Čo chcel Pán Ježiš skutočne vyjadriť, keď na kríži vyhlásil „Už je dokonané“?

22. 06. 2023

Veriaci v Pána si myslia, že keď Pán Ježiš na kríži povedal „Už je dokonané“, myslel tým, že Božie dielo spásy ľudstva je dokončené. Aby tak každý mal istotu, že keď sa Pán vráti, dielo spásy už bude hotové a On iba vezme všetkých veriacich do neba, aby sa stretli s Pánom, prijme nás do nebeského kráľovstva a tým to skončí. Veriaci v Pána v to pevne veria. Preto mnohí stále hľadia do neba a nečinne čakajú, kým ich Pán vezme rovno do svojho kráľovstva. Teraz sa však prehnali veľké katastrofy a keďže väčšina ľudí príchod Pána nevidela, ich viera slabne a sú demotivovaní. Niektorí dokonca pochybujú: Bol Pánov sľub vôbec skutočný? Príde alebo nie? V skutočnosti však Pán Ježiš už dávno prišiel tajne ako Syn človeka, odhaľoval mnohé pravdy a vykonával dielo súdu, ktoré započal Božím domom. Mnohí ľudia sa však nepokúšajú načúvať Božiemu hlasu ani sa nesnažia vypočuť si, čo hovorí Duch Svätý cirkvám a stále predpokladajú, že Pán musí prísť na nebeských oblakoch, aby ich vzal do neba, čím sa pripravujú o príležitosť privítať Ho. Toto môžu do konca života ľutovať. Môže to úzko súvisieť s tým, ako si ľudia vykladajú slová Pána Ježiša na kríži: „Už je dokonané.“

Začnime týmto. Prečo si toľkí veriaci myslia, že keď Pán Ježiš povedal „Už je dokonané“, myslel tým, že Božie dielo spásy ľudstva je dokončené? Má toto tvrdenie oporu v Biblii? Potvrdil ho Duch Svätý? Povedal Pán niekedy, že už dokončil prácu spasiteľa? Dosvedčil Duch Svätý, že tieto slová znamenajú, že Boh dokončil svoje dielo spásy? S určitosťou môžeme povedať: Nie. Prečo si potom každý vykladá tieto slová Pána Ježiša tak, akoby Božie dielo spásy už bolo úplne dokončené? Nie je to trochu absurdné? Pochopiť Božie slová nie je ľahká úloha. V Druhom Petrovom liste 1:20 sa uvádza: „Predovšetkým si buďte vedomí, že žiadne proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad.“ Dôsledky vlastného výkladu Písma sú veľmi vážne. Pomyslite na farizejov, ktorí si sami vykladali proroctvá o Mesiášovi, a keď napokon Mesiáš prišiel, zistili, že Pán Ježiš nezodpovedá ich výkladom. Jeho dielo teda odsúdili a dokonca Ho dali ukrižovať. Znášali veľmi vážne dôsledky. A tak ich Pán Ježiš zatratil. Boli prekliati!

Keď teda Pán Ježiš na kríži povedal „Už je dokonané“, o čom hovoril? Aby sme to pochopili, musíme sa zamyslieť nad biblickými proroctvami o návrate Pána v posledných dňoch, najmä o tom, čo Pán Ježiš osobne povedal, že vykoná, a o Jeho podobenstvách o nebeskom kráľovstve. To všetko má priamy súvis s Jeho prácou v posledných dňoch. Musíme porozumieť podstate týchto proroctiev a podobenstiev, aby sme správne chápali, o čom Pán Ježiš naozaj hovoril, keď na kríži vyriekol tieto slová. Aj keď ich úplne nechápeme, rozhodne nemôžeme predpokladať, že Božie dielo spásy ľudstva bolo dokončené. To je svojvoľný, nezmyselný záver. Ak sa nad proroctvami a podobenstvami Pána Ježiša o nebeskom kráľovstve naozaj zamyslíme, získame základný obraz o kráľovstve a Pánovej práci pri Jeho návrate. Potom si nebudeme nesprávne vykladať Jeho tvrdenie „Už je dokonané.“ Pán Ježiš vyslovil proroctvo: „Mám vám ešte veľa čo povedať, ale teraz to neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy(Jn 16, 12-13). „Ak niekto počuje Moje slová a neuverí, Ja ho nesúdim, lebo som neprišiel súdiť svet, ale spasiť ho. Kto Ma odmieta a neprijíma Moje slová, má toho, kto ho súdi: slovo, ktoré som povedal, bude ho súdiť v posledný deň(Jn 12, 47-48). „Lebo Otec nesúdi nikoho, ale celý súd zveril Synovi. ... A Jemu dal moc, aby vykonával súd, lebo je Syn človeka(Jn 5, 22.27). A v Prvom Petrovom liste sa hovorí: „Lebo nadišiel čas, aby sa súd začal od Božieho domu(1 Pt 4, 17). V Zjavení Jána čítame: „Pozrite, Lev z kmeňa Júdovho, koreň Dávidov, zvíťazil, aby otvoril knihu a rozlomil jej sedem pečatí(Zj 5, 5). „Kto má uši, ten nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám(Zj 2, 7). Pán Ježiš používal aj mnoho podobenstiev na opis nebeského kráľovstva, ako napríklad: „Nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú hodili do mora a ulovili každý druh rýb. Keď bola plná, vytiahli ju na breh, posadili sa a pozbierali dobré do nádob, ale zlé vyhodili. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude nárek a škrípanie zubov(Mt 13, 47-50). V týchto proroctvách a podobenstvách vidíme, že Pán Ježiš pri svojom návrate vykoná veľké množstvo práce, ako sám povedal. No tou najdôležitejšou časťou je vyjavenie pravdy a vykonanie diela súdu. To povedie ľudí k tomu, aby prijali všetky pravdy a potom všetkých rozdelí podľa toho, akí sú. Tí, ktorých možno zdokonaliť, zdokonalí, a tí, ktorých treba zahubiť, zahubí. Tak sa uskutoční všetko, čo Pán Ježiš povedal o kráľovstve. Spomeňte si na zrno a plevy, rybársku sieť, rozumné a pochabé panny, ovce a capov, na dobrých a zlých sluhov. Dielo súdu, ktoré začalo Božím domom, oddelí zrno od pliev, dobrých sluhov od zlých, tých, ktorí milujú pravdu, od tých, ktorí túžia iba po pohodlí. Rozumné panny prídu na Baránkovu svadobnú hostinu a Boh ich zdokonalí. A čo pochabé panny? Na tie doľahnú nešťastia, plač a škrípanie zubov, pretože nepočúvali Boží hlas. Toto je dielo súdu, rozdeliť všetkých podľa skutkov, odmeniť dobrých a potrestať zlých, a tým sa úplne naplní toto proroctvo v Zjavení Jána: „Kto je nespravodlivý, nech je stále nespravodlivý, a kto je špinavý, nech je stále špinavý, a kto je spravodlivý, nech je stále spravodlivý, a kto je svätý, nech je stále svätý(Zj 22, 11). „Hľa, prídem rýchlo a Moja odmena so Mnou, aby som dal každému podľa jeho diela(Zj 22, 12). Keď skutočne pochopíme proroctvá Pána Ježiša, zistíme, že príchod Pána v posledných dňoch slúži predovšetkým na to, aby vyjavil pravdu a vykonal dielo súdu, rozdelil ľudí podľa ich skutkov a určil ich osud A tak teda môžeme naozaj tvrdiť, že keď Pán Ježiš na kríži povedal „Už je dokonané“, tak tvrdil, že Božie dielo spásy ľudstva je dokončené? Budeme naďalej naivne hľadieť do neba a čakať, kým Pán Ježiš zostúpi na oblaku a vezme nás do neba, aby sme sa s Ním stretli? Budeme stále ľahkovážne zavrhovať všetky pravdy, ktoré Boh vyjavil, keď vykonáva dielo v posledných dňoch? Budeme tvrdošijne popierať, že Boh sa vrátil v tele ako Syn človeka, aby vykonal dielo súdu posledných dní? Veľké katastrofy už prišli, a mnoho zbožných ľudí stále márne sníva o Pánovom návrate a myslí si, že On ich nikdy neodvrhne. Prišiel čas zobudiť sa. Ak sa nezobudia, keď sa katastrofy skončia a Všemohúci Boh sa otvorene zjaví všetkým ľuďom, Boh nanovo stvorí nebo i zem, a všetci tí ľudia v zbožnom svete budú plakať a škrípať zubami. Tak sa naplní toto proroctvo v Zjavení Jána: „Pozrite, prichádza s oblakmi, a uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli, a budú nad Ním nariekať všetky pokolenia zeme(Zj 1, 7).

Mnohí sa chcú spýtať, čo chcel Pán Ježiš skutočne vyjadriť, keď na kríži povedal „Už je dokonané“? Je to v skutočnosti veľmi jednoduché. Slová Pána Ježiša boli vždy pragmatické, a keď ich teda vyriekol, celkom isto mal na mysli svoje dielo vykúpenia. Ľudia však trvajú na tom, že tieto praktické slová Pána hovoria o Božom diele spásy človeka, čo je však úplne svojvoľný výklad, keďže Boh iba čiastočne dokončil svoje dielo spásy ľudstva. Stále zostal ten najdôležitejší krok, ktorým je Jeho dielo súdu v posledných dňoch. Prečo by ste tvrdili, že slová „Už je dokonané“ znamenajú dokončenie celého Božieho diela spásy? Nie je to trochu absurdné a nerozumné? Prečo Pána Ježiša vôbec ukrižovali? Čo tým dosiahol? Aký bol výsledok? Všetci veriaci to vedia, pretože je to v Biblii veľmi jasne zdokumentované. Pán Ježiš prišiel vykúpiť ľudstvo. Pán Ježiš sa svojím ukrižovaním obetoval za hriech ľudstva, vzal na seba hriechy všetkých, aby viac ľudia nemuseli byť odsúdení a usmrtení podľa zákona. Potom mohli byť ich hriechy odpustené, ak verili v Pána, modlili sa a spovedali sa Mu, aby sa im dostalo úžasnej Božej milosti. To je spása skrze milosť, čo dosiahol Pán Ježiš dielom vykúpenia. Hoci naše hriechy boli odpustené skrze našu vieru, nikto nemôže poprieť, že si nedokážeme pomôcť a stále hrešíme. Žijeme v nekonečnom cykle zhrešenia, spovede a ďalšieho zhrešenia. Hriechu sme vôbec neunikli. Čo to znamená? Znamená to, že naša prirodzenosť je stále hriešna a máme satanskú povahu, preto sa nedokážeme napraviť a hrešíme aj potom, keď nám naše hriechy boli odpustené. Všetci veriaci sa tak ocitajú v zmätku – je to čosi mimoriadne bolestivé. Podľa Božích slov „Preto buďte svätí, lebo Ja som Svätý(Lv 11, 45). Boh je spravodlivý a svätý a tak Ho nemôže uvidieť nikto nečistý. Ako by teda ľudia, ktorí stále hrešia a odporujú Bohu, mohli byť hodní toho, aby vstúpili do Božieho kráľovstva? Keďže ľudia úplne neunikli hriechu a neboli očistení, môže byť Božie dielo spásy ľudstva naozaj ukončené? Božia spása bude úplná – On by nikdy nenechal svoje dielo nedokončené. Preto Pán Ježiš niekoľko ráz vyriekol proroctvo o svojom návrate. Jeho návrat v posledných dňoch sa uskutočnil už dávnejšie v podobe vtelenia Všemohúceho Boha. Všemohúci Boh vyjavil pravdy, aby vykonal súd na základoch Pánovho diela vykúpenia. To znamená očistenie ľudstva od našich skazených pováh, aby sme tak mohli byť vyslobodení z okov hriechu. Jeho dielo nás má zachrániť od satanských síl a napokon nás priviesť do Božieho kráľovstva. Až potom, keď Všemohúci Boh dokončí dielo súdu posledných dní, bude dokončené Božie dielo spásy ľudstva.

Všemohúci Boh hovorí: „Hoci Ježiš vykonal medzi ľuďmi veľa diela, len dokončil vykúpenie celého ľudstva a stal sa obetou za hriech človeka. Nezbavil človeka celej jeho skazenej povahy. Na to, aby človeka úplne zachránil pred vplyvom satana, nestačilo, aby sa stal obetou za hriech a znášal hriechy človeka. Boh okrem toho musel vykonať väčšie dielo, aby človeka úplne zbavil jeho satansky skazenej povahy. A tak teraz, keď boli človeku odpustené všetky jeho hriechy, sa Boh opäť stal telom, aby človeka priviedol do nového veku a začal dielo napomínania a súdu. Toto dielo priviedlo človeka do vyššej oblasti. Všetci, ktorí sa podrobia Jeho vláde, si budú užívať vyššiu pravdu a dostanú väčšie požehnanie. Budú skutočne žiť vo svetle a získajú pravdu, cestu a život(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Predslov).

Prostredníctvom tohto súdu a napomínania, človek v sebe úplne spozná vlastnú špinavú a skazenú povahu a bude sa môcť úplne zmeniť a očistiť. Iba tak sa človek môže stať hodným návratu pred Boží trón. Celé dnešné dielo sa vykonáva tak, aby sa človek očistil a zmenil. Skrze súd a napomínanie slovom, rovnako ako skrze zušľachťovanie, sa môže človek zbaviť svojej skazenosti a očistiť sa. Namiesto toho, aby sa táto etapa diela považovala za etapu spásy, by bolo vhodnejšie povedať, že ide o dielo očisťovania(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tajomstvo vtelenia (4)).

Božie dielo napomínania a súdu v podstate slúži na očistenie ľudstva v záujme konečného odpočinku. Bez takéhoto očistenia by nikto z ľudí nemohol byť zadelený do rôznych kategórií podľa druhu, ani by nemohol vstúpiť do odpočinku. Toto dielo je jedinou cestou ľudstva, ako vstúpiť do odpočinku. Len Božie dielo očisťovania totiž očistí ľudí od ich nespravodlivosti a len Jeho dielo napomínania a súdu odhalí tých neposlušných. Takto sa oddelia tí, ktorí môžu byť zachránení, od tých, ktorí nemôžu, a tí, ktorí zostanú, od tých, ktorí nezostanú. Keď sa toto dielo skončí, všetci tí ľudia, ktorým bude dovolené zostať, budú očistení a vstúpia do vyššieho stavu ľudstva, v rámci ktorého si budú vychutnávať úžasný druhý ľudský život na zemi. Inými slovami, započnú svoj ľudský deň odpočinku a budú spolunažívať s Bohom. Po napomenutí a súdení tých, ktorým nebude dovolené zostať, sa úplne prejaví ich pravá tvár. Všetci budú potom zničení a podobne ako satan, nebudú môcť prebývať na zemi. Ľudstvo budúcnosti už nebude zahŕňať žiadnych ľudí tohto druhu. Takíto ľudia nie sú pripravení na vstup do krajiny konečného odpočinku ani do dňa odpočinku, ktorý bude zdieľať Boh s ľudstvom, pretože ich neminie trest a sú to podlí, nespravodliví ľudia. ... Jediným cieľom Božieho konečného diela trestania zla a odmeňovania dobra je dôkladne očistiť všetkých ľudí, aby mohol priviesť do večného odpočinku úplne sväté ľudstvo. Táto etapa Jeho diela je najzásadnejšia. Je to konečná etapa celého Jeho diela riadenia(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Boh a človek vstúpia spolu do odpočinku).

Slová Všemohúceho Boha sú veľmi jasné. Počas Veku milosti sa dielo spásy Pána Ježiša týkalo iba odpustenia ľudských hriechov. Je to dielo Všemohúceho Boha súdu v posledných dňoch, ktoré dôkladne očisťuje a zachraňuje ľudstvo. Slová Všemohúceho Boha súdia a odkrývajú vzdornú prirodzenosť a podstatu človeka namierenú proti Bohu, čím nám umožňujú spoznať našu vlastnú satanskú povahu a skazenosť. Ukazujú nám, že máme v sebe plno satanských pováh, ako je arogantnosť, prefíkanosť a hanebnosť bez štipky ľudskej podoby. Iba tak ľudia dokážu uvidieť pravdu o tom, ako ich satan hlboko skazil, aby mohli sebou naozaj opovrhovať, mať skutočné výčitky a potom sa kajať pred Bohom. Potom uvidia, aká je pravda vzácna a začnú uvádzať Božie slová do praxe a prijímať realitu pravdy. Tak sa dokážu postupne zbavovať svojej skazenej povahy, začať sa meniť v povahe svojho života a napokon sa naozaj podvoliť v bázni pred Bohom a žiť podľa Jeho slov. Tak ľudia dokážu úplne odvrhnúť satanské sily a dočkajú sa Božej spásy, potom ich Boh môže ochrániť a oni prežijú veľké katastrofy posledných dní, a vstúpia do nádherného miesta, ktoré Boh pripravil pre ľudstvo. Tým sa naplní proroctvo v Zjavení Jána 21:3-6. „Počul som mohutný hlas z neba, ktorý hovoril: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi, bude bývať s nimi, oni budú jeho ľudom a sám Boh bude medzi nimi a bude ich Bohom. A Boh zotrie všetky slzy z ich očí, a nebude viac smrti ani zármutku, ani plaču, ani nebude viac bolesti, lebo to prvé sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko robím nové. A On mi povedal: Napíš, lebo tieto slová sú pravdivé a verné. A On mi povedal: Stalo sa. Ja som Alfa a Omega, Počiatok a Koniec. Tomu, kto je smädný, dám zadarmo piť z prameňa vody života.“ Tu Boh hovorí „Stalo sa.“ Tieto slová sú úplne odlišné od toho, čo na kríži povedal Pán Ježiš: „Už je dokonané.“ Sú to iné kontexty a iné svety. Keď Pán Ježiš na kríži povedal „Už je dokonané“, hovoril o dokončení svojho diela vykúpenia. Slová „Stalo sa“ v Zjavení Jána hovoria o Bohu, ktorý úplne dokončil svoje dielo spásy ľudstva, keď Boží stánok bude medzi ľuďmi, On bude s nimi prebývať, a oni budú ľudom Jeho kráľovstva, ani nárek, ani smrť, ani bolesť už nebude. To je jediný znak dokončenia Božieho diela spásy.

V tejto chvíli musí byť každému jasné, že výklad slov Pána Ježiša na kríži v zmysle dokončenia Božieho diela spásy je úplne v rozpore so skutočnosťou Božieho diela a ide o čisto ľudský výmysel. Je to nesprávny výklad Pánových slov, ktorý je klamlivý a zavádzajúci, a nedá sa ani vypovedať, koľko ľudí takémuto výkladu uverilo. Tí, ktorí sa ho slepo pridržiavajú a len čakajú, kedy sa Pán zrazu objaví na nebeských oblakoch, aby ich vzal do kráľovstva, a zároveň odmietajú preskúmať mnohé pravdy, ktoré vyjavil Všemohúci Boh, sa úplne pripravia o svoju možnosť stretnúť sa s Pánom. A samozrejme, nikdy neuniknú hriechu a nebudú úplne spasení. A tak sa celý život vo viere obráti navnivoč a Boh ich zahubí v katastrofách.

Všemohúci Boh hovorí: „Kristus posledných dní prináša život a trvalú a večnú cestu pravdy. Táto pravda je cesta, ktorou človek získa život, a je to jediná cesta, prostredníctvom ktorej človek spozná Boha a Boh ho schváli. Ak nehľadáš cestu života, ktorú poskytuje Kristus posledných dní, nikdy nezískaš súhlas Ježiša a nikdy nebudeš mať právo vstúpiť do nebeského kráľovstva, pretože si bábka a väzeň minulosti. Tí, ktorých ovládajú ustanovenia a litery, a majú na sebe okovy minulosti, nikdy nebudú môcť získať život ani večnú cestu života. Je to preto, lebo namiesto vody života, ktorá vyteká z trónu, majú len mútnu vodu, ktorej sa ľudia držali tisícky rokov. Tí, ktorí nedostávajú vodu života, budú naveky mŕtvolami, hračkami Satana a synmi pekla. Ako potom môžu uvidieť Boha? Ak sa snažíš držať len minulosti, nekonáš a nechávaš veci, ako sú, nesnažíš sa zmeniť súčasný stav a zahodiť minulosť, či nebudeš vždy proti Bohu? Kroky Božieho diela sú obrovské a mocné, ako vlny v príboji a hrmiace hromy – ty však pasívne sedíš a čakáš na zničenie, držíš sa svojej hlúposti a nič nerobíš. Ako ťa takto možno považovať za niekoho, kto nasleduje Baránka? Ako môžeš Bohu dokázať, že si ako On, stále nový a nikdy nie starý? A ako ťa môžu slová tvojich zažltnutých kníh priviesť do nového veku? Ako ťa môžu viesť k tomu, aby si hľadal kroky Božieho diela? A ako ťa môžu vziať na nebesá? V rukách držíš litery, ktoré ti môžu poskytnúť dočasnú útechu, nie pravdy, ktoré sú schopné dať život. Sväté písmo, ktoré čítaš, môže nanajvýš obohatiť tvoj jazyk – nie sú to filozofické myšlienky, ktoré ti pomôžu spoznať ľudský život a už vôbec nie cesty, ktoré ťa môžu priviesť k dokonalosti. Nie je táto nezrovnalosť pre teba dôvodom na úvahu? Neuvedomuješ si vďaka tomu záhady vo vnútri? Dokážeš sa sám dostať do neba, aby si sa stretol s Bohom? Vieš sa bez príchodu Boha dostať do neba, aby si si užíval rodinné šťastie s Bohom? Aj teraz stále snívaš? Potom ti navrhujem, aby si prestal snívať a zistil, kto teraz pracuje – pozri sa, kto zachraňuje človeka počas posledných dní. V opačnom prípade nikdy nezískaš pravdu a nikdy nezískaš život(Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Len Kristus posledných dní môže dať človeku cestu večného života).

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Súvisiace

Pridaj komentár

Spojte sa s nami cez Messenger