Naše hriechy sú nám odpustené – Keď sa Pán vráti, vezme nás rovno do Jeho kráľovstva?

22. 06. 2023

Katastrofy naďalej pribúdajú a všetci veriaci netrpezlivo očakávajú príchod Spasiteľa a túžia, aby ich Pán počas spánku pozdvihol do nebies a mohli sa s Ním stretnúť a uniknúť biede súčasných silnejúcich katastrof. Prečo čakajú s takou dôverou, kým Pán Ježiš zostúpi a uchváti ich, aby sa s Ním stretli? Veria, že keďže im Pán Ježiš hriechy odpustil skrz vieru, Pán ich už nevidí ako hriešnikov, majú všetko, čo potrebujú, a keď Pán príde, vezme ich priamo do kráľovstva. Mnohých však mätie, že prišli veľké katastrofy, tak prečo ešte neprišiel Pán? Mnohí sa začali pýtať, či Pán naozaj príde alebo nie. Ak nie, neznamenalo by to, že môžu kedykoľvek upadnúť do nešťastia a zomrieť? Mnoho pastorov teraz káže, že Pán príde uprostred alebo na konci katastrof, a nevedia, ako inak to vysvetliť. Je to však naozaj tak? Náboženský svet neprivítal Pána. Znamená to však, že neprišiel? Všetci vieme, že Pán sľúbil, že Filadelfskú cirkev uchváti pred katastrofami a ochráni ju pred utrpením, ktoré katastrofy prinesú. Naozaj by Pán porušil svoj sľub? Rozhodne nie. Je pravda, že Pán neprišiel na oblaku, aby veriacich vzal do neba, ako si to ľudia predstavovali, ale ako všetci vieme, Východný blesk neustále svedčí o tom, že Pán sa už vrátil ako Všemohúci Boh, vyjadruje mnohé pravdy a koná dielo súdu počnúc domom Božím. Ľudia zo všetkých denominácií, ktorí milujú pravdu, počuli Boží hlas v slovách Všemohúceho Boha a obrátili sa k Nemu. On ich privedie pred Boží trón a budú každý deň jesť a piť Božie slová a budú hosťami na Baránkovej svadobnej hostiny. Zažili súd a očistenie Všemohúceho Boha a ich svedectvo je presvedčivé. Žijú v prítomnosti Boha a radostne Ho chvália. Táto situácia je diametrálne odlišná od náboženských kruhov, ktoré sa neustále obávajú katastrof. Mnohí veriaci sa pýtajú: Je možné, že Všemohúci Boh, o ktorom svedčí Východný blesk, je návratom Pána? Je možné, že Pán skutočne vykonal určitý krok v diele súdu posledných dní? Mnohí však stále pochybujú, napríklad: „Pán mi už odpustil hriechy a nevidí ma ako hriešnika. Keď sa vráti, mal by ma vziať priamo do neba. Prečo by ma rovno neuchvátil, ale vykonal len krok diela súdu posledných dní?“ Poďme sa dnes pozrieť na túto tému trochu hlbšie. Ak nám boli odpustené hriechy, znamená to, že môžemevstúpiť do kráľovstva?

Najprv sa pozrime, či existuje biblický základ pre myšlienku, že tí, ktorým bolo odpustené, môžu vstúpiť priamo do kráľovstva. Existujú slová Pána, ktoré túto myšlienku podporujú? Kedy Pán Ježiš povedal, že tí, ktorým boli odpustené hriechy, môžu vstúpiť priamo do nebeského kráľovstva? Ani Duch Svätý nepovedal, že by to niekomu umožnilo vstúpiť priamo do kráľovstva. Keďže neexistuje žiadny biblický základ alebo slová Pána ako dôkaz, prečo sú teda ľudia tak silno presvedčení, že ich Pán uchváti, keď príde? Nedáva to zmysel. Pán povedal jasne, kto môže vstúpiť do nebeského kráľovstva: „Nie každý, kto Mi hovorí: Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu Môjho Otca, ktorý je na nebesiach(Mt 7, 21). Preto si môžeme byť istí, že samotné odpustenie nestačí na to, aby sme mohli vstúpiť do kráľovstva. Prečo to nestačí? Predovšetkým, odpustenie hriechov neznamená, že ste boli očistení, že sa podriaďujete Bohu alebo že plníte Božiu vôľu. Všetci sme jasne videli, že aj veriaci, ktorým Boh hriechy odpustil, neustále klamú, podvádzajú, sú nečestní a podlí. Len čo získajú trochu biblického poznania, stanú sa arogantnými a nikoho viac nepočúvajú. Bojujú o moc a zisk a žijú v hriechu, z ktorého sa nedokážu vymaniť. To jasne dokazuje, že napriek odpusteniu sú ľudia naďalej nečistí a skazení a neustále hrešia. Nielenže nedokážu prijať pravdu a podriadiť sa jej, ale súdia a vzdorujú Bohu. Tak ako farizeji, odsudzujú, súdia a rúhajú sa Pánovi, a dokonca Ho chcú znova ukrižovať. To dokazuje, že hriechy ľudstva sú síce odpustené, ale my sme naďalej nečistí a skazení a naša skazená podstata je obrátená proti Bohu. Božie slová hovoria: „Preto buďte svätí, lebo Ja som Svätý(Lv 11, 45). „Svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána(Heb 12, 14). Takže tí, ktorí žijú v hriechu, nie sú hodní kráľovstva – to je bezpochyby a v plnom rozsahu o tom rozhodne spravodlivá a svätá povaha Boha. Ktorý veriaci by sa odvážil tvrdiť, že je bez hriechu, že už nehreší a že dosiahol svätosť? Ani jeden. Dokonca aj tí veľkí, slávni duchovní, ktorí napísali množstvo duchovných diel, by si netrúfli tvrdiť, že sa vymanili z otroctva hriechu a stali sa svätými. V skutočnosti sú všetci veriaci rovnakí, žijú v hriechu vo dne a spovedajú sa v noci a trpko bojujú v hriechu. Všetci zažívajú neuveriteľnú bolesť, pretože sú uväznení v okovách hriechu. Čo dokazuje táto skutočnosť? Dokazuje, že tí, ktorým boli hriechy odpustené, sa z nich nevymanili a nestali sa svätými, takže môžeme s istotou povedať, že nie sú hodní nebeského kráľovstva. Ako povedal Pán Ježiš: „Veru, veru, hovorím vám: Kto pácha hriech, je služobník hriechu. A sluha nezostáva v dome naveky, ale syn zostáva naveky(Jn 8, 34-35). Vidíme, že neexistuje žiadny biblický základ pre vstup do kráľovstva len preto, že vaše hriechy boli odpustené, to je len čisto ľudská predstava.

V tejto chvíli sa mnohí ľudia pýtajú – keď nás toto nedostane do nebeského kráľovstva, čo teda? Aká je cesta do kráľovstva? Pán Ježiš povedal: „Ale ten, kto plní vôľu Môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Práve to je nepochybne potrebné. Ako teda dosiahneme naplnenie Božej vôle a vstup do kráľovstva? V skutočnosti nám Pán Ježiš ukázal cestu už dávno. Aby sme to lepšie pochopili, pozrime sa na proroctvá Pána Ježiša. Pán Ježiš povedal: „Mám vám ešte veľa čo povedať, ale teraz to neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy(Jn 16, 12-13). „Posväť ich svojou pravdou, Tvoje slovo je pravda(Jn 17, 17). „Ak niekto počuje Moje slová a neuverí, Ja ho nesúdim, lebo som neprišiel súdiť svet, ale spasiť ho. Kto Ma odmieta a neprijíma Moje slová, má toho, kto ho súdi: slovo, ktoré som povedal, bude ho súdiť v posledný deň(Jn 12, 47-48). „Lebo Otec nesúdi nikoho, ale celý súd zveril Synovi(Jn 5, 22). Pán Ježiš mnohokrát prorokoval svoj návrat a tieto verše sú Jeho proroctvom diela, ktoré vykoná, keď sa vráti. Tým je vyjadrenie mnohých právd, aby mohol vykonať dielo súdu a viesť ľudí na cestu všetkých právd, úplne zachrániť ľudstvo od hriechu a od síl satana a nakoniec nás vziať do svojho kráľovstva, aby náš konečný osud bol nádherný. Preto musíme bezpodmienečne prijať Pánovo dielo súdu, keď opäť príde. Kým nenájdeme pravdu, nemôže nás úplne očistiť od skazenosti a naša hriešna prirodzenosť sa nedá odstrániť. Je to jediný spôsob, ako sa vymaniť z okov hriechu a stať sa svätými a zaslúžiť si vstup do Božieho kráľovstva. Musíme očistiť naše skazené povahy, aby sme úplne odstránili našu hriešnu prirodzenosť. Musíme odvrhnúť naše skazené povahy, aby sme boli oslobodení od síl satana a musíme sa podriadiť Bohu a konať Jeho vôľu. Inak nebudeme mať právo vstúpiť do kráľovstva. Môžeme si teda byť istí, že iba tí, ktorých Boh v posledných dňoch očistil Božím súdom a napomínaním, sa môžu stať tými, ktorí plnia Božiu vôľu. To dokazuje, že prijatie Božieho súdu a očistenia v posledných dňoch je jedinou cestou do kráľovstva. Prečítajme si o tom niekoľko pasáží z Božích slov. „Môže byť takým hriešnikom ako vy, ktorý bol práve vykúpený a ešte sa nezmenil, ani ho Boh nezdokonalil, podľa Božieho srdca? Je pravda, že teba, ktorý si ešte stále svojím starým ja, Ježiš zachránil a že sa kvôli Božej spáse nepočítaš za hriešnika, to však nedokazuje, že nie si hriešny a nie si nečistý. Ako môžeš byť svätý, keď si sa nezmenil? V tvojom vnútri ťa trápi nečistota, si sebecký a zlý, no napriek tomu chceš stále zostúpiť s Ježišom – ako by si mohol mať také šťastie! Vo svojej viere v Boha si vynechal jeden krok – bol si len vykúpený, ale nezmenil si sa. Aby si bol podľa Božieho srdca, Boh ťa musí osobne zmeniť a očistiť. Ak si len vykúpený, nebudeš schopný dosiahnuť svätosť. Takto nebudeš oprávnený deliť sa o dobré Božie požehnania, pretože si vynechal jeden krok Božieho diela v podobe riadenia človeka, a to je kľúčový krok k zmene a zdokonaleniu. Ako hriešnik, ktorý bol práve vykúpený, preto nemôžeš priamo zdediť Božie dedičstvo(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. O pomenovaniach a totožnosti). „Hoci Ježiš vykonal medzi ľuďmi veľa diela, len dokončil vykúpenie celého ľudstva a stal sa obetou za hriech človeka. Nezbavil človeka celej jeho skazenej povahy. Na to, aby človeka úplne zachránil pred vplyvom satana, nestačilo, aby sa stal obetou za hriech a znášal hriechy človeka. Boh okrem toho musel vykonať väčšie dielo, aby človeka úplne zbavil jeho satansky skazenej povahy. A tak teraz, keď boli človeku odpustené všetky jeho hriechy, sa Boh opäť stal telom, aby človeka priviedol do nového veku a začal dielo napomínania a súdu. Toto dielo priviedlo človeka do vyššej oblasti. Všetci, ktorí sa podrobia Jeho vláde, si budú užívať vyššiu pravdu a dostanú väčšie požehnanie. Budú skutočne žiť vo svetle a získajú pravdu, cestu a život(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Predslov). Slová Všemohúceho Boha sú dokonale jasné. Pán Ježiš vykonal dielo vykúpenia vo Veku milosti. Slúžilo to len na odpustenie hriechov človeka a dokončenie len polovice diela spásy. Iba dielo súdu Všemohúceho Boha v posledných dňoch môže úplne očistiť a zachrániť ľudstvo. Ľudia musia prijať pravdy, ktoré vyjadril Všemohúci Boh, ako aj Jeho súd a napomínanie. Až potom môže byť ich skazenosť očistená a premenená a môžu sa z nich stať ľudia, ktorí poslúchajú Boha a plnia Jeho vôľu a byť hodní Jeho kráľovstva. Inými slovami, získať pas, s ktorým sa dostanú do nebeského kráľovstva. Môžeme tvrdiť, že dielo súdu Všemohúceho Boha je kľúčovým, najdôležitejším krokom Božieho diela na záchranu ľudstva a je to krok, ktorý určí vstup človeka do kráľovstva. Vynechanie najdôležitejšieho kroku, premeškanie súdu Všemohúceho Boha a očistenia znamená úplné zlyhanie vo vašej viere. Bez ohľadu na to, ako dlho ste verili, ako tvrdo ste pracovali alebo koľkých vecí ste sa vzdali, ak odmietnete Všemohúceho Boha, všetko to bolo zbytočné a vzdávate sa v polovici cesty. Do kráľovstva sa nedostanete. Budete to do konca života ľutovať!

Ako teda Boh vykonáva dielo súdu, očisty a záchrany ľudstva, aby nás priviedol do svojho kráľovstva? Prečítajme si slová Všemohúceho Boha: „Kristus posledných dní používa na učenie človeka rôzne pravdy, aby odhalil jeho podstatu a oddelil od seba jeho slová a skutky. Tieto slová predstavujú rôzne pravdy, napríklad o povinnostiach človeka, o tom, ako by mal človek poslúchať Boha, ako by Mu mal byť oddaný a ako by mal žiť bežným životom, ako aj pravdy o Božej múdrosti, Jeho povahe a tak ďalej. Všetky tieto slová sú zamerané na podstatu človeka a jeho skazenosť. Predovšetkým tie slová, ktoré vyjadrujú, ako človek zavrhuje Boha, sa týkajú najmä toho, že človek je stelesnením satana, nepriateľskej sily zameranej proti Bohu. Boh pri súdení človeka neodhalí jeho prirodzenosť len niekoľkými slovami. Odhaľuje ju, zaoberá sa ňou a dlho ju skúma. Tieto rôzne spôsoby odhaľovania, zaoberania sa a skúmania nemožno nahradiť obyčajnými slovami, ale len pravdou, ktorej je človek doslova zbavený. Len takéto spôsoby môžeme nazývať súdom a len prostredníctvom takéhoto súdu možno človeka skrotiť, úplne ho presvedčiť o Bohu a len takto môže získať skutočné poznatky o Bohu(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Kristus súdi prostredníctvom pravdy). Všetci, ktorí zažili Boží súd a napomínanie, úplne chápu, že bez Božích slov, odhaľujúcich našu skazenosť a podstatu, nikdy neuvidíme, do akej hĺbky sme skazení a aká vážna je naša skazenosť. Bez toho, aby nás Boh súdil, napomínal, orezával, zaoberal sa nami a disciplinoval, nikdy by sme neodvrhli naše skazené povahy a márne by sme sa snažili skutočne poznať sami seba. Niet divu, že toľko veriacich si nedokáže pomôcť, ale vždy hrešia a spovedajú sa, potom sa spovedajú a znova hrešia bez toho, aby videli, že koreň ich hriechu spočíva výlučne v tom, že za ich skazenosť môže satan. Stále sa mylne domnievajú, že sa dostanú priamo do neba, pretože im Boh odpustil. Toto je naozaj slepé a hlúpe a úplne bez sebauvedomenia. Skutočné pokánie prichádza iba prostredníctvom súdu a napomínania Všemohúceho Boha a bázeň voči Bohu a vyhýbanie sa zlu prichádza len cez poznanie spravodlivej povahy Boha. Len tak môžeme uctievať a podriaďovať sa Bohu a stať sa ľuďmi, ktorí plnia Jeho vôľu. V skutočnosti to pochopíte až potom, čo zažijete Boží súd a očistenie v posledných dňoch.

Myslím, že teraz je nám jasné, že cesta do kráľovstva je veľmi konkrétna, veľmi praktická, že to nie je len odpustenie a čakanie, kým nás Pán uchváti a vezme priamo do neba. To nie je realistické – je to len zbožné želanie. Ak chceme vstúpiť do nebeského kráľovstva, najdôležitejšie je prijať súd a napomínanie Všemohúceho Boha, aby sme očistili našu skazenosť a mohli konať Božiu vôľu. Potom budeme hodní prijať Božie zasľúbenia a požehnania a On nás vezme do Svojho kráľovstva. Ak odmietneme prijať dielo súdu Všemohúceho Boha, nikdy nebudeme poznať pravdu a život a neočistíme našu skazenosť. Len túžobne očakávať, že nás Pán takto vezme do neba, je šialené, a títo ľudia sú hlúpe panny, ktoré upadnú do nešťastia, budú nariekať a škrípať zubami. Môžeme povedať, že prijatie diela posledných dní Všemohúceho Boha znamená predstúpiť pred Jeho trón. Naďalej musíme prijímať pravdy, ktoré Boh vyjadruje ako aj Jeho súd a napomínanie, odvrhnúť skazenosť a očistiť sa, aby nás Boh mohol v konečnom dôsledku chrániť a podržať v čase katastrof a aby náš konečný osud, ktorý nám On pripravil, bol krásny. Prijať Všemohúceho Boha iba prázdnymi slovami, ale neprijať pravdu, nepodriadiť sa Jeho súdu a napomínaniu, neznamená skutočne veriť a byť človekom, ktorý naozaj miluje pravdu. Nakoniec budú odhalení a odstránení. Skončíme ďalšou pasážou od Všemohúceho Boha. „Tí, ktorí si želajú získať život bez toho, aby sa opierali o pravdu, ktorú hovorí Kristus, sú tí najsmiešnejší ľudia na zemi. A tí, ktorí neprijímajú cestu života, ktorú priniesol Kristus, sú stratení vo svete fantázie. A preto hovorím, že tých, ktorí neprijímajú Krista posledných dní, bude Boh navždy nenávidieť. Kristus je bránou človeka do kráľovstva počas posledných dní a nikto nemôže chodiť okolo Neho. Boh môže človeka zdokonaliť len prostredníctvom Krista. Veríš v Boha, preto musíš prijať Jeho slová a poslúchať Ho. Nemôžeš myslieť len na získanie požehnania a zároveň nedokázať prijať pravdu a život. Kristus prichádza počas posledných dní, aby všetci tí, ktorí v Neho skutočne veria, mohli dostať život. Jeho dielo smeruje k uzavretiu starého veku a otvoreniu nového, a je to cesta, na ktorú sa musia vydať všetci tí, ktorí vstúpia do nového veku. Ak Ho nedokážeš prijať a namiesto toho Ho odsudzuješ, rúhaš sa alebo Ho dokonca prenasleduješ, potom budeš naveky horieť a nikdy nevstúpiš do kráľovstva Božieho. Pretože tento Kristus je vyjadrením Ducha Svätého, vyjadrením Boha. Je to Niekto, koho Boh poveril Svojím dielom na zemi. A preto hovorím, že ak nedokážeš prijať všetko, čo robí Kristus posledných dní, rúhaš sa Duchu Svätému. Trest pre tých, ktorí sa rúhajú Duchu Svätému, poznajú všetci(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Len Kristus posledných dní môže dať človeku cestu večného života).

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Súvisiace

Čo je vtelenie?

Všetci vieme, že pred dvomi tisícročiami prišiel Boh do sveta ľudí ako vtelený Pán Ježiš, aby vykúpil ľudstvo, a hlásal: „Konajte pokánie,...

Spojte sa s nami cez Messenger