Čo vieš o viere?

Človek pozná len nejasné slovo viera, nevie však, z čoho viera pozostáva a už vôbec nie to, prečo verí. Chápe príliš málo a priveľa mu toho chýba. Jeho viera vo Mňa je nedbanlivá a nevedomá. Hoci nevie, čo je to viera, ani prečo vo Mňa verí, až posadnuto vo Mňa verí aj naďalej. Nežiadam od neho, aby Ma takto posadnuto privolával alebo vo Mňa veril povrchným spôsobom, pretože cieľom Môjho diela je, aby Ma mohol vidieť a poznať, nie aby bol ohromený a pozeral sa na Mňa v novom svetle. Raz som vyjavil veľa znamení a záhad a spravil mnoho zázrakov. Izraeliti Mi v tom čase preukázali veľký obdiv a veľmi uctievali Moju výnimočnú schopnosť uzdravovať chorých a vyháňať zlých duchov. Židia v tom období považovali Moje liečivé schopnosti za skvelé, výnimočné a kvôli množstvu Mojich skutkov Ma všetci uctievali a pociťovali veľký obdiv ku všetkým Mojim schopnostiam. Preto Ma všetci tí, ktorí Ma videli robiť zázraky, úzkostlivo nasledovali. Obkolesili Ma tisíce ľudí, aby videli, ako liečim chorých. Vyjavil som im toľko znamení a záhad, no ľudia Ma aj tak vnímali len ako skvelého lekára. A tak som ich v tom čase prostredníctvom Mojich slov učil, no považovali Ma len za učiteľa, ktorý je múdrejší ako jeho učeníci. Dokonca aj dnes, keď už ľudia videli historické záznamy o Mojom diele, naďalej si ho vysvetľujú tak, že som skvelý lekár, ktorý lieči chorých, a učiteľ neznalých. Charakterizujú Ma ako milosrdného Pána Ježiša Krista. Tí, ktorí vykladajú sväté písmo, majú možno lepšie liečivé schopnosti než Ja, alebo to môžu byť učeníci, ktorí prevýšili svojho učiteľa. Napriek tomu majú o Mne títo ľudia s vynikajúcou povesťou, ktorých mená pozná celý svet, takú nízku mienku, že Ma považujú len za lekára. Mojich skutkov je viac než zrniek piesku na plážach a Moja múdrosť prevyšuje múdrosť synov Šalamúna. Ľudia Ma však aj tak vnímajú ako bezvýznamného lekára a neznámeho učiteľa ľudstva. Mnohí vo Mňa veria len preto, že by som ich mohol vyliečiť. Mnohí vo Mňa veria len preto, že by som mohol použiť svoje schopnosti a vyhnať z ich tiel nečistých duchov. Mnohí vo Mňa veria jednoducho preto, lebo im poskytujem pokoj a radosť. Mnohí vo Mňa veria, len aby odo Mňa požadovali viac materiálneho bohatstva. Mnohí vo Mňa veria, len aby strávili tento život v pokoji a v budúcom živote žili v bezpečí a zdraví. Mnohí vo Mňa veria, aby sa vyhli utrpeniu v pekle a dostali nebeské požehnanie. Mnohí vo Mňa veria len kvôli dočasnému pohodliu a nesnažia sa získať nič vo svete, ktorý príde. Keď som na človeka zoslal svoj hnev a vzal som mu radosť a pokoj, ktorý kedysi mal, človek začal pochybovať. Keď som ho nechal, nech trpí v pekle, a vzal som si späť nebeské požehnanie, jeho hanba sa zmenila na hnev. Keď Ma človek požiadal, aby som ho vyliečil, nevšímal som si ho a odpudzoval Ma. Človek sa odo Mňa odklonil a uchýlil sa k diabolskej medicíne a mágii. Keď som si zobral všetko, čo človek odo Mňa požadoval, všetci bez stopy zmizli. Preto hovorím, že človek vo Mňa verí, lebo mu dávam priveľa milosti a môže veľa získať. Židia vo Mňa verili kvôli Mojej milosti a nasledovali Ma všade, kam som šiel. Títo nevedomí ľudia s nedostatočnými poznatkami a skúsenosťami chceli len zočiť znamenia a záhady, ktoré som vyjavil. Považovali ma za hlavu židovskej obce, ktorá dokáže robiť tie najväčšie možné zázraky. A tak keď som z ľudí vyhnal zlých duchov, vyvolalo to medzi nimi veľa debát: Hovorili, že som Eliáš, že som Mojžiš, najstarší zo všetkých prorokov a najväčší spomedzi všetkých lekárov. Ja som hovoril, že som život, cesta a pravda, no nikto nepoznal Moju existenciu ani Moju totožnosť. Hovoril som, že Môj Otec žije na nebesiach, no nikto nevedel, že som Boží Syn a aj samotný Boh. Hovoril som, že spasím a vykúpim ľudstvo, nikto však nevedel, že som Spasiteľ ľudstva, poznali Ma len ako láskavého a súcitného človeka. A hoci som dokázal vysvetliť svoju podstatu, nikto Ma nepoznal, nikto neveril, že som Syn živého Boha. Taká je viera ľudí vo Mňa a takto sa Ma snažia oklamať. Ako by o Mne mohli svedčiť, keď majú na Mňa takéto názory?

Ľudia vo Mňa veria, nie sú však schopní vydávať o Mne svedectvá ani svedčiť v Môj prospech skôr, než im vyjavím, kto som. Ľudia vidia len to, že prevyšujem ostatné bytosti a všetkých svätých a že Moje dielo nedokáže vykonať človek. Preto všetkých tých, ktorí vidia Moje obdivuhodné skutky – od Židov až po dnešných ľudí –, napĺňa len zvedavosť na Mňa a žiadna bytosť o Mne nedokázala svedčiť. Svedčil o Mne len Môj Otec, ktorý Mi ukázal cestu medzi všetkými bytosťami. Ak by to neurobil, bolo by jedno, ako by som konal svoje dielo, človek by nikdy nezistil, že som Pánom stvorenia, pretože vie odo Mňa len brať a neverí vo Mňa kvôli Môjmu dielu. Človek Ma pozná len preto, lebo som nevinný a nijako nehreším, viem vysvetliť množstvo záhad, týčim sa nad davom alebo preto, lebo odo Mňa veľa získal. Len zopár ľudí verí, že som Pánom stvorenia. Preto hovorím, že človek nevie, prečo vo Mňa verí. Nepozná účel ani význam viery vo Mňa. Realita človeka je chudobná a len sotva je vhodný na to, aby o Mne svedčil. Máte príliš málo skutočnej viery a veľa ste nezískali, takže vaše svedectvo je absolútne nepostačujúce. Navyše chápete príliš málo a priveľa vám toho chýba, takže ste takmer úplne nevhodní, aby ste vydávali svedectvá o Mojich skutkoch. Vaše odhodlanie je značné, ste si však istí, že budete vedieť úspešne svedčiť o podstate Boha? To, čo ste zažili a videli, prevyšuje svedectvá svätých a prorokov všetkých čias. Bude však vaše svedectvo lepšie než slová týchto svätých a prorokov z dôb minulých? To, čo vám teraz ukladám, prekonáva Mojžiša a zatieňuje Dávida, preto od vás žiadam, aby aj vaše svedectvo prekonalo Mojžiša a aby vaše slová boli silnejšie ako Dávidove. Dávam vám stonásobne viac a žiadam, aby ste sa Mi odplatili rovnako. Musíte vedieť, že som Ten, kto ľudstvu daroval život, a vy zasa tí, ktorí ste život odo Mňa dostali, a preto o Mne musíte svedčiť. Je to vaša úloha, ktorou som vás poveril a ktorú by ste pre Mňa mali vykonať. Obdaroval som vás všetkou svojou slávou, životom, ktorý vyvolený národ – Izraeliti – nikdy nedostali. Podľa spravodlivosti by ste mali o Mne svedčiť, obetovať Mi svoju mladosť a položiť za Mňa život. Každý, komu darujem Svoju slávu, bude o Mne svedčiť a dá Mi svoj život. Takto som to dávno predurčil. Máte šťastie, že vám prepožičiavam svoju slávu a vašou úlohou je o nej svedčiť. Ak by ste vo Mňa verili, len aby ste získali požehnanie, Moje dielo by nemalo veľký význam a vy by ste si nesplnili svoju úlohu. Izraeliti videli len Moje milosrdenstvo, lásku a veľkosť a Židia boli len svedkami Mojej trpezlivosti a vykúpenia. Videli len veľmi, veľmi málo skutkov Môjho Ducha. Tak málo, že rozumeli len jednej desaťtisícine toho, čo ste počuli a videli vy. Videli ste toho viac než najväčší z ich kňazov. Pravdy, ktoré dnes poznáte, presahujú tie ich a to, čo ste videli vy dnes, je viac než videli vo Veku zákona a vo Veku milosti. Zažili ste toho dokonca viac než Mojžiš a Eliáš. Izraeliti totiž poznali len Jahveho zákon a videli len Jahveho chrbát. Židia poznali len Ježišovu spásu a dostalo sa im len milosti, ktorú im udelil. Videli len Ježišov obraz v židovskej obci. Vy dnes vidíte slávu Jahveho, spásu Ježiša a všetky Moje súčasné skutky. Počuli ste aj slová Môjho ducha, ocenili Moju múdrosť, spoznali Moje zázraky a Moju povahu. Povedal som vám všetko o svojom pláne riadenia. Nevideli ste len milujúceho a milosrdného Boha, ale Boha naplneného spravodlivosťou. Videli ste Moje obdivuhodné dielo a zistili ste, že som plný majestátu a hnevu. Viete tiež, že som kedysi zoslal svoj veľký hnev na Izrael a že dnes som ho zoslal na vás. Viete viac o Mojich zázrakoch na nebesách než Izaiáš a Ján. Viete viac o Mojej milote a ctihodnosti než všetci svätí minulých vekov. Nedostali ste len Moju pravdu, Moju cestu a Môj život, ale aj videnie a zjavenie, ktoré sú väčšie než to Jánovo. Chápete mnoho ďalších zázrakov a uzreli ste aj Moju skutočnú tvár. Prijali ste viac Mojich súdov a viete viac o Mojej spravodlivej povahe. A preto, hoci ste sa narodili v posledných dňoch, vaše chápanie je staré a prežité, ale zakúsili ste aj súčasnosť, a o to všetko som sa postaral Ja. Nežiadam od vás priveľa, pretože som vám toho toľko dal a vy ste vo Mne veľa videli. Žiadam vás teda, aby ste o Mne svedčili svätým z minulosti. Moje srdce po inom netúži.

Ako prvý o Mne svedčil Môj Otec. Chcem však získať väčšiu slávu a aby slová svedectva vychádzali z úst stvorených bytostí – preto vám dávam všetko, aby ste mohli splniť svoju úlohu a doviedli Moje dielo medzi ľuďmi do konca. Mali by ste pochopiť, prečo vo Mňa veríte – ak chcete byť len Mojimi učňami alebo pacientmi, alebo ak sa chcete stať Mojimi svätými na nebesiach, potom nemá zmysel, aby ste Ma nasledovali. Nasledovať Ma takým spôsobom by bolo len plytvaním energie. Takáto viera vo Mňa by bola len márnením vášho času a premrhaním vašej mladosti. A nakoniec by ste nedostali nič. Nebolo by to zbytočné? Už dávno som zanechal Židov a už nie som lekárom človeka ani jeho liekom. Už nie som ťažným zvieraťom, ktoré by človek mohol podľa svojej vôle hnať alebo porážať. Prišiel som medzi ľudí, aby som ich súdil a napomínal, aby Ma človek mohol spoznať. Mal by si vedieť, že kedysi som vykonal dielo vykúpenia, kedysi som bol Ježišom, nemohol som Ním však zostať navždy. Rovnako ako som bol kedysi Jahvem a neskôr som sa stal Ježišom. Som Bohom ľudstva, Pánom stvorenia, ale nemôžem naveky zostať Ježišom ani Jahvem. Bol som niekým, koho človek považuje za lekára. Nemožno však povedať, že Boh je len lekárom ľudstva. Ak máš teda na svoju vieru vo Mňa staré názory, nič nedosiahneš. Je jedno, ako Ma dnes chváliš: „Ako veľmi Boh miluje človeka. Lieči ma a dáva mi požehnanie, pokoj a radosť. Aký dobrý je Boh k človeku. Keď v Neho budeme veriť, nemusíme sa obávať o peniaze a bohatstvo…“ Nemôžem narušiť Svoje pôvodné dielo. Ak vo Mňa dnes veríš, získaš len Moju slávu a budeš hodný, aby si o Mne svedčil. Všetko ostatné bude druhoradé. Toto musíš jednoznačne vedieť.

Naozaj vieš, prečo vo Mňa veríš? Skutočne poznáš účel a význam Môjho diela? Naozaj poznáš svoju úlohu? Skutočne poznáš Moje svedectvo? Ak vo Mňa len veríš, no nie je v tebe ani stopy po Mojej sláve alebo Mojom svedectve, tak som ťa už dávno odvrhol. Tí, ktorí to všetko vedia, sú ešte väčším tŕňom v Mojom oku a v Mojom dome. Nie sú ničím iným, len prekážkami na Mojej ceste, plevami, ktoré úplne vykorením z Môjho diela. Nemajú využitie, sú bezcenní a už dávno som ich znenávidel. Môj hnev často dopadá na všetkých, ktorí o Mne nesvedčia, a Moja palica sa od nich nikdy neodvráti. Už dávno som ich vydal do rúk zla; nemajú viac Moje požehnanie. Keď príde ten deň, ich napomínanie bude ešte bolestivejšie ako napomínanie hlúpych žien. Dnes konám len svoju povinnosť a spolu s plevami zväzujem obilie do zväzkov. To je Moja úloha na dnes. Všetky tie plevy vymetiem, keď príde čas, a obilie uložím do skladu. Plevy hodím do ohňa, aby zhoreli na prach. Teraz je Mojou úlohou len zviazať všetkých ľudí do zväzkov, čo znamená načisto ich podmaniť. Potom začnem preosievať plevy, aby som zjavil koniec ľudstva. A preto by si mal vedieť, ako Ma teraz uspokojiť a ako sa vydať na správnu cestu v tvojej viere vo Mňa. Teraz žiadam tvoju vernosť a poslušnosť, tvoju lásku a svedectvo. Aj keď v tejto chvíli nevieš, čo je svedectvo alebo láska, mal by si Mi priniesť svoje všetko a dať Mi jediné poklady, ktoré máš – svoju vernosť a poslušnosť. Mal by si vedieť, že svedectvo o Mojej porážke satana spočíva vo vernosti a poslušnosti človeka rovnako ako svedectvo o Mojom úplnom podmanení človeka. Úlohou tvojej viery vo Mňa je svedčiť o Mne, byť verný Mne a nikomu inému a byť poslušný až do konca. Skôr než začnem vykonávať ďalší krok svojho diela, ako budeš o Mne svedčiť? Ako Mi budeš verný a poslušný? Venuješ všetku svoju vernosť svojej úlohe alebo sa jednoducho vzdáš? Podriadil by si sa radšej každému Môjmu opatreniu (či už by to bola smrť alebo zničenie), alebo by si utiekol v polovici cesty, aby si sa vyhol Môjmu napomínaniu? Napomínam ťa, aby si o Mne svedčil, bol Mi verný a poslušný. Ba čo viac, súčasné napomínanie má odhaliť ďalší krok Môjho diela a umožniť, aby prebiehal nerušene. Preto ťa vyzývam, aby si bol múdry a nezaobchádzal so svojím životom ani so zmyslom svojej existencie ako s bezcenným pieskom. Vieš presne, aké bude Moje ďalšie dielo? Vieš, ako budem v ďalších dňoch konať a ako sa bude Moje dielo vyvíjať? Mal by si poznať význam svojich skúseností s Mojím dielom a aj význam svojej viery vo Mňa. Spravil som toho toľko, tak ako by som sa mohol v polovici vzdať? Ako si to predstavuješ? Vykonal som tak veľa, ako by som to všetko mohol zničiť? Skutočne som prišiel, aby som tento vek ukončil. Je to pravda, no okrem toho musíš vedieť, že začnem nový vek, nové dielo a hlavne budem šíriť evanjelium o kráľovstve. Mal by si vedieť, že súčasné dielo je len začiatkom veku a jeho cieľom je položiť základy pre šírenie evanjelia v časoch, ktoré prídu, a ukončenie tohto veku v budúcnosti. Moje dielo nie je také jednoduché, ako si myslíš, a nie je ani bezcenné alebo bezvýznamné, ako sa možno nazdávaš. Preto ti ešte musím povedať: Mal by si zasvätiť svoj život Môjmu dielu a obetovať sa Mojej sláve. Už dávno si želám, aby si bol Mojím svedkom a ešte viac si želám, aby si šíril Moje evanjelium. Mal by si pochopiť, čo je v Mojom srdci.

Predchádzajúci: Čo znamená byť skutočným človekom

Ďalší: Keď sa padajúce lístie vráti ku koreňom, budeš ľutovať všetko zlo, ktoré si napáchal

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger