Počuli ste Boží hlas?

12. 05. 2023

Všetci veriaci v Pána dychtivo očakávajú Jeho návrat. Dnes sa v našom duchovnom spoločenstve budeme rozprávať o proroctvách Pána Ježiša a preberieme rozdielne chápania Pánovho návratu. Väčšina ľudí verí, že Pán sa vráti tak, že zostúpi z nebies. Podľa vlastných proroctiev Pána Ježiša v Biblii sa však vráti a prehovorí ako Syn človeka. Pán predpovedal jeho príchod či zjavenie pri mnohých príležitostiach, a príchod Syna človeka znamená, že sa Boh zjaví a začne konať svoje dielo ako človek. Iba tento výklad je najčistejší a je veľmi nepravdepodobné, že by ste ho počuli v bežnom kostole. Príchod alebo zjavenie Syna človeka je ohromným tajomstvom, ktoré by mohol poznať len niekto, kto Jeho zjavenie a dielo prijal.

V Biblii existuje mnoho proroctiev o Pánovom návrate, ale väčšina z nich pochádza od ľudí, ako sú apoštoli či proroci, alebo od anjelov. Ľudia sa zväčša odvolávajú na proroctvá iných ľudí, a preto túžia vidieť Pána otvorene zostúpiť z nebies. V skutočnosti je však návrat Pána najlepšie stráženým tajomstvom. Pán Ježiš povedal: „Ale o tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba môj Otec(Mt 24, 36). Keďže daný deň ani hodinu nepozná nikto, ani nebeskí anjeli či sám Syn, je možné, že by vôbec nejaké proroctvá z Biblie o Pánovom návrate, ktoré vyriekli ľudia alebo anjeli, mohli byť presné? Rozhodne nie. Takže ak chceme Pána Ježiša prijať, musíme sa riadiť Jeho vlastnými proroctvami. To je naša jediná nádej, ako Pána prijať. Všetci, čo tvrdohlavo trvajú na tom, že Pán zostúpi z nebies, podľahnú katastrofám a budú nariekať a škrípať zubami. Pán Ježiš povedal: „Rovnako ako sa blesk objavuje na východe a je ho vidieť až na západe, taký bude aj príchod Syna človeka(Mt 24, 27). „Lebo ako blesk, ktorý rozžiari všetko od jednej časti pod nebom po druhú, tak bude aj Syn človeka vo svoj deň. Ale najprv musí mnoho vytrpieť a toto pokolenie ho musí zavrhnúť(Lk 17, 24-25). „Je ešte veľa vecí, čo vám mám povedať, ale teraz ich neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy ... a ukáže vám, čo má prísť(Jn 16, 12-13). „Hľa, stojím pri dverách a klopem: ak bude nejaký človek počuť Môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu dnu a budem s ním večerať a on so Mnou(Zj 3, 20). „Kto má uši, ten nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám(Zj 2, 7). „Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a ony ma nasledujú(Jn 10, 27). Čo vidíme v proroctvách Pána Ježiša? Pánove slová nám jasne hovoria, že sa v posledných dňoch vráti ako Syn človeka. Syn človeka je Jeho stelesnením, a tak sa bude najmä prihovárať, vyjadrovať mnohé pravdy a viesť Bohom vyvolených ľudí ku všetkým pravdám. Aké dielo vykoná Pán svojím príchodom a vyjavením právd? Nepochybne vykoná dielo súdu, ktoré započne Božím domom. Vykoná dielo, aby úplne zachránil ľudstvo. Ako potom môžeme Pána prijať? Keďže príde ako Syn človeka, ktorý bude výzorom vcelku obyčajný a bez zreteľne nadprirodzených znakov, nikto nevytuší čisto z Jeho vonkajšieho výzoru, že takto vyzerá Boh. Kľúčové je počúvať prejav Syna človeka a spozorovať, či ide o Boží hlas. Ak chceme Pána prijať, musíme spoznať Boží hlas a otvoriť Mu dvere. Ak však hovorí pravdy a ľudia sú hluchí k jeho hlasu, nemajú Ho ako prijať. V Knihe zjavenia sa to opakovane prorokuje: „Kto má uši, ten nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám(Zj, kap. 2 a 3). Spomína sa to dokopy sedemkrát. Preto ak chceme Pána prijať, najdôležitejšie je počuť Jeho hlas – iba vtedy to dokážeme. Viete teda, čo je podmienkou k tomu, aby sme Pána mohli prijať? Aby sme prijali Pána, musíme sa bezpodmienečne snažiť počuť Boží hlas, pod ktorým sa rozumie množstvo právd, ktoré vyjadril navrátený Pán, všetky pravdy, ktoré ľudia nikdy predtým nepočuli a ktoré nikdy neboli zaznamenané v Biblii. Rozumné družičky počujú, že slová vyjadrené Synom človeka sú pravdivé, sú Božím hlasom, a s radosťou v srdci Pána prijmú. Iba Pán dokáže vyjadriť pravdu, iba Pán je našou cestou, pravdou a životom. Ak si niekto vypočuje slová Syna človeka a ostane ľahostajný alebo ich zavrhne či odmietne prijať pravdu, je ako ľahkomyseľná družička, ktorú Pán opustí. Určite upadne do veľkých nešťastí, bude plakať a škrípať zubami. Náboženský svet dodnes Pána neprijal, práve naopak – podlieha katastrofám, obviňuje a popiera Boha, a je v neustálom stave zúfalstva. Tí, čo sú Božími ovečkami, po vypočutí Božieho hlasu dychtivo hľadajú a skúmajú cestu pravdy, aby mohli prijať Pána. Musíme v tom mať jasno: Keď sa Boh v posledných dňoch vráti, zjaví sa ako Syn človeka a vyjadrí pravdy. Ak chceme nájsť Pána, kľúčové je hľadať tam, kde tie pravdy vyjadruje – v kostole, v ktorom hlása Boh. Keď objavíte pravdy, ktoré hlása Syn človeka, nasledujte Jeho hlas až k zdroju a nájdete Božie zjavenie a dielo. Len čo zistíte, že všetky pravdy, ktoré Pán vyjadruje, očistia a spasia ľudstvo, prijmete Jeho návrat a tým prijmete Jeho. To je najlepšia a najjednoduchšia cesta, ako Ho prijať. Netreba nehybne zízať na oblohu ani stáť na vrchole hory a vítať Pána, ako zostupuje z nebies, a už vôbec nie nepretržite sa modliť alebo sa postiť a modliť. Stačí, že budete bdieť a čakať a nikdy sa nezastavíte v snahe počuť Boží hlas.

Možno si teraz niektorí kladiete otázku: Ako spoznáme, že ide o Boží hlas? V skutočnosti to nie je vôbec ťažké. Pán Ježiš povedal: „A o polnoci sa ozvalo volanie: Hľa, ženích prichádza; vyjdite mu v ústrety(Mt 25, 6). Vždy, keď si vypočujete svedectvo o Božom zjavení či diele alebo o tom, že vyjadruje mnohé pravdy, musíte okamžite spozornieť a zistiť, či sú tieto údajné Božie slová pravdivé alebo nie. Ak sú pravdivé, mali by ste ich prijať, pretože Božie ovečky Jeho hlas počujú. Táto schopnosť je daná Bohom a nezávisí od toho, ako je človek vzdelaný, ako dobre pozná Bibliu, ani od hĺbky jeho skúseností. Ako sa ako kresťania cítime, keď počujeme slová Pána Ježiša? Aj bez skúseností či pochopenia Pánových slov okamžite vycítime, že sú pravdivé a majú autoritu a moc. Cítime, že sú hlboké a tajomné, a presahujú ľudské chápanie – môže za to vnuknutie a naša intuícia. Bez ohľadu na to, či to vieme vyjadriť jasne alebo nie, ten pocit je správny a je dostatočným dôkazom toho, že ak má človek srdce a dušu, dokáže vycítiť silu a autoritu Božích slov. V tom spočíva počúvanie Božieho hlasu. Ak by sme sa chceli do tejto témy trochu hlbšie ponoriť, aké vlastnosti majú ešte Božie slová? Božie slová nám poskytujú živobytie, odhaľujú tajomstvá, otvárajú nový vek a ukončujú starý. Tak ako Pán Ježiš dokázal kedykoľvek a na akomkoľvek mieste vyjadriť pravdy, aby ľudí viedol, napájal a zásoboval, odhalil aj tajomstvá nebeského kráľovstva, priniesol ľudstvu cestu, „Kajajte sa, lebo kráľovstvo nebeské je na dosah,“ otvoril Vek milosti, ukončil Vek zákonov a zavŕšil dielo vykúpenia ľudstva. To predtým žiadny človek nedokázal. Nie je to tak? Dnes je tu teda Syn človeka, ktorý už celé roky vyslovuje slová a hovorí mnohé pravdy. Veľa ľudí malo po prečítaní týchto slov pocit, že sú to výroky Ducha Svätého, Božieho hlasu, a nadobudli istotu, že tento Syn človeka, ktorý vyjadruje pravdy, je navrátený Pán Ježiš, stelesnený Všemohúci Boh. Všemohúci Boh vyjadril všetky potrebné pravdy na očistenie a spásu ľudstva, odhaľuje tajomstvá Božieho šesťtisícročného plánu riadenia a koná dielo súdu počnúc domom Božím. Započal Vek kráľovstva a ukončil Vek milosti. Chce každý počuť slová Všemohúceho Boha, počuť Boží hlas? Prečítajme si niekoľko úryvkov z Jeho výrokov.

Všemohúci Boh hovorí: „Za starých čias som bol známy ako Jahve. Nazývali ma aj Mesiášom a ľudia ma kedysi s láskou a úctou nazývali Ježiš Spasiteľ. Dnes však už nie som tým Jahvem ani Ježišom, ktorého ľudia poznali v dávnych časoch. Som Bohom, ktorý sa navrátil na sklonku posledných dní, Bohom, ktorý privedie tento vek ku koncu. Som samotným Bohom, ktorý povstáva z končín zeme, v celej svojej povahe a plný moci, cti a slávy. Ľudia sa Mnou nikdy nezapodievali, nikdy Ma nepoznali a nikdy netušili, aká je Moja podstata. Od počiatkov stvorenia sveta až dodnes Ma nevidel ani jeden jediný človek. Taký je Boh, ktorý sa v posledných dňoch zjaví človeku, avšak zostáva skrytý medzi ľuďmi. Prebýva medzi nimi, pravý a skutočný ako žeravé slnko a planúci plameň, plný sily a oplývajúci mocou. Neexistuje jediný človek alebo vec, ktoré by nezasiahol súd Mojich slov a neexistuje jediný človek alebo vec, ktoré by neboli očistené horiacim ohňom. Napokon budú všetky národy požehnané a zároveň rozdrvené na kúsky skrze Moje slová. Všetky národy tak počas posledných dní uvidia, že som sa vrátil Ja – Spasiteľ, a že som Všemohúci Boh, ktorý si podmaní celé ľudstvo. Všetci uvidia, že som bol kedysi obetou za hriech človeka, ale že v posledných dňoch sa stanem i plameňom slnka, ktorý všetko spaľuje, ako aj slnkom spravodlivosti, ktoré všetko odhaľuje. Toto je Moje dielo posledných dní. Prijal som toto meno a túto povahu, aby všetci ľudia videli, že som spravodlivý Boh, spaľujúce slnko, horiaci plameň, a aby sa Mi všetci klaňali, jedinému pravému Bohu, a aby videli Moju pravú tvár: nie som len Bohom Izraelitov a nie som len Vykupiteľom. Som Bohom všetkých stvorení v celom nebi, na zemi a v moriach(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Spasiteľ sa už vrátil na „bielom oblaku“). „Po celom vesmíre konám Svoje dielo a na Východe sa bez prestania ozývajú burácajúce hromy, ktoré otriasajú všetkými národmi a vierovyznaniami. Je to Môj hlas, ktorý priviedol všetkých ľudí do súčasnosti. Všetkých si podmaňujem Svojím hlasom, aby padli do tohto prúdu a podrobili sa predo Mnou, lebo Svoju slávu som si už dávno vymohol od celej zeme a znovu som ju rozniesol na Východe. Kto netúži vidieť Moju slávu? Kto netrpezlivo neočakáva Môj návrat? Kto netúži po Mojom znovuzjavení? Komu nechýba Moja láska? Kto by nechcel dokráčať k svetlu? Kto by nechcel hľadieť na bohatstvo Kanaánu? Kto neprahne po návrate Vykupiteľa? Kto by sa neklaňal tomu, kto je veľký vo Svojej moci? Môj hlas sa bude šíriť po celej zemi. Postavím sa tvárou v tvár Svojmu vyvolenému národu a budem k nemu hovoriť viac než doteraz. Budem hovoriť Svoje slová celému vesmíru a ľudstvu sťa mocné hromy, ktoré otriasajú horami a riekami. Preto sa slová v Mojich ústach zmenili na ľudský poklad a všetci ľudia si Moje slová vážia. Blesky šľahajú z východu až na západ. Moje slová sú také, že sa ich človek nerád vzdáva a zároveň ich považuje za nepochopiteľné, ale o to viac sa z nich teší. Všetci ľudia sa radujú a jasajú, oslavujú Môj príchod, akoby sa práve narodilo nemluvňa. Skrze Svoj hlas privediem všetkých ľudí predo Mňa. Od tej chvíle slávnostne vstúpim do ľudského pokolenia, aby sa Mi ľudia prišli pokloniť. Vďaka sláve, ktorú vyžarujem, a slovám, ktoré mám v ústach, dosiahnem, že všetci ľudia predstúpia predo Mňa a uvidia, že blesky šľahajú z východu a že som zostúpil aj na ‚Olivovú horu‘ na východe. Zistia, že som už dávno na zemi, no už nie ako syn Židov, ale ako blesk z Východu. Veď som už dávno vstal z mŕtvych a odišiel z ľudského sveta, aby som sa potom opäť slávne objavil medzi ľuďmi. Som Ten, ktorého uctievali pred nespočetnými vekmi, a som aj tým Jezuliatkom, ktoré Izraeliti už veľmi dávno opustili. Ba čo viac, Ja som všemohúci a slávny Boh súčasnosti! Nech všetci prídu pred Môj trón a uzrú Moju slávnu podobu, uslyšia Môj hlas a pohliadnu na Moje skutky. To je celá Moja vôľa, je to koniec a vrchol Môjho plánu, ako aj cieľ Môjho riadenia: aby sa Mi každý národ klaňal, každý jazyk ma uznával, každý človek vo Mňa veril a každý národ sa Mi podriadil!(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Sedem hromobití – proroctvo o tom, že evanjelium o kráľovstve sa bude šíriť po celom vesmíre). „Keď obraciam svoju tvár k vesmíru, aby som prehovoril, celé ľudstvo počuje Môj hlas a vidí všetky diela, ktoré som uskutočnil v celom vesmíre. Tých, ktorí sa stavajú proti Mojej vôli, teda tých, ktorí sa stavajú proti Mne ľudskými skutkami, zastihne Moja náprava. Vezmem nepreberné množstvo hviezd na nebi a stvorím ich nanovo, a vďaka Mne bude nové slnko a mesiac. Obloha už nebude taká, aká bola, a nespočetné veci na zemi sa obnovia. Všetko sa naplní podľa Mojich slov. Mnohé národy vo vesmíre nanovo rozdelím a nahradím Mojím kráľovstvom, takže národy na zemi navždy zmiznú a všetky sa stanú kráľovstvom, ktoré Ma bude uctievať. Všetky národy zeme budú zničené a zaniknú. Z ľudských bytostí vo vesmíre vyhubím všetky, ktoré patria diablovi, a všetci, ktorí uctievajú satana, zahynú Mojím spaľujúcim ohňom. To znamená, že okrem tých, ktorí sú teraz so Mnou, premením všetkých na popol. Keď napravím mnohé národy, tí z nábožného sveta sa v rôznej miere vrátia do Môjho kráľovstva, podmanení Mojimi skutkami, pretože uvidia príchod Svätého, ktorý sa nesie na bielom oblaku. Všetkých rozdelím podľa ich druhu a dostanú nápravu primeranú ich skutkom. Všetci, ktorí boli proti Mne, zahynú. Čo sa týka tých, ktorí Ma do svojich skutkov na zemi nezapájali, tí budú – podľa toho, ako sa očistili – naďalej existovať na zemi pod vládou Mojich synov a Môjho ľudu. Zjavím sa nespočetnému množstvu ľudí a národom a Môj vlastný hlas zaznie nad zemou. Oznámim, že som dokončil svoje veľké dielo, aby ho celé ľudstvo videlo na vlastné oči(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, 26. kapitola).

Ako sa cítite po vypočutí niektorých pasáží zo slov Všemohúceho Boha? Je to Boží hlas? Každá jedna veta slov Všemohúceho Boha v sebe nesie silu a autoritu, a hlboko otriasa ľuďmi. Kto iný než Boh by sa mohol prihovárať celému ľudstvu? Kto by mohol vyjadriť Božiu vôľu a zachrániť ľudstvo? Kto by mohol vopred otvorene odhaliť Boží plán a prípravy Jeho diela v posledných dňoch, ako aj cieľ a konečný osud ľudstva? Kto by mohol oznámiť Božie správne nariadenia celému vesmíru? Nikto okrem Boha by to nedokázal. Výroky Všemohúceho Boha adresované celému ľudstvu nám umožňujú pocítiť autoritu a moc Božích slov. Slová Všemohúceho Boha sú výroky priamo od Boha, hlasom samotného Boha! Tieto Božie slová sú akoby Boh stál vysoko na nebi a prihováral sa tvárou v tvár celému svetu. Všemohúci Boh sa prihovára ľudstvu zo svojej pozície Pána stvorenia a odkrýva ľudstvu spravodlivú, majestátnu Božiu povahu, ktorá neznesie žiadnu urážku. Hoci nemusia chápať pravdy prameniace z Božích slov, porozumieť im na prvýkrát alebo mať vlastnú skúsenosť, všetci, čo sú Božími ovečkami, pocítia, že každé slovo Všemohúceho Boha je plné moci a autority, a budú si istí, že je to Boží hlas, ktorý pochádza priamo z Božieho Ducha. Týmto sa napĺňajú slová Pána Ježiša: „Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a ony ma nasledujú(Jn 10, 27).

Keď sme už počuli Boží hlas a videli pravdy, ktoré vyjadril Boh, aké dielo tým vlastne prišiel vykonať? Boh prišiel, aby vykonal dielo súdu v posledných dňoch, čo potvrdzujú proroctvá z úst samotného Pána Ježiša. „Lebo Otec nesúdi nikoho, ale všetok súd zveril Synovi(Jn 5, 22). „A jemu dal moc, aby vykonával súd, lebo je Syn človeka(Jn 5, 27). „Ak niekto počuje moje slová a neuverí, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel súdiť svet, ale spasiť svet. Kto ma odmieta a neprijíma moje slová, má toho, kto ho súdi: slovo, ktoré som povedal, bude ho súdiť v posledný deň(Jn 12, 47-48). „Je ešte veľa vecí, čo vám mám povedať, ale teraz ich neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy ... a ukáže vám, čo má prísť(Jn 16, 12-13). A nemôžeme zabudnúť na sedemnásty verš štvrtej kapitoly v Prvom Petrovom liste: „Lebo prišiel čas, aby sa súd začal od Božieho domu.“ Všetky tieto proroctvá sú nám jasné. Súd posledných dní sa započne Božím domom a bude sa konať medzi všetkými, čo prijali Božie dielo súdu posledných dní. To znamená, že vtelený Syn človeka vysloví na zemi mnoho právd, aby súdil a očistil ľudstvo a doviedol vyvolený ľud Boha k tomu, aby mohli vstúpiť do všetkých právd. Toto je dielo súdu, ktoré Spasiteľ vykoná v posledných dňoch, dielo, ktoré Boh naplánoval už dávno. Všemohúci Boh, vtelený Syn človeka, prišiel už dávno, vyjadril všetky pravdy na očistu a spásu ľudstva, otriasol celým svetom, otriasol všetkými náboženstvami a vierovyznaniami. Čoraz viac ľudí počúva Boží hlas, hľadá a skúma pravú cestu. Všemohúci Boh nám neodhalil len všetky hlavné tajomstvá svojho šesťtisícročného plánu riadenia a neprezradil tajomstvá pravdy, ako sú Božie ciele v riadení ľudstva, priebeh troch fáz svojho diela na záchranu ľudstva, tajomstvá inkarnácií či skutočný príbeh v pozadí Biblie, ale odhalil nám navyše aj pravdu o tom, ako ľudstvo skazil satan, o našich satanských sklonoch stavať sa proti Bohu, a zároveň nám ukázal praktickú cestu k tomu, ako sa zbaviť satanskej povahy a byť spasený. Všemohúci Boh tiež odhalil cieľ každého človeka, skutočné konečné osudy ľudí, spôsob, akým Boh ukončí vek a ako sa zjaví Kristovo kráľovstvo. Odokryl nám každé jedno tajomstvo pravdy. Všemohúci Boh vyslovil tisíce slov a všetky slúžia na súd a očistu ľudstva. Toto je dielo súdu, ktoré Boh vykonáva v posledných dňoch. Je to jeden krok práce, ktorý čisto prostredníctvom slov vedie ľudstvo k očiste a spáse.

Ako teda Všemohúci Boh vykonáva dielo súdu? Pozrime sa na to, čo hovoria Jeho slová. Všemohúci Boh hovorí: „Súd je Božie dielo, preto ho prirodzene musí vykonať sám Boh, a nemôže ho namiesto Neho vykonať človek. Keďže súd spočíva v použití pravdy na podmanenie si ľudstva, niet pochýb o tom, že Boh sa bude stále objavovať v stelesnenej podobe, aby vykonával toto dielo medzi ľuďmi. Chcem tým povedať, že Kristus posledných dní bude používať pravdu, aby učil ľudí po celom svete a oboznamoval ich so všetkými pravdami. To je Boží súd(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Kristus súdi prostredníctvom pravdy). „Božie dielo v súčasnom vtelení má vyjadriť Jeho povahu primárne prostredníctvom trestu a súdu. Na tomto základe prináša človeku viac pravdy a ukazuje mu viac spôsobov praktizovania, čím dosahuje svoj cieľ podrobiť si človeka a zachrániť ho pred jeho vlastnou skazenou povahou. To je podstata Božieho diela vo Veku kráľovstva(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Predslov). „Kristus posledných dní používa na učenie človeka rôzne pravdy, aby odhalil jeho podstatu a oddelil od seba jeho slová a skutky. Tieto slová predstavujú rôzne pravdy, napríklad o povinnostiach človeka, o tom, ako by mal človek poslúchať Boha, ako by Mu mal byť oddaný a ako by mal žiť bežným životom, ako aj pravdy o Božej múdrosti, Jeho povahe a tak ďalej. Všetky tieto slová sú zamerané na podstatu človeka a jeho skazenosť. Predovšetkým tie slová, ktoré vyjadrujú, ako človek zavrhuje Boha, sa týkajú najmä toho, že človek je stelesnením satana, nepriateľskej sily zameranej proti Bohu. Boh pri súdení človeka neodhalí jeho povahu len niekoľkými slovami. Odhaľuje ju, zaoberá sa ňou a dlho ju skúma. Tieto rôzne spôsoby odhaľovania, zaoberania sa a skúmania nemožno nahradiť obyčajnými slovami, ale len pravdou, ktorej je človek doslova zbavený. Len takéto spôsoby môžeme nazývať súdom a len prostredníctvom takéhoto súdu možno človeka skrotiť, úplne ho presvedčiť o Bohu a len takto môže získať skutočné poznatky o Bohu. Vďaka súdu človek spozná pravdivú tvár Boha a pravdu o svojej vlastnej neskrotnosti. Vykonávanie súdu človeku umožňuje dôkladne spoznať Božiu vôľu, účel Jeho práce a záhady, ktoré sú pre neho nepochopiteľné. Človek tak zároveň môže rozpoznať a uvedomiť si svoju skazenú podstatu a jej korene a tiež spoznať ohavnosť človeka. Všetko toto má na svedomí súd, pretože podstatou tohto diela je vyjavovať pravdu, cestu a život Boha všetkým, ktorí v Neho veria. Toto je súd, ktorý vykonáva Boh(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Kristus súdi prostredníctvom pravdy). Po prečítaní Božích slov by nám malo byť jasné, že dielo súdu v posledných dňoch Boh uskutočňuje vyjadrením pravdy, prostredníctvom ktorej vykoná rozsudky, očistí a zachráni ľudstvo. To znamená, že v posledných dňoch Boh očistí skazenosť ľudstva vyjadrením pravdy a vykonaním svojho diela súdu. Zachráni a zdokonalí skupinu ľudí, vytvorí skupinu tých, čo sú srdcom a mysľou zajedno s Bohom – to je výsledok Božieho šesťtisícročného plánu riadenia. V tom spočíva význam súdu posledných dní! Preto Spasiteľ, Všemohúci Boh, od svojho príchodu vyjavuje pravdy, odhaľuje a súdi každú skazenú povahu človeka. Očisťuje a premieňa naše skazené povahy tým, že nás tvaruje a zaoberá sa nami, skúša nás a zušľachťuje – to rieši základnú príčinu ľudskej hriešnosti, čo nám umožňuje dôkladne sa zbaviť hriechu, vymaniť sa spod vplyvu satana, podriadiť sa Bohu a uctievať Ho. V tejto chvíli môžu byť niektorí ľudia trochu zmätení – veď Pán Ježiš už ľudstvo vykúpil, tak prečo by mal Spasiteľ v posledných dňoch ešte vyjadrovať pravdy, aby súdil ľudstvo? Je to preto, že Pán Ježiš vykonal iba dielo vykúpenia, čo znamená, že viera v Pána Ježiša nám prinesie odpustenie hriechov alebo ospravedlnenie len na základe viery, čo ľudí oprávňuje predstúpiť pred Boha v modlitbe, komunikovať s Bohom a tešiť sa z Jeho milosti a požehnania. Úloha Pána Ježiša ako obety za hriech síce umožnila odpustenie hriechov ľudstva, no nedokázala vyriešiť základný problém hriešnosti ľudstva. Preto všetci, čo žili počas Veku milosti, uznávali skutočnosť, že aj po odpustení hriechov ľudstva sme naďalej neustále hrešili. Nemohli sme si pomôcť, a akokoľvek sme túžili zbaviť sa hriechu, neboli sme toho schopní. Cez deň sme prechádzali životom a hrešili, v noci sme sa spovedali. Preto Pán Ježiš vyjadrí pravdu a vykoná dielo súdu posledných dní, keď sa vráti. Úplne pritom očistí človeka od jeho skazenej povahy a vyrieši koreň jeho hriešnosti. Takto môžu byť ľudia úplne, dôkladne spasení. Ak ľudia zažijú iba vykúpenie od Pána Ježiša bez toho, aby zažili dielo súdu posledných dní, môžu jedine zistiť, ktoré z ich skutkov sú hriešne, no nemôžu vidieť pravú príčinu ľudskej hriešnosti. To znamená, že nedokážu pochopiť satanskú prirodzenosť človeka a jeho satanskú povahu, a tobôž nie ju vyriešiť. Jediný spôsob, ako vyriešiť problém skazenej povahy, ktorá je koreňom ľudskej hriešnosti, je zažiť Boží súd. Všemohúci Boh hovorí: “Pred vykúpením človeka v ňom bolo zasiatych už mnoho satanových jedov a po tisícročia, počas ktorých ho satan skazil, má v sebe zakorenenú prirodzenosť, ktorá odporuje Bohu. Vykúpenie človeka nie je nič iné ako prípad vykúpenia, kedy sa človek kúpi za vysokú cenu, ale jeho jedovatá prirodzenosť sa z neho neodstráni. Takto poškvrnený človek musí podstúpiť zmenu skôr, než sa stane hodným slúžiť Bohu. Prostredníctvom tohto súdu a nápravy, človek v sebe úplne spozná svoju špinavú a skazenú povahu a bude sa môcť úplne zmeniť a očistiť. Iba tak sa človek môže stať hodným návratu pred Boží trón. Celé dnešné dielo sa vykonáva tak, aby sa človek očistil a zmenil. Skrze súd a nápravu slovom, rovnako ako skrze zušľachťovanie, sa môže človek zbaviť svojej skazenosti o očistiť sa. Namiesto toho, aby sa táto etapa diela považovala za etapu spásy, by bolo vhodnejšie povedať, že ide o dielo očisťovania. V skutočnosti je táto etapa podmaňovaním a zároveň druhou etapou v diele spásy. Prostredníctvom súdu a nápravy slovom bude človek získaný Bohom, a slovo sa použije na zušľachtenie, súdenie a úplné odhalenie všetkých nečistôt, predstáv, pohnútok a individuálnych túžob v ľudskom srdci. Za to, že človek mohol byť vykúpený a boli mu odpustené jeho hriechy, možno považovať len to, že Boh si nepamätá priestupky človeka a nezaobchádza s človekom podľa jeho priestupkov. Avšak, keď sa človek, ktorý žije v hmotnom tele, neoslobodil od hriechu, môže iba pokračovať v hrešení a donekonečna odhaľovať svoju skazenú satanskú povahu. Toto je život, ktorý človek vedie, nekonečný cyklus hriechov a odpustenia. Väčšina ľudstva hreší cez deň, len aby sa večer vyspovedala. Hoci bude obeta za hriech pre človeka navždy účinná, nebude možné spasiť človeka od hriechu. Dokončila sa iba polovica diela spásy, pretože povaha človeka zostáva naďalej skazená. ... Pre človeka nie je ľahké uvedomiť si svoje hriechy. Nevie ako rozpoznať svoju vlastnú hlboko zakorenenú prirodzenosť a musí sa spoliehať na súd slovom, aby tento výsledok dosiahol. Iba tak sa môže človek od tejto chvíle postupne meniť” (Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tajomstvo vtelenia (4)). „Hoci Ježiš vykonal medzi ľuďmi veľa diela, len dokončil vykúpenie celého ľudstva a stal sa obetou za hriech človeka. Nezbavil človeka celej jeho skazenej povahy. Na to, aby človeka úplne zachránil pred vplyvom satana, nestačilo, aby sa stal obetou za hriech a znášal hriechy človeka. Boh okrem toho musel vykonať väčšie dielo, aby človeka úplne zbavil jeho satansky skazenej povahy. A tak teraz, keď boli človeku odpustené všetky jeho hriechy, sa Boh opäť stal telom, aby človeka priviedol do nového veku a začal dielo trestania a súdu. Toto dielo priviedlo človeka do vyššej oblasti. Všetci, ktorí sa podrobia Jeho vláde, si budú užívať vyššiu pravdu a dostanú väčšie požehnanie. Budú skutočne žiť vo svetle a získajú pravdu, cestu a život(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Predslov). Sám Boh nadobudol ľudskú podobu, aby prišiel a vykonal dielo súdu, vyjadril množstvo právd a z dlhodobého hľadiska staval ľudí pred súd. Je to jediný spôsob, ako môžu jasne vidieť pravdu o svojej skazenosti a uvedomiť si vlastnú prirodzenosť a podstatu. Prostredníctvom tohto súdu ľudia uvidia Božiu spravodlivosť a svätosť, a tak si vypestujú úctu k Bohu. Len tak môžeme postupne odhodiť svoju skazenú povahu a žiť podľa pravej ľudskej podoby. Dá sa povedať, že jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je, že vtelený Boh vyjadrí pravdy a vykoná dielo súdu. Preto sú výroky Všemohúceho Boha, v ktorých pomocou pravdy vykonáva rozsudky, také kľúčové, také rozhodujúce a významné!

Kľúčom k tomu, či veriaci môže byť úplne spasený a prísť do dobrého cieľa, spočíva v tom, či je schopný prijať Božie zjavenie a dielo. Podstatou je teda to, či dokáže počuť Boží hlas. Všemohúci Boh sa zjavil v posledných dňoch a pracuje už viac ako 30 rokov, ale stále existuje veľa ľudí, ktorí sa nesnažia počuť Boží hlas. Niektorí ľudia veria v Pána celý život a ani na sklonku života nepočujú Boží hlas ani neprijmú Pána. To znamená, že Pán ich odvrhol a všetko ich úsilie vyjde nazmar. Preto je schopnosť počuť Boží hlas kľúčom k tomu, či niekto môže dosiahnuť úplné spasenie a dobrý cieľ. Mnohí ľudia čítajú slová Všemohúceho Boha a uznávajú, že sú pravdivé, ale stále nie sú schopní uznať, že Všemohúci Boh je navrátený Pán. Je to naozaj hanba a dôsledok ľudskej hlúposti a slepoty. Tí, ktorí nepoznajú Pána, zaiste zažijú katastrofy, budú plakať a škrípať zubami.

Nakoniec si prečítajme úryvok zo slov Všemohúceho Boha. Všemohúci Boh hovorí: „Boh v dobe kráľovstva používa slová, aby uviedol novú dobu, zmenil prostriedky, ktorými pôsobí a vykonal dielo celej doby. Toto je princíp, ktorým Boh pôsobí v dobe slova. Stal sa telom, aby hovoril z rôznych pohľadov, a aby človek mohol naozaj uzrieť Boha, ktorý je Slovom zjavujúcim sa v tele, a aby človek mohol uzrieť Jeho múdrosť a zázračnosť. Toto dielo koná preto, aby lepšie dosiahol ciele, ktorými sú získanie človeka, zdokonalenie človeka a vyhnanie človeka, čo je pravý význam používania slov pre pôsobenie v dobe slova. Skrze tieto slová ľudia spoznávajú Božie dielo, Božiu povahu, podstatu človeka a to, do čoho by mal človek vstúpiť. Slovami sa dielo, ktoré chce Boh vykonať v dobe slova, napĺňa v plnej miere. Týmito slovami Boh ľudí odhaľuje, vyháňa a skúša. Ľudia videli Božie slová, počuli tieto slová a spoznali existenciu týchto slov. V dôsledku toho uverili v Božiu existenciu, v Božiu všemohúcnosť a múdrosť, ako aj v Božiu lásku k človeku a v Jeho túžbu spasiť človeka. Pojem ‚slová‘ môže byť jednoduchý a obyčajný, ale slová vychádzajúce z úst vteleného Boha zatrasú vesmírom, premenia ľudské srdcia, zmenia ich predstavy a starú povahu a zmenia aj spôsob, ako sa kedysi javil celý svet. V priebehu vekov takto pôsobil len dnešný Boh. Len On takto hovorí a takto prichádza spasiť človeka. Od tejto chvíle človek žije pod vedením Božích slov, ktoré ho pasú a živia. Ľudia žijú vo svete Božích slov, medzi kliatbami a požehnaniami Božích slov. Je ešte mnoho ľudí, ktorí prišli žiť pod súdom a trestom Jeho slov. Tieto slová a toto dielo sú pre spásu človeka, pre plnenie Božej vôle a pre zmenu pôvodného vzhľadu sveta starého stvorenstva. Boh stvoril svet skrze slová. Vedie ľudí v celom vesmíre skrze slová, získava ich a spasí skrze slová. Napokon použije slová, aby priviedol celý starý svet ku koncu, a tak zavŕšil celý svoj plán riadenia(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Doba kráľovstva je dobou slova).

Predchádzajúci: Kto je jediným pravým Bohom?

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Súvisiace

Čo je vtelenie?

Všetci vieme, že pred dvomi tisícročiami prišiel Boh do sveta ľudí ako vtelený Pán Ježiš, aby vykúpil ľudstvo, a hlásal: „Konajte pokánie,...

Pridaj komentár

Spojte sa s nami cez Messenger