bude jeho únik pred vplyvom satana. Iba po úniku pred vplyvom satana môže človek viesť normálny ľudský život na zemi, život uctievania Boha. Dnešným úsilím človeka je stať sa premožiteľom a byť zdokonalený a to je to, o čo sa usiluje skôr, než začne žiť normálny ľudský život na zemi. Usilujú sa o to predovšetkým kvôli očisteniu a uvedeniu pravdy do praxe a kvôli uctievaniu Stvoriteľa. Ak človek vedie normálny ľudský život na zemi, život bez útrap alebo súženia, potom sa nebude usilovať o to, aby sa stal premožiteľom. „Stať sa premožiteľom“ a „byť zdokonalený“ sú ciele, ktoré Boh dáva človeku, aby sa o ne usiloval a prostredníctvom snahy o tieto ciele donúti človeka uviesť pravdu do praxe a žiť zmysluplný život. Cieľom je učiniť človeka úplným a získať ho, ale úsilie stať sa premožiteľom a byť zdokonaleným je len prostriedok. Ak v budúcnosti človek vstúpi do nádherného konečného osudu, nebude sa tam hovoriť o tom, kto sa stal premožiteľom a bol zdokonalený, každá stvorená bytosť tam iba bude plniť svoju povinnosť. V súčasnosti sa má človek o tieto veci usilovať jednoducho preto, aby si vymedzil priestor a jeho úsilie mohlo byť cielenejšie a praktickejšie. Inak by človek žil uprostred nejasnej abstraktnosti a usiloval by sa o vstup do večného života, a keby to tak bolo, nebol by človek ešte poľutovaniahodnejší? Nie je to sebaklam usilovať sa týmto spôsobom, bez cieľov alebo zásad? V konečnom dôsledku by toto úsilie bolo zákonite márne. Nakoniec by človek naďalej žil pod nadvládou satana a nebol by schopný sa z nej vymaniť. Prečo sa vystavuje takému bezcieľnemu snaženiu? Keď človek vstúpi do večného konečného osudu, bude uctievať Stvoriteľa, a pretože človek získal spásu a vstúpil do večnosti, nebude sa usilovať o žiadne ciele a navyše sa nebude musieť obávať, že ho bude obliehať satan. V tom čase človek spozná svoje miesto a splní si svoju povinnosť, a aj keď ľudia nebudú napomínaní alebo súdení, každý si splní svoju povinnosť. V tom čase sa človek stane stvorením, čo sa týka totožnosti ako aj postavenia. Nebudú sa robiť rozdiely medzi vysoko a nízko postavenými, každý bude jednoducho vykonávať inú funkciu. Avšak človek bude naďalej žiť na mieste konečného osudu, ktoré je usporiadané a pre ľudstvo vhodné. Človek bude plniť svoju povinnosť kvôli uctievaniu Stvoriteľa a práve toto ľudstvo sa stane ľudstvom večnosti. V tom čase človek získa život osvetlený Bohom, život pod Božou ochranou a starostlivosťou, život spojený s Bohom. Ľudstvo povedie normálny život na zemi a všetci ľudia vstúpia na správnu cestu. Šesťtisíc ročný plán riadenia úplne porazí satana, čo znamená, že Boh obnoví pôvodný obraz človeka pri jeho stvorení, a tým sa naplní pôvodný Boží zámer. Na počiatku, predtým než ľudstvo skazil satan, viedlo ľudstvo na zemi normálny život. Keď neskôr človeka skazil satan, ten normálny život stratil, a tak začalo dielo Božieho riadenia a boj so satanom za obnovenie normálneho života človeka. Život celého ľudstva na zemi oficiálne začne až vtedy, keď sa skončí šesťtisíc ročné dielo Božieho riadenia. Iba vtedy bude človek žiť nádherný život a Boh obnoví svoj počiatočný zámer stvoriť človeka, ako aj pôvodnú podobu človeka. A tak, len čo človek bude mať normálny život ľudstva na zemi, nebude sa usilovať o to, aby sa stal premožiteľom alebo bol zdokonalený, pretože bude svätý. „Byť premožiteľmi“ a „byť zdokonalenými“, o ktorých ľudia hovoria, sú ciele pridelené človeku, aby sa o ne usiloval počas boja medzi Bohom a satanom a existujú len kvôli skazenosti človeka. Satan bude porazený, keď prijmeš tento cieľ a budeš prinútený usilovať sa oň. Požiadať ťa, aby si sa stal premožiteľom alebo si bol zdokonalený či využitý si vyžaduje, aby si vydal svedectvo na zahanbenie satana. Nakoniec bude človek viesť normálny ľudský život na zemi a bude svätý. Keď sa tak stane, budú sa ľudia naďalej usilovať, aby sa stali premožiteľmi? Nie sú to všetko bytosti stvorenia? Keď hovoríme, že sme premožitelia a zdokonalení, adresujeme tieto slová satanovi a ľudskej nečestnosti. Nespája sa slovo „premožiteľ“ s víťazstvom nad satanom a nepriateľskými silami? Keď hovoríš, že si bol zdokonalený, čo sa v tebe zdokonalilo? Nie je to tak, že si sa zbavil svojich skazených satanských pováh, aby si mohol dosiahnuť najvyššiu lásku k Bohu? Toto sa hovorí ohľadne nečistých vecí vnútri človeka a vo vzťahu k satanovi. Nehovorí sa to v súvislosti s Bohom.

Ak sa neusiluješ stať premožiteľom a byť zdokonaleným teraz, potom v budúcnosti, keď ľudstvo povedie normálny život na zemi, na takéto úsilie nebude žiadna príležitosť. V tom čase bude odhalený koniec každého druhu človeka. V tom čase bude jasné, kým si a ak sa budeš chcieť stať premožiteľom alebo byť zdokonalený, bude to nemožné. Lenže pre svoju vzdorovitosť bude človek potrestaný až po zjavení. V tom čase sa človek nebude usilovať o vyššie postavenie ako iní, aby sa niektorí stali premožiteľmi a iní boli zdokonalení, alebo aby sa niektorí stali prvorodenými Božími synmi a iní synmi Boha. Nebudú sa o tieto veci usilovať. Všetci budú Božími stvoreniami, všetci budú žiť na zemi a všetci budú žiť na zemi spolu s Bohom. Teraz nastal čas súboja medzi Bohom a satanom, je to čas, kedy sa tento boj ešte neskončil a človek nie je úplne získaný – je to obdobie prechodu. A tak sa od človeka vyžaduje, aby sa usiloval stať sa buď premožiteľom alebo jedným z Božieho ľudu. Dnes existujú rozdiely v postavení, ale keď nadíde čas, už žiadne také rozdiely nebudú: všetci tí, ktorí zvíťazili, budú mať rovnaké postavenie, všetci budú oprávnenými členmi ľudstva a budú žiť na zemi rovnako, čo znamená, že všetci budú oprávnenými stvorenými bytosťami a to isté bude dané všetkým. Pretože veky Božieho diela sú odlišné a aj predmety Jeho diela sú odlišné, ak sa toto dielo vykonáva vo vás, potom ste oprávnení stať sa zdokonalenými a premožiteľmi. Ak by sa konalo v cudzine, potom by tamojší ľudia boli oprávnení stať sa prvou skupinou ľudí, ktorá bude podmanená a prvou skupinou ľudí, ktorá bude zdokonalená. Dnes sa toto dielo nevykonáva v cudzine, takže ľudia z iných krajín nie sú oprávnení, aby sa stali zdokonalenými a premožiteľmi, a je nemožné, aby sa stali prvou skupinou. Pretože predmet Božieho diela je iný, vek Božieho diela je iný a jeho rozsah je iný, existuje prvá skupina, to znamená, že existujú premožitelia a preto bude existovať aj druhá skupina, ktorá sa zdokonalí. Keď bude existovať prvá skupina, ktorá bude zdokonalená, bude existovať ukážka a vzor, a tak v budúcnosti vznikne druhá a tretia skupina tých, ktorí budú zdokonalení, ale vo večnosti budú všetci rovnakí a nebudú existovať žiadne delenia postavenia. Budú jednoducho zdokonalení v rôznych obdobiach a nebudú existovať žiadne rozdiely v postavení. Až nastane čas, keď budú všetci úplní a dielo celého vesmíru bude ukončené, nebudú žiadne rozdiely v postavení a všetci si budú rovní. Dnes sa toto dielo koná medzi vami a preto sa stanete premožiteľmi. Ak by sa to udialo v Británii, potom by Británia mala prvú skupinu, rovnako ako budete prvou skupinou vy. Boli ste jednoducho mimoriadne požehnaní milosťou, pretože sa vo vás dnes vykonáva dielo, a ak by sa toto dielo vo vás nevykonalo, potom by ste boli druhou skupinou alebo treťou, štvrtou či piatou. Jediný rozdiel je v poradí konania diela. Prvá a druhá skupina neznamená, že jedna je vyššia alebo nižšia ako tá druhá, jednoducho označujú poradie, v ktorom sú títo ľudia zdokonaľovaní. O týchto slovách sa dozvedáte dnes, ale prečo ste o nich nevedeli skôr? Pretože bez procesu majú ľudia sklony k extrémom. Napríklad Ježiš vo svojej dobe povedal: „Ako som odišiel, tak aj prídem.“ Dnes sú mnohí týmito slovami pobláznení a chcú nosiť len biele rúcho a čakajú na uchvátenie do neba. Preto existuje mnoho slov, ktoré nemožno vysloviť príliš skoro. Ak by sa vyslovili príliš skoro, človek by sa prikláňal k extrémom. Duchovné postavenie človeka je príliš nízke a tak nie je schopný vidieť pravdivosť týchto slov.

Keď človek dosiahne pravý ľudský život na zemi a všetky satanove sily budú uväznené, človeku sa bude na zemi žiť ľahko. Veci nebudú také zložité ako dnes – ľudské vzťahy, spoločenské vzťahy, zložité rodinné vzťahy – prinášajú toľko problémov, toľko bolesti! Ľudský život je tu taký biedny! Len čo bude človek podmanený, jeho srdce a myseľ sa zmenia: bude mať srdce, ktoré uctieva a miluje Boha. Len čo všetci tí vo vesmíre, ktorí sa snažia milovať Boha, budú podmanení, teda len čo bude satan porazený, a len čo satan – všetky sily temnoty – bude uvrhnutý do otroctva, potom ľudský život na zemi bude bezstarostný a človek bude môcť slobodne žiť na zemi. Ak by bol ľudský život bez telesných vzťahov a zložitosti tela, potom by to bolo oveľa jednoduchšie. Ľudské telesné vzťahy sú príliš zložité a to, že človek má také veci, je dôkazom toho, že sa ešte musí oslobodiť od vplyvu satana. Ak by si mal rovnaký vzťah s každým zo svojich bratov a sestier, ak by si mal rovnaký vzťah s každým členom svojej rodiny, potom by si nemal žiadne obavy a nemusel by si sa o nikoho obávať. Nič by nemohlo byť lepšie a človek by sa tak zbavil polovice svojho utrpenia. Človek, ktorý bude žiť normálnym ľudským životom na zemi, sa bude podobať anjelom. Síce bude mať naďalej telo, bude veľmi podobný anjelovi. Toto je posledný prísľub, posledný prísľub daný človeku. Dnes človek prechádza napomínaním a súdom. Domnievaš sa, že skúsenosť človeka s takýmito vecami je bezvýznamná? Mohlo by byť dielo napomínania a súdu vykonané bezdôvodne? Predtým sa hovorilo, že napomínať a súdiť človeka znamená hodiť ho do bezodnej jamy, čo znamená vziať mu jeho údel a vyhliadky. Deje sa to kvôli jedinej veci: očisteniu človeka. Človek nie je úmyselne hodený do bezodnej jamy, nad ktorou si Boh nad ním umýva svoje ruky. Naopak, slúži na zvládnutie vzdorovitosti v človeku, aby sa nakoniec človek vo vnútri očistil, získal pravé poznanie Boha a bol ako svätá osoba. Ak sa tak stane, všetko sa naplní. Keď sa totiž vyriešia tie veci v človeku, ktoré majú byť vyriešené, a človek vydá hlasné svedectvo, satan bude tiež porazený. Aj keď sa môže stať, že niekoľko z tých vecí, ktoré sú pôvodne v človeku, sa nepodarí úplne očistiť, len čo bude satan porazený, už nebudú spôsobovať problémy a vtedy sa človek úplne očistí. Človek nikdy nezažil takýto život, ale po porážke satana sa všetko usporiada a tie maličkosti v človeku sa vyriešia. Len čo sa rozuzlí tento hlavný problém, všetky ostatné ťažkosti skončia. Počas tohto vtelenia Boha na zemi, keď osobne vykonáva svoje dielo medzi ľuďmi, koná všetky skutky, aby porazil satana a porazí ho cez podmanenie človeka a tým, že vás učiní úplnými. Keď vydáte hlasné svedectvo, bude to tiež znakom satanovej porážky. Človek bude najskôr podmanený a nakoniec úplne zdokonalený, aby porazil satana. V podstate je to však okrem porážky satana aj spása celého ľudstva z tohto prázdneho mora utrpenia. Bez ohľadu na to, či sa dielo vykonáva v celom vesmíre alebo v Číne, cieľom je poraziť satana a priniesť spásu celému ľudstvu, aby človek mohol vstúpiť na miesto odpočinku. Vtelený Boh, toto normálne telo, je tu práve kvôli porážke satana. Božie dielo v tele je určené na spásu všetkých pod nebom, ktorí milujú Boha, na podmanenie celého ľudstva a navyše na porážku satana. Jadro celého Božieho riadenia je neoddeliteľné od porážky satana, aby prinieslo spásu celému ľudstvu. Prečo sa vo väčšine tohto diela vždy hovorí o tom, že by ste mali vydávať svedectvo? A komu je toto svedectvo určené? Nie je zamerané na satana? Toto svedectvo sa vydáva Bohu a má svedčiť o tom, že Božie dielo dosiahlo svoj účinok. Vydávanie svedectva súvisí s porážkou satana. Keby nedošlo k súboju so satanom, potom by človek nemusel vydať svedectvo. Práve preto, že satan musí byť porazený, Boh zároveň so spásou človeka požaduje, aby Mu človek vydal svedectvo pred satanom, ktoré použije na spásu človeka a na boj so satanom. Výsledkom je, že človek je predmetom spásy a zároveň nástrojom porážky satana, a preto je človek jadrom celého Božieho riadenia, zatiaľ čo satan je iba objektom zničenia, nepriateľom. Možno máš pocit, že si nič neurobil, ale kvôli zmenám tvojej povahy bolo vydané svedectvo a toto svedectvo je namierené proti satanovi a nie je určené človeku. Človek nie je prispôsobený na to, aby sa tešil z takéhoto svedectva. Ako by mohol pochopiť Božie dielo? Predmetom Božieho boja je satan, zatiaľ čo človek je iba predmetom spásy. Človek má skazené satanské povahy a nie je schopný porozumieť tomuto dielu. Dôvodom je skazenosť satana, pretože tá človeku nie je vlastná, riadi ju satan. Dnešnou hlavnou úlohou Boha je poraziť satana, čo znamená úplne podmaniť človeka, aby mohol pred satanom vydať konečné svedectvo o Bohu. Týmto spôsobom sa všetko naplní. V mnohých prípadoch sa naoko zdá, že sa nič neudialo, no v skutočnosti sa dielo už dokončilo. Človek vyžaduje, aby bolo celé dielo dokončenia viditeľné, ale dokončil som svoje dielo bez toho, aby som ti ho ukázal, pretože satan sa podriadil, čo znamená, že bol úplne porazený a celá Božia múdrosť, moc a autorita satana zničili. Toto je presne to svedectvo, ktoré musí byť vydané, a hoci sa v človeku neprejavuje jasne a nie je viditeľné voľným okom, satan už bol porazený. Celé toto dielo je namierené proti satanovi a vykonáva sa kvôli boju so satanom. A tak existuje mnoho vecí, ktoré človek nevidí ako úspešné, ale v Božích očiach boli úspešne dokončené už dávno. Je to jedna z vnútorných právd celého Božieho diela.

Keď bude satan porazený, teda len čo bude človek úplne podmanený, pochopí, že celé toto dielo je kvôli spáse a že pomocou tejto spásy sa ľudia vymania z rúk satana. Šesťtisíc ročné Božie dielo riadenia je rozdelené do troch etáp – Veku zákona, Veku milosti a Veku kráľovstva. Tieto tri etapy diela sa dejú kvôli spáse ľudstva, to znamená, že sú určené na spásu ľudstva, ktoré satan závažne skazil. Zároveň tiež slúžia na to, aby Boh mohol bojovať so satanom. Tak ako dielo spásy je rozdelené do troch etáp, tak aj boj so satanom je rozdelený do troch etáp a tieto dva aspekty Božieho diela sa vykonávajú súčasne. Boj so satanom sa v skutočnosti odohráva kvôli spáse ľudstva, a pretože dielo spásy ľudstva nie je niečo, čo môže byť úspešne dokončené v jednej etape, boj so satanom je tiež rozdelený do fáz a období a vojna je vedená proti satanovi v súlade s potrebami človeka a v rozsahu satanovej skazenosti. Je možné, že človek vo svojej predstavivosti verí, že v tomto boji Boh pozdvihne zbrane proti satanovi rovnakým spôsobom, ako by proti sebe bojovali dve armády. To je presne to, čo si ľudský intelekt dokáže predstaviť. Je to nanajvýš vágna a nereálna predstava, a predsa tomu človek verí. A pretože tu hovorím, že prostriedkom ľudskej spásy je boj so satanom, človek si predstavuje, že práve takto sa tento boj vedie. Dielo ľudskej spásy má tri etapy, to znamená, že boj so satanom je rozdelený do troch etáp s cieľom poraziť satana raz a navždy. Avšak vnútorná pravda celého boja so satanom spočíva v tom, že jeho účinky sa dosahujú prostredníctvom niekoľkých stupňov práce diela: udeľovaním milosti človeku, ľudskou obetou za hriech, odpúšťaním hriechov človeka, podmanením človeka a jeho zdokonaľovaním. V skutočnosti boj so satanom nepredstavuje pozdvihnutie zbraní proti satanovi, ale spásu človeka, pôsobenie na ľudský život a zmenu ľudskej povahy, aby mohol vydávať svedectvo o Bohu. Takto bude satan porazený. Satan bude porazený zmenou skazenej povahy človeka. Keď bude satan porazený, to znamená, keď bude človek úplne spasený, potom bude ponížený satan úplne zviazaný, a tak bude človek nadobro spasený. Podstatou ľudskej spásy je teda vojna proti satanovi a táto vojna spočíva predovšetkým v spáse človeka. Etapa posledných dní, v ktorých má byť človek podmanený, je poslednou etapou v boji so satanom a tiež dielom úplného spasenia človeka z nadvlády satana. Vnútorným významom ľudského podmanenia je návrat stelesnenia satana – človeka, ktorý bol skazený satanom – k Stvoriteľovi po jeho podmanení, prostredníctvom ktorého opustí satana a úplne sa vráti k Bohu. Týmto spôsobom bude človek úplne spasený. Dielo podmanenia je teda posledným dielom v boji proti satanovi a poslednou etapou Božieho riadenia pre satanovu porážku. Bez tohto diela by úplná spása človeka bola v konečnom dôsledku nemožná, úplná porážka satana by tiež nebola možná a ľudstvo by nikdy nebolo schopné vstúpiť do nádherného konečného osudu alebo sa oslobodiť spod satanovho vplyvu. Z toho vyplýva, že dielo spásy človeka nemôže byť ukončené skôr, než sa skončí boj so satanom, pretože jadrom diela Božieho riadenia je spása ľudstva. Najstaršie ľudstvo bolo v rukách Božích, ale kvôli satanovým pokušeniam a skazenosti človeka zväzoval satan a padol do rúk zla. Preto v diele Božieho riadenia sa satan stal predmetom porážky. Keďže sa satan zmocnil človeka a človek je majetkom, ktorý Boh používa na vykonávanie celého riadenia, ak má byť človek spasený, musí byť vytrhnutý z rúk satana a vrátiť sa späť po tom, čo bol v zajatí satana. Preto musí byť satan porazený zmenami starých ľudských pováh, zmenami, ktoré obnovia pôvodný ľudský zmysel pre rozum. Týmto spôsobom možno človeka vytrhnúť zo satanovho zovretia. Ak sa človek vyslobodí z vplyvu a otroctva satana, satan zostane v hanbe. Človek sa nakoniec vráti späť a satan bude porazený. A pretože sa človek oslobodil od temného vplyvu satana, stane sa korisťou celej tejto bitky a satan sa stane po skončení boja predmetom trestu. Vtedy sa ukončí celé dielo spásy ľudstva.

Boh v sebe nemá žiadnu zlobu voči bytostiam stvorenia. Jediné čo chce, je poraziť satana. Celé Jeho dielo – či už je to napomínanie alebo súd – je namierené proti satanovi. Vykonáva ho kvôli spáse ľudstva, aby bol satan porazený a sleduje jeden cieľ: bojovať proti satanovi až do samého konca! Pokým Boh nezvíťazí nad satanom, nikdy si neoddýchne! Odpočinie si až vtedy, keď satana porazí. Pretože celé Božie dielo sa zameriava na satana, a keďže tí, ktorých satan skazil, sú všetci pod jeho kontrolou a žijú pod jeho nadvládou. Bez boja proti satanovi a bez toho, aby sa s ním rozišli, satan nepopustí svoju moc nad týmito ľuďmi a nebudú môcť byť získaní. Ak by neboli získaní, dokazovalo by to, že satan nebol porazený, že nebol zničený. A tak v Božom šesťtisíc ročnom pláne riadenia počas prvej etapy vykonal dielo zákona, počas druhej etapy vykonal dielo Veku milosti, to jest dielo ukrižovania, a počas tretej etapy vykonal dielo podmanenia ľudstva. Celé toto dielo sa zameriava na rozsah, v akom satan skazil ľudstvo. Všetko sa deje z dôvodu porážky satana a každá z týchto etáp slúži na porazenie satana. Podstatou šesťtisíc ročného diela Božieho riadenia je boj proti veľkému červenému drakovi a dielo riadenia ľudstva je tiež dielom porážky satana, dielom boja so satanom. Boh bojoval šesťtisíc rokov a konal tak šesťtisíc rokov preto, aby nakoniec priviedol človeka do novej ríše. Keď bude satan porazený, človek bude úplne oslobodený. Nie je toto smerovanie dnešného Božieho diela? Presne toto je smerovanie dnešného diela: úplné uvoľnenie a oslobodenie človeka, aby nepodliehal žiadnym pravidlám, ani nebol obmedzovaný žiadnymi väzbami či obmedzeniami. Celé toto dielo sa vykonáva v súlade s vaším duchovným postavením a vašimi potrebami, čo znamená, že máte k dispozícii všetko, čo môžete dosiahnuť. Nie je to prípad „vyháňania kačice na bidlo“, aby vám bolo niečo vnucované, celé toto dielo sa skôr vykonáva v súlade s vašimi skutočnými potrebami. Každá etapa diela sa vykonáva v súlade so skutočnými potrebami a požiadavkami človeka, každá etapa diela sa deje v záujme porážky satana. Na počiatku neexistovali žiadne prekážky medzi Stvoriteľom a Jeho stvoreniami. Všetky tieto prekážky vytvoril satan. Človek nedokázal nič vidieť ani sa ničoho dotknúť, pretože ho satan narušil a skazil. Človek je obeť, niekto, kto bol podvedený. Len čo bude satan porazený, stvorené bytosti uvidia Stvoriteľa a Stvoriteľ sa pozrie na stvorené bytosti a bude ich môcť osobne viesť. Iba takýto život by mal mať človek na zemi. A tak primárnym cieľom Božieho diela je poraziť satana a všetko sa vyrieši, len čo bude satan porazený. Dnes vidíš, že pre Boha nie je jednoduché prísť medzi ľudí. Neprišiel, aby celé dni trávil hľadaním vašich chýb, aby hovoril toto a tamto, alebo aby vám jednoducho dovolil vidieť, ako vyzerá, hovorí a žije. Boh sa nestal telom len preto, aby ste Naňho mohli hľadieť, aby vám otvoril oči alebo dovolil vypočuť Jeho tajomstvá, či uvidieť sedem pečatí, ktoré otvoril. Naopak, stal sa telom, aby porazil satana. Osobne prišiel medzi ľudí v tele, aby zachránil človeka a bojoval so satanom. Toto je význam Jeho vtelenia. Ak by to nebolo preto, aby porazil satana, potom by osobne toto dielo nekonal. Boh prišiel na zem, aby vykonal svoje dielo medzi ľuďmi, aby sa osobne zjavil človeku a dovolil človeku Ho uvidieť. Je to maličkosť? Naozaj to nie je jednoduché! Nie je to tak, ako si človek predstavuje: že Boh prišiel, aby sa na Neho človek mohol pozerať, aby človek mohol pochopiť, že Boh je skutočný a nie hmlistý alebo prázdny, a že Boh je vznešený a zároveň pokorný. Mohlo by to byť také jednoduché? Práve preto, že satan skazil ľudské telo a človek je ten, ktorého chce Boh spasiť, Boh musí prijať telo, aby bojoval so satanom a osobne človeka viedol. Len to je pre Jeho dielo prospešné. Dve vtelené telá Boha existovali preto, aby porazili satana, a tiež pre lepšiu záchranu človeka. Je to preto, že so satanom dokáže bojovať len Boh, či už je to Duch Boží alebo vtelené telo Božie. Skrátka, so satanom nemôžu bojovať anjeli a už vôbec nie človek, ktorého satan skazil. Anjeli sú v tomto boji bezmocní a človek ešte nemohúcejší. Ak chce teda Boh pôsobiť na život človeka, ak chce osobne prísť na zem, aby ho zachránil, potom sa musí osobne stať telom – to znamená, že musí osobne prijať telo a so svojou vnútornou identitou a dielom, ktoré musí vykonať, prísť medzi človeka a osobne ho zachrániť. Ak by toto dielo vykonal Duch Boží alebo človek, potom by z tohto boja nikdy nič nevzišlo a nikdy by sa neskončil. Iba keď sa Boh stane telom, aby osobne išiel do vojny proti satanovi medzi ľuďmi, má človek šancu na spásu. Okrem toho, len potom bude satan zahanbený a nebude mať žiadne príležitosti na vykorisťovanie alebo vykonávanie svojich plánov. Dielo vteleného Boha je pre Božieho Ducha nedosiahnuteľné a bolo by ešte nemožnejšie, aby ho v mene Boha vykonal ktorýkoľvek telesný človek, pretože Boh koná svoje dielo kvôli životu človeka a tomu, aby zmenil jeho skazenú povahu. Ak by sa človek zúčastnil tejto bitky, len by utiekol v úbohom zmätku a jednoducho by nebol schopný zmeniť svoju skazenú povahu. Nedokázal by zachrániť človeka z kríža alebo si podmaniť celé vzdorovité ľudstvo, ale bol by iba schopný vykonať malý starý skutok, ktorý neprekračuje zásady alebo inú úlohu, ktorá nesúvisí s porážkou satana. Tak prečo sa namáhať? Aký má význam dielo, ktoré nedokáže získať ľudstvo, a už vôbec nie poraziť satana? A tak boj so satanom môže viesť len sám Boh a pre človeka by to bolo jednoducho nemožné. Povinnosťou človeka je poslúchať a nasledovať, pretože človek nie je schopný konať dielo podobné stvoreniu neba a zeme, a navyše nemôže vykonávať dielo boja proti satanovi. Človek môže iba uspokojiť Stvoriteľa pod vedením samotného Boha, skrze ktorého je satan porazený. Človek môže urobiť len túto jedinú vec. A tak zakaždým, keď sa začína nový boj, čiže keď sa začne dielo nového veku, toto dielo koná osobne sám Boh, čím celý vek vedie a otvára novú cestu celému ľudstvu. Úsvit každého nového veku je novým začiatkom v boji so satanom, cez ktorý človek vstupuje do novej, krajšej ríše a do nového veku, ktorý osobne vedie samotný Boh. Človek je pánom všetkých vecí, ale tí, ktorí boli získaní, sa stanú plodmi všetkých bojov so satanom. Satan je ničiteľom všetkých vecí, na konci všetkých bojov je porazeným a je tiež tým, kto bude po týchto bojoch potrestaný. Medzi Bohom, človekom a satanom je jedine satan tým, ktorý bude nenávidený a odmietnutý. Tí, ktorých získal satan, ale Boh ich nevzal späť, sa medzitým stanú tými, ktorí prijmú trest v mene satana. Z týchto troch by sa mal vo všetkom uctievať iba Boh. Tí, ktorých skazil satan, ale Boh ich vzal späť a nasledujú Božiu cestu, sa medzitým stanú tí, ktorí prijmú Božie zasľúbenie a budú súdiť zlých pre Boha. Boh určite zvíťazí a satan bude určite porazený, ale medzi ľuďmi sú takí, ktorí zvíťazia, a takí, ktorí prehrajú. Tí, ktorí zvíťazia, budú patriť k premožiteľom, a tí, ktorí prehrajú, budú patriť k porazeným. Takto bude rozdelený každý podľa druhu, je to definitívny koniec celého Božieho diela. Je to tiež cieľ celého Božieho diela a nikdy sa nezmení. Jadro hlavného diela Božieho plánu riadenia sa zameriava na spásu človeka a Boh sa stane telom predovšetkým kvôli tomuto jadru, kvôli tomuto dielu a preto, aby porazil satana. Boh sa stal telom prvýkrát, aby porazil satana: osobne sa stal telom a bol osobne pribitý na kríž, aby dokončil dielo prvého boja, dielo vykúpenia ľudstva. Podobne aj túto etapu diela vykonáva osobne Boh, ktorý sa stal telom, aby konal svoje dielo medzi ľuďmi, aby osobne hovoril svoje slovo a umožnil človeku, aby ho videl. Je samozrejme nevyhnutné, aby na svojej ceste vykonal aj iné skutky, ale hlavným dôvodom, prečo vykonáva svoje dielo osobne, je poraziť satana, podmaniť si celé ľudstvo a získať týchto ľudí. Dielo Božieho vtelenia naozaj nie je jednoduché. Ak by Jeho zámerom bolo len ukázať človeku, že Boh je pokorný a skrytý a že Boh je skutočný, ak by to bolo len kvôli tomuto, potom by nebolo potrebné, aby sa stal telom. Aj keby sa Boh nestal telom, mohol by človeku priamo zjaviť svoju pokoru a skrytosť, svoju veľkosť a svätosť, ale tieto veci nemajú nič spoločné s dielom riadenia ľudstva. Nie sú schopní spasiť človeka alebo ho učiniť úplným, a už vôbec nedokážu poraziť satana. Ak by porážka satana zahŕňala iba boj Ducha proti duchu, potom by také dielo malo ešte menšiu skutočnú hodnotu. Nebolo by možné získať človeka a jeho údel a vyhliadky by sa zmarili. Preto má dnešné Božie dielo hlboký význam. Nie je to len preto, aby Ho človek videl alebo aby sa mu otvorili oči, či aby mu poskytlo trochu dojatia a povzbudenia – také dielo nemá žiadny význam. Ak dokážeš hovoriť len o tomto druhu poznania, dokazuje to, že nepoznáš skutočný význam Božieho vtelenia.

Celé dielo Božieho plánu riadenia vykonáva osobne sám Boh. Prvú etapu – stvorenie sveta – vykonal osobne samotný Boh, a ak by to tak nebolo, potom by nikto nebol schopný stvoriť ľudstvo. Druhá etapa bola vykúpením celého ľudstva a tiež ju osobne vykonal samotný Boh. Tretia etapa je samozrejmá – je tu ešte väčšia potreba, aby záver celého Božieho diela vykonal sám Boh. Dielo vykúpenia, podmanenia, získania a zdokonalenia celého ľudstva osobne vykonáva samotný Boh. Ak by toto dielo nevykonával osobne, potom by Jeho identitu nemohol reprezentovať človek a Jeho dielo by nedokázal vykonať človek. Aby porazil satana, získal ľudstvo a dal človeku normálny život na zemi, osobne vedie človeka a osobne pôsobí medzi ľuďmi. Kvôli svojmu celému plánu riadenia a pre celé svoje dielo musí všetko vykonať osobne. Ak človek len verí, že Boh prišiel, aby Ho človek mohol vidieť a aby urobil človeka šťastným, potom takéto presvedčenie nemá žiadnu hodnotu, žiadny význam. Ľudské chápanie je príliš povrchné! Len ak Boh vykoná toto dielo sám, môže ho vykonať dôkladne a úplne. Človek to nie je schopný urobiť v mene Boha. Keďže nemá Božiu identitu ani Jeho podstatu, nie je schopný konať Božie dielo, a aj keby ho človek vykonal, nemalo by žiadny účinok. Prvýkrát sa Boh stal telom kvôli vykúpeniu, aby vykúpil všetkých ľudí z hriechu, aby sa človek mohol očistiť a bolo mu za jeho hriechy odpustené. Dielo podmanenia vykonáva Boh medzi ľuďmi tiež osobne. Ak by Boh v tejto etape iba vyslovoval proroctvá, potom by sa našiel prorok alebo niekto obdarovaný, kto by mohol zaujať Jeho miesto. Ak by sa vyslovovali iba proroctvá, potom by mohol človek zastúpiť Boha. Ak by sa však človek osobne pokúsil vykonať dielo samotného Boha a pokúsil sa pôsobiť na ľudský život, nebolo by to možné. Musí to vykonať osobne samotný Boh – Boh sa musí osobne stať telom, aby vykonal toto dielo. Keby sa vo Veku vyslovovali len proroctvá, mohol by sa nájsť Izaiáš alebo prorok Eliáš, ktorí by toto dielo vykonali, a nebolo by potrebné, aby ho vykonal sám Boh. Keďže dielo vykonané v tomto štádiu nie je len o vyslovovaní proroctiev a je oveľa dôležitejšie, aby sa dielo slov používalo na podmanenie človeka a porazenie satana, toto dielo nemôže vykonať človek a musí ho vykonať sám Boh. Vo Veku zákona vykonal Jahve časť svojho diela, po ktorom vyslovil niekoľko slov a vykonal niektoré skutky skrze prorokov. Je to preto, že človek mohol nahradiť Jahveho v Jeho diele a veštci mohli predpovedať veci a v Jeho mene interpretovať niektoré sny. Dielo vykonané na začiatku nebolo dielom priamej zmeny ľudskej povahy a nesúviselo s hriechom človeka a od človeka sa vyžadovalo len to, aby sa riadil zákonom. Jahve sa teda nestal telom a nezjavil sa človeku. Namiesto toho prehovoril priamo k Mojžišovi a iným, donútil ich hovoriť a konať v Jeho mene a pôsobiť priamo medzi ľuďmi. Prvou etapou Božieho diela bolo vedenie človeka. Bol to začiatok boja proti satanovi, ale tento boj ešte len musel oficiálne začať. Oficiálna vojna proti satanovi sa začala prvým vtelením Boha a pokračuje až dodnes. Prvá bitka tejto vojny sa odohrala, keď bol vtelený Boh pribitý na kríž. Ukrižovanie vteleného Boha porazilo satana a bolo to prvé úspešné štádium vojny. Keď vtelený Boh začal priamo pôsobiť na život človeka, bol to oficiálny začiatok diela znovuzískania človeka, a pretože išlo o dielo zmeny starých ľudských pováh, bolo to dielo boja so satanom. Etapa Jahveho diela na počiatku znamenala iba vedenie ľudského života na zemi. Bol to začiatok Božieho diela, a hoci vtedy ešte nedošlo k boju a bolo potrebné vykonať veľa skutkov, položilo to základy pre dielo nadchádzajúceho boja. Druhá etapa diela neskôr počas Veku milosti predstavovala zmenu starých ľudských pováh, čo znamená, že sám Boh tvaroval život človeka. Toto musel urobiť Boh osobne: vyžadovalo to, aby sa Boh osobne stal telom. Keby sa nebol stal telom, nikto iný by Ho v tomto štádiu diela nemohol nahradiť, pretože to predstavovalo dielo boja priamo proti satanovi. Keby človek konal toto dielo v mene Boha, keď by sa postavil pred satana, satan by sa nepodriadil a nebolo by možné ho poraziť. Musel to byť vtelený Boh, ktorý ho prišiel poraziť, pretože podstatou vteleného Boha je stále Boh, On je životom človeka a Stvoriteľom. Nech sa stane čokoľvek, Jeho identita a podstata sa nezmenia. A tak prijal telo a vykonal dielo, aby satana donútil k úplnej podriadenosti. Ak by mal človek vykonať toto dielo počas etapy diela posledných dní a musel by hovoriť slová priamo, potom by nebol schopný ich vysloviť, a ak by sa vyslovovali proroctvá, potom by sa im nepodarilo podmaniť človeka. Prijatím tela Boh prichádza poraziť satana a spôsobiť jeho úplné podriadenie. Keď úplne porazí satana, úplne si podmaní človeka a celkom si ho získa. Táto etapa diela sa ukončí a bude mať úspech. V Božom riadení nemôže človek zastupovať Boha. Predovšetkým je ešte oveľa potrebnejšie, aby skutky vedenia veku a zahájenia nového diela osobne vykonal sám Boh. Človek dokáže dať ľuďom zjavenie a proroctvo, ale pokiaľ ide o skutky, ktoré musí osobne vykonať Boh, teda boj medzi samotným Bohom a satanom, v tomto prípade to človek nemôže vykonať. Počas prvej etapy diela, kedy nedochádzalo k žiadnemu boju so satanom, Jahve osobne viedol ľud Izraela pomocou proroctva, ktoré vyslovili proroci. Potom nasledovala druhá etapa diela, ktorá predstavovala boj so satanom, a vtedy sa Boh sám osobne stal telom a vstúpil do tela, aby vykonal toto dielo. Všetko, čo zahŕňa boj proti satanovi, zahŕňa tiež vtelenie Boha, a to znamená, že tento boj nemôže viesť človek. Ak by bojoval človek, nebol by schopný satana poraziť. Ako by mohol mať silu proti nemu bojovať, keď je stále pod jeho nadvládou? Človek stojí uprostred: ak sa prikloníš k satanovi, patríš satanovi, ale ak uspokojíš Boha, potom patríš Bohu. Ak by sa človek pokúsil zastúpiť Boha v tomto boji, dokázal by to? Ak áno, nebol by už dávno zničený? Nevstúpil by už dávno do podsvetia? Takže človek nedokáže nahradiť Boha v Jeho diele, čo znamená, že človek nevlastní podstatu Boha, a ak by si so satanom bojoval ty, nedokázal by si ho poraziť. Človek dokáže robiť len určité skutky. Môže zvíťaziť nad niektorými ľuďmi, ale nemôže zastúpiť Boha v Jeho diele. Ako by mohol človek bojovať so satanom? Satan by ťa vzal do zajatia skôr, než by si vôbec začal. Iba keď Boh sám bojuje so satanom a človek Ho nasleduje a poslúcha na tomto základe, môže byť získaný Bohom a uniknúť zo satanovho jarma. Veci, ktoré človek môže dosiahnuť svojou vlastnou múdrosťou a schopnosťami, sú príliš obmedzené. Nedokáže učiniť človeka úplným, viesť ho a navyše poraziť satana. Ľudská inteligencia a múdrosť nie sú schopné zmariť satanove plány, tak ako by s ním mohol človek bojovať?

Všetci tí, ktorí chcú byť zdokonalení, majú šancu, takže sa všetci musia upokojiť: v budúcnosti všetci vstúpite do konečného osudu. Ale ak nechceš byť zdokonalený a nie si ochotný vstúpiť do nádhernej ríše, potom je to tvoj vlastný problém. Všetci tí, ktorí chcú byť zdokonalení a sú verní Bohu, poslúchajú a poctivo vykonávajú svoju funkciu – všetci títo ľudia môžu byť zdokonalení. Všetci tí, ktorí si dnes verne neplnia svoje povinnosti, nie sú verní Bohu a nepodriaďujú sa Mu, najmä tí, ktorí prijali osvietenie a osvetlenie Ducha Svätého, ale nepraktizujú ho – nikto z takýchto ľudí nemôže byť zdokonalený. Všetci tí, ktorí chcú byť verní a poslúchať Boha, môžu byť zdokonalení, aj keď sú trochu nevedomí. Všetci tí, ktorí sa ochotne usilujú, môžu byť zdokonalení. Netreba sa toho obávať. Pokiaľ si ochotný nasledovať tento smer, môžeš byť zdokonalený. Nechcem opustiť alebo vyhnať nikoho z vás, ale ak sa človek nesnaží konať dobro, potom len ničíš sám seba. To nevyháňam Ja teba, ale ty vyháňaš sám seba. Ak sa sám nesnažíš robiť dobro – ak si lenivý alebo neplníš svoju povinnosť, či nie si verný alebo sa neusiluješ o pravdu a vždy robíš, čo sa ti zachce, ak sa správaš nerozvážne, bojuješ za svoju vlastnú slávu a šťastie a si bezohľadný vo svojom zaobchádzaní s opačným pohlavím, potom budeš niesť bremeno svojich vlastných hriechov – nie si hodný žiadneho súcitu. Mojím zámerom je, aby ste sa všetci zdokonaľovali a prinajmenšom boli podmanení, aby sa táto etapa diela úspešne ukončila. Božou vôľou je, aby sa každý človek stal dokonalým, aby ho nakoniec získal, úplne očistil a aby sa stal Jeho milovaným ľudom. Nezáleží na tom, či hovorím, že ste zaostalí alebo máte nízke postavenie – to je všetko fakt. Moje vyjadrenia nedokazujú, že vás mám v úmysle opustiť, že som vo vás stratil nádej, tým menej, že vás nechcem zachrániť. Dnes som prišiel vykonať dielo vašej spásy, to znamená, že dielo, ktoré konám, je pokračovaním diela spásy. Každý človek má šancu byť zdokonalený: nakoniec tento výsledok dosiahneš za predpokladu, že si ochotný a budeš sa usilovať, a vtedy nebude nikto z vás opustený. Ak máš nízke postavenie, Moje požiadavky na teba budú zodpovedať tvojmu nízkemu postaveniu. Ak je tvoje postavenie vysoké, Moje požiadavky na teba budú v súlade s tvojím vysokým postavením. Ak si nevedomý a negramotný, Moje požiadavky na teba budú zodpovedať tvojej negramotnosti. Ak si gramotný, Moje požiadavky na teba budú v súlade s tvojou gramotnosťou. Ak si starší, Moje požiadavky na teba budú zodpovedať tvojmu veku. Ak môžeš poskytnúť pohostinnosť, Moje požiadavky na teba budú v súlade s touto schopnosťou. Ak povieš, že nemôžeš ponúknuť pohostinnosť a môžeš vykonávať len určitú funkciu, či už ide o šírenie evanjelia, starostlivosť o cirkev alebo o všeobecné záležitosti, Moje zdokonaľovanie bude zodpovedať funkcii, ktorú vykonávaš. Byť verný, poslúchať až do samého konca a snažiť sa o najvyššiu lásku k Bohu – to je to, čo musíš dosiahnuť, a neexistujú lepšie praktiky ako tieto tri veci. Nakoniec je človek povinný dosiahnuť tieto tri veci, a ak to dokáže, bude zdokonalený. Ale predovšetkým sa musíš skutočne usilovať, aktívne sa pretláčať vpred a stúpať nahor a nebyť v tomto ohľade pasívny. Povedal som, že každý človek má šancu byť zdokonalený a je schopný byť zdokonalený, a to platí, ale ty sa nesnažíš byť vo svojom úsilí lepší. Ak nedosiahneš tieto tri kritériá, nakoniec budeš musieť byť vyhnaný. Chcem, aby to všetci stihli, aby všetci prijali dielo a osvietenie Ducha Svätého a mohli poslúchať až do samého konca, pretože to je povinnosť, ktorú by mal každý z vás splniť. Keď všetci splníte svoju povinnosť, všetci budete zdokonalení a budete vydávať aj hlasné svedectvo. Všetci, ktorí majú svedectvo, sú tí, čo zvíťazili nad satanom a dosiahli Božie zasľúbenie, a tiež tí, ktorí zostanú žiť v nádhernom konečnom osude.

Predchádzajúci: Kristovou podstatou je poslušnosť vôli nebeského Otca

Ďalší: Boh a človek vstúpia spolu do odpočinku

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger