Vnútorná pravda o diele podmanenia (3)

Zamýšľaným účinkom diela podmanenia je v prvom rade to, aby už telo človeka nevzdorovalo, teda aby myseľ človeka získala nové poznatky o Bohu, aby srdce človeka Boha úplne poslúchalo a aby sa človek usiloval byť pre Boha. Ľudia sa nepočítajú za podmanených, keď sa zmení ich povaha alebo telo. Keď sa zmení myslenie človeka, jeho vedomie a chápanie, teda keď sa zmení celý tvoj duševný postoj – vtedy budeš podmanený Bohom. Keď si sa rozhodol poslúchať a prijal si nový spôsob zmýšľania, keď už do slov a diela Boha neprinášaš žiadne zo svojich vlastných predstáv alebo úmyslov a keď tvoj mozog dokáže myslieť, teda keď sa dokážeš usilovať o Boha celým svojím srdcom – potom si druhom človeka, ktorý je úplne podmanený. V náboženstve mnohí ľudia počas svojich životov veľa trpia: premôžu svoje telá a nesú svoj kríž a dokonca trpia a strádajú, aj keď sú na pokraji smrti! Niektorí sa postia aj v ráno svojej smrti. Celé svoje životy si odopierajú dobré jedlo a oblečenie a sústredia sa len na utrpenie. Dokážu premôcť svoje telo a zaprieť ho. Ich nadšenie pre znášanie utrpenia je chvályhodné. Ale nikto sa ani najmenej nezaoberal ich myslením, ich predstavami, ich duševným postojom ani ich starou prirodzenosťou. Chýbajú im skutočné poznatky o nich samých. Ich duševný obraz Boha je tradičný obraz hmlistého Boha. Ich rozhodnutie trpieť pre Boha má pôvod v ich zanietenosti a dobrej povahe ich ľudskej prirodzenosti. Hoci veria v Boha, nechápu Ho ani nepoznajú Jeho vôľu. Len pre Boha slepo pracujú a trpia. Nepripisujú vôbec žiadnu hodnotu súdeniu, veľmi sa nestarajú o to, ako zaistiť, aby ich služba skutočne napĺňala Božiu vôľu a už vôbec si neuvedomujú, ako dosiahnuť poznanie Boha. Boh, ktorému slúžia, nie je Bohom v Jeho prirodzenom obraze, ale Bohom, ktorého si predstavili, Bohom, o ktorom len počuli alebo o ktorom len čítali legendy v literatúre. Potom použijú svoju bujnú fantáziu a zbožnosť, aby trpeli pre Boha a prijmú dielo Boha, ktoré chce Boh vykonať. Ich služba je príliš nepresná, taká, že prakticky žiadny z nich nie je skutočne schopný slúžiť v súlade s Božou vôľou. Bez ohľadu na to, ako radi trpia, ich pôvodný pohľad na službu a ich duševný obraz Boha zostávajú nezmenené, pretože nepodstúpili Boží súd, napomínanie, zušľachtenie a zdokonalenie ani ich nikto neusmerňoval pomocou pravdy. Aj keď veria v Ježiša Spasiteľa, nikto z nich Spasiteľa nikdy nevidel. Vedia o Ňom len prostredníctvom legendy a z počutia. V dôsledku toho je ich služba len náhodnou službou so zatvorenými očami, ako keď slepý človek slúži svojmu vlastnému otcovi. Čo možno takouto službou v konečnom dôsledku dosiahnuť? A kto by to schválil? Ich služba zostáva od začiatku do konca rovnaká. Dostávajú len ľudské lekcie a svoju službu zakladajú len na svojej prirodzenosti a vlastných prednostných voľbách. Akú odmenu by to mohlo priniesť? Dokonca ani Peter, ktorý Ježiša videl, nevedel, ako slúžiť v súlade s Božou vôľou. Zistil to až na konci, v starobe. Čo to hovorí o tých slepých ľuďoch, ktorí vôbec nezažili, aby sa nimi niekto zaoberal alebo ich orezával a ktorých nikto neusmerňoval? Nie je služba mnohých z vás rovnaká ako služba tých slepých ľudí? Nie sú všetci tí, ktorí neboli súdení, nikto ich neorezával ani sa nimi nezaoberal a ktorí sa nezmenili – podmanení neúplne? Načo sú takí ľudia? Ak tvoje myslenie, tvoje poznatky o živote a o Bohu nevykazujú žiadnu novú zmenu a nič skutočne nezískaš, potom vo svojej službe nikdy nič pozoruhodné nedosiahneš! Bez vízie a nových poznatkov o Božom diele nebudeš podmanený. Tvoj spôsob nasledovania Boha potom bude rovnaký, ako sú tí, ktorí trpia a hladujú – málo hodnotný! To, že ich služba je márna, hovorím presne preto, lebo v ich konaní je málo svedectva! Títo ľudia počas celých svojich životov trpia a márnia čas vo väzení. Sú vždy trpezliví, láskyplní, nesú svoj kríž, svet sa im posmieva a odmieta ich, okúsia každú ťažkosť a hoci sú poslušní až do úplného konca, napriek tomu nie sú podmanení a nemôžu ponúknuť žiadne svedectvo o podmanení. Veľa trpeli, no vo vnútri Boha vôbec nepoznajú. Nikto sa nezaoberal ich starým myslením, starými predstavami, náboženským praktizovaním, umelými poznatkami a ľudskými myšlienkami. Nie je v nich ani najmenšia stopa po nových poznatkoch. Ani kúsok ich poznatkov o Bohu nie je pravdivý ani presný. Božiu vôľu nepochopili správne. Slúži to Bohu? Nech boli tvoje poznatky o Bohu v minulosti akékoľvek, ak dnes zostanú rovnaké a svoje poznatky o Bohu budeš naďalej zakladať na svojich vlastných predstavách a myšlienkach, je jedno, čo Boh urobí. Tým chcem povedať, že ak nemáš žiadne nové, skutočné poznatky o Bohu a nepoznáš Jeho skutočný obraz a povahu, ak sa tvoje poznatky o Bohu stále riadia feudálnym myslením založeným na poverách a majú pôvod v ľudskej predstavivosti a predstavách, potom si nebol podmanený. Prostredníctvom všetkých týchto Mojich slov, ktoré ti teraz adresujem, sa máš dozvedieť, že tieto poznatky ťa majú viesť k novším, presnejším poznatkom. Ich úlohou je tiež vykoreniť tvoje staré predstavy a poznatky, aby si mohol vlastniť nové. Ak skutočne ješ a piješ Moje slová, potom sa tvoje poznatky značne zmenia. Ak Božie slová ješ a piješ s poslušným srdcom, tvoja perspektíva sa obráti. Ak si schopný prijať opakované napomínanie, tvoje staré zmýšľanie sa postupne zmení. Ak tvoje staré zmýšľanie úplne nahradí nové, adekvátne sa zmení aj tvoje praktizovanie. Týmto spôsobom sa tvoja služba bude viac uberať smerom k správnemu cieľu, bude čoraz viac schopná plniť Božiu vôľu. Ak dokážeš zmeniť svoj život, svoje poznatky o ľudskom živote a mnoho svojich predstáv o Bohu, tvoja prirodzenosť sa postupne zmenší. Toto a len toto je účinkom podmanenia ľudí zo strany Boha. Je to zmena, ktorá v ľuďoch nastane. Ak vo svojej viere v Boha poznáš len premáhanie svojho tela, strádanie a utrpenie a nevieš, či je to správne alebo nesprávne a už vôbec nie, pre koho to robíš, ako môže takéto praktizovanie viesť k zmene?

Pochopte, že vás nežiadam o to, aby ste držali svoje telá v porobe alebo bránili svojim mozgom slobodne myslieť. Toto nie je cieľ diela ani dielo, ktoré je potrebné vykonať práve teraz. Práve teraz musíte mať poznatky z pozitívnej stránky, aby ste sa mohli zmeniť. Najpotrebnejšie je, aby ste sa vybavili Božími slovami, čo znamená plne sa vybaviť pravdou a víziou súčasnosti. Potom vykročte a zaveďte ich do praxe. Toto je vaša zodpovednosť. Nežiadam od vás, aby ste hľadali a získali ešte väčšie osvetlenie. V súčasnosti na to jednoducho nemáte duchovné postavenie. Žiadam od vás, aby ste robili všetko, čo môžete pre to, aby ste jedli a pili Božie slová. Musíte pochopiť Božie dielo a poznať svoju prirodzenosť, svoju podstatu a ten svoj starý život. Predovšetkým musíte poznať to minulé chybné a absurdné praktizovanie a ľudské činnosti, do ktorých ste sa zapojili. Aby ste sa zmenili, musíte začať zmenou svojho myslenia. Najprv nahraďte svoje staré myslenie novým a nechajte, nech vaše nové myslenie ovláda vaše slová a skutky a váš život. To dnes žiadam od každého z vás. Nepraktizujte vieru slepo ani slepo nenasledujte. Mali by ste mať základ a cieľ. Nenechajte sa oklamať. Mali by ste vedieť, na čo presne je vaša viera v Boha, čo by ste z nej mali získať a do čoho by ste mali práve teraz vstúpiť. Je nevyhnutné, aby si všetko toto vedel.

To, do čoho by ste mali v súčasnosti vstúpiť, je pozdvihnutie vášho života a zlepšenie vašej kvality. Okrem toho potrebujete zmeniť tie svoje staré pohľady z vašej minulosti, zmeniť svoje myslenie a svoje predstavy. Celý váš život potrebuje obnovu. Keď sa zmenia tvoje poznatky o skutkoch Boha, keď budeš mať nové poznatky o pravdivosti všetkého, čo Boh hovorí, a keď sa tvoje poznatky rozšíria, tvoj život sa zmení k lepšiemu. Všetky veci, ktoré ľudia teraz robia a hovoria, sú praktické. Nie sú to učenia, ale skôr veci, ktoré ľudia potrebujú pre svoj život a ktoré by mali vlastniť. To je zmena, ku ktorej v ľuďoch dochádza počas diela podmanenia, zmena, ktorú by mali ľudia zažiť, a je to dôsledok ich podmanenia. Keď zmeníš svoje myslenie, zaujmeš nový duševný postoj, prekonáš svoje predstavy a zámery a svoje logické argumenty z minulosti, zbavíš sa tých hlboko zakorenených vecí v sebe a získaš nové poznatky o viere v Boha, potom budú svedectvá, ktoré poskytuješ, pôsobivejšie, a celá tvoja bytosť sa skutočne zmení. Toto všetko sú tie najpraktickejšie, najrealistickejšie a najzákladnejšie veci – veci, ktoré ľudia v minulosti nemohli pochopiť, a veci, ktorým sa neboli schopní venovať. Sú skutočným dielom Ducha. Ako presne si v minulosti chápal Bibliu? Porovnaj to s dneškom a budeš vedieť. V minulosti si duševne povyšoval Mojžiša, Petra, Pavla a všetky tie biblické tvrdenia a pohľady, a kládol si ich na piedestál. Keby ťa teraz niekto požiadal, aby si položil Bibliu na piedestál, urobil by si to? Videl by si, že Biblia obsahuje priveľa záznamov, ktoré napísal človek, a že je to len ľudské vysvetlenie dvoch etáp Božieho diela. Je to historická kniha. Neznamená to, že tvoje poznatky o nej sa zmenili? Keby si sa pozrel na genealógiu Ježiša v Evanjeliu podľa Matúša, povedal by si: „Genealógia Ježiša? Nezmysel! To je Jozefova genealógia, nie Ježišova. Medzi Ježišom a Jozefom nie je žiadny vzťah.“ Keď sa teraz pozrieš na Bibliu, máš o nej iné poznatky. Znamená to, že tvoj pohľad sa zmenil a prinášaš vo vzťahu k nej vyššiu úroveň poznania než starí náboženskí učenci. Ak by niekto povedal, že na tej genealógii niečo je, odpovedal by si: „Čo na nej je? Vysvetli to. Ježiš a Jozef nie sú príbuzní. To nevieš? Môže mať Ježiš genealógiu? Ako môže mať Ježiš predkov? Ako môže byť potomkom človeka? Jeho telo sa zrodilo z Márie, Jeho Duch je Duch Boží, nie duch človeka. Ježiš je milovaný Syn Boha, ako teda môže mať genealógiu? Keďže na zemi nebol príslušníkom ľudstva, ako teda môže mať genealógiu?“ Keď budeš analyzovať genealógiu, jasne vysvetlíš vnútornú pravdu a podelíš sa o to, čo si pochopil, dotyčná osoba zostane bez slov. Niektorí ľudia sa budú odvolávať na Bibliu a opýtajú sa ťa: „Ježiš mal genealógiu. Má tvoj dnešný Boh genealógiu?“ Potom im povieš o svojich poznatkoch, ktoré sú najreálnejšie zo všetkých, a tvoje poznatky budú mať takýmto spôsobom účinok. Ježiš popravde nebol príbuzným Jozefa a už vôbec nie Abraháma. Jednoducho sa narodil v Izraeli. Boh však nie je Izraelita ani potomok Izraelitov. Narodiť sa v Izraeli nevyhnutne neznamená, že Boh je len Bohom Izraelitov. Dielo vtelenia vykonal len kvôli svojmu dielu. Boh je Bohom všetkého stvorenia v celom vesmíre. Jednu etapu svojho diela proste vykonal najprv v Izraeli a potom začal konať dielo v pohanských národoch. Ľudia však považovali Ježiša za Boha Izraelitov a navyše Ho zaraďovali medzi Izraelitov a potomkov Dávida. Biblia hovorí, že na konci dní bude mať v pohanských národoch meno Jahveho veľký význam, čo znamená, že Boh bude počas posledných dní konať dielo v pohanských národoch. To, že Boh bol vtelený v Judei, neznamená, že miluje len Židov. Stalo sa to len preto, lebo si to vyžadovalo dielo. Nie je to tak, že Boh mohol byť vtelený len v Izraeli (pretože Izraeliti boli Jeho vyvoleným národom). Nenachádza sa Boží vyvolený národ aj v pohanských národoch? Dielo sa rozšírilo na pohanské národy, keď Ježiš dokonal dielo v Judei. (Izraeliti nazývali všetky národy okrem Izraela „pohanské národy“.) Popravde, Boží vyvolený národ bol aj v tých pohanských národoch, len sa tam v tom čase ešte nevykonávalo žiadne dielo. Ľudia kládli taký dôraz na Izrael, pretože prvé dve etapy diela sa uskutočnili v Izraeli, zatiaľ čo v pohanských národoch sa žiadne dielo nevykonávalo. Dielo v pohanských národoch sa začína až teraz, preto to ľudia tak ťažko akceptujú. Ak tomuto všetkému jednoznačne rozumieš, ak sa dokážeš asimilovať a vnímaš to správne, potom budeš mať presné poznatky o Bohu súčasnosti a minulosti, pričom tieto nové poznatky budú na vyššej úrovni než poznatky o Bohu, ktoré mali všetci svätí v celej histórii. Ak zažívaš dnešné dielo a dnes počuješ osobné výroky Boha, no nemáš poznatky o celistvosti Boha a tvoje úsilie zostáva rovnaké ako vždy a nenahradilo ho nič nové, najmä ak zažívaš celé toto dielo podmanenia, no v konečnom dôsledku v tebe nemožno pozorovať žiadnu zmenu, nie je tvoja viera rovnaká ako viera tých, ktorí len hľadajú chlieb, aby sa nasýtili? V takom prípade nebude mať v tebe dielo podmanenia žiadny účinok. Nestaneš sa potom jedným z tých, ktorí budú odvrhnutí?

Keď sa celé dielo podmanenia dokončí, je nevyhnutné, aby ste všetci chápali, že Boh nie je len Bohom Izraelitov, ale celého stvorenia. Stvoril celé ľudstvo, nielen Izraelitov. Ak hovoríš, že Boh je len Bohom Izraelitov a že nie je možné, aby bol vtelený v inom národe mimo Izraela, potom ešte musíš získať nejaké poznatky počas diela podmanenia a ani v najmenšej miere neuznávaš, že Boh je tvoj Boh. Uznávaš len to, že Boh sa presťahoval z Izraela do Číny a je donútený byť tvojím Bohom. Ak veci stále vnímaš takto, Moje dielo v tebe bolo neplodné a nepochopil si nič z toho, čo som povedal. Ak nakoniec napíšeš ďalšiu Moju genealógiu, ako to urobil Matúš, nájdeš Mi vhodného predka, určíš Môjho správneho predchodcu – rovnako ako má Boh dve genealógie pre svoje dve vtelenia – nebol by to potom ten najväčší vtip na svete? Nestal by si sa ako „človek s dobrými úmyslami“, ktorý Mi našiel genealógiu, niekým, kto rozdelil Boha? Dokážeš prijať bremeno tohto hriechu? Ak po celom tomto diele podmanenia stále neveríš, že Boh je Bohom celého stvorenia, ak si stále myslíš, že je len Bohom Izraelitov, nie si niekým, kto otvorene vzdoruje Bohu? Účelom tvojho dnešného podmanenia je dosiahnuť, aby si uznal, že Boh je tvojím Bohom a tiež Bohom iných, a čo je najdôležitejšie, že je Bohom všetkých, ktorí Ho milujú, a Bohom celého stvorenia. Je Bohom Izraelitov a Bohom Egypťanov. Je Bohom Britov a Bohom Američanov. Nie je len Bohom Adama a Evy, ale aj Bohom všetkých ich potomkov. Je Bohom všetkého na nebesiach a na zemi. Všetky rodiny, či už sú izraelitské alebo pohanské, sú v rukách jedného Boha. Boh konal dielo niekoľko tisíc rokov v Izraeli a kedysi sa narodil v Judei, no dnes zostupuje v Číne – na mieste, kde leží skrútený veľký červený drak. Ak je kvôli tomu, že sa narodil v Judei, Kráľom Židov, neznamená to, že keď dnes zostupuje medzi vás všetkých, tak je Bohom každého z vás? Viedol Izraelitov a narodil sa v Judei a narodil sa aj v pohanskej zemi. Nekoná celé svoje dielo pre celé ľudstvo, ktoré stvoril? Miluje stonásobne Izraelitov a tisícnásobne nenávidí pohanov? Nie je to vaša predstava? Nie je to tak, že Boh nikdy nebol tvojím Bohom, ale skôr Ho ty neuznávaš. Nie je to tak, že Boh nie je ochotný byť tvojím Bohom, ale skôr tak, že ty Ho odmietaš. Kto spomedzi stvorených nie je v rukách Všemohúceho? Nie je cieľom dnešného vášho podmanenia to, aby ste uznali, že Boh nie je nikým iným ako vaším Bohom? Ak stále trváte na tom, že Boh je len Bohom Izraelitov a že sa narodil v Dávidovom dome v Izraeli a žiadny iný národ ako Izrael nie je oprávnený „stvoriť“ Boha a už vôbec sa nemôže stať, že nejaká pohanská rodina osobne prijme Jahveho dielo – ak stále rozmýšľaš takto, nie si kvôli tomu tvrdošijným odporcom? Neupriamuj sa stále na Izrael. Boh je dnes práve medzi vami. Nemal by si ani neustále vzhliadať k nebu. Prestaň túžiť po svojom Bohu na nebesiach! Boh prišiel medzi vás, ako teda môže byť na nebesiach? V Boha si neveril veľmi dlho, no máš o Ňom veľa predstáv, a to až do takej miery, že sa ani na sekundu neodvážiš pomyslieť, že Boh Izraelitov by sa obťažoval, aby vás poctil svojou prítomnosťou. A už vôbec sa neodvážite pomyslieť, ako by ste vzhľadom na to, akí ste neznesiteľne nečistí, mohli vidieť osobné zjavenie Boha. Tiež ste nikdy nerozmýšľali o tom, ako by Boh mohol osobne zostúpiť do pohanskej krajiny. Mal by zostúpiť na Mojžišovu horu alebo Olivový vrch a zjaviť sa Izraelitom. Nie sú všetci pohania (teda ľudia mimo Izraela) objektom Jeho nenávisti? Ako by medzi nimi mohol osobne konať dielo? Všetko toto sú hlboko zakorenené predstavy, ktoré ste si za dlhé roky vytvorili. Účelom vášho dnešného podmanenia je rozbiť tieto vaše predstavy. Tak, aby ste uvideli osobné zjavenie Boha medzi sebou – nie na Mojžišovej hore alebo Olivovom vrchu, ale medzi ľuďmi, ktorých nikdy predtým neviedol. Keď Boh vykonal svoje dve etapy diela v Izraeli, Izraeliti a rovnako všetci pohania začali mať predstavu, že hoci je pravda, že Boh stvoril všetky veci, chce byť len Bohom Izraelitov, nie Bohom pohanov. Izraeliti veria tomuto: Boh môže byť len naším Bohom, nie Bohom vás pohanov a pretože neuctievate Jahveho, Jahve – náš Boh – vás nenávidí. Títo Židia tiež veria tomuto: Pán Ježiš prijal obraz nás Židov a je Bohom, ktorý nosí znamenie Židov. Svoje dielo koná medzi nami. Obraz Boha a náš obraz sú si podobné, náš obraz je blízky Božiemu obrazu. Pán Ježiš je Kráľom nás Židov. Pohania nie sú oprávnení získať takú veľkú spásu. Pán Ježiš je obeta za hriech nás Židov. Len na základe tých dvoch etáp diela vytvorili Izraeliti a Židia všetky tieto predstavy. Panovačne si Boha nárokujú pre seba a nedovolia, aby bol Boh aj Bohom pohanov. Boh takto vyplnil medzeru v srdciach pohanov. Je to tak preto, lebo každý si začal myslieť, že Boh nechce byť Bohom pohanov a má rád len Izraelitov – svoji vyvolený národ – a Židov, hlavne učeníkov, ktorí Ho nasledovali. Neviete, že dielo, ktoré vykonali Jahve a Ježiš, je v záujme prežitia celého ľudstva? Uznávaš teraz, že Boh je Bohom všetkých vás, ktorí ste sa nenarodili v Izraeli? Nie je Boh dnes práve medzi vami? Toto nemôže byť sen, všakže? Neprijímate túto realitu? Neodvážite sa jej veriť alebo na ňu myslieť. Bez ohľadu na to, ako to vidíte, nie je Boh práve tu medzi vami? Stále sa bojíte veriť týmto slovám? Nie sú od dnešného dňa všetci podmanení ľudia a všetci, ktorí chcú byť nasledovníkmi Boha, Božím vyvoleným národom? Nie ste vy všetci, ktorí ste dnes nasledovníkmi, vyvoleným národom mimo Izraela? Nie je vaše postavenie rovnaké ako postavenie Izraelitov? Nie je toto všetko to, čo by ste si mali uvedomiť? Nie je to cieľom diela vášho podmanenia? Keďže Boha vidíte, bude vaším Bohom navždy, od začiatku až do budúcnosti. Neopustí vás, ak ste Ho všetci ochotní nasledovať a byť Jeho vernými, poslušnými bytosťami.

Bez ohľadu na to, ako veľmi sa ľudia snažia milovať Boha, vo všeobecnosti Ho do dneška poslušne nasledovali. Budú sa dôkladne kajať do konca, pokým sa táto etapa diela skončí. Vtedy budú skutočne podmanení. Teraz sú len v procese podmaňovania. V okamihu, keď sa dielo skončí, budú úplne podmanení, čo však nie je práve teraz! Aj keď bude každý presvedčený, neznamená to, že bol úplne podmanený. Je to tak preto, lebo v súčasnosti ľudia vidia len slová, nie skutočné udalosti, a zostávajú neistí, akokoľvek hlboko veria. Preto budú úplne podmanení až s poslednou skutočnou udalosťou, keď sa slová stanú realitou. Práve teraz sú títo ľudia podmanení, pretože počujú o mnohých záhadách, o ktorých nikdy predtým nepočuli. Ale v každej jednej z nich stále hľadajú a čakajú na nejaké skutočné udalosti, vďaka ktorým by videli, ako sa každé slovo Boha mení na skutočnosť. Až potom budú úplne presvedčení. Presvedčenie ukážu vo svojich srdciach, reči a očiach a budú presvedčení z hĺbky svojich sŕdc, až keď na konci uvidia túto skutočnú realitu, vďaka ktorej budú pociťovať istotu. Taká je prirodzenosť človeka – musíte vidieť, že sa všetky slová naplnili, že sa dejú určité skutočné udalosti a niektorých ľudí postihne nešťastie. Potom budete hlboko vo svojom vnútri presvedčení. Ako Židia, aj vy ste zaujatí tým, aby ste videli znamenia a zázraky. Napriek tomu stále nevidíte, že znamenia a zázraky existujú a dejú sa skutočnosti, ktoré vám majú doširoka otvoriť oči. Či už je to niekto zostupujúci z oblohy alebo stĺp oblakov, ktorý k vám hovorí, či exorcizmus, ktorý vykonávam na jednom z vás, prípadne Môj hlas, ktorý medzi vami znie ako hrom, vždy ste chceli a vždy budete chcieť vidieť takýto druh udalosti. Môžeme povedať, že vo viere v Boha je vaším najväčším želaním vidieť Boha, ako prichádza a osobne vám dáva znamenie. Potom budete spokojní. Aby som vás ľudí podmanil, musím vykonať dielo podobné stvoreniu neba a zeme a potom vám ešte ukázať nejaký druh znamenia. Potom budú vaše srdcia úplne podmanené.

Predchádzajúci: Vnútorná pravda o diele podmanenia (1)

Ďalší: Vnútorná pravda o diele podmanenia (4)

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger